5547. Χριστ?? (Christos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5547. Χριστ?? (Christos) — 538 Occurrences

Matthew 1:1 N-GMS
GRK: γεν?σεω? ?ησο? Χριστο? υ?ο? Δαυ?δ
NAS: of Jesus the Messiah, the son
KJV: of Jesus Christ, the son
INT: of [the] generation of Jesus Christ son of David

Matthew 1:16 N-NMS
GRK: ? λεγ?μενο? Χριστ??
NAS: was born, who is called the Messiah.
KJV: who is called Christ.
INT: who is called Christ

Matthew 1:17 N-GMS
GRK: ?ω? το? χριστο? γενεα? δεκατ?σσαρε?
NAS: to Babylon to the Messiah, fourteen
KJV: unto Christ [are] fourteen
INT: to the Christ generations fourteen

Matthew 1:18 N-GMS
GRK: ΔΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ? γ?νεσι?
NAS: of Jesus Christ was as follows:
KJV: of Jesus Christ was
INT: now of Jesus Christ the birth

Matthew 2:4 N-NMS
GRK: πο? ? χριστ?? γενν?ται
NAS: of them where the Messiah was to be born.
KJV: them where Christ should be born.
INT: where the Christ was to be born

Matthew 11:2 N-GMS
GRK: ?ργα το? χριστο? π?μψα? δι?
NAS: of the works of Christ, he sent
KJV: the works of Christ, he sent
INT: works of the Christ having sent two

Matthew 16:16 N-NMS
GRK: ε? ? χριστ?? ? υ???
NAS: answered, You are the Christ, the Son
KJV: art the Christ, the Son
INT: are the Christ the Son

Matthew 16:20 N-NMS
GRK: ?στιν ? χριστ??
NAS: no one that He was the Christ.
KJV: was Jesus the Christ.
INT: is the Christ

Matthew 16:21 N-NMS
GRK: ? ?ησο?? Χριστ?? δεικν?ειν το??
INT: Jesus Christ to show to the

Matthew 22:42 N-GMS
GRK: περ? το? χριστο? τ?νο? υ???
NAS: about the Christ, whose
KJV: ye of Christ? whose son
INT: concerning the Christ of whom son

Matthew 23:10 N-NMS
GRK: ε?? ? χριστ??
NAS: is your Leader, [that is], Christ.
KJV: your Master, [even] Christ.
INT: one the Christ

Matthew 24:5 N-NMS
GRK: ε?μι ? χριστ?? κα? πολλο??
NAS: I am the Christ,' and will mislead
KJV: I am Christ; and shall deceive
INT: am the Christ and many

Matthew 24:23 N-NMS
GRK: ?δε ? χριστ?? ? ?δε
NAS: here is the Christ,' or
KJV: Lo, here [is] Christ, or there;
INT: here [is] the Christ or here

Matthew 26:63 N-NMS
GRK: ε? ? χριστ?? ? υ???
NAS: us whether You are the Christ, the Son
KJV: thou be the Christ, the Son of God.
INT: are the Christ the Son

Matthew 26:68 N-VMS
GRK: Προφ?τευσον ?μ?ν χριστ? τ?? ?στιν
NAS: Prophesy to us, You Christ; who
KJV: unto us, thou Christ, Who
INT: Prophesy to us Christ Who is

Matthew 27:17 N-AMS
GRK: τ?ν λεγ?μενον Χριστ?ν
NAS: Jesus who is called Christ?
KJV: which is called Christ?
INT: who is called Christ

Matthew 27:22 N-AMS
GRK: τ?ν λεγ?μενον Χριστ?ν λ?γουσιν π?ντε?
NAS: who is called Christ? They all
KJV: which is called Christ? [They] all say
INT: who is called Christ They say all

Mark 1:1 N-GMS
GRK: ε?αγγελ?ου ?ησο? Χριστο? υ?ο? θεο?
NAS: of Jesus Christ, the Son
KJV: of Jesus Christ, the Son
INT: gospel of Jesus Christ Son of God

Mark 1:34 N-AMS
GRK: ?δεισαν α?τ?ν Χριστ?ν ε?ναι
INT: they knew him Christ is

Mark 8:29 N-NMS
GRK: ε? ? χριστ??
NAS: and said to Him, You are the Christ.
KJV: Thou art the Christ.
INT: are the Christ

Mark 9:41 N-GMS
GRK: ?ν?ματι ?τι Χριστο? ?στ? ?μ?ν
NAS: of your name as [followers] of Christ, truly
KJV: ye belong to Christ, verily
INT: name because Christ's you are truly

Mark 12:35 N-NMS
GRK: ?τι ? χριστ?? υ??? Δαυ?δ
NAS: say that the Christ is the son
KJV: the scribes that Christ is the Son
INT: that the Christ [the] son of David

Mark 13:21 N-NMS
GRK: ?δε ? χριστ?? ?δε ?κε?
NAS: here is the Christ; or, 'Behold,
KJV: Lo, here [is] Christ; or, lo,
INT: here [is] the Christ Behold there

Mark 14:61 N-NMS
GRK: ε? ? χριστ?? ? υ???
NAS: Him, and saying to Him, Are You the Christ, the Son
KJV: thou the Christ, the Son
INT: are the Christ the Son

Mark 15:32 N-NMS
GRK: ? χριστ?? ? βασιλε??
NAS: Let [this] Christ, the King
KJV: Let Christ the King of Israel
INT: The Christ the King

Luke 2:11 N-NMS
GRK: ?? ?στιν χριστ?? κ?ριο? ?ν
NAS: who is Christ the Lord.
KJV: which is Christ the Lord.
INT: who is Christ [the] Lord in

Luke 2:26 N-AMS
GRK: ?δ? τ?ν χριστ?ν Κυρ?ου
NAS: he had seen the Lord's Christ.
KJV: he had seen the Lord's Christ.
INT: he should see the Christ of [the] Lord

Luke 3:15 N-NMS
GRK: ε?η ? χριστ??
NAS: John, as to whether he was the Christ,
KJV: he were the Christ, or not;
INT: might be the Christ

Luke 4:41 N-AMS
GRK: ?δεισαν τ?ν χριστ?ν α?τ?ν ε?ναι
NAS: they knew Him to be the Christ.
KJV: Thou art Christ the Son of God.
INT: they knew the Christ him to be

Luke 9:20 N-AMS
GRK: ε?πεν Τ?ν χριστ?ν το? θεο?
NAS: and said, The Christ of God.
KJV: answering said, The Christ of God.
INT: said The Christ of God

Luke 20:41 N-AMS
GRK: λ?γουσιν τ?ν χριστ?ν ε?ναι Δαυ?δ
NAS: [is it that] they say the Christ is David's
KJV: How say they that Christ is David's
INT: do they say the Christ is of David

Luke 22:67 N-NMS
GRK: ε? ? χριστ?? ε?π?ν ?μ?ν
NAS: If You are the Christ, tell us. But He said
KJV: Art thou the Christ? tell us.
INT: are the Christ tell us

Luke 23:2 N-AMS
GRK: λ?γοντα ?αυτ?ν χριστ?ν βασιλ?α ε?ναι
NAS: that He Himself is Christ, a King.
KJV: that he himself is Christ a King.
INT: saying himself Christ a king is

Luke 23:35 N-NMS
GRK: ?στιν ? χριστ?? το? θεο?
NAS: this is the Christ of God,
KJV: he be Christ, the chosen of God.
INT: is the Christ of God

Luke 23:39 N-NMS
GRK: ε? ? χριστ?? σ?σον σεαυτ?ν
NAS: at Him, saying, Are You not the Christ? Save
KJV: thou be Christ, save thyself
INT: if the Christ save yourself

Luke 24:26 N-AMS
GRK: παθε?ν τ?ν χριστ?ν κα? ε?σελθε?ν
NAS: Was it not necessary for the Christ to suffer
KJV: not Christ to have suffered
INT: to suffer the Christ and to enter

Luke 24:46 N-AMS
GRK: παθε?ν τ?ν χριστ?ν κα? ?ναστ?ναι
NAS: it is written, that the Christ would suffer
KJV: thus it behoved Christ to suffer, and
INT: should suffer the Christ and to rise

John 1:17 N-GMS
GRK: δι? ?ησο? Χριστο? ?γ?νετο
NAS: through Jesus Christ.
KJV: by Jesus Christ.
INT: through Jesus Christ came

John 1:20 N-NMS
GRK: ε?μ? ? χριστ??
NAS: but confessed, I am not the Christ.
KJV: am not the Christ.
INT: am the Christ

