3972. Πα?λο? (Paulos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3972. Πα?λο? (Paulos) — 158 Occurrences

Acts 13:7 N-DMS
GRK: ?νθυπ?τ? Σεργ?? Πα?λ? ?νδρ? συνετ?
NAS: Sergius Paulus, a man
KJV: Sergius Paulus, a prudent
INT: procounsul Sergius Paulus man an intelligent

Acts 13:9 N-NMS
GRK: ? κα? Πα?λο? πλησθε?? πνε?ματο?
NAS: was also [known as] Paul, filled
KJV: also [is called] Paul,) filled with
INT: who also [is] Paul having been filled [the] Spirit

Acts 13:13 N-AMS
GRK: ο? περ? Πα?λον ?λθον ε??
NAS: Now Paul and his companions
KJV: Now when Paul and his company loosed
INT: [with] those about [him] Paul came to

Acts 13:16 N-NMS
GRK: ?ναστ?? δ? Πα?λο? κα? κατασε?σα?
NAS: Paul stood up, and motioning
KJV: Then Paul stood up, and
INT: having risen up moreover Paul and having made a sign

Acts 13:43 N-DMS
GRK: προσηλ?των τ? Πα?λ? κα? τ?
NAS: followed Paul and Barnabas,
KJV: proselytes followed Paul and Barnabas:
INT: converts Paul and

Acts 13:45 N-GMS
GRK: το?? ?π? Πα?λου λαλουμ?νοι? βλασφημο?ντε?
NAS: the things spoken by Paul, and were blaspheming.
KJV: by Paul, contradicting
INT: the things by Paul spoken blaspheming

Acts 13:46 N-NMS
GRK: τε ? Πα?λο? κα? ?
NAS: Paul and Barnabas spoke out boldly
KJV: Then Paul and Barnabas
INT: also Paul and

Acts 13:50 N-AMS
GRK: ?π? τ?ν Πα?λον κα? Βαρν?βαν
NAS: against Paul and Barnabas,
KJV: persecution against Paul and Barnabas,
INT: against Paul and Barnabas

Acts 14:9 N-GMS
GRK: ?κουσεν το? Πα?λου λαλο?ντο? ??
NAS: was listening to Paul as he spoke,
KJV: The same heard Paul speak: who
INT: heard Paul speaking who

Acts 14:11 N-NMS
GRK: ? ?πο?ησεν Πα?λο? ?π?ραν τ?ν
NAS: saw what Paul had done, they raised
KJV: saw what Paul had done, they lifted up
INT: what did Paul lifted up the

Acts 14:12 N-AMS
GRK: τ?ν δ? Πα?λον ?ρμ?ν ?πειδ?
NAS: Zeus, and Paul, Hermes,
KJV: Jupiter; and Paul, Mercurius, because
INT: and Paul Hermes because

Acts 14:14 N-NMS
GRK: Βαρν?βα? κα? Πα?λο? διαρρ?ξαντε? τ?
NAS: Barnabas and Paul heard
KJV: and Paul, heard
INT: Barnabas and Paul having torn the

Acts 14:19 N-AMS
GRK: λιθ?σαντε? τ?ν Πα?λον ?συρον ?ξω
NAS: they stoned Paul and dragged
KJV: having stoned Paul, drew
INT: having stoned Paul dragged [him] outside

Acts 15:2 N-DMS
GRK: ?λ?γη? τ? Πα?λ? κα? τ?
NAS: And when Paul and Barnabas had
KJV: When therefore Paul and Barnabas
INT: a little by Paul and

Acts 15:2 N-AMS
GRK: ?ταξαν ?ναβα?νειν Πα?λον κα? Βαρν?βαν
NAS: with them, [the brethren] determined that Paul and Barnabas
KJV: they determined that Paul and
INT: they appointed to go up Paul and Barnabas

Acts 15:12 N-GMS
GRK: Βαρν?βα κα? Πα?λου ?ξηγουμ?νων ?σα
NAS: to Barnabas and Paul as they were relating
KJV: to Barnabas and Paul, declaring what
INT: Barnabas and Paul relating what

Acts 15:22 N-DMS
GRK: σ?ν τ? Πα?λ? κα? Βαρν?β?
NAS: to Antioch with Paul and Barnabas--
KJV: Antioch with Paul and Barnabas;
INT: with Paul and Barnabas

Acts 15:25 N-DMS
GRK: Βαρν?β? κα? Πα?λ?
NAS: Barnabas and Paul,
KJV: Barnabas and Paul,
INT: Barnabas and Paul

