τ?ν
Englishman's Concordance
τ?ν (tēn) — 1538 Occurrences

Matthew 1:12 Art-AFS
GRK: Μετ? δ? τ?ν μετοικεσ?αν Βαβυλ?νο?
INT: After moreover the deportation to Babylon

Matthew 1:20 Art-AFS
GRK: παραλαβε?ν Μαρ?αν τ?ν γυνα?κ? σου
NAS: as your wife; for the Child who has been conceived
INT: to take to [you] Mary [as] the wife of you

Matthew 1:24 Art-AFS
GRK: κα? παρ?λαβεν τ?ν γυνα?κα α?το?
INT: and took to [him] the wife of him

Matthew 2:11 Art-AFS
GRK: ?λθ?ντε? ε?? τ?ν ο?κ?αν ε?δον
INT: having come into the house they found

Matthew 2:12 Art-AFS
GRK: ?νεχ?ρησαν ε?? τ?ν χ?ραν α?τ?ν
INT: they withdrew into the country of them

Matthew 2:13 Art-AFS
GRK: παιδ?ον κα? τ?ν μητ?ρα α?το?
INT: child and the mother of him

Matthew 2:14 Art-AFS
GRK: παιδ?ον κα? τ?ν μητ?ρα α?το?
INT: child and the mother of him

Matthew 2:20 Art-AFS
GRK: παιδ?ον κα? τ?ν μητ?ρα α?το?
INT: child and the mother of him

Matthew 2:20 Art-AFS
GRK: ο? ζητο?ντε? τ?ν ψυχ?ν το?
INT: who were seeking the life of the

Matthew 2:21 Art-AFS
GRK: παιδ?ον κα? τ?ν μητ?ρα α?το?
INT: child and the mother of him

Matthew 3:3 Art-AFS
GRK: ?ρ?μ? ?τοιμ?σατε τ?ν ?δ?ν Κυρ?ου
INT: wilderness Prepare the way of [the] Lord

Matthew 3:4 Art-AFS
GRK: δερματ?νην περ? τ?ν ?σφ?ν α?το?
INT: of leather about the waist of him

Matthew 3:10 Art-AFS
GRK: ?ξ?νη πρ?? τ?ν ??ζαν τ?ν
INT: axe to the root of the

Matthew 3:12 Art-AFS
GRK: κα? διακαθαριε? τ?ν ?λωνα α?το?
INT: and he will clear the threshing floor of him

Matthew 3:12 Art-AFS
GRK: α?το? ε?? τ?ν ?ποθ?κην τ?
INT: of him into the barn

Matthew 4:1 Art-AFS
GRK: ?ν?χθη ε?? τ?ν ?ρημον ?π?
INT: was led up into the wilderness by

Matthew 4:5 Art-AFS
GRK: δι?βολο? ε?? τ?ν ?γ?αν π?λιν
INT: devil to the holy city

Matthew 4:8 Art-AFS
GRK: κ?σμου κα? τ?ν δ?ξαν α?τ?ν
INT: world and the glory of them

Matthew 4:12 Art-AFS
GRK: ?νεχ?ρησεν ε?? τ?ν Γαλιλα?αν
INT: he withdrew into Galilee

Matthew 4:13 Art-AFS
GRK: κα? καταλιπ?ν τ?ν Ναζαρ? ?λθ?ν
KJV: Capernaum, which is upon the sea coast,
INT: and having left Nazareth having come

Matthew 4:13 Art-AFS
GRK: ε?? Καφαρναο?μ τ?ν παραθαλασσ?αν ?ν
INT: at Capernaum which [is] on the sea-side in

Matthew 4:18 Art-AFS
GRK: δ? παρ? τ?ν θ?λασσαν τ??
INT: moreover by the sea

Matthew 4:18 Art-AFS
GRK: ?μφ?βληστρον ε?? τ?ν θ?λασσαν ?σαν
INT: a large net into the sea they were

Matthew 4:24 Art-AFS
GRK: ε?? ?λην τ?ν Συρ?αν κα?
INT: into all Syria And

Matthew 5:5 Art-AFS
GRK: α?το? κληρονομ?σουσιν τ?ν γ?ν
INT: they will inherit the earth

Matthew 5:6 Art-AFS
GRK: κα? διψ?ντε? τ?ν δικαιοσ?νην ?τι
INT: and thirst for righteousness for

Matthew 5:15 Art-AFS
GRK: ?λλ' ?π? τ?ν λυχν?αν κα?
INT: but upon the lampstand and

Matthew 5:20 Art-AFS
GRK: ε?σ?λθητε ε?? τ?ν βασιλε?αν τ?ν
INT: shall you enter into the kingdom of the

Matthew 5:22 Art-AFS
GRK: ?σται ε?? τ?ν γ?ενναν το?
INT: will be to the hell

Matthew 5:31 Art-AFS
GRK: ?ν ?πολ?σ? τ?ν γυνα?κα α?το?
INT: anyhow shall divorce the wife of him

Matthew 5:32 Art-AFS
GRK: ? ?πολ?ων τ?ν γυνα?κα α?το?
INT: who shall divorce the wife of him

Matthew 5:39 Art-AFS
GRK: ?απ?ζει ε?? τ?ν δεξι?ν σιαγ?να
INT: shall strike on the right cheek

Matthew 5:39 Art-AFS
GRK: α?τ? κα? τ?ν ?λλην
INT: to him also the other

Matthew 6:1 Art-AFS
GRK: Προσ?χετε δ? τ?ν δικαιοσ?νην ?μ?ν
NAS: with your Father who is in heaven.
KJV: your Father which is in heaven.
INT: Beware moreover the righteousness of you

Matthew 6:6 Art-AFS
GRK: κα? κλε?σα? τ?ν θ?ραν σου
NAS: and your Father who sees
KJV: thy Father which seeth in
INT: and having shut the door of you