John 1:25 N-NMS
GRK: ε? ? χριστ?? ο?δ? ?λ?α?
NAS: if you are not the Christ, nor
KJV: be not that Christ, nor Elias,
INT: are the Christ nor Elijah

John 1:41 N-NMS
GRK: ?στιν μεθερμηνευ?μενον Χριστ??
NAS: translated means Christ).
KJV: is, being interpreted, the Christ.
INT: is translated Christ

John 3:28 N-NMS
GRK: ?γ? ? χριστ?? ?λλ' ?τι
NAS: I am not the Christ,' but, 'I have been
KJV: am not the Christ, but that
INT: I the Christ but that

John 4:25 N-NMS
GRK: ? λεγ?μενο? Χριστ?? ?ταν ?λθ?
NAS: (He who is called Christ); when
KJV: which is called Christ: when he
INT: who is called Christ when comes

John 4:29 N-NMS
GRK: ?στιν ? χριστ??
NAS: this is not the Christ, is it?
KJV: not this the Christ?
INT: is the Christ

John 7:26 N-NMS
GRK: ?στιν ? χριστ??
NAS: know that this is the Christ, do they?
KJV: is the very Christ?
INT: is the Christ

John 7:27 N-NMS
GRK: ? δ? χριστ?? ?ταν ?ρχηται
NAS: is from; but whenever the Christ may come,
KJV: but when Christ cometh, no man
INT: moreover Christ whenever he might come

John 7:31 N-NMS
GRK: ?λεγον ? χριστ?? ?ταν ?λθ?
NAS: When the Christ comes,
KJV: When Christ cometh, will he do
INT: said The Christ when he comes

John 7:41 N-NMS
GRK: ?στιν ? χριστ?? ο? δ?
NAS: This is the Christ. Still others
KJV: This is the Christ. But some
INT: is the Christ Others however

John 7:41 N-NMS
GRK: Γαλιλα?α? ? χριστ?? ?ρχεται
NAS: Surely the Christ is not going to come
KJV: Shall Christ come out of
INT: Galilee the Christ comes

John 7:42 N-NMS
GRK: ?ρχεται ? χριστ??
NAS: said that the Christ comes
KJV: said, That Christ cometh of
INT: comes the Christ

John 9:22 N-AMS
GRK: α?τ?ν ?μολογ?σ? Χριστ?ν ?ποσυν?γωγο? γ?νηται
NAS: confessed Him to be Christ, he was to be put out of the synagogue.
KJV: that he was Christ, he should be
INT: him should confess Christ put out of the synagogue he should be

John 10:24 N-NMS
GRK: ε? ? χριστ?? ε?π? ?μ?ν
NAS: If You are the Christ, tell
KJV: thou be the Christ, tell us
INT: are the Christ tell us

John 11:27 N-NMS
GRK: ε? ? χριστ?? ? υ???
NAS: I have believed that You are the Christ, the Son
KJV: thou art the Christ, the Son of God,
INT: are the Christ the Son

John 12:34 N-NMS
GRK: ?τι ? χριστ?? μ?νει ε??
NAS: out of the Law that the Christ is to remain
KJV: the law that Christ abideth for
INT: that the Christ abides to

John 17:3 N-AMS
GRK: ?π?στειλα? ?ησο?ν Χριστ?ν
NAS: and Jesus Christ whom
KJV: and Jesus Christ, whom thou hast sent.
INT: you did send Jesus Christ

John 20:31 N-NMS
GRK: ?στ?ν ? χριστ?? ? υ???
NAS: that Jesus is the Christ, the Son
KJV: Jesus is the Christ, the Son of God;
INT: is the Christ the Son

Acts 2:31 N-GMS
GRK: ?ναστ?σεω? το? χριστο? ?τι ο?τε
NAS: of the resurrection of the Christ, that HE WAS NEITHER
KJV: the resurrection of Christ, that
INT: resurrection of the Christ that neither

Acts 2:36 N-AMS
GRK: α?τ?ν κα? χριστ?ν ?πο?ησεν ?
NAS: Him both Lord and Christ-- this Jesus
KJV: Lord and Christ.
INT: him and Christ made

Acts 2:38 N-GMS
GRK: ?ν?ματι ?ησο? Χριστο? ε?? ?φεσιν
NAS: of Jesus Christ for the forgiveness
KJV: of Jesus Christ for
INT: name of Jesus Christ for the forgiveness

Acts 3:6 N-GMS
GRK: ?ν?ματι ?ησο? Χριστο? το? Ναζωρα?ου
NAS: of Jesus Christ the Nazarene--
KJV: of Jesus Christ of Nazareth
INT: name of Jesus Christ of Nazareth

Acts 3:18 N-AMS
GRK: παθε?ν τ?ν χριστ?ν α?το? ?πλ?ρωσεν
NAS: the prophets, that His Christ would suffer,
KJV: prophets, that Christ should suffer,
INT: [that] should suffer the Christ of him he fulfilled

Acts 3:20 N-AMS
GRK: προκεχειρισμ?νον ?μ?ν χριστ?ν ?ησο?ν
NAS: Jesus, the Christ appointed
KJV: Jesus Christ, which before was preached
INT: was foretold to you Christ Jesus

Acts 4:10 N-GMS
GRK: ?ν?ματι ?ησο? Χριστο? το? Ναζωρα?ου
NAS: of Jesus Christ the Nazarene,
KJV: of Jesus Christ of Nazareth,
INT: name of Jesus Christ of Nazareth

Acts 4:26 N-GMS
GRK: κατ? το? χριστο? α?το?
NAS: THE LORD AND AGAINST HIS CHRIST.'
KJV: against his Christ.
INT: against the Christ of him

Acts 5:42 N-AMS
GRK: ε?αγγελιζ?μενοι τ?ν χριστ?ν ?ησο?ν
NAS: and preaching Jesus [as] the Christ.
KJV: preach Jesus Christ.
INT: proclaiming the gospel Christ Jesus

Acts 8:5 N-AMS
GRK: α?το?? τ?ν χριστ?ν
NAS: and [began] proclaiming Christ to them.
KJV: and preached Christ unto them.
INT: to them the Christ

Acts 8:12 N-GMS
GRK: ?ν?ματο? ?ησο? Χριστο? ?βαπτ?ζοντο ?νδρε?
NAS: of Jesus Christ, they were being baptized,
KJV: of Jesus Christ, they were baptized,
INT: name of Jesus Christ they were baptized men

Acts 8:37 Noun-AMS
GRK: τ?ν ?ησο?ν Χριστ?ν
KJV: I believe that Jesus Christ is the Son
INT: Jesus Christ

Acts 9:22 N-NMS
GRK: ?στιν ? χριστ??
NAS: that this [Jesus] is the Christ.
KJV: this is very Christ.
INT: is the Christ

Acts 9:34 N-NMS
GRK: σε ?ησο?? Χριστ?? ?ν?στηθι κα?
NAS: Jesus Christ heals
KJV: Aeneas, Jesus Christ maketh thee
INT: you Jesus Christ rise up and

Acts 10:36 N-GMS
GRK: δι? ?ησο? Χριστο? ο?τ?? ?στιν
NAS: Jesus Christ (He is Lord
KJV: by Jesus Christ: (he is
INT: by Jesus Christ he is

Acts 10:48 N-GMS
GRK: ?ν?ματι ?ησο? Χριστο? βαπτισθ?ναι τ?τε
NAS: of Jesus Christ. Then
INT: name Jesus Christ to be baptized Then

Acts 11:17 N-AMS
GRK: κ?ριον ?ησο?ν Χριστ?ν ?γ? τ??
NAS: Jesus Christ, who
KJV: the Lord Jesus Christ; what
INT: Lord Jesus Christ and I who

Acts 15:26 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο?
NAS: of our Lord Jesus Christ.
KJV: Lord Jesus Christ.
INT: of us Jesus Christ

Acts 16:18 N-GMS
GRK: ?ν?ματι ?ησο? Χριστο? ?ξελθε?ν ?π'
NAS: of Jesus Christ to come
KJV: of Jesus Christ to come
INT: name of Jesus Christ to come out from

Acts 17:3 N-AMS
GRK: ?τι τ?ν χριστ?ν ?δει παθε?ν
NAS: and giving evidence that the Christ had
KJV: that Christ must needs
INT: that the Christ it behoved to have suffered

Acts 17:3 N-NMS
GRK: ?στιν ? χριστ?? ? ?ησο??
NAS: I am proclaiming to you is the Christ.
KJV: unto you, is Christ.
INT: is the Christ Jesus

