ΠΡΑΞΕΙΣ 16
Acts 16 Stephanus TR
1Κατ?ντησεν δ? ε?? Δ?ρβην κα? Λ?στραν κα? ?δο?, μαθητ?? τι? ?ν ?κε? ?ν?ματι Τιμ?θεο? υ??? γυναικ?? τινο? ?ουδα?α? πιστ?? πατρ?? δ? ?λληνο? 2?? ?μαρτυρε?το ?π? τ?ν ?ν Λ?στροι? κα? ?κον?? ?δελφ?ν 3το?τον ?θ?λησεν ? Πα?λο? σ?ν α?τ? ?ξελθε?ν κα? λαβ?ν περι?τεμεν α?τ?ν δι? το?? ?ουδα?ου? το?? ?ντα? ?ν το?? τ?ποι? ?κε?νοι?· ?δεισαν γ?ρ ?παντε? τ?ν πατ?ρα α?το? ?τι ?λλην ?π?ρχεν 4?? δ? διεπορε?οντο τ?? π?λει? παρεδ?δουν α?το?? φυλ?σσειν τ? δ?γματα τ? κεκριμ?να ?π? τ?ν ?ποστ?λων κα? τ?ν πρεσβυτ?ρων τ?ν ?ν ?ερουσαλ?μ 5α? μ?ν ο?ν ?κκλησ?αι ?στερεο?ντο τ? π?στει κα? ?περ?σσευον τ? ?ριθμ? καθ' ?μ?ραν

6διελθ?ντε? δ? τ?ν Φρυγ?αν κα? τ?ν Γαλατικ?ν χ?ραν κωλυθ?ντε? ?π? το? ?γ?ου πνε?ματο? λαλ?σαι τ?ν λ?γον ?ν τ? ?σ??· 7?λθ?ντε? κατ? τ?ν Μυσ?αν ?πε?ραζον κατ? τ?ν Βιθυν?αν πορε?εσθαι· κα? ο?κ ε?ασεν α?το?? τ? πνε?μα 8παρελθ?ντε? δ? τ?ν Μυσ?αν κατ?βησαν ε?? Τρ??δα 9κα? ?ραμα δι? τ?? νυκτ?? ?φθη τ? Πα?λ? ?ν?ρ τι? ?ν Μακεδ?ν ?στ?? παρακαλ?ν α?τ?ν κα? λ?γων, Διαβ?? ε?? Μακεδον?αν βο?θησον ?μ?ν 10?? δ? τ? ?ραμα ε?δεν ε?θ?ω? ?ζητ?σαμεν ?ξελθε?ν ε?? τ?ν Μακεδον?αν συμβιβ?ζοντε? ?τι προσκ?κληται ?μ?? ? Κ?ριο? ε?αγγελ?σασθαι α?το??

11?ναχθ?ντε? ο?ν ?π? τ?? Τρ??δο? ε?θυδρομ?σαμεν ε?? Σαμοθρ?κην τ? τε ?πιο?σ? ε?? Νε?πολιν 12?κειθ?ν τε ε?? Φιλ?ππου? ?τι? ?στ?ν πρ?τη τ?? μερ?δο? τ?? Μακεδον?α? π?λι? κολων?α ?μεν δ? ?ν τα?τ? τ? π?λει διατρ?βοντε? ?μ?ρα? τιν?? 13τ? τε ?μ?ρ? τ?ν σαββ?των ?ξ?λθομεν ?ξω τ?? π?λεω? παρ? ποταμ?ν ο? ?νομ?ζετο προσευχ? ε?ναι κα? καθ?σαντε? ?λαλο?μεν τα?? συνελθο?σαι? γυναιξ?ν 14κα? τι? γυν? ?ν?ματι Λυδ?α πορφυρ?πωλι? π?λεω? Θυατε?ρων σεβομ?νη τ?ν θε?ν ?κουεν ?? ? κ?ριο? δι?νοιξεν τ?ν καρδ?αν προσ?χειν το?? λαλουμ?νοι? ?π? το? Πα?λου 15?? δ? ?βαπτ?σθη κα? ? ο?κο? α?τ?? παρεκ?λεσεν λ?γουσα Ε? κεκρ?κατ? με πιστ?ν τ? κυρ?? ε?ναι ε?σελθ?ντε? ε?? τ?ν ο?κ?ν μου με?νατε κα? παρεβι?σατο ?μ??

16?γ?νετο δ? πορευομ?νων ?μ?ν ε?? προσευχ?ν παιδ?σκην τιν? ?χουσαν πνε?μα Π?θωνο? ?παντ?σαι ?μ?ν ?τι? ?ργασ?αν πολλ?ν παρε?χεν το?? κυρ?οι? α?τ?? μαντευομ?νη 17α?τη κατακολουθ?σασα τ? Πα?λ? κα? ?μ?ν ?κραζεν λ?γουσα Ο?τοι ο? ?νθρωποι δο?λοι το? θεο? το? ?ψ?στου ε?σ?ν ο?τινε? καταγγ?λλουσιν ?μ?ν, ?δ?ν σωτηρ?α? 18το?το δ? ?πο?ει ?π? πολλ?? ?μ?ρα? διαπονηθε?? δ? ? Πα?λο? κα? ?πιστρ?ψα? τ? πνε?ματι ε?πεν Παραγγ?λλω σοι ?ν τ? ?ν?ματι ?ησο? Χριστο? ?ξελθε?ν ?π' α?τ??· κα? ?ξ?λθεν α?τ? τ? ?ρ?