Acts 15:35 N-NMS
GRK: Πα?λο? δ? κα?
NAS: But Paul and Barnabas stayed
KJV: Paul also and
INT: Paul moreover and

Acts 15:36 N-NMS
GRK: πρ?? Βαρν?βαν Πα?λο? ?πιστρ?ψαντε? δ?
NAS: some days Paul said to Barnabas,
KJV: days after Paul said unto
INT: to Barnabas Paul Having turned back indeed

Acts 15:38 N-NMS
GRK: Πα?λο? δ? ?ξ?ου
NAS: But Paul kept insisting
KJV: But Paul thought not
INT: Paul however thought it well

Acts 15:40 N-NMS
GRK: Πα?λο? δ? ?πιλεξ?μενο?
NAS: But Paul chose Silas
KJV: And Paul chose Silas,
INT: Paul however having chosen

Acts 16:3 N-NMS
GRK: ?θ?λησεν ? Πα?λο? σ?ν α?τ?
NAS: Paul wanted this man
KJV: Him would Paul have to go forth with
INT: wished Paul with him

Acts 16:9 N-DMS
GRK: νυκτ?? τ? Πα?λ? ?φθη ?ν?ρ
NAS: appeared to Paul in the night:
KJV: appeared to Paul in
INT: night to Paul appeared A man

Acts 16:14 N-GMS
GRK: ?π? το? Πα?λου
NAS: to the things spoken by Paul.
KJV: of Paul.
INT: by Paul

Acts 16:17 N-DMS
GRK: κατακολουθο?σα τ? Πα?λ? κα? ?μ?ν
NAS: Following after Paul and us, she kept crying
KJV: The same followed Paul and us,
INT: having followed Paul and us

Acts 16:18 N-NMS
GRK: διαπονηθε?? δ? Πα?λο? κα? ?πιστρ?ψα?
NAS: days. But Paul was greatly annoyed,
KJV: days. But Paul, being grieved, turned
INT: having been distressed however Paul and having turned

Acts 16:19 N-AMS
GRK: ?πιλαβ?μενοι τ?ν Πα?λον κα? τ?ν
NAS: they seized Paul and Silas
KJV: was gone, they caught Paul and Silas,
INT: having taken hold of Paul and

Acts 16:25 N-NMS
GRK: τ? μεσον?κτιον Πα?λο? κα? Σ?λα?
NAS: midnight Paul and Silas
KJV: at midnight Paul and Silas
INT: midnight Paul and Silas

Acts 16:28 N-NMS
GRK: δ? ? Πα?λο? μεγ?λ? φων?
NAS: But Paul cried out with a loud
KJV: But Paul cried with a loud
INT: however Paul loud with a voice

Acts 16:29 N-DMS
GRK: προσ?πεσεν τ? Πα?λ? κα? τ?
NAS: he fell down before Paul and Silas,
KJV: and fell down before Paul and
INT: fell down before Paul and

Acts 16:36 N-AMS
GRK: πρ?? τ?ν Πα?λον ?τι ?π?σταλκαν
NAS: words to Paul, [saying], The chief magistrates
KJV: saying to Paul, The magistrates
INT: to Paul Have sent

Acts 16:37 N-NMS
GRK: ? δ? Πα?λο? ?φη πρ??
NAS: But Paul said
KJV: But Paul said unto
INT: but Paul said to

Acts 17:2 N-DMS
GRK: ε?ωθ?? τ? Πα?λ? ε?σ?λθεν πρ??
NAS: And according to Paul's custom,
KJV: And Paul, as his manner was,
INT: custom with Paul he went in to

Acts 17:4 N-DMS
GRK: προσεκληρ?θησαν τ? Πα?λ? κα? τ?
NAS: and joined Paul and Silas,
KJV: and consorted with Paul and Silas;
INT: joined themselves to Paul and

Acts 17:10 N-AMS
GRK: τ?ν τε Πα?λον κα? τ?ν
NAS: immediately sent Paul and Silas away
KJV: immediately sent away Paul and Silas
INT: both Paul and

Acts 17:13 N-GMS
GRK: ?π? το? Πα?λου ? λ?γο?
NAS: had been proclaimed by Paul in Berea
KJV: was preached of Paul at Berea,
INT: by Paul the word