Acts 18:5 N-AMS
GRK: ε?ναι τ?ν χριστ?ν ?ησο?ν
NAS: to the Jews that Jesus was the Christ.
KJV: to the Jews [that] Jesus [was] Christ.
INT: is the Christ Jesus

Acts 18:28 N-AMS
GRK: ε?ναι τ?ν χριστ?ν ?ησο?ν
NAS: that Jesus was the Christ.
KJV: that Jesus was Christ.
INT: to be the Christ Jesus

Acts 20:21 N-AMS
GRK: ?μ?ν ?ησο?ν Χριστο?
INT: of us Jesus Christ

Acts 24:24 N-AMS
GRK: τ?? ε?? Χριστ?ν ?ησο?ν π?στεω?
NAS: faith in Christ Jesus.
KJV: the faith in Christ.
INT: the in Christ Jesus faith

Acts 26:23 N-NMS
GRK: παθητ?? ? χριστ?? ε? πρ?το?
NAS: that the Christ was to suffer,
KJV: That Christ should suffer, [and] that
INT: should suffer the Christ whether first

Acts 28:31 N-GMS
GRK: κυρ?ου ?ησο? Χριστο? μετ? π?ση?
NAS: Jesus Christ with all
KJV: the Lord Jesus Christ, with all
INT: Lord Jesus Christ with all

Romans 1:1 N-GMS
GRK: δο?λο? ?ησο? Χριστο? κλητ?? ?π?στολο?
NAS: a bond-servant of Christ Jesus,
KJV: of Jesus Christ, called
INT: servant of Jesus Christ a called apostle

Romans 1:4 N-GMS
GRK: νεκρ?ν ?ησο? Χριστο? το? κυρ?ου
NAS: of holiness, Jesus Christ our Lord,
INT: of [the] dead Jesus Christ the Lord

Romans 1:6 N-GMS
GRK: κλητο? ?ησο? Χριστο?
NAS: are the called of Jesus Christ;
KJV: the called of Jesus Christ:
INT: called of Jesus Christ

Romans 1:7 N-GMS
GRK: κυρ?ου ?ησο? Χριστο?
NAS: and the Lord Jesus Christ.
KJV: the Lord Jesus Christ.
INT: Lord Jesus Christ

Romans 1:8 N-GMS
GRK: δι? ?ησο? Χριστο? περ? π?ντων
NAS: Jesus Christ for you all,
KJV: through Jesus Christ for you
INT: through Jesus Christ for all

Romans 2:16 N-GMS
GRK: μου δι? Χριστο? ?ησο?
NAS: of men through Christ Jesus.
KJV: by Jesus Christ according to my
INT: of me by Christ Jesus

Romans 3:22 N-GMS
GRK: π?στεω? ?ησο? Χριστο? ε?? π?ντα?
NAS: faith in Jesus Christ for all those
KJV: faith of Jesus Christ unto all
INT: faith of Jesus Christ toward all

Romans 3:24 N-DMS
GRK: τ?? ?ν Χριστ? ?ησο?
NAS: the redemption which is in Christ Jesus;
KJV: that is in Christ Jesus:
INT: which [is] in Christ Jesus

Romans 5:1 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο?
NAS: our Lord Jesus Christ,
KJV: Lord Jesus Christ:
INT: of us Jesus Christ

Romans 5:6 N-NMS
GRK: ?τι γ?ρ Χριστ?? ?ντων ?μ?ν
NAS: at the right time Christ died
KJV: in due time Christ died for
INT: still for Christ being of us

Romans 5:8 N-NMS
GRK: ?ντων ?μ?ν Χριστ?? ?π?ρ ?μ?ν
NAS: sinners, Christ died
KJV: yet sinners, Christ died for
INT: being we Christ for us

Romans 5:11 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο? δι' ο?
NAS: our Lord Jesus Christ, through whom
KJV: Lord Jesus Christ, by whom
INT: of us Jesus Christ through whom

Romans 5:15 N-GMS
GRK: ?νθρ?που ?ησο? Χριστο? ε?? το??
NAS: Man, Jesus Christ, abound to the many.
KJV: man, Jesus Christ, hath abounded unto
INT: man Jesus Christ to the

Romans 5:17 N-GMS
GRK: ?ν?? ?ησο? Χριστο?
NAS: the One, Jesus Christ.
KJV: one, Jesus Christ.)
INT: one Jesus Christ

Romans 5:21 N-GMS
GRK: δι? ?ησο? Χριστο? το? κυρ?ου
NAS: through Jesus Christ our Lord.
KJV: by Jesus Christ our Lord.
INT: through Jesus Christ the Lord

Romans 6:3 N-AMS
GRK: ?βαπτ?σθημεν ε?? Χριστ?ν ?ησο?ν ε??
NAS: have been baptized into Christ Jesus
KJV: into Jesus Christ were baptized into
INT: we were baptized unto Christ Jesus unto

Romans 6:4 N-NMS
GRK: ?σπερ ?γ?ρθη Χριστ?? ?κ νεκρ?ν
NAS: so that as Christ was raised
KJV: that like as Christ was raised up from
INT: as was raised up Christ from among [the] dead

Romans 6:8 N-DMS
GRK: ?πεθ?νομεν σ?ν Χριστ? πιστε?ομεν ?τι
NAS: we have died with Christ, we believe
KJV: with Christ, we believe
INT: we died with Christ we believe that

Romans 6:9 N-NMS
GRK: ε?δ?τε? ?τι Χριστ?? ?γερθε?? ?κ
NAS: knowing that Christ, having been raised
KJV: Knowing that Christ being raised from
INT: knowing that Christ having been raised up from among [the]

Romans 6:11 N-DMS
GRK: θε? ?ν Χριστ? ?ησο?
NAS: but alive to God in Christ Jesus.
KJV: through Jesus Christ our Lord.
INT: to God in Christ Jesus

Romans 6:23 N-DMS
GRK: α??νιο? ?ν Χριστ? ?ησο? τ?
NAS: life in Christ Jesus
KJV: through Jesus Christ our Lord.
INT: eternal in Christ Jesus the

Romans 7:4 N-GMS
GRK: σ?ματο? το? χριστο? ε?? τ?
NAS: the body of Christ, so
KJV: by the body of Christ; that ye
INT: body of Christ for

Romans 7:25 N-GMS
GRK: δι? ?ησο? Χριστο? το? κυρ?ου
NAS: Jesus Christ our Lord!
KJV: through Jesus Christ our Lord.
INT: through Jesus Christ the Lord

Romans 8:1 N-DMS
GRK: το?? ?ν Χριστ? ?ησο? μ?
NAS: for those who are in Christ Jesus.
KJV: to them which are in Christ Jesus,
INT: to those in Christ Jesus not

Romans 8:2 N-DMS
GRK: ζω?? ?ν Χριστ? ?ησο? ?λευθ?ρωσ?ν
NAS: of life in Christ Jesus
KJV: of life in Christ Jesus hath made
INT: life in Christ Jesus set free

Romans 8:9 N-GMS
GRK: τι? πνε?μα Χριστο? ο?κ ?χει
NAS: the Spirit of Christ, he does not belong
KJV: not the Spirit of Christ, he is
INT: anyone [the] Spirit of Christ not has

Romans 8:10 N-NMS
GRK: ε? δ? Χριστ?? ?ν ?μ?ν
NAS: If Christ is in you, though the body
KJV: And if Christ [be] in you,
INT: if however Christ [be] in you

Romans 8:11 N-AMS
GRK: ?κ νεκρ?ν Χριστ?ν ?ησο?ν ζωοποι?σει
NAS: in you, He who raised Christ Jesus
KJV: he that raised up Christ from
INT: from among [the] dead Christ Jesus will give life

Romans 8:17 N-GMS
GRK: συνκληρον?μοι δ? Χριστο? ε?περ συμπ?σχομεν
NAS: and fellow heirs with Christ, if indeed
KJV: joint-heirs with Christ; if so be
INT: joint-heirs moreover of Christ if indeed we suffer jointly

Romans 8:34 N-NMS
GRK: ? κατακριν?ν Χριστ?? ?ησο?? ?
NAS: is the one who condemns? Christ Jesus
KJV: [is] he that condemneth? [It is] Christ that died,
INT: he that condemns [It is] Christ Jesus the [one]

Romans 8:35 N-GMS
GRK: ?γ?πη? το? χριστο? θλ?ψι? ?
NAS: us from the love of Christ? Will tribulation,
KJV: the love of Christ? [shall] tribulation,
INT: love of Christ tribulation or

