τ?
Englishman's Concordance
τ? (tē) — 882 Occurrences

Matthew 2:2 Art-DFS
GRK: ?στ?ρα ?ν τ? ?νατολ? κα?
INT: star in the east and

Matthew 2:9 Art-DFS
GRK: ε?δον ?ν τ? ?νατολ? προ?γεν
INT: they saw in the east went before

Matthew 3:1 Art-DFS
GRK: κηρ?σσων ?ν τ? ?ρ?μ? τ??
INT: proclaiming in the wilderness

Matthew 3:3 Art-DFS
GRK: βο?ντο? ?ν τ? ?ρ?μ? ?τοιμ?σατε
INT: of one crying in the wilderness Prepare

Matthew 3:12 Art-DFS
GRK: πτ?ον ?ν τ? χειρ? α?το?
INT: winnowing fork [is] in the hand of him

Matthew 4:23 Art-DFS
GRK: ?ν ?λ? τ? Γαλιλα?? διδ?σκων
INT: throughout all Galilee teaching

Matthew 5:8 Art-DFS
GRK: ο? καθαρο? τ? καρδ?? ?τι
INT: the pure in heart for

Matthew 5:15 Art-DFS
GRK: το?? ?ν τ? ο?κ??
INT: who [are] in the house

Matthew 5:19 Art-DFS
GRK: κληθ?σεται ?ν τ? βασιλε?? τ?ν
INT: he will be called in the kingdom of the

Matthew 5:19 Art-DFS
GRK: κληθ?σεται ?ν τ? βασιλε?? τ?ν
INT: will be called in the kingdom of the

Matthew 5:21 Art-DFS
GRK: ?νοχο? ?σται τ? κρ?σει
INT: liable will be to the judgment

Matthew 5:22 Art-DFS
GRK: ?νοχο? ?σται τ? κρ?σει ??
INT: liable will be to the judgment whoever

Matthew 5:25 Art-DFS
GRK: α?το? ?ν τ? ?δ? μ?
INT: him on the way lest

Matthew 5:28 Art-DFS
GRK: α?τ?ν ?ν τ? καρδ?? α?το?
INT: her in the heart of him

Matthew 5:35 Art-DFS
GRK: μ?τε ?ν τ? γ? ?τι
INT: nor by the earth because

Matthew 5:36 Art-DFS
GRK: μ?τε ?ν τ? κεφαλ? σου
INT: Neither by the head of you

Matthew 6:7 Art-DFS
GRK: ?τι ?ν τ? πολυλογ?? α?τ?ν
INT: that in the many words of them

Matthew 6:25 Art-DFS
GRK: μ? μεριμν?τε τ? ψυχ? ?μ?ν
NAS: to you, do not be worried about your life,
INT: not be anxious about the life of you

Matthew 6:29 Art-DFS
GRK: ?ν π?σ? τ? δ?ξ? α?το?
INT: in all the glory of him

Matthew 6:34 Art-DFS
GRK: ?αυτ?? ?ρκετ?ν τ? ?μ?ρ? ?
INT: itself Sufficient to the day [is] the

Matthew 7:22 Art-DFS
GRK: ?ν ?κε?ν? τ? ?μ?ρ? Κ?ριε
INT: on that the day Lord

Matthew 7:25 Art-DFS
GRK: κα? προσ?πεσαν τ? ο?κ?? ?κε?ν?
INT: and fell house upon that

Matthew 7:27 Art-DFS
GRK: κα? προσ?κοψαν τ? ο?κ?? ?κε?ν?
INT: and beat upon house upon that

Matthew 7:28 Art-DFS
GRK: ?χλοι ?π? τ? διδαχ? α?το?
INT: crowds at the teaching of him

Matthew 8:6 Art-DFS
GRK: β?βληται ?ν τ? ο?κ?? παραλυτικ??
INT: is laid in the house paralyzed

Matthew 8:11 Art-DFS
GRK: ?ακ?β ?ν τ? βασιλε?? τ?ν
INT: Jacob in the kingdom of the

Matthew 8:13 Art-DFS
GRK: α?το? ?ν τ? ?ρ? ?κε?ν?
INT: of him in the hour that

Matthew 8:24 Art-DFS
GRK: ?γ?νετο ?ν τ? θαλ?σσ? ?στε
INT: arose in the sea so that

Matthew 8:26 Art-DFS
GRK: ?ν?μοι? κα? τ? θαλ?σσ? κα?
INT: winds and the sea and

Matthew 9:10 Art-DFS
GRK: ?νακειμ?νου ?ν τ? ο?κ?? κα?
INT: reclining [at table] in the house that

Matthew 9:31 Art-DFS
GRK: ?ν ?λ? τ? γ? ?κε?ν?
INT: in all the land that

Matthew 10:15 Art-DFS
GRK: κρ?σεω? ? τ? π?λει ?κε?ν?
INT: of judgment than the city for that

Matthew 10:19 Art-DFS
GRK: ?ν ?κε?ν? τ? ?ρ? τ?
INT: in that hour what

Matthew 10:23 Art-DFS
GRK: ?μ?? ?ν τ? π?λει τα?τ?
INT: you in the city one

Matthew 10:27 Art-DFS
GRK: ?μ?ν ?ν τ? σκοτ?? ε?πατε
INT: you in the darkness speak

Matthew 11:11 Art-DFS
GRK: μικρ?τερο? ?ν τ? βασιλε?? τ?ν
INT: [the] least in the kingdom of the