Matthew 6:17 Art-AFS
GRK: ?λειψα? σου τ?ν κεφαλ?ν κα?
INT: anoint your head and

Matthew 6:27 Art-AFS
GRK: προσθε?ναι ?π? τ?ν ?λικ?αν α?το?
INT: to add to the life span of him

Matthew 6:33 Art-AFS
GRK: δ? πρ?τον τ?ν βασιλε?αν το?
INT: however first the kingdom of

Matthew 6:33 Art-AFS
GRK: θεο? κα? τ?ν δικαιοσ?νην α?το?
INT: God and the righteousness of him

Matthew 6:34 Art-AFS
GRK: μεριμν?σητε ε?? τ?ν α?ριον ?
KJV: shall take thought for the things of itself.
INT: be anxious about things tomorrow

Matthew 7:3 Art-AFS
GRK: ?δελφο? σου τ?ν δ? ?ν
INT: brother of you and [the] in

Matthew 7:5 Art-AFS
GRK: ?φθαλμο? σο? τ?ν δοκ?ν κα?
INT: eye of you the beam and

Matthew 7:13 Art-AFS
GRK: ?π?γουσα ε?? τ?ν ?π?λειαν κα?
INT: leads to destruction and

Matthew 7:14 Art-AFS
GRK: ?π?γουσα ε?? τ?ν ζω?ν κα?
INT: leads to life and

Matthew 7:21 Art-AFS
GRK: ε?σελε?σεται ε?? τ?ν βασιλε?αν τ?ν
INT: will enter into the kingdom of the

Matthew 7:23 Art-AFS
GRK: ο? ?ργαζ?μενοι τ?ν ?νομ?αν
INT: those who work lawlessness

Matthew 7:24 Art-AFS
GRK: ?κοδ?μησεν α?το? τ?ν ο?κ?αν ?π?
INT: built his house upon

Matthew 7:24 Art-AFS
GRK: ο?κ?αν ?π? τ?ν π?τραν
INT: house upon the rock

Matthew 7:25 Art-AFS
GRK: γ?ρ ?π? τ?ν π?τραν
INT: indeed upon the rock

Matthew 7:26 Art-AFS
GRK: ?κοδ?μησεν α?το? τ?ν ο?κ?αν ?π?
INT: built of him the house upon

Matthew 7:26 Art-AFS
GRK: ο?κ?αν ?π? τ?ν ?μμον
INT: house upon the sand

Matthew 8:3 Art-AFS
GRK: κα? ?κτε?να? τ?ν χε?ρα ?ψατο
INT: And having stretched out the hand he touched

Matthew 8:8 Art-AFS
GRK: μου ?π? τ?ν στ?γην ε?σ?λθ??
INT: of me under the roof you should come

Matthew 8:14 Art-AFS
GRK: ?ησο?? ε?? τ?ν ο?κ?αν Π?τρου
INT: Jesus to the house of Peter

Matthew 8:14 Art-AFS
GRK: Π?τρου ε?δεν τ?ν πενθερ?ν α?το?
INT: of Peter he saw the mother-in-law of him

Matthew 8:20 Art-AFS
GRK: ?χει πο? τ?ν κεφαλ?ν κλ?ν?
INT: has [place] where the head he might lay

Matthew 8:28 Art-AFS
GRK: π?ραν ε?? τ?ν χ?ραν τ?ν
INT: other side to the region of the

Matthew 8:31 Art-AFS
GRK: ?μ?? ε?? τ?ν ?γ?λην τ?ν
INT: us into the herd of the

Matthew 8:32 Art-AFS
GRK: κρημνο? ε?? τ?ν θ?λασσαν κα?
INT: steep bank into the sea and

Matthew 8:33 Art-AFS
GRK: ?πελθ?ντε? ε?? τ?ν π?λιν ?π?γγειλαν
NAS: what had happened
INT: having gone away into the city related

Matthew 9:1 Art-AFS
GRK: ?λθεν ε?? τ?ν ?δ?αν π?λιν
INT: came to [his] own city

Matthew 9:2 Art-AFS
GRK: ? ?ησο?? τ?ν π?στιν α?τ?ν
INT: Jesus the faith of them

Matthew 9:6 Art-AFS
GRK: ?ρ?ν σου τ?ν κλ?νην κα?
INT: take up your mat and

Matthew 9:18 Art-AFS
GRK: ?λθ?ν ?π?θε? τ?ν χε?ρ? σου
INT: having come lay the hand of you

Matthew 9:23 Art-AFS
GRK: ?ησο?? ε?? τ?ν ο?κ?αν το?
INT: Jesus into the house of the

Matthew 9:26 Art-AFS
GRK: ε?? ?λην τ?ν γ?ν ?κε?νην
INT: into all the land that

Matthew 9:28 Art-AFS
GRK: δ? ε?? τ?ν ο?κ?αν προσ?λθον
INT: moreover into the house came

Matthew 9:29 Art-AFS
GRK: λ?γων Κατ? τ?ν π?στιν ?μ?ν
INT: saying According to the faith of you

Matthew 10:12 Art-AFS
GRK: δ? ε?? τ?ν ο?κ?αν ?σπ?σασθε
INT: moreover into the house greet

Matthew 10:23 Art-AFS
GRK: φε?γετε ε?? τ?ν ?τ?ραν ?μ?ν
INT: flee to the next truly

Matthew 10:28 Art-AFS
GRK: τ? σ?μα τ?ν δ? ψυχ?ν
INT: the body those however soul

Matthew 10:29 Art-AFS
GRK: πεσε?ται ?π? τ?ν γ?ν ?νευ
INT: will fall to the ground apart from

Matthew 10:34 Art-AFS
GRK: ε?ρ?νην ?π? τ?ν γ?ν ο?κ
INT: peace to the earth not

Matthew 10:39 Art-AFS
GRK: ? ε?ρ?ν τ?ν ψυχ?ν α?το?
INT: He that having found the life of him