Romans 8:39 N-DMS
GRK: τ?? ?ν Χριστ? ?ησο? τ?
NAS: of God, which is in Christ Jesus
KJV: of God, which is in Christ Jesus our
INT: which [is] in Christ Jesus the

Romans 9:1 N-DMS
GRK: λ?γω ?ν Χριστ? ο? ψε?δομαι
NAS: the truth in Christ, I am not lying,
KJV: the truth in Christ, I lie not,
INT: I speak in Christ not I lie

Romans 9:3 N-GMS
GRK: ?π? το? χριστο? ?π?ρ τ?ν
NAS: were accursed, [separated] from Christ for the sake
KJV: accursed from Christ for my
INT: from the Christ for the

Romans 9:5 N-NMS
GRK: ?ν ? χριστ?? τ? κατ?
NAS: and from whom is the Christ according
KJV: the flesh Christ [came], who
INT: whom [is] the Christ according to

Romans 10:4 N-NMS
GRK: γ?ρ ν?μου Χριστ?? ε?? δικαιοσ?νην
NAS: For Christ is the end of the law
KJV: For Christ [is] the end of the law
INT: indeed of law [is] Christ for righteousness

Romans 10:6 N-AMS
GRK: το?τ' ?στιν Χριστ?ν καταγαγε?ν
NAS: (that is, to bring Christ down),
KJV: to bring Christ down
INT: that is Christ to bring down

Romans 10:7 N-AMS
GRK: το?τ' ?στιν Χριστ?ν ?κ νεκρ?ν
NAS: (that is, to bring Christ up from the dead).
KJV: to bring up Christ again
INT: That is Christ from among [the] dead

Romans 10:17 N-GMS
GRK: δι? ??ματο? Χριστο?
NAS: and hearing by the word of Christ.
INT: by [the] word of Christ

Romans 12:5 N-DMS
GRK: ?σμεν ?ν Χριστ? τ? δ?
NAS: body in Christ, and individually
KJV: body in Christ, and every
INT: we are in Christ and

Romans 13:14 N-AMS
GRK: κ?ριον ?ησο?ν Χριστ?ν κα? τ??
NAS: on the Lord Jesus Christ, and make no
KJV: the Lord Jesus Christ, and make
INT: Lord Jesus Christ and of the

Romans 14:9 N-NMS
GRK: το?το γ?ρ Χριστ?? ?π?θανεν κα?
NAS: For to this end Christ died and lived
KJV: to this end Christ both died,
INT: this indeed Christ died and

Romans 14:15 N-NMS
GRK: ?π?ρ ο? Χριστ?? ?π?θανεν
NAS: him for whom Christ died.
KJV: for whom Christ died.
INT: for whom Christ died

Romans 14:18 N-DMS
GRK: δουλε?ων τ? χριστ? ε??ρεστο? τ?
NAS: [way] serves Christ is acceptable
KJV: serveth Christ [is] acceptable
INT: serves Christ [is] well-pleasing

Romans 15:3 N-NMS
GRK: γ?ρ ? χριστ?? ο?χ ?αυτ?
NAS: For even Christ did not please
KJV: For even Christ pleased not
INT: indeed Christ not himself

Romans 15:5 N-AMS
GRK: ?λλ?λοι? κατ? Χριστ?ν ?ησο?ν
NAS: according to Christ Jesus,
KJV: according to Christ Jesus:
INT: one another according to Christ Jesus

Romans 15:6 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο?
NAS: of our Lord Jesus Christ.
KJV: Lord Jesus Christ.
INT: of us Jesus Christ

Romans 15:7 N-NMS
GRK: κα? ? χριστ?? προσελ?βετο ?μ??
NAS: just as Christ also
KJV: one another, as Christ also received
INT: also Christ received you

Romans 15:8 N-AMS
GRK: λ?γω γ?ρ Χριστ?ν δι?κονον γεγεν?σθαι
NAS: For I say that Christ has become
KJV: I say that Jesus Christ was a minister
INT: I say indeed Christ a servant has become

Romans 15:16 N-GMS
GRK: με λειτουργ?ν Χριστο? ?ησο? ε??
NAS: to be a minister of Christ Jesus
KJV: of Jesus Christ to
INT: me a minister Christ of Jesus to

Romans 15:17 N-DMS
GRK: κα?χησιν ?ν Χριστ? ?ησο? τ?
NAS: Therefore in Christ Jesus I have
KJV: Jesus Christ in those things which pertain to
INT: boasting in Christ Jesus [as to] the things

Romans 15:18 N-NMS
GRK: ο? κατειργ?σατο Χριστ?? δι' ?μο?
NAS: what Christ has accomplished
KJV: of those things which Christ hath
INT: not produced Christ by me

Romans 15:19 N-GMS
GRK: ε?αγγ?λιον το? χριστο?
NAS: the gospel of Christ.
KJV: the gospel of Christ.
INT: gospel of Christ

Romans 15:20 N-NMS
GRK: ?που ?νομ?σθη Χριστ?? ?να μ?
NAS: not where Christ was [already] named,
KJV: not where Christ was named, lest
INT: where was named Christ that not

Romans 15:29 N-GMS
GRK: πληρ?ματι ε?λογ?α? Χριστο? ?λε?σομαι
NAS: of the blessing of Christ.
KJV: of the gospel of Christ.
INT: fullness of the blessing of Christ I will come

Romans 15:30 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο? κα? δι?
NAS: Jesus Christ and by the love
KJV: the Lord Jesus Christ's sake, and
INT: of us Jesus Christ and by

Romans 16:3 N-DMS
GRK: μου ?ν Χριστ? ?ησο?
NAS: my fellow workers in Christ Jesus,
KJV: helpers in Christ Jesus:
INT: of me in Christ Jesus

Romans 16:5 N-AMS
GRK: ?σ?α? ε?? Χριστ?ν
NAS: is the first convert to Christ from Asia.
KJV: of Achaia unto Christ.
INT: of Achaia for Christ

Romans 16:7 N-DMS
GRK: γ?γοναν ?ν Χριστ?
NAS: who also were in Christ before me.
KJV: were in Christ before me.
INT: were in Christ

Romans 16:9 N-DMS
GRK: ?μ?ν ?ν Χριστ? κα? Στ?χυν
NAS: our fellow worker in Christ, and Stachys
KJV: helper in Christ, and Stachys
INT: of us in Christ and Stachys

Romans 16:10 N-DMS
GRK: δ?κιμον ?ν Χριστ? ?σπ?σασθε το??
NAS: the approved in Christ. Greet
KJV: approved in Christ. Salute them
INT: approved in Christ greet those

Romans 16:16 N-GMS
GRK: π?σαι το? χριστο?
NAS: All the churches of Christ greet you.
KJV: The churches of Christ salute
INT: all of Christ

Romans 16:18 N-DMS
GRK: κυρ?? ?μ?ν Χριστ? ο? δουλε?ουσιν
NAS: not of our Lord Christ but of their own
KJV: Lord Jesus Christ, but their own
INT: Lord of us Christ not serve

Romans 16:24 Noun-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο? μετ? π?ντων
KJV: Lord Jesus Christ [be] with you
INT: of us Jesus Christ [be] with all

Romans 16:25 N-GMS
GRK: κ?ρυγμα ?ησο? Χριστο? κατ? ?ποκ?λυψιν
NAS: of Jesus Christ, according
KJV: of Jesus Christ, according
INT: proclamation of Jesus Christ according to a revelation

Romans 16:27 N-GMS
GRK: δι? ?ησο? Χριστο? ? ?
NAS: Jesus Christ, be the glory
KJV: through Jesus Christ for ever.
INT: through Jesus Christ to whom [be] the

1 Corinthians 1:1 N-GMS
GRK: ?π?στολο? ?ησο? Χριστο? δι? θελ?ματο?
NAS: of Jesus Christ by the will
KJV: of Jesus Christ through
INT: apostle of Jesus Christ by [the] will

1 Corinthians 1:2 N-DMS
GRK: ?γιασμ?νοι? ?ν Χριστ? ?ησο? κλητο??
NAS: to those who have been sanctified in Christ Jesus,
KJV: in Christ Jesus,
INT: having been sanctified in Christ Jesus called

1 Corinthians 1:2 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο? ?ν παντ?
NAS: Jesus Christ, their [Lord] and ours:
KJV: the name of Jesus Christ our Lord,
INT: of us Jesus Christ in every

1 Corinthians 1:3 N-GMS
GRK: κυρ?ου ?ησο? Χριστο?
NAS: and the Lord Jesus Christ.
KJV: [from] the Lord Jesus Christ.
INT: [the] Lord Jesus Christ