Matthew 11:29 Art-DFS
GRK: κα? ταπειν?? τ? καρδ?? κα?
INT: and humble [in] the heart and

Matthew 12:40 Art-DFS
GRK: ?ων?? ?ν τ? κοιλ?? το?
INT: Jonah in the belly of the

Matthew 12:40 Art-DFS
GRK: ?νθρ?που ?ν τ? καρδ?? τ??
INT: of man in the heart of the

Matthew 12:41 Art-DFS
GRK: ?ναστ?σονται ?ν τ? κρ?σει μετ?
INT: will stand up in the judgment with

Matthew 12:42 Art-DFS
GRK: ?γερθ?σεται ?ν τ? κρ?σει μετ?
INT: will rise up in the judgment with

Matthew 12:45 Art-DFS
GRK: ?σται κα? τ? γενε? τα?τ?
INT: it will be also to generation this

Matthew 12:45 Art-DFS
GRK: γενε? τα?τ? τ? πονηρ?
INT: generation this the evil

Matthew 13:1 Art-DFS
GRK: τ? ?μ?ρ? ?κε?ν?
INT: And in the [same] day that

Matthew 13:15 Art-DFS
GRK: ?κο?σωσιν κα? τ? καρδ?? συν?σιν
INT: they should hear and with the heart they should understand

Matthew 13:19 Art-DFS
GRK: ?σπαρμ?νον ?ν τ? καρδ?? α?το?
INT: was sown in the heart of him

Matthew 13:40 Art-DFS
GRK: ?σται ?ν τ? συντελε?? το?
INT: it will be in the completion of the

Matthew 13:43 Art-DFS
GRK: ?λιο? ?ν τ? βασιλε?? το?
INT: sun in the kingdom of the

Matthew 13:49 Art-DFS
GRK: ?σται ?ν τ? συντελε?? το?
INT: will it be in the completion of the

Matthew 13:52 Art-DFS
GRK: γραμματε?? μαθητευθε?? τ? βασιλε?? τ?ν
INT: scribe having discipled into the kingdom of the

Matthew 13:54 Art-DFS
GRK: α?το?? ?ν τ? συναγωγ? α?τ?ν
INT: them in the synagogue of them

Matthew 13:57 Art-DFS
GRK: μ? ?ν τ? πατρ?δι κα?
INT: not in the hometown and

Matthew 13:57 Art-DFS
GRK: κα? ?ν τ? ο?κ?? α?το?
INT: and in the household of him

Matthew 14:10 Art-DFS
GRK: ?ω?ννην ?ν τ? φυλακ?
INT: John in the prison

Matthew 14:11 Art-DFS
GRK: κα? ?νεγκεν τ? μητρ? α?τ??
INT: and she brought [it] to [the] mother of her

Matthew 15:5 Art-DFS
GRK: πατρ? ? τ? μητρ? Δ?ρον
INT: to father or the mother [It is] a gift

Matthew 15:32 Art-DFS
GRK: ?κλυθ?σιν ?ν τ? ?δ?
INT: they faint on the way

Matthew 16:18 Art-DFS
GRK: ?π? τα?τ? τ? π?τρ? ο?κοδομ?σω
INT: on this the rock I will build

Matthew 16:21 Art-DFS
GRK: ?ποκτανθ?ναι κα? τ? τρ?τ? ?μ?ρ?
INT: to be killed and the third day

Matthew 16:27 Art-DFS
GRK: ?ρχεσθαι ?ν τ? δ?ξ? το?
INT: to come in the glory the

Matthew 16:28 Art-DFS
GRK: ?ρχ?μενον ?ν τ? βασιλε?? α?το?
INT: coming in the kingdom of him

Matthew 17:22 Art-DFS
GRK: α?τ?ν ?ν τ? Γαλιλα?? ε?πεν
INT: they in Galilee said

Matthew 17:23 Art-DFS
GRK: α?τ?ν κα? τ? τρ?τ? ?μ?ρ?
INT: him and the third day

Matthew 18:1 Art-DFS
GRK: ?ν ?κε?ν? τ? ?ρ? προσ?λθον
INT: In that hour came

Matthew 18:1 Art-DFS
GRK: ?στ?ν ?ν τ? βασιλε?? τ?ν
INT: is in the kingdom of the

Matthew 18:4 Art-DFS
GRK: με?ζων ?ν τ? βασιλε?? τ?ν
INT: greatest in the kingdom of the

Matthew 18:17 Art-DFS
GRK: α?τ?ν ε?π? τ? ?κκλησ?? ??ν
INT: them tell [it] to the church if

Matthew 19:5 Art-DFS
GRK: κα? κολληθ?σεται τ? γυναικ? α?το?
INT: and will be joined with the wife of him

Matthew 19:28 Art-DFS
GRK: μοι ?ν τ? παλινγενεσ?? ?ταν
INT: me in the regeneration when

Matthew 20:3 Art-DFS
GRK: ?στ?τα? ?ν τ? ?γορ? ?ργο??
INT: standing in the marketplace idle

Matthew 20:17 Art-DFS
GRK: κα? ?ν τ? ?δ? ε?πεν
INT: and on the way said

Matthew 20:19 Art-DFS
GRK: σταυρ?σαι κα? τ? τρ?τ? ?μ?ρ?
INT: to crucify and the third day

Matthew 20:21 Art-DFS
GRK: σου ?ν τ? βασιλε?? σου
INT: of you in the kingdom of you

Matthew 21:5 Art-DFS
GRK: Ε?πατε τ? θυγατρ? Σι?ν
INT: Say to the daughter of Zion