Matthew 10:39 Art-AFS
GRK: ? ?πολ?σα? τ?ν ψυχ?ν α?το?
INT: he that having lost the life of him

Matthew 11:7 Art-AFS
GRK: ?ξ?λθατε ε?? τ?ν ?ρημον θε?σασθαι
INT: went you out into the wilderness to look at

Matthew 11:10 Art-AFS
GRK: ?? κατασκευ?σει τ?ν ?δ?ν σου
INT: who will prepare the way of you

Matthew 11:16 Art-AFS
GRK: δ? ?μοι?σω τ?ν γενε?ν τα?την
INT: moreover will I liken the generation this

Matthew 12:9 Art-AFS
GRK: ?λθεν ε?? τ?ν συναγωγ?ν α?τ?ν
INT: he went into the synagogue of them

Matthew 12:13 Art-AFS
GRK: ?κτειν?ν σου τ?ν χε?ρα κα?
INT: Stretch out your hand And

Matthew 12:19 Art-AFS
GRK: τα?? πλατε?αι? τ?ν φων?ν α?το?
INT: the streets the voice of him

Matthew 12:20 Art-AFS
GRK: ε?? ν?κο? τ?ν κρ?σιν
INT: unto victory justice

Matthew 12:29 Art-AFS
GRK: ε?σελθε?ν ε?? τ?ν ο?κ?αν το?
INT: to enter into the house of the

Matthew 12:29 Art-AFS
GRK: κα? τ?τε τ?ν ο?κ?αν α?το?
INT: and then the house of him

Matthew 12:42 Art-AFS
GRK: γ?? ?κο?σαι τ?ν σοφ?αν Σολομ?νο?
INT: earth to hear the wisdom of Solomon

Matthew 12:49 Art-AFS
GRK: κα? ?κτε?να? τ?ν χε?ρα α?το?
INT: And having stretched out the hand of him

Matthew 13:1 Art-AFS
GRK: ?κ?θητο παρ? τ?ν θ?λασσαν
INT: sat down by the sea

Matthew 13:4 Art-AFS
GRK: ?πεσεν παρ? τ?ν ?δ?ν κα?
INT: fell along the road and

Matthew 13:8 Art-AFS
GRK: ?πεσεν ?π? τ?ν γ?ν τ?ν
INT: fell upon the ground

Matthew 13:8 Art-AFS
GRK: τ?ν γ?ν τ?ν καλ?ν κα?
INT: the ground good and

Matthew 13:18 Art-AFS
GRK: ο?ν ?κο?σατε τ?ν παραβολ?ν το?
INT: therefore hear the parable of the

Matthew 13:19 Art-AFS
GRK: ? παρ? τ?ν ?δ?ν σπαρε??
INT: he who on the path having been sown

Matthew 13:23 Art-AFS
GRK: δ? ?π? τ?ν καλ?ν γ?ν
INT: moreover on the good ground

Matthew 13:30 Art-AFS
GRK: συναγ?γετε ε?? τ?ν ?ποθ?κην μου
INT: bring together into the barn of me

Matthew 13:36 Art-AFS
GRK: ?λθεν ε?? τ?ν ο?κ?αν Κα?
INT: he went into the house and

Matthew 13:36 Art-AFS
GRK: Διασ?φησον ?μ?ν τ?ν παραβολ?ν τ?ν
INT: Explain to us the parable of the

Matthew 13:41 Art-AFS
GRK: το?? ποιο?ντα? τ?ν ?νομ?αν
INT: those who practice lawlessness

Matthew 13:42 Art-AFS
GRK: α?το?? ε?? τ?ν κ?μινον το?
INT: them into the furnace of the

Matthew 13:47 Art-AFS
GRK: βληθε?σ? ε?? τ?ν θ?λασσαν κα?
INT: having cast into the sea and

Matthew 13:50 Art-AFS
GRK: α?το?? ε?? τ?ν κ?μινον το?
INT: them into the furnace of the

Matthew 13:54 Art-AFS
GRK: ?λθ?ν ε?? τ?ν πατρ?δα α?το?
INT: having come into the region his [own]

Matthew 13:58 Art-AFS
GRK: πολλ?? δι? τ?ν ?πιστ?αν α?τ?ν
INT: many because the unbelief of them

Matthew 14:1 Art-AFS
GRK: ? τετρα?ρχη? τ?ν ?κο?ν ?ησο?
INT: the tetrarch the news of Jesus

Matthew 14:3 Art-AFS
GRK: δι? ?ρ?δι?δα τ?ν γυνα?κα Φιλ?ππου
INT: on account of Herodias the wife of Philip

Matthew 14:8 Art-AFS
GRK: ?π? π?νακι τ?ν κεφαλ?ν ?ω?ννου
INT: upon a dish the head of John

Matthew 14:25 Art-AFS
GRK: περιπατ?ν ?π? τ?ν θ?λασσαν
INT: walking on the sea

Matthew 14:31 Art-AFS
GRK: ?ησο?? ?κτε?να? τ?ν χε?ρα ?πελ?βετο
INT: Jesus having stretched out the hand took hold

Matthew 14:34 Art-AFS
GRK: ?λθον ?π? τ?ν γ?ν ε??
INT: they came to the land of

Matthew 14:35 Art-AFS
GRK: ε?? ?λην τ?ν περ?χωρον ?κε?νην
INT: to all the region round about that

Matthew 15:2 Art-AFS
GRK: σου παραβα?νουσιν τ?ν παρ?δοσιν τ?ν
INT: of you break the tradition of the

Matthew 15:3 Art-AFS
GRK: ?με?? παραβα?νετε τ?ν ?ντολ?ν το?
INT: you break the commandment