1 Corinthians 1:4 N-DMS
GRK: ?μ?ν ?ν Χριστ? ?ησο?
NAS: which was given you in Christ Jesus,
KJV: by Jesus Christ;
INT: to you in Christ Jesus

1 Corinthians 1:6 N-GMS
GRK: μαρτ?ριον το? χριστο? ?βεβαι?θη ?ν
NAS: as the testimony concerning Christ was confirmed
KJV: the testimony of Christ was confirmed
INT: testimony of the Christ was confirmed in

1 Corinthians 1:7 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο?
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: Lord Jesus Christ:
INT: of us Jesus Christ

1 Corinthians 1:8 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο?
NAS: of our Lord Jesus Christ.
KJV: Lord Jesus Christ.
INT: of us Jesus Christ

1 Corinthians 1:9 N-GMS
GRK: α?το? ?ησο? Χριστο? το? κυρ?ου
NAS: with His Son, Jesus Christ our Lord.
KJV: Son Jesus Christ our Lord.
INT: of him Jesus Christ the Lord

1 Corinthians 1:10 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο? ?να τ?
NAS: Jesus Christ, that you all
KJV: Lord Jesus Christ, that ye
INT: of us Jesus Christ that the

1 Corinthians 1:12 N-GMS
GRK: ?γ? δ? Χριστο?
NAS: and I of Cephas, and I of Christ.
KJV: and I of Christ.
INT: I moreover of Christ

1 Corinthians 1:13 N-NMS
GRK: μεμ?ρισται ? χριστ?? μ? Πα?λο?
NAS: Has Christ been divided? Paul
KJV: Is Christ divided?
INT: Has been divided Christ not Paul

1 Corinthians 1:17 N-NMS
GRK: ?π?στειλ?ν με Χριστ?? βαπτ?ζειν ?λλ?
NAS: For Christ did not send me to baptize,
KJV: For Christ sent me
INT: sent me Christ to baptize but

1 Corinthians 1:17 N-GMS
GRK: σταυρ?? το? χριστο?
NAS: that the cross of Christ would not be made void.
KJV: the cross of Christ should be made of none effect.
INT: cross of the Christ

1 Corinthians 1:23 N-AMS
GRK: δ? κηρ?σσομεν Χριστ?ν ?σταυρωμ?νον ?ουδα?οι?
NAS: but we preach Christ crucified,
KJV: preach Christ crucified,
INT: however preach Christ crucified to Jews

1 Corinthians 1:24 N-AMS
GRK: κα? ?λλησιν Χριστ?ν θεο? δ?ναμιν
NAS: and Greeks, Christ the power
KJV: and Greeks, Christ the power of God,
INT: and Greeks Christ God's power

1 Corinthians 1:30 N-DMS
GRK: ?στ? ?ν Χριστ? ?ησο? ??
NAS: But by His doing you are in Christ Jesus,
KJV: ye in Christ Jesus, who
INT: are in Christ Jesus who

1 Corinthians 2:2 N-AMS
GRK: μ? ?ησο?ν Χριστ?ν κα? το?τον
NAS: Jesus Christ, and Him crucified.
KJV: save Jesus Christ, and him
INT: not Jesus Christ and him

1 Corinthians 2:16 N-GMS
GRK: δ? νο?ν Χριστο? ?χομεν
NAS: HIM? But we have the mind of Christ.
KJV: have the mind of Christ.
INT: however [the] mind of Christ have

1 Corinthians 3:1 N-DMS
GRK: νηπ?οι? ?ν Χριστ?
NAS: as to infants in Christ.
KJV: unto babes in Christ.
INT: to little children in Christ

1 Corinthians 3:11 N-NMS
GRK: ?στιν ?ησο?? Χριστ??
NAS: which is Jesus Christ.
KJV: is Jesus Christ.
INT: is Jesus Christ

1 Corinthians 3:23 N-GMS
GRK: ?με?? δ? Χριστο? Χριστ?? δ?
NAS: and you belong to Christ; and Christ
KJV: And ye are Christ's; and Christ
INT: you moreover of Christ Christ moreover

1 Corinthians 3:23 N-NMS
GRK: δ? Χριστο? Χριστ?? δ? θεο?
NAS: and you belong to Christ; and Christ belongs to God.
KJV: are Christ's; and Christ [is] God's.
INT: moreover of Christ Christ moreover of God

1 Corinthians 4:1 N-GMS
GRK: ?? ?πηρ?τα? Χριστο? κα? ο?κον?μου?
NAS: as servants of Christ and stewards
KJV: of the ministers of Christ, and
INT: as servants of Christ and stewards

1 Corinthians 4:10 N-AMS
GRK: μωρο? δι? Χριστ?ν ?με?? δ?
NAS: We are fools for Christ's sake,
KJV: [are] fools for Christ's sake, but
INT: [are] fools on account of Christ you however

1 Corinthians 4:10 N-DMS
GRK: φρ?νιμοι ?ν Χριστ? ?με?? ?σθενε??
NAS: but you are prudent in Christ; we are weak,
KJV: [are] wise in Christ; we [are] weak,
INT: wise in Christ we weak

1 Corinthians 4:15 N-DMS
GRK: ?χητε ?ν Χριστ? ?λλ' ο?
NAS: tutors in Christ, yet
KJV: in Christ, yet
INT: you should have in Christ yet not

1 Corinthians 4:15 N-DMS
GRK: ?ν γ?ρ Χριστ? ?ησο? δι?
NAS: fathers, for in Christ Jesus
KJV: for in Christ Jesus I
INT: in indeed Christ Jesus through

1 Corinthians 4:17 N-DMS
GRK: τ?? ?ν Χριστ? ?ησο? καθ??
NAS: you of my ways which are in Christ, just
KJV: which be in Christ, as I teach
INT: that [are] in Christ Jesus as

1 Corinthians 5:7 N-NMS
GRK: ?μ?ν ?τ?θη Χριστ??
NAS: as you are [in fact] unleavened. For Christ our Passover
KJV: For even Christ our passover
INT: of us was sacrificed Christ

1 Corinthians 6:11 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο? κα? ?ν
NAS: Jesus Christ and in the Spirit
INT: of us Jesus Christ and by

1 Corinthians 6:15 N-GMS
GRK: ?μ?ν μ?λη Χριστο? ?στ?ν ?ρα?
NAS: are members of Christ? Shall I then
KJV: the members of Christ? shall I
INT: of you members of Christ are Having taken

1 Corinthians 6:15 N-GMS
GRK: μ?λη το? χριστο? ποι?σω π?ρνη?
NAS: the members of Christ and make
KJV: the members of Christ, and make
INT: members of the Christ shall I make [them] of a prostitute

1 Corinthians 7:22 N-GMS
GRK: δο?λ?? ?στιν Χριστο?
NAS: while free, is Christ's slave.
KJV: [being] free, is Christ's servant.
INT: a slave is of Christ

1 Corinthians 8:6 N-NMS
GRK: κ?ριο? ?ησο?? Χριστ?? δι' ο?
NAS: Jesus Christ, by whom
KJV: Lord Jesus Christ, by whom
INT: Lord Jesus Christ by whom [are]

1 Corinthians 8:11 N-NMS
GRK: δι' ?ν Χριστ?? ?π?θανεν
NAS: for whose sake Christ died.
KJV: for whom Christ died?
INT: for whom Christ died

1 Corinthians 8:12 N-AMS
GRK: ?σθενο?σαν ε?? Χριστ?ν ?μαρτ?νετε
NAS: you sin against Christ.
KJV: ye sin against Christ.
INT: weak against Christ you sin

1 Corinthians 9:12 N-GMS
GRK: ε?αγγελ?? το? χριστο?
NAS: hindrance to the gospel of Christ.
KJV: hinder the gospel of Christ.
INT: gospel of the Christ

1 Corinthians 9:21 N-GMS
GRK: ?λλ' ?ννομο? Χριστο? ?να κερδαν?
NAS: but under the law of Christ, so
KJV: under the law to Christ,) that
INT: but within law to Christ that I might gain

1 Corinthians 10:4 N-NMS
GRK: ?ν ? χριστ??
NAS: them; and the rock was Christ.
KJV: that Rock was Christ.
INT: was Christ

1 Corinthians 10:9 N-AMS
GRK: ?κπειρ?ζωμεν τ?ν Χριστ?ν καθ?? τινε?
INT: should we test the Christ as some

1 Corinthians 10:16 N-GMS
GRK: α?ματο? το? χριστο? τ?ν ?ρτον
NAS: in the blood of Christ? Is not the bread
KJV: of the blood of Christ? The bread
INT: blood of Christ The bread