Acts 17:14 N-AMS
GRK: τ?τε τ?ν Πα?λον ?ξαπ?στειλαν ο?
NAS: sent Paul out to go
KJV: sent away Paul to go
INT: then Paul sent away the

Acts 17:15 N-AMS
GRK: καθιστ?νοντε? τ?ν Πα?λον ?γαγον ?ω?
NAS: who escorted Paul brought
KJV: they that conducted Paul brought
INT: escorting Paul brought [him] unto

Acts 17:16 N-GMS
GRK: α?το?? το? Πα?λου παρωξ?νετο τ?
NAS: Now while Paul was waiting
KJV: Now while Paul waited for them
INT: them Paul was provoked the

Acts 17:22 N-NMS
GRK: δ? ? Πα?λο? ?ν μ?σ?
NAS: So Paul stood in the midst
KJV: Then Paul stood in
INT: moreover Paul in [the] midst

Acts 17:33 N-NMS
GRK: ο?τω? ? Πα?λο? ?ξ?λθεν ?κ
NAS: So Paul went out of their midst.
KJV: [matter].So Paul departed from
INT: thus Paul went out from

Acts 18:5 N-NMS
GRK: λ?γ? ? Πα?λο? διαμαρτυρ?μενο? το??
NAS: from Macedonia, Paul [began] devoting himself completely
KJV: Macedonia, Paul was pressed
INT: word Paul earnestly testifying to the

Acts 18:9 N-DMS
GRK: ?ρ?ματο? τ? Πα?λ? Μ? φοβο?
NAS: said to Paul in the night
KJV: spake the Lord to Paul in the night
INT: a vision to Paul not Fear

Acts 18:12 N-DMS
GRK: ?μοθυμαδ?ν τ? Πα?λ? κα? ?γαγον
NAS: rose up against Paul and brought
KJV: with one accord against Paul, and
INT: with one accord Paul and led

Acts 18:14 N-GMS
GRK: δ? το? Πα?λου ?νο?γειν τ?
NAS: But when Paul was about to open
KJV: And when Paul was now about to open
INT: moreover Paul to open

Acts 18:18 N-NMS
GRK: ? δ? Πα?λο? ?τι προσμε?να?
NAS: Paul, having remained many
KJV: And Paul [after this] tarried
INT: and Paul yet having remained

Acts 19:1 N-AMS
GRK: ?ν Κορ?νθ? Πα?λον διελθ?ντα τ?
NAS: was at Corinth, Paul passed through
KJV: Corinth, Paul having passed
INT: in Corinth Paul having passed through the

Acts 19:4 N-NMS
GRK: ε?πεν δ? Πα?λο? ?ω?ννη? ?β?πτισεν
NAS: Paul said, John
KJV: Then said Paul, John verily
INT: said moreover Paul John baptized [with]

Acts 19:6 N-GMS
GRK: α?το?? το? Πα?λου τ?? χε?ρα?
NAS: And when Paul had laid his hands
KJV: And when Paul had laid [his] hands
INT: on them Paul the hands

Acts 19:11 N-GMS
GRK: τ?ν χειρ?ν Πα?λου
NAS: miracles by the hands of Paul,
KJV: by the hands of Paul:
INT: the hands of Paul

Acts 19:13 N-NMS
GRK: ?ησο?ν ?ν Πα?λο? κηρ?σσει
NAS: you by Jesus whom Paul preaches.
KJV: by Jesus whom Paul preacheth.
INT: Jesus whom Paul proclaims

Acts 19:15 N-AMS
GRK: κα? τ?ν Πα?λον ?π?σταμαι ?με??
NAS: and I know about Paul, but who
KJV: I know, and Paul I know; but
INT: and Paul I am acquainted with you

Acts 19:21 N-NMS
GRK: ?θετο ? Πα?λο? ?ν τ?
NAS: were finished, Paul purposed
KJV: were ended, Paul purposed
INT: purposed Paul in the

Acts 19:26 N-NMS
GRK: ?σ?α? ? Πα?λο? ο?το? πε?σα?
NAS: this Paul has persuaded
KJV: this Paul hath persuaded
INT: Asia which Paul this having persuaded

Acts 19:29 N-GMS
GRK: Μακεδ?να? συνεκδ?μου? Πα?λου
NAS: and Aristarchus, Paul's traveling companions
KJV: men of Macedonia, Paul's companions in travel,
INT: Macedonians fellow travelers of Paul

Acts 19:30 N-GMS
GRK: Πα?λου δ? βουλομ?νου
NAS: And when Paul wanted to go
KJV: And when Paul would have entered
INT: Paul however intending