Matthew 15:3 Art-AFS
GRK: θεο? δι? τ?ν παρ?δοσιν ?μ?ν
INT: of God on account of the tradition of you

Matthew 15:4 Art-AFS
GRK: πατ?ρα κα? τ?ν μητ?ρα κα?
INT: Father and the mother and

Matthew 15:6 Art-AFS
GRK: θεο? δι? τ?ν παρ?δοσιν ?μ?ν
INT: of God on account of the tradition of you

Matthew 15:15 Art-AFS
GRK: Φρ?σον ?μ?ν τ?ν παραβολ?ν τα?την
INT: Explain to us the parable this

Matthew 15:17 Art-AFS
GRK: στ?μα ε?? τ?ν κοιλ?αν χωρε?
INT: mouth into the belly goes

Matthew 15:29 Art-AFS
GRK: ?λθεν παρ? τ?ν θ?λασσαν τ??
INT: went along the sea

Matthew 15:35 Art-AFS
GRK: ?ναπεσε?ν ?π? τ?ν γ?ν
INT: to sit down on the ground

Matthew 16:18 Art-AFS
GRK: ο?κοδομ?σω μου τ?ν ?κκλησ?αν κα?
INT: I will build my church and

Matthew 16:25 Art-AFS
GRK: ??ν θ?λ? τ?ν ψυχ?ν α?το?
INT: if might desire the life of him

Matthew 16:25 Art-AFS
GRK: ?ν ?πολ?σ? τ?ν ψυχ?ν α?το?
INT: anyhow might lose the life of him

Matthew 16:26 Art-AFS
GRK: ?λον κερδ?σ? τ?ν δ? ψυχ?ν
INT: whole he gain and [the] soul

Matthew 16:27 Art-AFS
GRK: ?κ?στ? κατ? τ?ν πρ?ξιν α?το?
INT: to each according to the deeds of him

Matthew 17:20 Art-AFS
GRK: α?το?? Δι? τ?ν ?λιγοπιστ?αν ?μ?ν
INT: to them Because of the little faith of you

Matthew 17:25 Art-AFS
GRK: ?λθ?ντα ε?? τ?ν ο?κ?αν προ?φθασεν
INT: he having entered into the house anticipated

Matthew 18:3 Art-AFS
GRK: ε?σ?λθητε ε?? τ?ν βασιλε?αν τ?ν
INT: shall you enter into the kingdom of the

Matthew 18:8 Art-AFS
GRK: ε?σελθε?ν ε?? τ?ν ζω?ν κυλλ?ν
INT: to enter into life crippled

Matthew 18:9 Art-AFS
GRK: μον?φθαλμον ε?? τ?ν ζω?ν ε?σελθε?ν
INT: one-eyed into the life to enter

Matthew 18:9 Art-AFS
GRK: βληθ?ναι ε?? τ?ν γ?ενναν το?
INT: to be cast into the hell of the

Matthew 18:25 Art-AFS
GRK: πραθ?ναι κα? τ?ν γυνα?κα κα?
INT: to be sold and the wife and

Matthew 18:32 Art-AFS
GRK: πονηρ? π?σαν τ?ν ?φειλ?ν ?κε?νην
INT: evil all the debt that

Matthew 19:3 Art-AFS
GRK: ?νθρ?π? ?πολ?σαι τ?ν γυνα?κα α?το?
INT: a man to divorce the a wife to him

Matthew 19:5 Art-AFS
GRK: πατ?ρα κα? τ?ν μητ?ρα κα?
INT: father and the mother and

Matthew 19:8 Art-AFS
GRK: Μωυσ?? πρ?? τ?ν σκληροκαρδ?αν ?μ?ν
INT: Moses in view of the hardness of heart of you

Matthew 19:9 Art-AFS
GRK: ?ν ?πολ?σ? τ?ν γυνα?κα α?το?
KJV: whoso marrieth her which is put away
INT: anyhow shall divorce which wife of him

Matthew 19:12 Art-AFS
GRK: ?αυτο?? δι? τ?ν βασιλε?αν τ?ν
INT: themselves for the sake of the kingdom of the

Matthew 19:17 Art-AFS
GRK: θ?λει? ε?? τ?ν ζω?ν ε?σελθε?ν
INT: you desire into life to enter

Matthew 19:19 Art-AFS
GRK: πατ?ρα κα? τ?ν μητ?ρα κα?
INT: Father and the mother and

Matthew 19:23 Art-AFS
GRK: ε?σελε?σεται ε?? τ?ν βασιλε?αν τ?ν
INT: will enter into the kingdom of the

Matthew 19:24 Art-AFS
GRK: ε?σελθε?ν ε?? τ?ν βασιλε?αν το?
INT: to enter into the kingdom of

Matthew 20:2 Art-AFS
GRK: ?κ δηναρ?ου τ?ν ?μ?ραν ?π?στειλεν
INT: for a denarius the day he sent

Matthew 20:6 Art-AFS
GRK: περ? δ? τ?ν ?νδεκ?την ?ξελθ?ν
INT: about moreover the eleventh having gone out

Matthew 20:6 Art-AFS
GRK: ?στ?κατε ?λην τ?ν ?μ?ραν ?ργο?
INT: stand you all the day idle

Matthew 20:9 Art-AFS
GRK: ο? περ? τ?ν ?νδεκ?την ?ραν
INT: those [hired] about the eleventh hour

Matthew 20:28 Art-AFS
GRK: κα? δο?ναι τ?ν ψυχ?ν α?το?
INT: and to give the life of him

Matthew 20:30 Art-AFS
GRK: καθ?μενοι παρ? τ?ν ?δ?ν ?κο?σαντε?
INT: sitting beside the road having heard

Matthew 21:2 Art-AFS
GRK: Πορε?εσθε ε?? τ?ν κ?μην τ?ν
INT: Go into the village that [is]