1 Corinthians 10:16 N-GMS
GRK: σ?ματο? το? χριστο? ?στ?ν
NAS: a sharing in the body of Christ?
KJV: the communion of the body of Christ?
INT: body of Christ is it

1 Corinthians 11:1 N-GMS
GRK: καθ?? κ?γ? Χριστο?
NAS: of me, just as I also am of Christ.
KJV: even as I also [am] of Christ.
INT: as I also [am] of Christ

1 Corinthians 11:3 N-NMS
GRK: κεφαλ? ? χριστ?? ?στιν κεφαλ?
NAS: you to understand that Christ is the head
KJV: man is Christ; and the head
INT: head Christ is [the] head

1 Corinthians 11:3 N-GMS
GRK: δ? το? χριστο? ? θε??
NAS: and God is the head of Christ.
KJV: and the head of Christ [is] God.
INT: moreover of Christ God

1 Corinthians 12:12 N-NMS
GRK: κα? ? χριστ??
NAS: so also is Christ.
KJV: so also [is] Christ.
INT: also [is] Christ

1 Corinthians 12:27 N-GMS
GRK: ?στε σ?μα Χριστο? κα? μ?λη
NAS: Now you are Christ's body,
KJV: are the body of Christ, and members
INT: are [the] body of Christ and members

1 Corinthians 15:3 N-NMS
GRK: παρ?λαβον ?τι Χριστ?? ?π?θανεν ?π?ρ
NAS: received, that Christ died
KJV: received, how that Christ died for
INT: I received that Christ died for

1 Corinthians 15:12 N-NMS
GRK: Ε? δ? Χριστ?? κηρ?σσεται ?τι
NAS: if Christ is preached,
KJV: Now if Christ be preached that
INT: if moreover Christ is preached that

1 Corinthians 15:13 N-NMS
GRK: ?στιν ο?δ? Χριστ?? ?γ?γερται
NAS: not even Christ has been raised;
KJV: then is Christ not risen:
INT: there is neither Christ has been raised

1 Corinthians 15:14 N-NMS
GRK: ε? δ? Χριστ?? ο?κ ?γ?γερται
NAS: and if Christ has not been raised,
KJV: And if Christ be not
INT: if moreover Christ not has been raised

1 Corinthians 15:15 N-AMS
GRK: ?γειρεν τ?ν χριστ?ν ?ν ο?κ
NAS: that He raised Christ, whom
KJV: he raised up Christ: whom
INT: he raised up Christ whom not

1 Corinthians 15:16 N-NMS
GRK: ?γε?ρονται ο?δ? Χριστ?? ?γ?γερται
NAS: not even Christ has been raised;
KJV: then is not Christ raised:
INT: are raised neither Christ has been raised

1 Corinthians 15:17 N-NMS
GRK: ε? δ? Χριστ?? ο?κ ?γ?γερται
NAS: and if Christ has not been raised,
KJV: And if Christ be not
INT: if moreover Christ not has been raised

1 Corinthians 15:18 N-DMS
GRK: κοιμηθ?ντε? ?ν Χριστ? ?π?λοντο
NAS: who have fallen asleep in Christ have perished.
KJV: in Christ are perished.
INT: having fallen asleep in Christ have perished

1 Corinthians 15:19 N-DMS
GRK: τα?τ? ?ν Χριστ? ?λπικ?τε? ?σμ?ν
NAS: we have hoped in Christ in this
KJV: we have hope in Christ, we are of all
INT: this in Christ having hope we are

1 Corinthians 15:20 N-NMS
GRK: Νυν? δ? Χριστ?? ?γ?γερται ?κ
NAS: But now Christ has been raised
KJV: now is Christ risen from
INT: now however Christ has been raised from among

1 Corinthians 15:22 N-DMS
GRK: ?ν τ? χριστ? π?ντε? ζωοποιηθ?σονται
NAS: also in Christ all
KJV: so in Christ shall all
INT: in Christ all will be made alive

1 Corinthians 15:23 N-NMS
GRK: τ?γματι ?παρχ? Χριστ?? ?πειτα ο?
NAS: order: Christ the first fruits,
KJV: order: Christ the firstfruits;
INT: order [the] first-fruit Christ then those

1 Corinthians 15:23 N-GMS
GRK: ο? το? χριστο? ?ν τ?
NAS: who are Christ's at His coming,
KJV: they that are Christ's at
INT: those of Christ at the

1 Corinthians 15:31 N-DMS
GRK: ?χω ?ν Χριστ? ?ησο? τ?
NAS: I have in Christ Jesus
KJV: I have in Christ Jesus our
INT: I have in Christ Jesus the

1 Corinthians 15:57 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο?
NAS: our Lord Jesus Christ.
KJV: Lord Jesus Christ.
INT: of us Jesus Christ

1 Corinthians 16:24 N-DMS
GRK: ?μ?ν ?ν Χριστ? ?ησο? ?μ?ν
NAS: be with you all in Christ Jesus.
KJV: all in Christ Jesus. Amen.
INT: you in Christ Jesus Amen

2 Corinthians 1:1 N-GMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ?π?στολο? Χριστο? ?ησο? δι?
NAS: an apostle of Christ Jesus
KJV: an apostle of Jesus Christ by the will
INT: Paul apostle of Christ Jesus by

2 Corinthians 1:2 N-GMS
GRK: κυρ?ου ?ησο? Χριστο?
NAS: and the Lord Jesus Christ.
KJV: [from] the Lord Jesus Christ.
INT: [the] Lord Jesus Christ

2 Corinthians 1:3 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο? ? πατ?ρ
NAS: Jesus Christ, the Father
KJV: Jesus Christ, the Father
INT: of us Jesus Christ the Father

2 Corinthians 1:5 N-GMS
GRK: παθ?ματα το? χριστο? ε?? ?μ??
NAS: as the sufferings of Christ are ours
KJV: as the sufferings of Christ abound in
INT: sufferings of the Christ toward us

2 Corinthians 1:5 N-GMS
GRK: δι? το? χριστο? περισσε?ει κα?
NAS: is abundant through Christ.
KJV: aboundeth by Christ.
INT: through Christ abounds also

2 Corinthians 1:19 N-NMS
GRK: γ?ρ υ??? Χριστ?? ?ησο?? ?
NAS: of God, Christ Jesus,
KJV: of God, Jesus Christ, who was preached
INT: indeed Son Christ Jesus who

2 Corinthians 1:21 N-AMS
GRK: ?μ?ν ε?? Χριστ?ν κα? χρ?σα?
NAS: He who establishes us with you in Christ and anointed
KJV: you in Christ, and hath anointed
INT: you unto Christ and having anointed

2 Corinthians 2:10 N-GMS
GRK: ?ν προσ?π? Χριστο?
NAS: in the presence of Christ,
KJV: the person of Christ;
INT: in [the] person of Christ

2 Corinthians 2:12 N-GMS
GRK: ε?αγγ?λιον το? χριστο? κα? θ?ρα?
NAS: for the gospel of Christ and when a door
KJV: Troas to [preach] Christ's gospel, and
INT: gospel of Christ also a door

2 Corinthians 2:14 N-DMS
GRK: ?ν τ? χριστ? κα? τ?ν
NAS: leads us in triumph in Christ, and manifests
KJV: in Christ, and
INT: in Christ and the

2 Corinthians 2:15 N-GMS
GRK: ?τι Χριστο? ε?ωδ?α ?σμ?ν
NAS: For we are a fragrance of Christ to God
KJV: a sweet savour of Christ, in
INT: For of Christ a sweet perfume we are

2 Corinthians 2:17 N-DMS
GRK: θεο? ?ν Χριστ? λαλο?μεν
NAS: we speak in Christ in the sight
KJV: speak we in Christ.
INT: God in Christ we speak

2 Corinthians 3:3 N-GMS
GRK: ?στ? ?πιστολ? Χριστο? διακονηθε?σα ?φ'
NAS: that you are a letter of Christ, cared
KJV: be the epistle of Christ ministered by
INT: you are a letter of Christ having been ministered to by

2 Corinthians 3:4 N-GMS
GRK: δι? το? χριστο? πρ?? τ?ν
NAS: we have through Christ toward God.
KJV: have we through Christ to God-ward:
INT: through Christ toward

2 Corinthians 3:14 N-DMS
GRK: ?τι ?ν Χριστ? καταργε?ται
NAS: because it is removed in Christ.
KJV: [vail] is done away in Christ.
INT: which in Christ is being annulled

