3778. ο?το?, (houtos, hauté, touto)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3778. ο?το?, (houtos, hauté, touto) — 1395 Occurrences

Matthew 1:20 DPro-ANP
GRK: Τα?τα δ? α?το?
INT: These things moreover of him

Matthew 1:22 DPro-NNS
GRK: Το?το δ? ?λον
INT: this moreover all

Matthew 3:3 DPro-NMS
GRK: Ο?το? γ?ρ ?στιν
NAS: For this is the one referred
KJV: For this is he that was spoken
INT: this indeed is

Matthew 3:9 DPro-GMP
GRK: τ?ν λ?θων το?των ?γε?ραι τ?κνα
INT: the stones these to raise up children

Matthew 3:17 DPro-NMS
GRK: ο?ραν?ν λ?γουσα Ο?τ?? ?στιν ?
NAS: said, This is My beloved
KJV: heaven, saying, This is my
INT: heavens saying This is the

Matthew 4:3 DPro-NMP
GRK: ο? λ?θοι ο?τοι ?ρτοι γ?νωνται
NAS: command that these stones
KJV: command that these stones be made
INT: the stones these loaves of bread might become

Matthew 4:9 DPro-ANP
GRK: ε?πεν α?τ? Τα?τ? σοι π?ντα
INT: says to him These things to you all

Matthew 5:19 DPro-GFP
GRK: τ?ν ?ντολ?ν το?των τ?ν ?λαχ?στων
NAS: of the least of these commandments,
KJV: teach [them], the same shall be called
INT: of the commandments of these the least

Matthew 5:19 DPro-NMS
GRK: κα? διδ?ξ? ο?το? μ?γα? κληθ?σεται
INT: and shall teach [them] this [one] great will be called

Matthew 5:37 DPro-GMP
GRK: δ? περισσ?ν το?των ?κ το?
INT: moreover more than these from

Matthew 6:25 DPro-ANS
GRK: Δι? το?το λ?γω ?μ?ν
INT: Because of this I say to you

Matthew 6:29 DPro-GNP
GRK: ?? ?ν το?των
INT: as one of these

Matthew 6:32 DPro-ANP
GRK: π?ντα γ?ρ τα?τα τ? ?θνη
INT: all indeed these things the Gentiles

Matthew 6:32 DPro-GNP
GRK: ?τι χρ?ζετε το?των ?π?ντων
INT: that you have need of these things all

Matthew 6:33 DPro-NNP
GRK: α?το? κα? τα?τα π?ντα προστεθ?σεται
INT: of him and these things all will be added

Matthew 7:12 DPro-NMS
GRK: ποιε?τε α?το?? ο?το? γ?ρ ?στιν
NAS: them to treat you, for this is the Law
KJV: to them: for this is the law
INT: do to them this indeed is

Matthew 7:24 DPro-AMP
GRK: το?? λ?γου? το?του? κα? ποιε?
INT: words these and does

Matthew 7:26 DPro-AMP
GRK: το?? λ?γου? το?του? κα? μ?
INT: words these and not

Matthew 7:28 DPro-AMP
GRK: το?? λ?γου? το?του? ?ξεπλ?σσοντο ο?
INT: the words these were astonished the

Matthew 8:9 DPro-DMS
GRK: κα? λ?γω το?τ? Πορε?θητι κα?
INT: and I say to this [one] Go and

Matthew 8:9 DPro-ANS
GRK: μου Πο?ησον το?το κα? ποιε?
INT: of me Do this and he does [it]

Matthew 8:27 DPro-NMS
GRK: Ποταπ?? ?στιν ο?το? ?τι κα?
NAS: of a man is this, that even
KJV: What manner of man is this, that even
INT: What kind [of man] is this that even

Matthew 9:3 DPro-NMS
GRK: ?ν ?αυτο?? Ο?το? βλασφημε?
NAS: to themselves, This [fellow] blasphemes.
KJV: themselves, This [man] blasphemeth.
INT: to themselves This [man] blasphemes

Matthew 9:18 DPro-ANP
GRK: Τα?τα α?το? λαλο?ντο?
INT: These things of him as he is speaking