Acts 20:1 N-NMS
GRK: μεταπεμψ?μενο? ? Πα?λο? το?? μαθητ??
NAS: had ceased, Paul sent
KJV: was ceased, Paul called
INT: having called to [him] Paul the disciples

Acts 20:7 N-NMS
GRK: ?ρτον ? Πα?λο? διελ?γετο α?το??
NAS: bread, Paul [began] talking
KJV: bread, Paul preached
INT: bread Paul talked to them

Acts 20:9 N-GMS
GRK: διαλεγομ?νου το? Πα?λου ?π? πλε?ον
NAS: sleep; and as Paul kept on talking,
KJV: sleep: and as Paul was long
INT: as talked Paul on more

Acts 20:10 N-NMS
GRK: δ? ? Πα?λο? ?π?πεσεν α?τ?
NAS: But Paul went down and fell
KJV: And Paul went down, and fell on
INT: moreover Paul fell upon him

Acts 20:13 N-AMS
GRK: ?ναλαμβ?νειν τ?ν Πα?λον ο?τω? γ?ρ
NAS: to take Paul on board;
KJV: intending to take in Paul: for so
INT: to take in Paul thus indeed

Acts 20:16 N-NMS
GRK: γ?ρ ? Πα?λο? παραπλε?σαι τ?ν
NAS: For Paul had decided to sail past
KJV: For Paul had determined to sail by
INT: indeed Paul to sail by

Acts 20:37 N-GMS
GRK: τρ?χηλον το? Πα?λου κατεφ?λουν α?τ?ν
NAS: and embraced Paul, and repeatedly kissed
KJV: fell on Paul's neck, and kissed
INT: neck of Paul they kissed him

Acts 21:4 N-DMS
GRK: ο?τινε? τ? Πα?λ? ?λεγον δι?
NAS: and they kept telling Paul through
KJV: who said to Paul through the Spirit,
INT: who to Paul said by

Acts 21:11 N-GMS
GRK: ζ?νην το? Πα?λου δ?σα? ?αυτο?
NAS: to us, he took Paul's belt
KJV: he took Paul's girdle, and
INT: belt of Paul having bound of himself

Acts 21:13 N-NMS
GRK: ?πεκρ?θη ? Πα?λο? Τ? ποιε?τε
NAS: Then Paul answered, What
KJV: Then Paul answered, What
INT: answered Paul What are you doing

Acts 21:18 N-NMS
GRK: ε?σ?ει ? Πα?λο? σ?ν ?μ?ν
NAS: And the following day Paul went
KJV: the [day] following Paul went in
INT: went in Paul with us

Acts 21:26 N-NMS
GRK: τ?τε ? Πα?λο? παραλαβ?ν το??
NAS: Then Paul took the men,
KJV: Then Paul took the men,
INT: Then Paul having taken the

Acts 21:29 N-NMS
GRK: ε?σ?γαγεν ? Πα?λο?
NAS: with him, and they supposed that Paul had brought
KJV: that Paul had brought
INT: brought Paul

Acts 21:30 N-GMS
GRK: ?πιλαβ?μενοι το? Πα?λου ε?λκον α?τ?ν
NAS: and taking hold of Paul they dragged
KJV: and they took Paul, and drew him
INT: having laid hold of Paul they drew him

Acts 21:32 N-AMS
GRK: τ?πτοντε? τ?ν Πα?λον
NAS: they stopped beating Paul.
KJV: they left beating of Paul.
INT: beating Paul

Acts 21:37 N-NMS
GRK: παρεμβολ?ν ? Πα?λο? λ?γει τ?
NAS: As Paul was about to be brought
KJV: And as Paul was to be led
INT: barracks Paul says to the

Acts 21:39 N-NMS
GRK: δ? ? Πα?λο? ?γ? ?νθρωπο?
NAS: But Paul said, I am
KJV: But Paul said, I
INT: moreover Paul I a man

Acts 21:40 N-NMS
GRK: α?το? ? Πα?λο? ?στ?? ?π?
NAS: When he had given him permission, Paul, standing
KJV: him licence, Paul stood on
INT: he Paul standing on

Acts 22:25 N-NMS
GRK: ?κατ?νταρχον ? Πα?λο? Ε? ?νθρωπον
NAS: him out with thongs, Paul said
KJV: him with thongs, Paul said unto
INT: centurion Paul if A man