Matthew 21:8 Art-DFS
GRK: ?μ?τια ?ν τ? ?δ? ?λλοι
INT: cloaks on the road others

Matthew 21:8 Art-DFS
GRK: ?στρ?ννυον ?ν τ? ?δ?
INT: were spreading [them] on the road

Matthew 21:22 Art-DFS
GRK: α?τ?σητε ?ν τ? προσευχ? πιστε?οντε?
INT: you might ask in prayer believing

Matthew 22:23 Art-DFS
GRK: ?ν ?κε?ν? τ? ?μ?ρ? προσ?λθον
KJV: the Sadducees, which say
INT: On that day came

Matthew 22:28 Art-DFS
GRK: τ? ?ναστ?σει ο?ν
INT: In the resurrection therefore

Matthew 22:30 Art-DFS
GRK: ?ν γ?ρ τ? ?ναστ?σει ο?τε
INT: in indeed the resurrection neither

Matthew 22:33 Art-DFS
GRK: ?ξεπλ?σσοντο ?π? τ? διδαχ? α?το?
INT: were astonished at the teaching of him

Matthew 22:37 Art-DMS
GRK: ?ν ?λ? τ? καρδ?? σου
INT: with all the heart of you

Matthew 22:37 Art-DFS
GRK: ?ν ?λ? τ? ψυχ? σου
INT: with all the soul of you

Matthew 22:37 Art-DFS
GRK: ?ν ?λ? τ? διανο?? σου
INT: with all the mind of you

Matthew 24:14 Art-DFS
GRK: ?ν ?λ? τ? ο?κουμ?ν? ε??
INT: in all the earth for

Matthew 24:16 Art-DFS
GRK: ο? ?ν τ? ?ουδα?? φευγ?τωσαν
NAS: then those who are in Judea must flee
INT: those in Judea let them flee

Matthew 24:26 Art-DFS
GRK: ?δο? ?ν τ? ?ρ?μ? ?στ?ν
INT: Behold in the wilderness he is

Matthew 24:48 Art-DFS
GRK: ?κε?νο? ?ν τ? καρδ?? α?το?
INT: that in the heart of him

Matthew 25:25 Art-DFS
GRK: σου ?ν τ? γ? ?δε
INT: of you in the ground behold

Matthew 25:31 Art-DFS
GRK: ?νθρ?που ?ν τ? δ?ξ? α?το?
INT: of man in the glory of him

Matthew 26:5 Art-DFS
GRK: Μ? ?ν τ? ?ορτ? ?να
INT: Not during the feast that

Matthew 26:10 Art-DFS
GRK: κ?που? παρ?χετε τ? γυναικ? ?ργον
INT: trouble do you cause to the woman a work

Matthew 26:17 Art-DFS
GRK: Τ? δ? πρ?τ?
INT: on the moreover first [day]

Matthew 26:29 Art-DFS
GRK: καιν?ν ?ν τ? βασιλε?? το?
INT: new in the kingdom the

Matthew 26:31 Art-DFS
GRK: ?μο? ?ν τ? νυκτ? τα?τ?
INT: me during the night this

Matthew 26:34 Art-DFS
GRK: ?ν τα?τ? τ? νυκτ? πρ?ν
INT: during this night before [the]

Matthew 26:55 Art-DFS
GRK: ?ν ?κε?ν? τ? ?ρ? ε?πεν
INT: In that hour said

Matthew 26:69 Art-DFS
GRK: ?ξω ?ν τ? α?λ? κα?
INT: outside in the court and

Matthew 27:29 Art-DFS
GRK: κ?λαμον ?ν τ? δεξι? α?το?
INT: a reed in the right hand of him

Matthew 27:60 Art-DFS
GRK: ?λατ?μησεν ?ν τ? π?τρ? κα?
INT: he had cut in the rock and

Matthew 27:60 Art-DFS
GRK: λ?θον μ?γαν τ? θ?ρ? το?
INT: a stone great to the door of the

Matthew 27:62 Art-DFS
GRK: Τ? δ? ?πα?ριον
INT: and [the] next day

Matthew 28:1 Art-DFS
GRK: δ? σαββ?των τ? ?πιφωσκο?σ? ε??
INT: moreover Sabbath it being dawn toward

Mark 1:3 Art-DFS
GRK: βο?ντο? ?ν τ? ?ρ?μ? ?τοιμ?σατε
INT: of one crying in the wilderness Prepare

Mark 1:4 Art-DFS
GRK: βαπτ?ζων ?ν τ? ?ρ?μ? κα?
INT: baptizing in the wilderness and

Mark 1:13 Art-DFS
GRK: ?ν ?ν τ? ?ρ?μ? τεσσερ?κοντα
INT: he was in the wilderness forty

Mark 1:16 Art-DFS
GRK: ?μφιβ?λλοντα? ?ν τ? θαλ?σσ? ?σαν
INT: casting a net into the sea they were

Mark 1:22 Art-DFS
GRK: ?ξεπλ?σσοντο ?π? τ? διδαχ? α?το?
INT: they were astonished at the teaching of him

Mark 1:23 Art-DFS
GRK: ?ν ?ν τ? συναγωγ? α?τ?ν
INT: there was in the synagogue of them

Mark 2:15 Art-DFS
GRK: α?τ?ν ?ν τ? ο?κ?? α?το?
INT: he in the house of him

Mark 2:20 Art-DFS
GRK: ?ν ?κε?ν? τ? ?μ?ρ?
INT: in those the days

Mark 3:5 Art-DFS
GRK: συλλυπο?μενο? ?π? τ? πωρ?σει τ??
INT: being grieved at the hardness of the

