Acts 16
Acts 16 Nestle 1904
1Κατ?ντησεν δ? κα? ε?? Δ?ρβην κα? ε?? Λ?στραν. κα? ?δο? μαθητ?? τι? ?ν ?κε? ?ν?ματι Τιμ?θεο?, υ??? γυναικ?? ?ουδα?α? πιστ?? πατρ?? δ? ?λληνο?, 2?? ?μαρτυρε?το ?π? τ?ν ?ν Λ?στροι? κα? ?κον?? ?δελφ?ν. 3το?τον ?θ?λησεν ? Πα?λο? σ?ν α?τ? ?ξελθε?ν, κα? λαβ?ν περι?τεμεν α?τ?ν δι? το?? ?ουδα?ου? το?? ?ντα? ?ν το?? τ?ποι? ?κε?νοι?· ?δεισαν γ?ρ ?παντε? ?τι ?λλην ? πατ?ρ α?το? ?π?ρχεν. 4?? δ? διεπορε?οντο τ?? π?λει?, παρεδ?δοσαν α?το?? φυλ?σσειν τ? δ?γματα τ? κεκριμ?να ?π? τ?ν ?ποστ?λων κα? πρεσβυτ?ρων τ?ν ?ν ?εροσολ?μοι?. 5Α? μ?ν ο?ν ?κκλησ?αι ?στερεο?ντο τ? π?στει κα? ?περ?σσευον τ? ?ριθμ? καθ’ ?μ?ραν.

6Δι?λθον δ? τ?ν Φρυγ?αν κα? Γαλατικ?ν χ?ραν, κωλυθ?ντε? ?π? το? ?γ?ου Πνε?ματο? λαλ?σαι τ?ν λ?γον ?ν τ? ?σ??· 7?λθ?ντε? δ? κατ? τ?ν Μυσ?αν ?πε?ραζον ε?? τ?ν Βιθυν?αν πορευθ?ναι, κα? ο?κ ε?ασεν α?το?? τ? Πνε?μα ?ησο?· 8παρελθ?ντε? δ? τ?ν Μυσ?αν κατ?βησαν ε?? Τρ??δα. 9κα? ?ραμα δι? νυκτ?? τ? Πα?λ? ?φθη, ?ν?ρ Μακεδ?ν τι? ?ν ?στ?? κα? παρακαλ?ν α?τ?ν κα? λ?γων Διαβ?? ε?? Μακεδον?αν βο?θησον ?μ?ν. 10?? δ? τ? ?ραμα ε?δεν, ε?θ?ω? ?ζητ?σαμεν ?ξελθε?ν ε?? Μακεδον?αν, συμβιβ?ζοντε? ?τι προσκ?κληται ?μ?? ? Θε?? ε?αγγελ?σασθαι α?το??.

11?ναχθ?ντε? δ? ?π? Τρ??δο? ε?θυδρομ?σαμεν ε?? Σαμοθρ?κην, τ? δ? ?πιο?σ? ε?? Ν?αν Π?λιν, 12κ?κε?θεν ε?? Φιλ?ππου?, ?τι? ?στ?ν πρ?τη τ?? μερ?δο? Μακεδον?α? π?λι?, κολων?α. ?μεν δ? ?ν τα?τ? τ? π?λει διατρ?βοντε? ?μ?ρα? τιν??. 13τ? τε ?μ?ρ? τ?ν σαββ?των ?ξ?λθομεν ?ξω τ?? π?λη? παρ? ποταμ?ν ο? ?νομ?ζομεν προσευχ?ν ε?ναι, κα? καθ?σαντε? ?λαλο?μεν τα?? συνελθο?σαι? γυναιξ?ν. 14κα? τι? γυν? ?ν?ματι Λυδ?α, πορφυρ?πωλι? π?λεω? Θυατε?ρων, σεβομ?νη τ?ν Θε?ν, ?κουεν, ?? ? Κ?ριο? δι?νοιξεν τ?ν καρδ?αν προσ?χειν το?? λαλουμ?νοι? ?π? Πα?λου. 15?? δ? ?βαπτ?σθη κα? ? ο?κο? α?τ??, παρεκ?λεσεν λ?γουσα Ε? κεκρ?κατ? με πιστ?ν τ? Κυρ?? ε?ναι, ε?σελθ?ντε? ε?? τ?ν ο?κ?ν μου μ?νετε· κα? παρεβι?σατο ?μ??.