2 Corinthians 4:4 N-GMS
GRK: δ?ξη? το? χριστο? ?? ?στιν
NAS: of the glory of Christ, who
KJV: gospel of Christ, who
INT: glory of Christ who is

2 Corinthians 4:5 N-AMS
GRK: κηρ?σσομεν ?λλ? Χριστ?ν ?ησο?ν κ?ριον
NAS: ourselves but Christ Jesus
KJV: ourselves, but Christ Jesus the Lord;
INT: do we proclaim but Christ Jesus Lord

2 Corinthians 4:6 N-GMS
GRK: προσ?π? ?ησο? Χριστο?
NAS: of God in the face of Christ.
KJV: the face of Jesus Christ.
INT: [the] face of Jesus Christ

2 Corinthians 5:10 N-GMS
GRK: β?ματο? το? χριστο? ?να κομ?σηται
NAS: the judgment seat of Christ, so
KJV: the judgment seat of Christ; that
INT: judgment seat of Christ that might receive

2 Corinthians 5:14 N-GMS
GRK: ?γ?πη το? χριστο? συν?χει ?μ??
NAS: For the love of Christ controls
KJV: the love of Christ constraineth
INT: love of Christ constrains us

2 Corinthians 5:16 N-AMS
GRK: κατ? σ?ρκα Χριστ?ν ?λλ? ν?ν
NAS: we have known Christ according
KJV: we have known Christ after
INT: according to flesh Christ yet now

2 Corinthians 5:17 N-DMS
GRK: τι? ?ν Χριστ? καιν? κτ?σι?
NAS: anyone is in Christ, [he is] a new
KJV: [be] in Christ, [he is] a new
INT: anyone [be] in Christ [he is] a new creation

2 Corinthians 5:18 N-GMS
GRK: ?αυτ? δι? Χριστο? κα? δ?ντο?
NAS: through Christ and gave
KJV: by Jesus Christ, and hath given
INT: to himself by Christ and having given

2 Corinthians 5:19 N-DMS
GRK: ?ν ?ν Χριστ? κ?σμον καταλλ?σσων
NAS: that God was in Christ reconciling
KJV: was in Christ, reconciling the world
INT: was in Christ [the] world reconciling

2 Corinthians 5:20 N-GMS
GRK: ?π?ρ Χριστο? ο?ν πρεσβε?ομεν
NAS: we are ambassadors for Christ, as though
KJV: for Christ, as though
INT: For Christ therefore we are ambassadors

2 Corinthians 5:20 N-GMS
GRK: δε?μεθα ?π?ρ Χριστο? καταλλ?γητε τ?
NAS: you on behalf of Christ, be reconciled
KJV: [you] in Christ's stead,
INT: we implore for Christ Be reconciled

2 Corinthians 6:15 N-GMS
GRK: δ? συμφ?νησι? Χριστο? πρ?? Βελ?αρ
NAS: harmony has Christ with Belial,
KJV: what concord hath Christ with Belial?
INT: moreover concord Christ with Belial

2 Corinthians 8:9 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο? ?τι δι'
NAS: Jesus Christ, that though He was rich,
KJV: Lord Jesus Christ, that, though he was
INT: of us Jesus Christ that for the sake of

2 Corinthians 8:23 N-GMS
GRK: ?κκλησι?ν δ?ξα Χριστο?
NAS: of the churches, a glory to Christ.
KJV: [and] the glory of Christ.
INT: of [the] churches [the] glory of Christ

2 Corinthians 9:13 N-GMS
GRK: ε?αγγ?λιον το? χριστο? κα? ?πλ?τητι
NAS: of the gospel of Christ and for the liberality
KJV: the gospel of Christ, and
INT: gospel of Christ and generousity

2 Corinthians 10:1 N-GMS
GRK: ?πιεικε?α? το? χριστο? ?? κατ?
NAS: and gentleness of Christ-- I who
KJV: and gentleness of Christ, who in
INT: gentleness of Christ who as to

2 Corinthians 10:5 N-GMS
GRK: ?πακο?ν το? χριστο?
NAS: captive to the obedience of Christ,
KJV: to the obedience of Christ;
INT: obedience of Christ

2 Corinthians 10:7 N-GMS
GRK: π?ποιθεν ?αυτ? Χριστο? ε?ναι το?το
NAS: in himself that he is Christ's, let him consider
KJV: that he is Christ's, let him
INT: is persuaded in himself of Christ to be this

2 Corinthians 10:7 N-GMS
GRK: καθ?? α?τ?? Χριστο? ο?τω? κα?
NAS: that just as he is Christ's, so
KJV: as he [is] Christ's, even so
INT: as he [is] of Christ so also [are]

2 Corinthians 10:14 N-GMS
GRK: ε?αγγελ?? το? χριστο?
NAS: as far as you in the gospel of Christ;
KJV: in [preaching] the gospel of Christ:
INT: gospel of Christ

2 Corinthians 11:2 N-DMS
GRK: παραστ?σαι τ? χριστ?
NAS: husband, so that to Christ I might present
KJV: [you as] a chaste virgin to Christ.
INT: to present [you] to Christ

2 Corinthians 11:3 N-AMS
GRK: ε?? τ?ν χριστ?ν
NAS: and purity [of devotion] to Christ.
KJV: the simplicity that is in Christ.
INT: as to Christ

2 Corinthians 11:10 N-GMS
GRK: ?στιν ?λ?θεια Χριστο? ?ν ?μο?
NAS: As the truth of Christ is in me, this
KJV: [myself].As the truth of Christ is in
INT: Is [the] truth of Christ in me

2 Corinthians 11:13 N-GMS
GRK: ε?? ?ποστ?λου? Χριστο?
NAS: themselves as apostles of Christ.
KJV: into the apostles of Christ.
INT: as apostles of Christ

2 Corinthians 11:23 N-GMS
GRK: δι?κονοι Χριστο? ε?σ?ν παραφρον?ν
NAS: Are they servants of Christ?-- I speak
KJV: ministers of Christ? (I speak
INT: Servants of Christ are they as being beside myself

2 Corinthians 12:2 N-DMS
GRK: ?νθρωπον ?ν Χριστ? πρ? ?τ?ν
NAS: a man in Christ who fourteen
KJV: a man in Christ above fourteen
INT: a man in Christ ago years

2 Corinthians 12:9 N-GMS
GRK: δ?ναμι? το? χριστο?
NAS: that the power of Christ may dwell
KJV: that the power of Christ may rest upon
INT: power of Christ

2 Corinthians 12:10 N-GMS
GRK: στενοχωρ?αι? ?π?ρ Χριστο? ?ταν γ?ρ
NAS: with difficulties, for Christ's sake;
KJV: distresses for Christ's sake: for
INT: difficulties for Christ when indeed

2 Corinthians 12:19 N-DMS
GRK: θεο? ?ν Χριστ? λαλο?μεν τ?
NAS: that we have been speaking in Christ; and all
KJV: God in Christ: but [we do] all things,
INT: God in Christ we speak of the things

2 Corinthians 13:3 N-GMS
GRK: ?μο? λαλο?ντο? χριστο? ?? ε??
NAS: for proof of the Christ who speaks
KJV: ye seek a proof of Christ speaking in
INT: me speaking of Christ who toward

2 Corinthians 13:5 N-NMS
GRK: ?τι ?ησο?? Χριστ?? ?ν ?μ?ν
NAS: that Jesus Christ is in you -- unless
KJV: how that Jesus Christ is in
INT: that Jesus Christ [is] in you

2 Corinthians 13:14 N-GMS
GRK: κυρ?ου ?ησο? Χριστο? κα? ?
KJV: of the Lord Jesus Christ, and the love
INT: Lord Jesus Christ and the

Galatians 1:1 N-GMS
GRK: δι? ?ησο? Χριστο? κα? θεο?
NAS: Jesus Christ and God
KJV: by Jesus Christ, and God
INT: through Jesus Christ and God

Galatians 1:3 N-GMS
GRK: κυρ?ου ?ησο? Χριστο?
NAS: and the Lord Jesus Christ,
KJV: Lord Jesus Christ,
INT: the Lord Jesus Christ

Galatians 1:6 N-GMS
GRK: ?ν χ?ριτι Χριστο? ε?? ?τερον
NAS: you by the grace of Christ, for a different
KJV: into the grace of Christ unto another
INT: in [the] grace of Christ to a different

Galatians 1:7 N-GMS
GRK: ε?αγγ?λιον το? χριστο?
NAS: to distort the gospel of Christ.
KJV: pervert the gospel of Christ.
INT: gospel of Christ