Acts 22:28 N-NMS
GRK: ? δ? Πα?λο? ?φη ?γ?
NAS: sum of money. And Paul said,
KJV: freedom. And Paul said, But
INT: but Paul said I

Acts 22:30 N-AMS
GRK: καταγαγ?ν τ?ν Πα?λον ?στησεν ε??
NAS: and brought Paul down
KJV: and brought Paul down, and set him
INT: having brought down Paul he set [him] among

Acts 23:1 N-NMS
GRK: δ? ? Πα?λο? τ? συνεδρ??
NAS: Paul, looking intently at the Council,
KJV: And Paul, earnestly beholding
INT: moreover Paul at the Council

Acts 23:3 N-NMS
GRK: τ?τε ? Πα?λο? πρ?? α?τ?ν
NAS: Then Paul said to him, God
KJV: Then said Paul unto him,
INT: Then Paul to him

Acts 23:5 N-NMS
GRK: τε ? Πα?λο? Ο?κ ?δειν
NAS: And Paul said, I was not aware,
KJV: Then said Paul, I wist not,
INT: moreover Paul not I was conscious

Acts 23:6 N-NMS
GRK: δ? ? Πα?λο? ?τι τ?
NAS: Pharisees, Paul [began] crying
KJV: But when Paul perceived that
INT: moreover Paul that the

Acts 23:10 N-NMS
GRK: διασπασθ? ? Πα?λο? ?π' α?τ?ν
NAS: was afraid Paul would be torn to pieces
KJV: lest Paul should have been pulled in pieces
INT: should be torn in pieces Paul by them

Acts 23:12 N-AMS
GRK: ?ποκτε?νωσιν τ?ν Πα?λον
NAS: until they had killed Paul.
KJV: till they had killed Paul.
INT: they should kill Paul

Acts 23:14 N-AMS
GRK: ?ποκτε?νωμεν τ?ν Πα?λον
NAS: until we have killed Paul.
KJV: until we have slain Paul.
INT: we should kill Paul

Acts 23:16 N-GMS
GRK: τ?? ?δελφ?? Πα?λου τ?ν ?ν?δραν
NAS: But the son of Paul's sister heard
KJV: And when Paul's sister's son
INT: of the sister of Paul the ambush

Acts 23:16 N-DMS
GRK: ?π?γγειλεν τ? Πα?λ?
NAS: the barracks and told Paul.
KJV: the castle, and told Paul.
INT: he reported [it] to Paul

Acts 23:17 N-NMS
GRK: δ? ? Πα?λο? ?να τ?ν
NAS: Paul called one
KJV: Then Paul called one
INT: moreover Paul one of the

Acts 23:18 N-NMS
GRK: ? δ?σμιο? Πα?λο? προσκαλεσ?μεν?? με
NAS: and said, Paul the prisoner
KJV: and said, Paul the prisoner called
INT: The prisoner Paul having called to [him] me

Acts 23:20 N-AMS
GRK: α?ριον τ?ν Πα?λον καταγ?γ?? ε??
NAS: to ask you to bring Paul down tomorrow
KJV: thou wouldest bring down Paul to morrow
INT: tomorrow Paul you might bring down into

Acts 23:24 N-AMS
GRK: ?πιβιβ?σαντε? τ?ν Πα?λον διασ?σωσι πρ??
NAS: to put Paul on and bring him safely
KJV: they may set Paul on,
INT: having set on Paul they might carry [him] safely through to

Acts 23:31 N-AMS
GRK: ?ναλαβ?ντε? τ?ν Πα?λον ?γαγον δι?
NAS: took Paul and brought
KJV: them, took Paul, and brought [him] by
INT: having taken Paul brought [him] by

Acts 23:33 N-AMS
GRK: κα? τ?ν Πα?λον α?τ?
NAS: they also presented Paul to him.
KJV: presented Paul also
INT: also Paul to him

Acts 24:1 N-GMS
GRK: κατ? το? Πα?λου
NAS: to the governor against Paul.
KJV: the governor against Paul.
INT: against Paul

Acts 24:10 N-NMS
GRK: τε ? Πα?λο? νε?σαντο? α?τ?
NAS: for him to speak, Paul responded:
KJV: Then Paul, after that the governor
INT: moreover Paul having made a sign to him

Acts 24:24 N-AMS
GRK: μετεπ?μψατο τ?ν Πα?λον κα? ?κουσεν
NAS: and sent for Paul and heard
KJV: a Jewess, he sent for Paul, and heard
INT: he sent for Paul and heard