Mark 4:1 Art-DFS
GRK: καθ?σθαι ?ν τ? θαλ?σσ? κα?
INT: sat in the sea and

Mark 4:2 Art-DFS
GRK: α?το?? ?ν τ? διδαχ? α?το?
INT: to them in the teaching of him

Mark 4:35 Art-DFS
GRK: ?ν ?κε?ν? τ? ?μ?ρ? ?ψ?α?
INT: on that day evening

Mark 4:38 Art-DFS
GRK: ?ν ?ν τ? πρ?μν? ?π?
INT: was in the stern on

Mark 4:39 Art-DFS
GRK: κα? ε?πεν τ? θαλ?σσ? Σι?πα
INT: and said to the sea Silence

Mark 5:13 Art-DFS
GRK: ?πν?γοντο ?ν τ? θαλ?σσ?
INT: they were drowned in the sea

Mark 5:20 Art-DFS
GRK: κηρ?σσειν ?ν τ? Δεκαπ?λει ?σα
INT: to proclaim in the [the] Decapolis how much

Mark 6:2 Art-DFS
GRK: διδ?σκειν ?ν τ? συναγωγ? κα?
INT: to teach in the synagogue and

Mark 6:4 Art-DFS
GRK: μ? ?ν τ? πατρ?δι α?το?
INT: not in the hometown of him

Mark 6:4 Art-DFS
GRK: κα? ?ν τ? ο?κ?? α?το?
INT: and in the household of him

Mark 6:11 Art-DMS
GRK: κρ?σεω? ? τ? π?λει ?κε?νη
INT: of judgment than that town for

Mark 6:24 Art-DFS
GRK: ?ξελθο?σα ε?πεν τ? μητρ? α?τ??
INT: having gone out said the mother of her

Mark 6:27 Art-DFS
GRK: α?τ?ν ?ν τ? φυλακ?
INT: him in the prison

Mark 6:28 Art-DFS
GRK: ?δωκεν α?τ?ν τ? μητρ? α?τ??
INT: gave it the mother of her

Mark 7:11 Art-DFS
GRK: πατρ? ? τ? μητρ? Κορβ?ν
INT: father or the mother [It is] a corban

Mark 7:12 Art-DFS
GRK: πατρ? ? τ? μητρ?
INT: father or the mother

Mark 7:13 Art-DFS
GRK: το? θεο? τ? παραδ?σει ?μ?ν
INT: of God for the tradition of you

Mark 8:3 Art-DFS
GRK: ?κλυθ?σονται ?ν τ? ?δ? κα?
INT: they will faint on the way For

Mark 8:12 Art-DFS
GRK: ε? δοθ?σεται τ? γενε? τα?τ?
INT: if There will be given to the generation this

Mark 8:26 Art-DMS
GRK: τιν? ?ν τ? κ?μ?
INT: to any one in the village

Mark 8:27 Art-DFS
GRK: κα? ?ν τ? ?δ? ?πηρ?τα
INT: And on the way he was questioning

Mark 8:38 Art-DFS
GRK: λ?γου? ?ν τ? γενε? τα?τ?
INT: words in the generation this

Mark 8:38 Art-DFS
GRK: γενε? τα?τ? τ? μοιχαλ?δι κα?
INT: generation this adulterous and

Mark 8:38 Art-DFS
GRK: ?λθ? ?ν τ? δ?ξ? το?
INT: he shall come in the glory of the

Mark 9:24 Art-DFS
GRK: βο?θει μου τ? ?πιστ??
INT: help of me the unbelief

Mark 9:33 Art-DFS
GRK: Κα? ?ν τ? ο?κ?? γεν?μενο?
INT: and in the house having been

Mark 9:33 Art-DFS
GRK: Τ? ?ν τ? ?δ? διελογ?ζεσθε
INT: What on the way were you discussing

Mark 9:34 Art-DFS
GRK: διελ?χθησαν ?ν τ? ?δ? τ??
INT: they had been discussing along the road who [was]

Mark 10:32 Art-DFS
GRK: δ? ?ν τ? ?δ? ?ναβα?νοντε?
NAS: of them; and they were amazed, and those who followed
INT: moreover on the way going up

Mark 10:37 Art-DFS
GRK: καθ?σωμεν ?ν τ? δ?ξ? σου
INT: we might sit in the glory of you

Mark 10:52 Art-DFS
GRK: α?τ? ?ν τ? ?δ?
INT: him on the way

Mark 11:12 Art-DFS
GRK: Κα? τ? ?πα?ριον ?ξελθ?ντων
INT: And on the next day having gone out

Mark 11:18 Art-DFS
GRK: ?ξεπλ?σσετο ?π? τ? διδαχ? α?το?
INT: were astonished at the teaching of him

Mark 11:23 Art-DFS
GRK: διακριθ? ?ν τ? καρδ?? α?το?
INT: shall doubt in the heart of him

Mark 12:23 Art-DFS
GRK: τ? ?ναστ?σει ?ταν
NAS: wife will she be? For all seven
INT: in the resurrection when

Mark 12:26 Art-DFS
GRK: ?ν?γνωτε ?ν τ? β?βλ? Μωυσ?ω?
INT: have you read in the book of Moses

Mark 12:38 Art-DFS
GRK: Κα? ?ν τ? διδαχ? α?το?
KJV: of the scribes, which love to go
INT: And in the teaching of him