Matthew 21:2 Art-AFS
GRK: τ?ν κ?μην τ?ν κατ?ναντι ?μ?ν
INT: the village that [is] in front of you

Matthew 21:7 Art-AFS
GRK: ?γαγον τ?ν ?νον κα?
INT: they brought the donkey and

Matthew 21:18 Art-AFS
GRK: ?παν?γων ε?? τ?ν π?λιν ?πε?νασεν
INT: having come back into the city he hungered

Matthew 21:21 Art-AFS
GRK: βλ?θητι ε?? τ?ν θ?λασσαν γεν?σεται
INT: be you cast into the sea it will come to pass

Matthew 21:23 Art-AFS
GRK: σοι ?δωκεν τ?ν ?ξουσ?αν τα?την
INT: to you gave the authority this

Matthew 21:31 Art-AFS
GRK: ?μ?? ε?? τ?ν βασιλε?αν το?
INT: you into the kingdom

Matthew 21:38 Art-AFS
GRK: κα? σχ?μεν τ?ν κληρονομ?αν α?το?
INT: and gain possession of the inheritance of him

Matthew 22:5 Art-AFS
GRK: δ? ?π? τ?ν ?μπορ?αν α?το?
INT: moreover to the business of him

Matthew 22:7 Art-AFS
GRK: ?κε?νου? κα? τ?ν π?λιν α?τ?ν
INT: those and the city of them

Matthew 22:16 Art-AFS
GRK: ε? κα? τ?ν ?δ?ν το?
INT: you are and the way

Matthew 22:18 Art-AFS
GRK: ? ?ησο?? τ?ν πονηρ?αν α?τ?ν
INT: Jesus the malice of them

Matthew 22:24 Art-AFS
GRK: ?δελφ?? α?το? τ?ν γυνα?κα α?το?
INT: brother of him the wife of him

Matthew 22:25 Art-AFS
GRK: σπ?ρμα ?φ?κεν τ?ν γυνα?κα α?το?
INT: seed left the wife of him

Matthew 22:29 Art-AFS
GRK: γραφ?? μηδ? τ?ν δ?ναμιν το?
INT: Scriptures nor the power

Matthew 23:6 Art-AFS
GRK: φιλο?σιν δ? τ?ν πρωτοκλισ?αν ?ν
INT: they love moreover the chief place at

Matthew 23:13 Art-AFS
GRK: ?τι κλε?ετε τ?ν βασιλε?αν τ?ν
NAS: do you allow those who are entering
INT: for you shut up the kingdom of the

Matthew 23:15 Art-AFS
GRK: ?τι περι?γετε τ?ν θ?λασσαν κα?
INT: for you go about the sea and

Matthew 23:15 Art-AFS
GRK: θ?λασσαν κα? τ?ν ξηρ?ν ποι?σαι
INT: sea and the dry [land] to make

Matthew 23:23 Art-AFS
GRK: το? ν?μου τ?ν κρ?σιν κα?
INT: of the law justice and

Matthew 23:23 Art-AFS
GRK: ?λεο? κα? τ?ν π?στιν τα?τα
INT: mercy and faithfulness these

Matthew 23:24 Art-AFS
GRK: τ?ν κ?νωπα τ?ν δ? κ?μηλον
INT: the gnat and [the] camel

Matthew 23:36 Art-AFS
GRK: π?ντα ?π? τ?ν γενε?ν τα?την
INT: all upon the generation this

Matthew 24:12 Art-AFS
GRK: τ? πληθυνθ?ναι τ?ν ?νομ?αν ψυγ?σεται
INT: shall have been multiplied lawlessness will grow cold

Matthew 24:29 Art-AFS
GRK: δ? μετ? τ?ν θλ?ψιν τ?ν
INT: moreover after the tribulation the

Matthew 24:32 Art-AFS
GRK: συκ?? μ?θετε τ?ν παραβολ?ν ?ταν
INT: fig tree learn the parable When

Matthew 24:38 Art-AFS
GRK: Ν?ε ε?? τ?ν κιβωτ?ν
INT: Noah into the ark

Matthew 24:43 Art-AFS
GRK: ε?ασεν διορυχθ?ναι τ?ν ο?κ?αν α?το?
INT: have allowed to be dug through the house of him

Matthew 24:45 Art-AFS
GRK: δο?ναι α?το?? τ?ν τροφ?ν ?ν
INT: to give to them the food in

Matthew 25:13 Art-AFS
GRK: ο?κ ο?δατε τ?ν ?μ?ραν ο?δ?
INT: neither you do know the day nor

Matthew 25:13 Art-AFS
GRK: ?μ?ραν ο?δ? τ?ν ?ραν ?ν
INT: day nor the hour in

Matthew 25:15 Art-AFS
GRK: ?κ?στ? κατ? τ?ν ?δ?αν δ?ναμιν
INT: to each according to the own ability

Matthew 25:21 Art-AFS
GRK: ε?σελθε ε?? τ?ν χαρ?ν το?
INT: enter into the joy of the

Matthew 25:23 Art-AFS
GRK: ε?σελθε ε?? τ?ν χαρ?ν το?
INT: enter into the joy of the

Matthew 25:34 Art-AFS
GRK: μου κληρονομ?σατε τ?ν ?τοιμασμ?νην ?μ?ν
INT: of me inherit the prepared for you

Matthew 26:3 Art-AFS
GRK: λαο? ε?? τ?ν α?λ?ν το?
INT: people in the court of the

Matthew 26:18 Art-AFS
GRK: ?π?γετε ε?? τ?ν π?λιν πρ??
INT: Go into the city unto

Matthew 26:23 Art-AFS
GRK: μετ' ?μο? τ?ν χε?ρα ?ν
INT: with me the hand in

Matthew 26:32 Art-AFS
GRK: ?μ?? ε?? τ?ν Γαλιλα?αν
INT: you into Galilee

Matthew 26:51 Art-AFS
GRK: ?ησο? ?κτε?να? τ?ν χε?ρα ?π?σπασεν
NAS: of those who were with Jesus
INT: Jesus having stretched out [his] hand drew