Acts 24:26 N-GMS
GRK: ?π? το? Πα?λου δι? κα?
NAS: would be given him by Paul; therefore
KJV: him of Paul, that he might loose
INT: by Paul therefore also

Acts 24:27 N-AMS
GRK: κατ?λιπε τ?ν Πα?λον δεδεμ?νον
NAS: Felix left Paul imprisoned.
KJV: a pleasure, left Paul bound.
INT: left Paul imprisoned

Acts 25:2 N-GMS
GRK: κατ? το? Πα?λου κα? παρεκ?λουν
NAS: against Paul, and they were urging
KJV: him against Paul, and besought
INT: against Paul and begged

Acts 25:4 N-AMS
GRK: τηρε?σθαι τ?ν Πα?λον ε?? Καισ?ρειαν
NAS: answered that Paul was being kept in custody
KJV: answered, that Paul should be kept
INT: should be kept Paul in Ceasarea

Acts 25:6 N-AMS
GRK: ?κ?λευσεν τ?ν Πα?λον ?χθ?ναι
NAS: and ordered Paul to be brought.
KJV: commanded Paul to be brought.
INT: he commanded Paul to be brought

Acts 25:8 N-GMS
GRK: το? Πα?λου ?πολογουμ?νου ?τι
NAS: while Paul said in his own defense,
INT: Paul said in his own defense

Acts 25:9 N-DMS
GRK: ?ποκριθε?? τ? Πα?λ? ε?πεν Θ?λει?
NAS: answered Paul and said,
KJV: answered Paul, and said,
INT: having answered Paul said Are you willing

Acts 25:10 N-NMS
GRK: δ? ? Πα?λο? ?στ?? ?π?
NAS: But Paul said, I am
KJV: Then said Paul, I stand at
INT: moreover Paul standing before

Acts 25:14 N-AMS
GRK: κατ? τ?ν Πα?λον λ?γων ?ν?ρ
NAS: laid Paul's case
KJV: declared Paul's cause
INT: relating to Paul saying A man

Acts 25:19 N-NMS
GRK: ?φασκεν ? Πα?λο? ζ?ν
NAS: Jesus, whom Paul asserted to be alive.
KJV: whom Paul affirmed
INT: affirmed Paul to be alive

Acts 25:21 N-GMS
GRK: το? δ? Πα?λου ?πικαλεσαμ?νου τηρηθ?ναι
NAS: But when Paul appealed to be held
KJV: But when Paul had appealed
INT: but Paul having appealed for to be kept

Acts 25:23 N-NMS
GRK: ?χθη ? Πα?λο?
NAS: of Festus, Paul was brought
KJV: commandment Paul was brought forth.
INT: was brought Paul

Acts 26:1 N-AMS
GRK: πρ?? τ?ν Πα?λον ?φη ?πιτρ?πετα?
NAS: said to Paul, You are permitted
KJV: said unto Paul, Thou art permitted
INT: to Paul said It is allowed

Acts 26:1 N-NMS
GRK: τ?τε ? Πα?λο? ?κτε?να? τ?ν
NAS: Then Paul stretched
KJV: Then Paul stretched forth
INT: Then Paul having stretched out the

Acts 26:24 N-VMS
GRK: φησ?ν Μα?ν? Πα?λε τ? πολλ?
NAS: voice, Paul, you are out of your mind!
KJV: voice, Paul, thou art beside thyself;
INT: said You are insane Paul the much

Acts 26:25 N-NMS
GRK: ? δ? Πα?λο? Ο? μα?νομαι
NAS: But Paul said,
INT: but Paul not I am insane

Acts 26:28 N-AMS
GRK: πρ?? τ?ν Πα?λον ?ν ?λ?γ?
NAS: Agrippa [replied] to Paul, In a short time
KJV: said unto Paul, Almost thou persuadest
INT: [said] to Paul Almost little

Acts 26:29 N-NMS
GRK: ? δ? Πα?λο? Ε?ξα?μην ?ν
NAS: And Paul [said], I would wish to God,
KJV: And Paul said, I would
INT: and Paul [said] I would wish anyhow

Acts 27:1 N-AMS
GRK: τ?ν τε Πα?λον κα? τινα?
NAS: they proceeded to deliver Paul and some
KJV: Italy, they delivered Paul and certain
INT: moreover Paul and certain