Mark 13:11 Art-DFS
GRK: ?ν ?κε?ν? τ? ?ρ? το?το
INT: in that hour that

Mark 13:14 Art-DFS
GRK: ο? ?ν τ? ?ουδα?? φευγ?τωσαν
INT: those in Judea let them flee

Mark 14:2 Art-DFS
GRK: Μ? ?ν τ? ?ορτ? μ?
INT: Not during the feast lest

Mark 14:3 Art-DFS
GRK: Βηθαν?? ?ν τ? ο?κ?? Σ?μωνο?
INT: Bethany in the house of Simon

Mark 14:12 Art-DFS
GRK: Κα? τ? πρ?τ? ?μ?ρ?
INT: And on the first day

Mark 14:25 Art-DFS
GRK: καιν?ν ?ν τ? βασιλε?? το?
INT: new in the kingdom

Mark 14:27 Art-DMS
GRK: ?μο? ?ν τ? νυκτ? τα?τη
INT: me on the night this

Mark 14:30 Art-DFS
GRK: σ?μερον τα?τ? τ? νυκτ? πρ?ν
INT: today this night before

Mark 14:66 Art-DFS
GRK: κ?τω ?ν τ? α?λ? ?ρχεται
INT: below in the courtyard comes

Mark 15:7 Art-DFS
GRK: ο?τινε? ?ν τ? στ?σει φ?νον
INT: who in the insurrection murder

Mark 15:34 Art-DFS
GRK: κα? τ? ?ν?τ? ?ρ?
INT: and at the ninth hour

Mark 15:41 Art-DFS
GRK: ?ν ?ν τ? Γαλιλα?? ?κολο?θουν
KJV: other women which came up
INT: he was in Galilee followed

Mark 15:46 Art-DFS
GRK: α?τ?ν ?νε?λησεν τ? σινδ?νι κα?
INT: him he wrapped [him] in the linen cloth and

Mark 16:2 Art-DFS
GRK: λ?αν πρω? τ? μι? τ?ν
INT: very early on the first [day] the

Mark 16:9 Art-DFS
GRK: πρ?τον Μαρ?? τ? Μαγδαλην? παρ'
INT: first to Mary Magdalene from

Mark 16:15 Art-DFS
GRK: ε?αγγ?λιον π?σ? τ? κτ?σει
INT: gospel to all the creation

Luke 1:8 Art-DFS
GRK: α?τ?ν ?ν τ? τ?ξει τ??
INT: of him in the order of the

Luke 1:10 Art-DFS
GRK: προσευχ?μενον ?ξω τ? ?ρ? το?
INT: praying outside at the hour of the

Luke 1:14 Art-DFS
GRK: πολλο? ?π? τ? γεν?σει α?το?
INT: many at the birth of him

Luke 1:36 Art-DFS
GRK: ?στ?ν α?τ? τ? καλουμ?ν? στε?ρ?
INT: is to her who [was] called barren

Luke 1:41 Art-DFS
GRK: βρ?φο? ?ν τ? κοιλ?? α?τ??
INT: baby in the womb of her

Luke 1:44 Art-DFS
GRK: βρ?φο? ?ν τ? κοιλ?? μου
INT: baby in the womb of me

Luke 1:57 Art-DFS
GRK: Τ? δ? ?λισ?βετ
INT: moreover Elizabeth

Luke 1:59 Art-DFS
GRK: ?γ?νετο ?ν τ? ?μ?ρ? τ?
INT: it came to pass on the day the

Luke 1:59 Art-DFS
GRK: τ? ?μ?ρ? τ? ?γδ?? ?λθον
INT: the day the eighth they came

Luke 1:65 Art-DFS
GRK: ?ν ?λ? τ? ?ρειν? τ??
INT: in all the hill country

Luke 1:66 Art-DFS
GRK: ?κο?σαντε? ?ν τ? καρδ?? α?τ?ν
INT: having heard in the heart of them

Luke 2:5 Art-DFS
GRK: σ?ν Μαρι?μ τ? ?μνηστευμ?ν? α?τ?
INT: with Mary who was betrothed to him

Luke 2:8 Art-DFS
GRK: ?σαν ?ν τ? χ?ρ? τ?
INT: were in the region

Luke 2:8 Art-DFS
GRK: τ? χ?ρ? τ? α?τ? ?γραυλο?ντε?
INT: the region same lodging in the fields

Luke 2:16 Art-DFS
GRK: κε?μενον ?ν τ? φ?τν?
INT: lying in the manger

Luke 2:19 Art-DFS
GRK: συμβ?λλουσα ?ν τ? καρδ?? α?τ??
INT: pondering [them] in the heart of her

Luke 2:21 Art-DFS
GRK: α?τ?ν ?ν τ? κοιλ??
INT: he in the womb

Luke 2:38 Art-DFS
GRK: κα? α?τ? τ? ?ρ? ?πιστ?σα
NAS: of Him to all those who were looking
INT: and she at that hour having come up

Luke 2:41 Art-DFS
GRK: ε?? ?ερουσαλ?μ τ? ?ορτ? το?
INT: to Jerusalem at the feast of the

Luke 2:44 Art-DFS
GRK: ε?ναι ?ν τ? συνοδ?? ?λθον
INT: to be in their company they went

Luke 2:47 Art-DFS
GRK: α?το? ?π? τ? συν?σει κα?
INT: him at the understanding and