Matthew 26:51 Art-AFS
GRK: χε?ρα ?π?σπασεν τ?ν μ?χαιραν α?το?
INT: hand drew the sword of him

Matthew 26:52 Art-AFS
GRK: ?ησο?? ?π?στρεψον τ?ν μ?χαιρ?ν σου
INT: Jesus Return the sword of you

Matthew 26:65 Art-AFS
GRK: ν?ν ?κο?σατε τ?ν βλασφημ?αν
INT: now you have heard the blasphemy

Matthew 27:9 Art-AFS
GRK: τρι?κοντα ?ργ?ρια τ?ν τιμ?ν το?
INT: thirty pieces of silver the price of him who

Matthew 27:27 Art-AFS
GRK: α?τ?ν ?λην τ?ν σπε?ραν
INT: him all the battalion

Matthew 27:30 Art-AFS
GRK: ?τυπτον ε?? τ?ν κεφαλ?ν α?το?
INT: struck [him] on the head of him

Matthew 27:31 Art-AFS
GRK: ?ξ?δυσαν α?τ?ν τ?ν χλαμ?δα κα?
INT: they took off him the robe and

Matthew 27:37 Art-AFS
GRK: κεφαλ?? α?το? τ?ν α?τ?αν α?το?
INT: head of him the accusation of him

Matthew 27:45 Art-AFS
GRK: ?π? π?σαν τ?ν γ?ν ?ω?
INT: over all the land until

Matthew 27:46 Art-AFS
GRK: περ? δ? τ?ν ?ν?την ?ραν
INT: about moreover the ninth hour

Matthew 27:49 Art-AFS
GRK: ?νυξεν α?το? τ?ν πλευρ?ν κα?
INT: pierced of him the side and

Matthew 27:53 Art-AFS
GRK: μνημε?ων μετ? τ?ν ?γερσιν α?το?
INT: tombs after the resurrection of him

Matthew 27:53 Art-AFS
GRK: ε?σ?λθον ε?? τ?ν ?γ?αν π?λιν
INT: they entered into the holy city

Matthew 27:62 Art-AFS
GRK: ?στ?ν μετ? τ?ν παρασκευ?ν συν?χθησαν
INT: is after the preparation were gathered together

Matthew 28:7 Art-AFS
GRK: ?μ?? ε?? τ?ν Γαλιλα?αν ?κε?
INT: you into Galilee there

Matthew 28:10 Art-AFS
GRK: ?π?λθωσιν ε?? τ?ν Γαλιλα?αν κ?κε?
INT: they go into Galilee and there

Matthew 28:11 Art-AFS
GRK: ?λθ?ντε? ε?? τ?ν π?λιν ?π?γγειλαν
INT: having gone into the city reported

Matthew 28:16 Art-AFS
GRK: ?πορε?θησαν ε?? τ?ν Γαλιλα?αν ε??
INT: went into Galilee to

Mark 1:2 Art-AFS
GRK: ?? κατασκευ?σει τ?ν ?δ?ν σου
INT: who will prepare the way of you

Mark 1:3 Art-AFS
GRK: ?ρ?μ? ?τοιμ?σατε τ?ν ?δ?ν Κυρ?ου
INT: wilderness Prepare the way of [the] Lord

Mark 1:6 Art-AFS
GRK: δερματ?νην περ? τ?ν ?σφ?ν α?το?
INT: of leather about the waist of him

Mark 1:12 Art-AFS
GRK: ?κβ?λλει ε?? τ?ν ?ρημον
INT: drives out into the wilderness

Mark 1:14 Art-AFS
GRK: ?ησο?? ε?? τ?ν Γαλιλα?αν κηρ?σσων
INT: Jesus into Galilee proclaiming

Mark 1:16 Art-AFS
GRK: παρ?γων παρ? τ?ν θ?λασσαν τ??
INT: passing by the sea

Mark 1:21 Art-AFS
GRK: ε?σελθ?ν ε?? τ?ν συναγωγ?ν ?δ?δασκεν
INT: having entered into the synagogue he taught

Mark 1:28 Art-AFS
GRK: ε?? ?λην τ?ν περ?χωρον τ??
INT: in all the region around

Mark 1:29 Art-AFS
GRK: ?λθον ε?? τ?ν ο?κ?αν Σ?μωνο?
INT: they came into the house of Simon

Mark 1:33 Art-AFS
GRK: ?πισυνηγμ?νη πρ?? τ?ν θ?ραν
INT: gathered together at the door

Mark 1:39 Art-AFS
GRK: ε?? ?λην τ?ν Γαλιλα?αν κα?
INT: in all Galilee and

Mark 1:41 Art-AFS
GRK: σπλαγχνισθε?? ?κτε?να? τ?ν χε?ρα α?το?
INT: having been moved with compassion having stretched out the hand of him

Mark 2:2 Art-AFS
GRK: τ? πρ?? τ?ν θ?ραν κα?
INT: at the door and

Mark 2:4 Art-AFS
GRK: ?χλον ?πεστ?γασαν τ?ν στ?γην ?που
INT: crowd they removed the roof where

Mark 2:5 Art-AFS
GRK: ? ?ησο?? τ?ν π?στιν α?τ?ν
INT: Jesus the faith of them

Mark 2:13 Art-AFS
GRK: π?λιν παρ? τ?ν θ?λασσαν κα?
INT: again beside the sea and

Mark 3:1 Art-AMS
GRK: π?λιν ε?? τ?ν συναγωγ?ν κα?
INT: again into the synagogue and