Galatians 1:10 N-GMS
GRK: ?νθρ?ποι? ?ρεσκον Χριστο? δο?λο? ο?κ
NAS: I would not be a bond-servant of Christ.
KJV: be the servant of Christ.
INT: men I were pleasing Christ's servant not

Galatians 1:12 N-GMS
GRK: ?ποκαλ?ψεω? ?ησο? Χριστο?
NAS: a revelation of Jesus Christ.
KJV: the revelation of Jesus Christ.
INT: a revelation of Jesus Christ

Galatians 1:22 N-DMS
GRK: τα?? ?ν Χριστ?
NAS: of Judea which were in Christ;
KJV: which were in Christ:
INT: which [are] in Christ

Galatians 2:4 N-DMS
GRK: ?χομεν ?ν Χριστ? ?ησο? ?να
NAS: we have in Christ Jesus,
KJV: we have in Christ Jesus, that
INT: we have in Christ Jesus that

Galatians 2:16 N-GMS
GRK: δι? π?στεω? Χριστο? ?ησο? κα?
NAS: faith in Christ Jesus,
KJV: the faith of Jesus Christ, even we
INT: through faith of Christ Jesus also

Galatians 2:16 N-AMS
GRK: ?με?? ε?? Χριστ?ν ?ησο?ν ?πιστε?σαμεν
NAS: we have believed in Christ Jesus,
KJV: Jesus Christ, that
INT: we on Christ Jesus believed

Galatians 2:16 N-GMS
GRK: ?κ π?στεω? Χριστο? κα? ο?κ
NAS: by faith in Christ and not by the works
KJV: by the faith of Christ, and not
INT: by faith of Christ and not

Galatians 2:17 N-DMS
GRK: δικαιωθ?ναι ?ν Χριστ? ε?ρ?θημεν κα?
NAS: to be justified in Christ, we ourselves
KJV: by Christ, we
INT: to be justified in Christ we were found also

Galatians 2:17 N-NMS
GRK: ?μαρτωλο? ?ρα Χριστ?? ?μαρτ?α? δι?κονο?
NAS: sinners, is Christ then
KJV: [is] therefore Christ the minister
INT: sinners [is] then Christ of sin minister

Galatians 2:20 N-DMS
GRK: Χριστ? συνεστα?ρωμαι ζ?
NAS: I have been crucified with Christ; and it is no longer
KJV: I am crucified with Christ: nevertheless
INT: Christ I have been crucified with I live

Galatians 2:20 N-NMS
GRK: ?ν ?μο? Χριστ?? ? δ?
NAS: I who live, but Christ lives
KJV: I, but Christ liveth in
INT: in me Christ which moreover

Galatians 2:21 N-NMS
GRK: δικαιοσ?νη ?ρα Χριστ?? δωρε?ν ?π?θανεν
NAS: the Law, then Christ died needlessly.
KJV: the law, then Christ is dead in vain.
INT: righteousness [is] then Christ for nought died

Galatians 3:1 N-NMS
GRK: ?φθαλμο?? ?ησο?? Χριστ?? προεγρ?φη ?σταυρωμ?νο?
NAS: Jesus Christ was publicly portrayed
KJV: Jesus Christ hath been evidently set forth,
INT: eyes Jesus Christ was publicly portrayed crucified

Galatians 3:13 N-NMS
GRK: Χριστ?? ?μ?? ?ξηγ?ρασεν
NAS: Christ redeemed us from the curse
KJV: Christ hath redeemed us
INT: Christ us ransomed

Galatians 3:14 N-DMS
GRK: ?ν ?ησο? Χριστ? ?να τ?ν
NAS: in order that in Christ Jesus
KJV: Jesus Christ; that
INT: in Jesus Christ that the

Galatians 3:16 N-NMS
GRK: ?? ?στιν Χριστ??
NAS: And to your seed, that is, Christ.
KJV: which is Christ.
INT: which is Christ

Galatians 3:22 N-GMS
GRK: π?στεω? ?ησο? Χριστο? δοθ? το??
NAS: in Jesus Christ might be given
KJV: of Jesus Christ might be given
INT: faith of Jesus Christ might be given to those that

Galatians 3:24 N-AMS
GRK: γ?γονεν ε?? Χριστ?ν ?να ?κ
NAS: our tutor [to lead us] to Christ, so
KJV: [to bring us] unto Christ, that
INT: has been to Christ that by

Galatians 3:26 N-DMS
GRK: π?στεω? ?ν Χριστ? ?ησο?
NAS: through faith in Christ Jesus.
KJV: faith in Christ Jesus.
INT: faith in Christ Jesus

Galatians 3:27 N-AMS
GRK: γ?ρ ε?? Χριστ?ν ?βαπτ?σθητε Χριστ?ν
NAS: were baptized into Christ have clothed
KJV: into Christ have put on
INT: indeed to Christ were baptized Christ

Galatians 3:27 N-AMS
GRK: Χριστ?ν ?βαπτ?σθητε Χριστ?ν ?νεδ?σασθε
NAS: have clothed yourselves with Christ.
KJV: Christ have put on Christ.
INT: Christ were baptized Christ you did put on

Galatians 3:28 N-DMS
GRK: ?στ? ?ν Χριστ? ?ησο?
NAS: for you are all one in Christ Jesus.
KJV: one in Christ Jesus.
INT: are in Christ Jesus

Galatians 3:29 N-GMS
GRK: δ? ?με?? Χριστο? ?ρα το?
NAS: And if you belong to Christ, then
KJV: if ye [be] Christ's, then are ye
INT: moreover you [are] Christ's then

Galatians 4:14 N-AMS
GRK: με ?? Χριστ?ν ?ησο?ν
NAS: of God, as Christ Jesus
KJV: of God, [even] as Christ Jesus.
INT: me as Christ Jesus

Galatians 4:19 N-NMS
GRK: ο? μορφωθ? Χριστ?? ?ν ?μ?ν
NAS: until Christ is formed
KJV: again until Christ be formed in
INT: that shall have been formed Christ in you

Galatians 5:1 N-NMS
GRK: ?λευθερ?? ?μ?? Χριστ?? ?λευθ?ρωσεν στ?κετε
NAS: It was for freedom that Christ set us free;
KJV: wherewith Christ hath made
INT: freedom us Christ made free stand firm

Galatians 5:2 N-NMS
GRK: ??ν περιτ?μνησθε Χριστ?? ?μ?? ο?δ?ν
NAS: you receive circumcision, Christ will be of no
KJV: ye be circumcised, Christ shall profit
INT: if you be circumcised Christ you nothing

Galatians 5:4 N-GMS
GRK: κατηργ?θητε ?π? Χριστο? ο?τινε? ?ν
NAS: You have been severed from Christ, you who
KJV: Christ is become of no effect unto you,
INT: You are severed from Christ whoever in

Galatians 5:6 N-DMS
GRK: ?ν γ?ρ Χριστ? ?ησο? ο?τε
NAS: For in Christ Jesus neither
KJV: in Jesus Christ neither circumcision
INT: in indeed Christ Jesus neither

Galatians 5:24 N-GMS
GRK: δ? το? χριστο? ?ησο? τ?ν
NAS: those who belong to Christ Jesus
KJV: they that are Christ's have crucified
INT: moreover of Christ Jesus the

Galatians 6:2 N-GMS
GRK: ν?μον το? χριστο?
NAS: fulfill the law of Christ.
KJV: fulfil the law of Christ.
INT: law of Christ

Galatians 6:12 N-GMS
GRK: σταυρ? το? χριστο? ?ησο? μ?
NAS: for the cross of Christ.
KJV: for the cross of Christ.
INT: cross of Christ Jesus not

Galatians 6:14 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο? δι' ο?
NAS: Jesus Christ, through
KJV: Lord Jesus Christ, by whom
INT: of us Jesus Christ through whom

Galatians 6:18 N-GMS
GRK: ?μ?ν ?ησο? Χριστο? μετ? το?
NAS: Jesus Christ be with your spirit,
KJV: Lord Jesus Christ [be] with your
INT: of us Jesus Christ [be] with the

Ephesians 1:1 N-GMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ?π?στολο? Χριστο? ?ησο? δι?
NAS: an apostle of Christ Jesus
KJV: an apostle of Jesus Christ by the will
INT: Paul apostle of Christ Jesus by

Ephesians 1:1 N-DMS
GRK: πιστο?? ?ν Χριστ? ?ησο?
NAS: and [who are] faithful in Christ Jesus:
KJV: to the faithful in Christ Jesus:
INT: faithful in Christ Jesus

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注