Acts 27:3 N-DMS
GRK: ?ο?λιο? τ? Πα?λ? χρησ?μενο? ?π?τρεψεν
NAS: treated Paul with consideration
KJV: entreated Paul, and gave [him] liberty
INT: Julius Paul having treated allowed [him]

Acts 27:9 N-NMS
GRK: παρ?νει ? Πα?λο?
NAS: over, Paul [began] to admonish
KJV: already past, Paul admonished [them],
INT: exhorted Paul

Acts 27:11 N-GMS
GRK: το?? ?π? Πα?λου λεγομ?νοι?
NAS: than by what was being said by Paul.
KJV: by Paul.
INT: by the things by Paul spoken

Acts 27:21 N-NMS
GRK: σταθε?? ? Πα?λο? ?ν μ?σ?
NAS: then Paul stood
KJV: long abstinence Paul stood forth in
INT: having stood up Paul in midst

Acts 27:24 N-VMS
GRK: Μ? φοβο? Πα?λε Κα?σαρ? σε
NAS: Do not be afraid, Paul; you must
KJV: Fear not, Paul; thou must
INT: not Fear Paul Ceasar you

Acts 27:31 N-NMS
GRK: ε?πεν ? Πα?λο? τ? ?κατοντ?ρχ?
NAS: Paul said to the centurion
KJV: Paul said to the centurion
INT: said Paul to the centurion

Acts 27:33 N-NMS
GRK: παρεκ?λει ? Πα?λο? ?παντα? μεταλαβε?ν
NAS: to dawn, Paul was encouraging
KJV: on, Paul besought
INT: exhorted Paul all to partake

Acts 27:43 N-AMS
GRK: διασ?σαι τ?ν Πα?λον ?κ?λυσεν α?το??
NAS: to bring Paul safely through,
KJV: willing to save Paul, kept them
INT: to save Paul hindered them

Acts 28:3 N-GMS
GRK: δ? το? Πα?λου φρυγ?νων τι
NAS: But when Paul had gathered a bundle
KJV: And when Paul had gathered a bundle
INT: moreover Paul of sticks a

Acts 28:8 N-NMS
GRK: ?ν ? Πα?λο? ε?σελθ?ν κα?
NAS: and dysentery; and Paul went
KJV: to whom Paul entered in, and
INT: whom Paul having entered and

Acts 28:15 N-NMS
GRK: ?δ?ν ? Πα?λο? ε?χαριστ?σα? τ?
NAS: to meet us; and when Paul saw
KJV: whom when Paul saw,
INT: having seen Paul having given thanks to

Acts 28:16 N-DMS
GRK: ?πετρ?πη τ? Πα?λ? μ?νειν καθ'
NAS: Rome, Paul was allowed
KJV: but Paul was suffered
INT: was allowed Paul to remain by

Acts 28:25 N-GMS
GRK: ε?π?ντο? το? Πα?λου ??μα ?ν
NAS: they [began] leaving after Paul had spoken
KJV: they departed, after that Paul had spoken
INT: having spoken Paul word one

Romans 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δο?λο? ?ησο?
NAS: Paul, a bond-servant of Christ
KJV: Paul, a servant of Jesus
INT: Paul servant of Jesus

1 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ κλητ?? ?π?στολο?
NAS: Paul, called [as] an apostle
KJV: Paul, called [to be] an apostle
INT: Paul a called apostle

1 Corinthians 1:12 N-GMS
GRK: μ?ν ε?μι Πα?λου ?γ? δ?
NAS: I am of Paul, and I of Apollos,
KJV: I am of Paul; and I
INT: indeed am of Paul I moreover

1 Corinthians 1:13 N-NMS
GRK: χριστ?? μ? Πα?λο? ?σταυρ?θη ?π?ρ
NAS: been divided? Paul was not crucified
KJV: was Paul crucified for
INT: Christ not Paul was crucified for

1 Corinthians 1:13 N-GMS
GRK: τ? ?νομα Πα?λου ?βαπτ?σθητε
NAS: were you baptized in the name of Paul?
KJV: in the name of Paul?
INT: the name of Paul were you baptized

1 Corinthians 3:4 N-GMS
GRK: μ?ν ε?μι Πα?λου ?τερο? δ?
NAS: I am of Paul, and another,
KJV: I am of Paul; and another,
INT: indeed am of Paul another moreover

1 Corinthians 3:5 N-NMS
GRK: δ? ?στιν Πα?λο? δι?κονοι δι'
NAS: And what is Paul? Servants
KJV: then is Paul, and who
INT: moreover is Paul servants through