Mark 3:1 Art-AFS
GRK: ?ξηραμμ?νην ?χων τ?ν χε?ρα
INT: withered having the hand

Mark 3:3 Art-AFS
GRK: ?νθρ?π? τ? τ?ν χε?ρα ?χοντι
INT: man who the hand had

Mark 3:5 Art-AFS
GRK: ?νθρ?π? ?κτεινον τ?ν χε?ρ? σου
INT: man Stretch out the hand of you

Mark 3:7 Art-AFS
GRK: ?νεχ?ρησεν πρ?? τ?ν θ?λασσαν κα?
INT: withdrew to the sea and

Mark 3:27 Art-AFS
GRK: ο?δε?? ε?? τ?ν ο?κ?αν το?
INT: no one into the house of the

Mark 3:27 Art-AFS
GRK: κα? τ?τε τ?ν ο?κ?αν α?το?
INT: and then the house of him

Mark 4:1 Art-AFS
GRK: διδ?σκειν παρ? τ?ν θ?λασσαν κα?
INT: to teach beside the sea And

Mark 4:1 Art-AFS
GRK: ?χλο? πρ?? τ?ν θ?λασσαν ?π?
INT: crowd close to the sea on

Mark 4:4 Art-AFS
GRK: ?πεσεν παρ? τ?ν ?δ?ν κα?
INT: fell along the road and

Mark 4:8 Art-AFS
GRK: ?πεσεν ε?? τ?ν γ?ν τ?ν
INT: fell into the soil

Mark 4:8 Art-AFS
GRK: τ?ν γ?ν τ?ν καλ?ν κα?
INT: the soil good and

Mark 4:13 Art-AFS
GRK: Ο?κ ο?δατε τ?ν παραβολ?ν τα?την
INT: not Understand you the parable this

Mark 4:15 Art-AFS
GRK: ο? παρ? τ?ν ?δ?ν ?που
INT: they along the road where

Mark 4:20 Art-AFS
GRK: ο? ?π? τ?ν γ?ν τ?ν
INT: the [ones] upon the soil

Mark 4:20 Art-AFS
GRK: τ?ν γ?ν τ?ν καλ?ν σπαρ?ντε?
INT: the soil good having been sown

Mark 4:21 Art-AFS
GRK: ? ?π? τ?ν κλ?νην ο?χ
INT: or under the bed [Is it] not

Mark 4:21 Art-AFS
GRK: ?να ?π? τ?ν λυχν?αν τεθ?
INT: that upon the lampstand it might be put

Mark 4:30 Art-AFS
GRK: Π?? ?μοι?σωμεν τ?ν βασιλε?αν το?
INT: To what shall we liken the kingdom

Mark 4:32 Art-AFS
GRK: δ?νασθαι ?π? τ?ν σκι?ν α?το?
INT: are able under the shadow of it

Mark 5:1 Art-AFS
GRK: θαλ?σση? ε?? τ?ν χ?ραν τ?ν
INT: sea to the region of the

Mark 5:3 Art-AFS
GRK: ?? τ?ν κατο?κησιν ε?χεν
INT: who [his] the dwelling had

Mark 5:13 Art-AFS
GRK: κρημνο? ε?? τ?ν θ?λασσαν ??
INT: steep into the sea about

Mark 5:14 Art-AFS
GRK: ?π?γγειλαν ε?? τ?ν π?λιν κα?
INT: proclaimed [it] to the city and

Mark 5:21 Art-AFS
GRK: ?ν παρ? τ?ν θ?λασσαν
INT: he was beside the sea

Mark 5:30 Art-AFS
GRK: ?ν ?αυτ? τ?ν ?ξ α?το?
INT: in himself [that] out of him

Mark 5:32 Art-AFS
GRK: περιεβλ?πετο ?δε?ν τ?ν το?το ποι?σασαν
INT: he looked around to see her who this has done

Mark 5:33 Art-AFS
GRK: α?τ? π?σαν τ?ν ?λ?θειαν
INT: him all the truth

Mark 5:40 Art-AFS
GRK: παιδ?ου κα? τ?ν μητ?ρα κα?
INT: child and the mother and

Mark 6:1 Art-AFS
GRK: ?ρχεται ε?? τ?ν πατρ?δα α?το?
INT: came into the hometown of him

Mark 6:6 Art-AFS
GRK: ?θα?μαζεν δι? τ?ν ?πιστ?αν α?τ?ν
INT: he marveled because of the unbelief of them

Mark 6:8 Art-AFS
GRK: μ? ε?? τ?ν ζ?νην χαλκ?ν
INT: nor in the belt money

Mark 6:17 Art-AFS
GRK: δι? ?ρ?δι?δα τ?ν γυνα?κα Φιλ?ππου
INT: on account of Herodias the wife of Philip

Mark 6:18 Art-AFS
GRK: σοι ?χειν τ?ν γυνα?κα το?
INT: for you to have the wife of the

Mark 6:24 Art-AFS
GRK: δ? ε?πεν Τ?ν κεφαλ?ν ?ω?ννου
INT: moreover she said The head of John

Mark 6:25 Art-AFS
GRK: ?π? π?νακι τ?ν κεφαλ?ν ?ω?ννου
INT: upon a dish the head of John

Mark 6:27 Art-AFS
GRK: ?π?ταξεν ?ν?γκαι τ?ν κεφαλ?ν α?το?
INT: he commanded to be brought the head of him

Mark 6:28 Art-AFS
GRK: κα? ?νεγκεν τ?ν κεφαλ?ν α?το?
INT: and brought the head it

Mark 6:53 Art-AFS
GRK: διαπερ?σαντε? ?π? τ?ν γ?ν ?λθον
INT: having passed over to the land they came

Mark 6:55 Art-AFS
GRK: περι?δραμον ?λην τ?ν χ?ραν ?κε?νην
NAS: on their pallets those who were sick,
INT: running through all the country that

Mark 7:3 Art-AFS
GRK: ?σθ?ουσιν κρατο?ντε? τ?ν παρ?δοσιν τ?ν
INT: eat holding the tradition of the