Luke 2:51 Art-DFS
GRK: ??ματα ?ν τ? καρδ?? α?τ??
INT: words in the heart of her

Luke 2:52 Art-DFS
GRK: προ?κοπτεν ?ν τ? σοφ?? κα?
INT: advanced in wisdom and

Luke 3:2 Art-DFS
GRK: υ??ν ?ν τ? ?ρ?μ?
INT: son in the wilderness

Luke 3:4 Art-DFS
GRK: βο?ντο? ?ν τ? ?ρ?μ? ?τοιμ?σατε
INT: of one crying in the wilderness Prepare

Luke 3:17 Art-DFS
GRK: πτ?ον ?ν τ? χειρ? α?το?
INT: winnowing fork [is] in the hand of him

Luke 4:1 Art-DFS
GRK: πνε?ματι ?ν τ? ?ρ?μ?
INT: Spirit into the wilderness

Luke 4:14 Art-DFS
GRK: ?ησο?? ?ν τ? δυν?μει το?
INT: Jesus in the power of the

Luke 4:16 Art-DFS
GRK: α?τ? ?ν τ? ?μ?ρ? τ?ν
INT: to him on the day of the

Luke 4:20 Art-DFS
GRK: ?φθαλμο? ?ν τ? συναγωγ? ?σαν
INT: eyes in the synagogue were

Luke 4:23 Art-DFS
GRK: ?δε ?ν τ? πατρ?δι σου
INT: here in the hometown of you

Luke 4:24 Art-DFS
GRK: ?στιν ?ν τ? πατρ?δι α?το?
INT: is in the hometown of him

Luke 4:28 Art-DFS
GRK: θυμο? ?ν τ? συναγωγ? ?κο?οντε?
INT: with anger in the synagogue hearing

Luke 4:32 Art-DFS
GRK: ?ξεπλ?σσοντο ?π? τ? διδαχ? α?το?
INT: they were astonished at the teaching of him

Luke 4:33 Art-DFS
GRK: κα? ?ν τ? συναγωγ? ?ν
INT: And in the synagogue was

Luke 5:9 Art-DFS
GRK: α?τ? ?π? τ? ?γρ? τ?ν
INT: him at the catch of the

Luke 5:29 Art-DFS
GRK: α?τ? ?ν τ? ο?κ?? α?το?
INT: for him in the house of him

Luke 6:12 Art-DFS
GRK: διανυκτερε?ων ?ν τ? προσευχ? το?
INT: spending the night in prayer

Luke 6:23 Art-DFS
GRK: ?ν ?κε?ν? τ? ?μ?ρ? κα?
INT: in that the day and

Luke 6:48 Art-DFS
GRK: ? ποταμ?? τ? ο?κ?? ?κε?ν?
INT: the stream the house that

Luke 7:12 Art-DFS
GRK: δ? ?γγισεν τ? π?λ? τ??
INT: moreover he drew near to the gate of the

Luke 7:12 Art-DFS
GRK: μονογεν?? υ??? τ? μητρ? α?το?
INT: only begotten son of the mother of him

Luke 7:15 Art-DFS
GRK: ?δωκεν α?τ?ν τ? μητρ? α?το?
INT: he gave him to the mother of him

Luke 7:17 Art-DFS
GRK: ?ν ?λ? τ? ?ουδα?? περ?
INT: in all Judea concerning

Luke 7:17 Art-DFS
GRK: κα? π?σ? τ? περιχ?ρ?
INT: and all the region around

Luke 7:21 Art-DFS
GRK: ?ν ?κε?ν? τ? ?ρ? ?θερ?πευσεν
INT: at that very hour he healed

Luke 7:28 Art-DFS
GRK: μικρ?τερο? ?ν τ? βασιλε?? το?
INT: [the] least in the kingdom of

Luke 7:37 Art-DFS
GRK: ?ν ?ν τ? π?λει ?μαρτωλ??
INT: was in the city a sinner

Luke 7:37 Art-DFS
GRK: κατ?κειται ?ν τ? ο?κ?? το?
INT: he had reclined [at table] in the house of the

Luke 8:15 Art-DFS
GRK: δ? ?ν τ? καλ? γ?
INT: moreover in the good soil

Luke 9:22 Art-DFS
GRK: ?ποκτανθ?ναι κα? τ? τρ?τ? ?μ?ρ?
INT: to be killed and the third day

Luke 9:26 Art-DFS
GRK: ?λθ? ?ν τ? δ?ξ? α?το?
INT: he shall come in the glory of himself

Luke 9:37 Art-DFS
GRK: ?γ?νετο δ? τ? ?ξ?? ?μ?ρ?
INT: it came to pass moreover the next day

Luke 9:43 Art-DFS
GRK: π?ντε? ?π? τ? μεγαλει?τητι το?
INT: all at the majesty

Luke 9:57 Art-DFS
GRK: α?τ?ν ?ν τ? ?δ? ε?π?ν
INT: of them along the road said

Luke 9:62 Art-DFS
GRK: ε?θετ?? ?στιν τ? βασιλε?? το?
INT: fit is for the kingdom

Luke 10:7 Art-DFS
GRK: α?τ? δ? τ? ο?κ?? μ?νετε
INT: the same moreover house abide

Luke 10:12 Art-DFS
GRK: Σοδ?μοι? ?ν τ? ?μ?ρ? ?κε?ν?
INT: for Sodom in the day that

Luke 10:12 Art-DFS
GRK: ?σται ? τ? π?λει ?κε?ν?
INT: it will be than the city for that