16?γ?νετο δ? πορευομ?νων ?μ?ν ε?? τ?ν προσευχ?ν, παιδ?σκην τιν? ?χουσαν πνε?μα Π?θωνα ?παντ?σαι ?μ?ν, ?τι? ?ργασ?αν πολλ?ν παρε?χεν το?? κυρ?οι? α?τ?? μαντευομ?νη. 17α?τη κατακολουθο?σα τ? Πα?λ? κα? ?μ?ν ?κραζεν λ?γουσα Ο?τοι ο? ?νθρωποι δο?λοι το? Θεο? το? ?ψ?στου ε?σ?ν, ο?τινε? καταγγ?λλουσιν ?μ?ν ?δ?ν σωτηρ?α?. 18το?το δ? ?πο?ει ?π? πολλ?? ?μ?ρα?. διαπονηθε?? δ? Πα?λο? κα? ?πιστρ?ψα? τ? πνε?ματι ε?πεν Παραγγ?λλω σοι ?ν ?ν?ματι ?ησο? Χριστο? ?ξελθε?ν ?π’ α?τ??· κα? ?ξ?λθεν α?τ? τ? ?ρ?.

19?δ?ντε? δ? ο? κ?ριοι α?τ?? ?τι ?ξ?λθεν ? ?λπ?? τ?? ?ργασ?α? α?τ?ν, ?πιλαβ?μενοι τ?ν Πα?λον κα? τ?ν Σιλ?ν ε?λκυσαν ε?? τ?ν ?γορ?ν ?π? το?? ?ρχοντα?, 20κα? προσαγαγ?ντε? α?το?? το?? στρατηγο?? ε?παν Ο?τοι ο? ?νθρωποι ?κταρ?σσουσιν ?μ?ν τ?ν π?λιν, ?ουδα?οι ?π?ρχοντε?, 21κα? καταγγ?λλουσιν ?θη ? ο?κ ?ξεστιν ?μ?ν παραδ?χεσθαι ο?δ? ποιε?ν ?ωμα?οι? ο?σιν. 22κα? συνεπ?στη ? ?χλο? κατ’ α?τ?ν, κα? ο? στρατηγο? περιρ?ξαντε? α?τ?ν τ? ?μ?τια ?κ?λευον ?αβδ?ζειν, 23πολλ?? δ? ?πιθ?ντε? α?το?? πληγ?? ?βαλον ε?? φυλακ?ν, παραγγε?λαντε? τ? δεσμοφ?λακι ?σφαλ?? τηρε?ν α?το??· 24?? παραγγελ?αν τοια?την λαβ?ν ?βαλεν α?το?? ε?? τ?ν ?σωτ?ραν φυλακ?ν κα? το?? π?δα? ?σφαλ?σατο α?τ?ν ε?? τ? ξ?λον.