Mark 7:5 Art-AFS
GRK: σου κατ? τ?ν παρ?δοσιν τ?ν
INT: of you according to the tradition of the

Mark 7:8 Art-AFS
GRK: ?φ?ντε? τ?ν ?ντολ?ν το?
INT: having left the commandment

Mark 7:8 Art-AFS
GRK: θεο? κρατε?τε τ?ν παρ?δοσιν τ?ν
INT: of God you hold to the tradition

Mark 7:9 Art-AFS
GRK: Καλ?? ?θετε?τε τ?ν ?ντολ?ν το?
INT: Well do you set aside the commandment

Mark 7:9 Art-AFS
GRK: θεο? ?να τ?ν παρ?δοσιν ?μ?ν
INT: of God that the tradition of you

Mark 7:10 Art-AFS
GRK: σου κα? τ?ν μητ?ρα σου
INT: of you and the mother of you

Mark 7:17 Art-AFS
GRK: μαθητα? α?το? τ?ν παραβολ?ν
INT: disciples him the parable

Mark 7:19 Art-AFS
GRK: α?το? ε?? τ?ν καρδ?αν ?λλ'
INT: of him into the heart but

Mark 7:19 Art-AFS
GRK: ?λλ' ε?? τ?ν κοιλ?αν κα?
INT: but into the belly and

Mark 7:30 Art-AFS
GRK: βεβλημ?νον ?π? τ?ν κλ?νην κα?
INT: lying on the bed also

Mark 7:31 Art-AFS
GRK: Σιδ?νο? ε?? τ?ν θ?λασσαν τ??
INT: Sidon to the sea

Mark 7:32 Art-AFS
GRK: ?πιθ? α?τ? τ?ν χε?ρα
INT: he might lay on him the hand

Mark 8:17 Art-AFS
GRK: πεπωρωμ?νην ?χετε τ?ν καρδ?αν ?μ?ν
INT: Hardened have you the heart of you

Mark 8:26 Art-AFS
GRK: Μηδ? ε?? τ?ν κ?μην ε?σ?λθ??
INT: Neither into the village might you enter

Mark 8:35 Art-AFS
GRK: ??ν θ?λ? τ?ν α?το? ψυχ?ν
INT: if might desire his life

Mark 8:35 Art-AFS
GRK: ?ν ?πολ?σει τ?ν ψυχ?ν α?το?
INT: anyhow may lose the life of him

Mark 8:36 Art-AFS
GRK: κα? ζημιωθ?ναι τ?ν ψυχ?ν α?το?
INT: and lose the soul of him

Mark 9:1 Art-AFS
GRK: ?ν ?δωσιν τ?ν βασιλε?αν το?
INT: anyhow they see the kingdom

Mark 9:42 Art-AFS
GRK: β?βληται ε?? τ?ν θ?λασσαν
INT: he has been cast into the sea

Mark 9:43 Art-AFS
GRK: ε?σελθε?ν ε?? τ?ν ζω?ν ?
INT: to enter into life [rather] than

Mark 9:43 Art-AFS
GRK: ?πελθε?ν ε?? τ?ν γ?ενναν ε??
INT: to go away into hell into

Mark 9:45 Art-AFS
GRK: ε?σελθε?ν ε?? τ?ν ζω?ν χωλ?ν
INT: to enter into life lame

Mark 9:45 Art-AFS
GRK: βληθ?ναι ε?? τ?ν γ?ενναν ε??
INT: to be cast into hell into

Mark 9:47 Art-AFS
GRK: ε?σελθε?ν ε?? τ?ν βασιλε?αν το?
INT: to enter into the kingdom

Mark 9:47 Art-AMS
GRK: βληθ?ναι ε?? τ?ν γ?ενναν
INT: to be cast into hell

Mark 10:5 Art-AFS
GRK: α?το?? Πρ?? τ?ν σκληροκαρδ?αν ?μ?ν
INT: to them because of the hardness of heart of you

Mark 10:5 Art-AFS
GRK: ?γραψεν ?μ?ν τ?ν ?ντολ?ν τα?την
INT: he wrote for you the commandment this

Mark 10:7 Art-AFS
GRK: α?το? κα? τ?ν μητ?ρα κα?
INT: of him and the mother and

Mark 10:7 Art-AMS
GRK: προσκολληθ?σεται πρ?? τ?ν γυνα?κα α?το?
INT: cleave to the wife of him

Mark 10:10 Art-AFS
GRK: Κα? ε?? τ?ν ο?κ?αν π?λιν
INT: And in the house again

Mark 10:11 Art-AFS
GRK: ?ν ?πολ?σ? τ?ν γυνα?κα α?το?
INT: anyhow should divorce the wife of him

Mark 10:15 Art-AFS
GRK: μ? δ?ξηται τ?ν βασιλε?αν το?
INT: not shall receive the kingdom

Mark 10:19 Art-AFS
GRK: σου κα? τ?ν μητ?ρα
INT: of you and the mother

Mark 10:23 Art-AFS
GRK: ?χοντε? ε?? τ?ν βασιλε?αν το?
INT: having into the kingdom

Mark 10:24 Art-AFS
GRK: ?στιν ε?? τ?ν βασιλε?αν το?
INT: it is into the kingdom

Mark 10:25 Art-AFS
GRK: πλο?σιον ε?? τ?ν βασιλε?αν το?
INT: a rich man into the kingdom

Mark 10:45 Art-AFS
GRK: κα? δο?ναι τ?ν ψυχ?ν α?το?
INT: and to give the life of him

Mark 10:46 Art-AFS
GRK: ?κ?θητο παρ? τ?ν ?δ?ν
INT: was sitting beside the road

Mark 11:2 Art-AFS
GRK: ?π?γετε ε?? τ?ν κ?μην τ?ν
INT: Go into the village

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注