19?δ?ντε? δ? ο? κ?ριοι α?τ?? ?τι ?ξ?λθεν ? ?λπ?? τ?? ?ργασ?α? α?τ?ν ?πιλαβ?μενοι τ?ν Πα?λον κα? τ?ν Σιλ?ν ε?λκυσαν ε?? τ?ν ?γορ?ν ?π? το?? ?ρχοντα? 20κα? προσαγαγ?ντε? α?το?? το?? στρατηγο?? ε?πον, Ο?τοι ο? ?νθρωποι ?κταρ?σσουσιν ?μ?ν τ?ν π?λιν ?ουδα?οι ?π?ρχοντε? 21κα? καταγγ?λλουσιν ?θη ? ο?κ ?ξεστιν ?μ?ν παραδ?χεσθαι ο?δ? ποιε?ν ?ωμα?οι? ο?σιν 22κα? συνεπ?στη ? ?χλο? κατ' α?τ?ν κα? ο? στρατηγο? περιρρ?ξαντε? α?τ?ν τ? ?μ?τια ?κ?λευον ?αβδ?ζειν 23πολλ?? τε ?πιθ?ντε? α?το?? πληγ?? ?βαλον ε?? φυλακ?ν παραγγε?λαντε? τ? δεσμοφ?λακι ?σφαλ?? τηρε?ν α?το?? 24?? παραγγελ?αν τοια?την ε?ληφω? ?βαλεν α?το?? ε?? τ?ν ?σωτ?ραν φυλακ?ν κα? το?? π?δα? α?τ?ν ?σφαλ?σατο ε?? τ? ξ?λον

25Κατ? δ? τ? μεσον?κτιον Πα?λο? κα? Σιλ?? προσευχ?μενοι ?μνουν τ?ν θε?ν ?πηκρο?ντο δ? α?τ?ν ο? δ?σμιοι· 26?φνω δ? σεισμ?? ?γ?νετο μ?γα? ?στε σαλευθ?ναι τ? θεμ?λια το? δεσμωτηρ?ου· ?νε?χθησαν τε παραχρ?μα α? θ?ραι π?σαι κα? π?ντων τ? δεσμ? ?ν?θη 27?ξυπνο? δ? γεν?μενο? ? δεσμοφ?λαξ κα? ?δ?ν ?νε?γμ?να? τ?? θ?ρα? τ?? φυλακ?? σπασ?μενο? μ?χαιραν ?μελλεν ?αυτ?ν ?ναιρε?ν νομ?ζων ?κπεφευγ?ναι το?? δεσμ?ου? 28?φ?νησεν δ? φων? μεγ?λ? ? Πα?λο? λ?γων, Μηδ?ν πρ?ξ?? σεαυτ? κακ?ν ?παντε? γ?ρ ?σμεν ?νθ?δε 29α?τ?σα? δ? φ?τα ε?σεπ?δησεν κα? ?ντρομο? γεν?μενο? προσ?πεσεν τ? Πα?λ? κα? τ? Σιλ? 30κα? προαγαγ?ν α?το?? ?ξω ?φη Κ?ριοι τ? με δε? ποιε?ν ?να σωθ? 31ο? δ? ε?πον, Π?στευσον ?π? τ?ν κ?ριον ?ησο?ν Χριστ?ν, κα? σωθ?σ? σ? κα? ? ο?κ?? σου 32κα? ?λ?λησαν α?τ? τ?ν λ?γον το? κυρ?ου κα? π?σιν το?? ?ν τ? ο?κ?? α?το? 33κα? παραλαβ?ν α?το?? ?ν ?κε?ν? τ? ?ρ? τ?? νυκτ?? ?λουσεν ?π? τ?ν πληγ?ν κα? ?βαπτ?σθη α?τ?? κα? ο? α?το? π?ντε? παραχρ?μα 34?ναγαγ?ν τε α?το?? ε?? τ?ν ο?κον α?το?, παρ?θηκεν τρ?πεζαν κα? ?γαλλι?σατο πανοικ? πεπιστευκ?? τ? θε?

35?μ?ρα? δ? γενομ?νη? ?π?στειλαν ο? στρατηγο? το?? ?αβδο?χου? λ?γοντε? ?π?λυσον το?? ?νθρ?που? ?κε?νου? 36?π?γγειλεν δ? ? δεσμοφ?λαξ το?? λ?γου? το?του? πρ?? τ?ν Πα?λον ?τι ?πεστ?λκασιν ο? στρατηγο? ?να ?πολυθ?τε· ν?ν ο?ν ?ξελθ?ντε? πορε?εσθε ?ν ε?ρ?ν? 37? δ? Πα?λο? ?φη πρ?? α?το?? Δε?ραντε? ?μ?? δημοσ?? ?κατακρ?του? ?νθρ?που? ?ωμα?ου? ?π?ρχοντα? ?βαλον ε?? φυλακ?ν κα? ν?ν λ?θρ? ?μ?? ?κβ?λλουσιν ο? γ?ρ ?λλ? ?λθ?ντε? α?το? ?μ?? ?ξαγαγ?τωσαν 38?ν?γγειλ?ν δ? το?? στρατηγο?? ο? ?αβδο?χοι τ? ??ματα τα?τα κα? ?φοβ?θησαν ?κο?σαντε? ?τι ?ωμα?ο? ε?σιν 39κα? ?λθ?ντε? παρεκ?λεσαν α?το?? κα? ?ξαγαγ?ντε? ?ρ?των ?ξελθε?ν τ?? π?λεω? 40?ξελθ?ντε? δ? ?κ τ?? φυλακ?? ε?σ?λθον ε?? τ?ν Λυδ?αν κα? ?δ?ντε? το?? ?δελφο?? παρεκ?λεσαν α?το??, κα? ?ξ?λθον

Stephanus Novum Testamentum Graece 1550.

Bible Hub
Acts 15
Top of Page
Top of Page
电竞下注