Luke 10:14 Art-DFS
GRK: ?σται ?ν τ? κρ?σει ?
INT: will it be in the judgment than

Luke 10:21 Art-DFS
GRK: ?ν α?τ? τ? ?ρ? ?γαλλι?σατο
INT: In the same hour he rejoiced

Luke 10:27 Art-DFS
GRK: ?ν ?λ? τ? ψυχ? σου
INT: with all the soul of you

Luke 10:27 Art-DFS
GRK: ?ν ?λ? τ? ?σχ?ι σου
INT: with all the strength of you

Luke 10:27 Art-DFS
GRK: ?ν ?λ? τ? διανο?? σου
INT: with all the mind of you

Luke 10:31 Art-DFS
GRK: κατ?βαινεν ?ν τ? ?δ? ?κε?ν?
INT: went down on the road that

Luke 11:30 Art-DFS
GRK: το? ?νθρ?που τ? γενε? τα?τ?
INT: of man to the generation this

Luke 11:31 Art-DFS
GRK: ?γερθ?σεται ?ν τ? κρ?σει μετ?
INT: will rise up in the judgment with

Luke 11:32 Art-DFS
GRK: ?ναστ?σονται ?ν τ? κρ?σει μετ?
INT: will stand up in the judgment with

Luke 11:36 Art-DFS
GRK: ? λ?χνο? τ? ?στραπ? φωτ?ζ?
INT: the lamp shining might light

Luke 12:3 Art-DFS
GRK: ?σα ?ν τ? σκοτ?? ε?πατε
INT: whatever in the darkness you said

Luke 12:12 Art-DFS
GRK: ?ν α?τ? τ? ?ρ? ?
INT: in same the hour what

Luke 12:19 Art-DFS
GRK: κα? ?ρ? τ? ψυχ? μου
INT: and I will say to the soul of me

Luke 12:20 Art-DFS
GRK: ?φρων τα?τ? τ? νυκτ? τ?ν
INT: Fool this the night the

Luke 12:22 Art-DFS
GRK: μ? μεριμν?τε τ? ψυχ? τ?
INT: not Be anxious life what

Luke 12:27 Art-DFS
GRK: ?ν π?σ? τ? δ?ξ? α?το?
INT: in all the glory of him

Luke 12:38 Art-DFS
GRK: κ?ν ?ν τ? δευτ?ρ? κ?ν
INT: And if in the second or if

Luke 12:38 Art-DFS
GRK: κ?ν ?ν τ? τρ?τ? φυλακ?
INT: or if in the third watch

Luke 12:45 Art-DFS
GRK: ?κε?νο? ?ν τ? καρδ?? α?το?
INT: that in the heart of him

Luke 12:51 Art-DFS
GRK: δο?ναι ?ν τ? γ? ο?χ?
INT: to give on the earth No

Luke 12:58 Art-DFS
GRK: ?ρχοντα ?ν τ? ?δ? δ??
INT: a magistrate in the way give

Luke 13:7 Art-DFS
GRK: καρπ?ν ?ν τ? συκ? τα?τ?
INT: fruit on the fig tree this

Luke 13:14 Art-DFS
GRK: κα? μ? τ? ?μ?ρ? το?
INT: and not on the day of the

Luke 13:16 Art-DFS
GRK: δεσμο? το?του τ? ?μ?ρ? το?
INT: bond this on the day of the

Luke 13:28 Art-DFS
GRK: προφ?τα? ?ν τ? βασιλε?? το?
INT: prophets in the kingdom

Luke 13:29 Art-DFS
GRK: ?νακλιθ?σονται ?ν τ? βασιλε?? το?
INT: will recline in the kingdom

Luke 13:31 Art-DFS
GRK: ?ν α?τ? τ? ?ρ? προσ?λθ?ν
INT: on same the day came to [him]

Luke 13:32 Art-DFS
GRK: Πορευθ?ντε? ε?πατε τ? ?λ?πεκι τα?τ?
INT: Having gone say to the fox that

Luke 13:32 Art-DFS
GRK: α?ριον κα? τ? τρ?τ? τελειο?μαι
INT: tomorrow and the third [day] I am perfected

Luke 13:33 Art-DFS
GRK: α?ριον κα? τ? ?χομ?ν? πορε?εσθαι
INT: tomorrow and the [day] following to proceed

Luke 14:14 Art-DFS
GRK: σοι ?ν τ? ?ναστ?σει τ?ν
INT: you in the resurrection of the

Luke 14:15 Art-DFS
GRK: ?ρτον ?ν τ? βασιλε?? το?
INT: bread in the kingdom

Luke 14:17 Art-DFS
GRK: δο?λον α?το? τ? ?ρ? το?
INT: servant of him at the hour of the

Luke 15:4 Art-DFS
GRK: ?νν?α ?ν τ? ?ρ?μ? κα?
INT: nine in the wilderness and

Luke 15:25 Art-DFS
GRK: ?ρχ?μενο? ?γγισεν τ? ο?κ?? ?κουσεν
INT: coming [up] he drew near to the house he heard

Luke 16:24 Art-DFS
GRK: ?δυν?μαι ?ν τ? φλογ? τα?τ?
INT: I am suffering in the flame this

Luke 16:25 Art-DFS
GRK: σου ?ν τ? ζω? σου
INT: of you in the life of you

Luke 17:6 Art-DFS
GRK: ?λ?γετε ?ν τ? συκαμ?ν? τα?τ?
INT: you might say anyhow to the mulberry tree this