1 Corinthians 3:22 N-NMS
GRK: ε?τε Πα?λο? ε?τε ?πολλ??
NAS: whether Paul or Apollos
KJV: Whether Paul, or Apollos,
INT: Whether Paul or Apollos

1 Corinthians 16:21 N-GMS
GRK: ?μ? χειρ? Πα?λου
NAS: is in my own hand-- Paul.
KJV: The salutation of [me] Paul with mine own
INT: own hand of Paul

2 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ?π?στολο? Χριστο?
NAS: Paul, an apostle of Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

2 Corinthians 10:1 N-NMS
GRK: δ? ?γ? Πα?λο? παρακαλ? ?μ??
NAS: Now I, Paul, myself urge
KJV: Now I Paul myself beseech
INT: moreover I Paul exhort you

Galatians 1:1 N-NMS
GRK: π?ντων ?μ?ν ΠΑΥΛΟΣ ?π?στολο? ο?κ
NAS: Paul, an apostle (not [sent] from men
KJV: Paul, an apostle, (not
INT: all you Paul apostle not

Galatians 5:2 N-NMS
GRK: ?δε ?γ? Πα?λο? λ?γω ?μ?ν
NAS: Behold I, Paul, say to you that if
KJV: Behold, I Paul say unto you,
INT: Behold I Paul say to you

Ephesians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ?π?στολο? Χριστο?
NAS: Paul, an apostle of Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

Ephesians 3:1 N-NMS
GRK: χ?ριν ?γ? Πα?λο? ? δ?σμιο?
NAS: reason I, Paul, the prisoner
KJV: cause I Paul, the prisoner of Jesus
INT: for reason I Paul the prisoner

Philippians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
NAS: Paul and Timothy, bond-servants
KJV: Paul and Timotheus,
INT: Paul and Timothy

Colossians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ?π?στολο? Χριστο?
NAS: Paul, an apostle of Jesus
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

Colossians 1:23 N-NMS
GRK: ?γεν?μην ?γ? Πα?λο? δι?κονο?
NAS: and of which I, Paul, was made
KJV: whereof I Paul am made a minister;
INT: became I Paul minister

Colossians 4:18 N-GMS
GRK: ?μ? χειρ? Πα?λου μνημονε?ετ? μου
NAS: I, Paul, write this greeting
KJV: by the hand of me Paul. Remember my
INT: my own hand of Paul Remember my

1 Thessalonians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
NAS: Paul and Silvanus and Timothy,
KJV: Paul, and Silvanus,
INT: Paul and Silvanus

1 Thessalonians 2:18 N-NMS
GRK: ?γ? μ?ν Πα?λο? κα? ?παξ
NAS: to come to you -- I, Paul, more
KJV: even I Paul, once and
INT: I indeed Paul both once

2 Thessalonians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
NAS: Paul and Silvanus and Timothy,
KJV: Paul, and Silvanus,
INT: Paul and Silvanus

2 Thessalonians 3:17 N-GMS
GRK: ?μ? χειρ? Πα?λου ? ?στιν
NAS: I, Paul, write this greeting
KJV: The salutation of Paul with mine own
INT: my own hand of Paul which is

1 Timothy 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ?π?στολο? Χριστο?
NAS: Paul, an apostle of Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

2 Timothy 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ?π?στολο? Χριστο?
NAS: Paul, an apostle of Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

Titus 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δο?λο? θεο?
NAS: Paul, a bond-servant of God
KJV: Paul, a servant of God,
INT: Paul servant of God

Philemon 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δ?σμιο? Χριστο?
NAS: Paul, a prisoner of Christ
KJV: Paul, a prisoner of Jesus
INT: Paul prisoner of Christ

Philemon 1:9 N-NMS
GRK: ?ν ?? Πα?λο? πρεσβ?τη? νυν?
NAS: such a person as Paul, the aged,
KJV: such an one as Paul the aged, and
INT: being as Paul [the] aged now

Philemon 1:19 N-NMS
GRK: ?γ? Πα?λο? ?γραψα τ?
NAS: I, Paul, am writing this with my own
KJV: I Paul have written [it] with mine own
INT: I Paul wrote [it] with

2 Peter 3:15 N-NMS
GRK: ?μ?ν ?δελφ?? Πα?λο? κατ? τ?ν
NAS: brother Paul, according
KJV: beloved brother Paul also according to
INT: of us brother Paul according to the

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注