25Κατ? δ? τ? μεσον?κτιον Πα?λο? κα? Σιλ?? προσευχ?μενοι ?μνουν τ?ν Θε?ν, ?πηκρο?ντο δ? α?τ?ν ο? δ?σμιοι· 26?φνω δ? σεισμ?? ?γ?νετο μ?γα?, ?στε σαλευθ?ναι τ? θεμ?λια το? δεσμωτηρ?ου· ?νε?χθησαν δ? παραχρ?μα α? θ?ραι π?σαι, κα? π?ντων τ? δεσμ? ?ν?θη. 27?ξυπνο? δ? γεν?μενο? ? δεσμοφ?λαξ κα? ?δ?ν ?νε?γμ?να? τ?? θ?ρα? τ?? φυλακ??, σπασ?μενο? τ?ν μ?χαιραν ?μελλεν ?αυτ?ν ?ναιρε?ν, νομ?ζων ?κπεφευγ?ναι το?? δεσμ?ου?. 28?φ?νησεν δ? Πα?λο? μεγ?λ? φων? λ?γων Μηδ?ν πρ?ξ?? σεαυτ? κακ?ν, ?παντε? γ?ρ ?σμεν ?νθ?δε. 29α?τ?σα? δ? φ?τα ε?σεπ?δησεν κα? ?ντρομο? γεν?μενο? προσ?πεσεν τ? Πα?λ? κα? Σιλ?, 30κα? προαγαγ?ν α?το?? ?ξω ?φη Κ?ριοι, τ? με δε? ποιε?ν ?να σωθ?; 31ο? δ? ε?παν Π?στευσον ?π? τ?ν Κ?ριον ?ησο?ν, κα? σωθ?σ? σ? κα? ? ο?κ?? σου. 32κα? ?λ?λησαν α?τ? τ?ν λ?γον το? Θεο? σ?ν π?σιν το?? ?ν τ? ο?κ?? α?το?. 33κα? παραλαβ?ν α?το?? ?ν ?κε?ν? τ? ?ρ? τ?? νυκτ?? ?λουσεν ?π? τ?ν πληγ?ν, κα? ?βαπτ?σθη α?τ?? κα? ο? α?το? ?παντε? παραχρ?μα, 34?ναγαγ?ν τε α?το?? ε?? τ?ν ο?κον παρ?θηκεν τρ?πεζαν, κα? ?γαλλι?σατο πανοικε? πεπιστευκ?? τ? Θε?.

35?μ?ρα? δ? γενομ?νη? ?π?στειλαν ο? στρατηγο? το?? ?αβδο?χου? λ?γοντε? ?π?λυσον το?? ?νθρ?που? ?κε?νου?. 36?π?γγειλεν δ? ? δεσμοφ?λαξ το?? λ?γου? το?του? πρ?? τ?ν Πα?λον, ?τι ?π?σταλκαν ο? στρατηγο? ?να ?πολυθ?τε. ν?ν ο?ν ?ξελθ?ντε? πορε?εσθε ?ν ε?ρ?ν?. 37? δ? Πα?λο? ?φη πρ?? α?το?? Δε?ραντε? ?μ?? δημοσ?? ?κατακρ?του?, ?νθρ?που? ?ωμα?ου? ?π?ρχοντα?, ?βαλαν ε?? φυλακ?ν· κα? ν?ν λ?θρ? ?μ?? ?κβ?λλουσιν; ο? γ?ρ, ?λλ? ?λθ?ντε? α?το? ?μ?? ?ξαγαγ?τωσαν. 38?π?γγειλαν δ? το?? στρατηγο?? ο? ?αβδο?χοι τ? ??ματα τα?τα. ?φοβ?θησαν δ? ?κο?σαντε? ?τι ?ωμα?ο? ε?σιν, 39κα? ?λθ?ντε? παρεκ?λεσαν α?το??, κα? ?ξαγαγ?ντε? ?ρ?των ?πελθε?ν ?π? τ?? π?λεω?. 40?ξελθ?ντε? δ? ?π? τ?? φυλακ?? ε?σ?λθον πρ?? τ?ν Λυδ?αν, κα? ?δ?ντε? παρεκ?λεσαν το?? ?δελφο?? κα? ?ξ?λθαν.

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Text, by Eberhard Nestle, courtesy of sites.google.com/site/nestle1904/

Bible Hub
Acts 15
Top of Page
Top of Page
电竞下注