Luke 17:6 Art-DFS
GRK: φυτε?θητι ?ν τ? θαλ?σσ? κα?
INT: be you planted in the sea and

Luke 17:24 Art-DMS
GRK: ?νθρ?που ?ν τ? ?μ?ρ? α?το?
INT: of man in the day of him

Luke 17:31 Art-DFS
GRK: ?ν ?κε?ν? τ? ?μ?ρ? ??
INT: In that day [he] who

Luke 17:31 Art-DFS
GRK: α?το? ?ν τ? ο?κ?? μ?
INT: of him in the house not

Luke 17:34 Art-DFS
GRK: ?μ?ν τα?τ? τ? νυκτ? ?σονται
INT: to you In that night there will be

Luke 18:3 Art-DFS
GRK: ?ν ?ν τ? π?λει ?κε?ν?
INT: there was in the city that

Luke 18:33 Art-DFS
GRK: α?τ?ν κα? τ? ?μ?ρ? τ?
INT: him and on the day

Luke 18:33 Art-DFS
GRK: τ? ?μ?ρ? τ? τρ?τ? ?ναστ?σεται
INT: on the day third he will rise again

Luke 19:3 Art-DFS
GRK: ?χλου ?τι τ? ?λικ?? μικρ??
INT: crowd because in stature small

Luke 19:36 Art-DFS
GRK: α?τ?ν ?ν τ? ?δ?
INT: of them on the road

Luke 19:37 Art-DFS
GRK: ?δη πρ?? τ? καταβ?σει το?
INT: already at the descent of the

Luke 19:42 Art-DFS
GRK: ?γνω? ?ν τ? ?μ?ρ? τα?τ?
KJV: day, the things [which belong] unto
INT: you had known in the day this

Luke 20:19 Art-DFS
GRK: ?ν α?τ? τ? ?ρ? κα?
INT: in same hour and

Luke 20:20 Art-DFS
GRK: παραδο?ναι α?τ?ν τ? ?ρχ? κα?
INT: to betray him to the rule and

Luke 20:20 Art-DFS
GRK: ?ρχ? κα? τ? ?ξουσ?? το?
INT: rule and to the authority of the

Luke 20:26 Art-DFS
GRK: θαυμ?σαντε? ?π? τ? ?ποκρ?σει α?το?
INT: having marveled at the answer of him

Luke 20:33 Art-DFS
GRK: ο?ν ?ν τ? ?ναστ?σει τ?νο?
INT: therefore in the resurrection of which

Luke 21:19 Art-DFS
GRK: τ? ?πομον? ?μ?ν
INT: By the endurance of you

Luke 21:21 Art-DFS
GRK: ο? ?ν τ? ?ουδα?? φευγ?τωσαν
NAS: Then those who are in Judea must flee
INT: those in Judea let them flee

Luke 21:26 Art-DFS
GRK: τ?ν ?περχομ?νων τ? ο?κουμ?ν? α?
INT: of that which is coming on the earth

Luke 22:16 Art-DFS
GRK: πληρωθ? ?ν τ? βασιλε?? το?
INT: it be fulfilled in the kingdom

Luke 22:30 Art-DFS
GRK: μου ?ν τ? βασιλε?? μου
INT: of me in the kingdom of me

Luke 23:12 Art-DFS
GRK: ?ν α?τ? τ? ?μ?ρ? μετ'
INT: on same the day with

Luke 23:19 Art-DFS
GRK: γενομ?νην ?ν τ? π?λει κα?
INT: having been made in the city and

Luke 23:19 Art-DFS
GRK: βληθε?? ?ν τ? φυλακ?
INT: having been cast into the prison

Luke 23:51 Art-DFS
GRK: ?ν συνκατατεθειμ?νο? τ? βουλ? κα?
INT: was having consented to the counsel and

Luke 23:51 Art-DFS
GRK: βουλ? κα? τ? πρ?ξει α?τ?ν
INT: counsel and the deed of them

Luke 24:1 Art-DFS
GRK: τ? δ? μι?
INT: but [the] first [day]

Luke 24:6 Art-DFS
GRK: ?ν ?ν τ? Γαλιλα??
INT: being in Galilee

Luke 24:7 Art-DFS
GRK: σταυρωθ?ναι κα? τ? τρ?τ? ?μ?ρ?
INT: to be crucified and the third day

Luke 24:13 Art-DFS
GRK: ?ν α?τ? τ? ?μ?ρ? ?σαν
INT: on same the day were

Luke 24:25 Art-DFS
GRK: κα? βραδε?? τ? καρδ?? το?
INT: and slow of heart

Luke 24:32 Art-DFS
GRK: ?μ?ν ?ν τ? ?δ? ??
INT: with us on the road as

Luke 24:33 Art-DFS
GRK: ?ναστ?ντε? α?τ? τ? ?ρ? ?π?στρεψαν
NAS: the eleven and those who
INT: having risen up [that] same hour they returned

Luke 24:35 Art-DFS
GRK: τ? ?ν τ? ?δ? κα?
INT: the things on the road and

Luke 24:35 Art-DFS
GRK: α?το?? ?ν τ? κλ?σει το?
INT: to them in the breaking of the

Luke 24:38 Art-DFS
GRK: ?ναβα?νουσιν ?ν τ? καρδ?? ?μ?ν
INT: do come up in the hearts of you

Luke 24:46 Art-DFS
GRK: ?κ νεκρ?ν τ? τρ?τ? ?μ?ρ?
INT: from among [the] dead the third day

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注