Matthew 9:26 DPro-NFS
GRK: ? φ?μη α?τη ε?? ?λην
NAS: This news spread
KJV: And the fame hereof went abroad into
INT: the report this into all

Matthew 9:28 DPro-ANS
GRK: ?τι δ?ναμαι το?το ποι?σαι λ?γουσιν
INT: that I am able this to do They say

Matthew 10:2 DPro-NNP
GRK: ?ν?ματ? ?στιν τα?τα πρ?το? Σ?μων
INT: names are these first Simon

Matthew 10:5 DPro-AMP
GRK: Το?του? το?? δ?δεκα
INT: These twelve

Matthew 10:22 DPro-NMS
GRK: ε?? τ?λο? ο?το? σωθ?σεται
KJV: name's sake: but he that endureth to
INT: to [the] end he will be saved

Matthew 10:23 DPro-DFS
GRK: τ? π?λει τα?τ? φε?γετε ε??
NAS: they persecute you in one city,
INT: the city one flee to

Matthew 10:42 DPro-GMP
GRK: τ?ν μικρ?ν το?των ποτ?ριον ψυχρο?
INT: the little ones of these a cup of cold [water]

Matthew 11:7 DPro-GMP
GRK: Το?των δ? πορευομ?νων
INT: as these moreover were going

Matthew 11:10 DPro-NMS
GRK: ο?τ?? ?στιν περ?
NAS: This is the one about whom
KJV: For this is [he], of
INT: For this is [he] concerning

Matthew 11:16 DPro-AFS
GRK: τ?ν γενε?ν τα?την ?μο?α ?στ?ν
NAS: shall I compare this generation?
INT: the generation this like it is

Matthew 11:25 DPro-ANP
GRK: ?τι ?κρυψα? τα?τα ?π? σοφ?ν
INT: that you did hide these things from wise

Matthew 12:11 DPro-NNS
GRK: ??ν ?μπ?σ? το?το το?? σ?ββασιν
INT: if fall this on the Sabbath

Matthew 12:23 DPro-NMS
GRK: ?λεγον Μ?τι ο?τ?? ?στιν ?
NAS: and were saying, This man cannot
KJV: Is not this the son of David?
INT: said not This is the

Matthew 12:24 DPro-NMS
GRK: ?κο?σαντε? ε?πον Ο?το? ο?κ ?κβ?λλει
NAS: [this], they said, This man casts
KJV: [it], they said, This [fellow] doth
INT: having heard said This [man] not casts out

Matthew 12:27 DPro-ANS
GRK: ?κβ?λλουσιν δι? το?το α?το? κριτα?
INT: do they cast out on account of this they judges

Matthew 12:31 DPro-ANS
GRK: Δι? το?το λ?γω ?μ?ν
INT: Because of this I say to you

Matthew 12:32 DPro-DMS
GRK: ο?τε ?ν το?τ? τ? α??νι
INT: neither in this the age

Matthew 12:41 DPro-GFS
GRK: τ?? γενε?? τα?τη? κα? κατακρινο?σιν
NAS: will stand up with this generation
INT: the generation this and will condenm

Matthew 12:42 DPro-GFS
GRK: τ?? γενε?? τα?τη? κα? κατακρινε?
NAS: will rise up with this generation
INT: the generation this and will condemn

Matthew 12:45 DPro-DFS
GRK: τ? γενε? τα?τ? τ? πονηρ?
NAS: it will also be with this evil
INT: to generation this the evil

Matthew 13:13 DPro-ANS
GRK: δι? το?το ?ν παραβολα??
INT: Because of this in parables

Matthew 13:15 DPro-GMS
GRK: το? λαο? το?του κα? το??
INT: people of this and with the

Matthew 13:19 DPro-NMS
GRK: καρδ?? α?το? ο?τ?? ?στιν ?
NAS: in his heart. This is the one on whom seed was sown
KJV: heart. This is
INT: heart of him This is he who

Matthew 13:20 DPro-NMS
GRK: πετρ?δη σπαρε?? ο?τ?? ?στιν ?
NAS: on the rocky places, this is the man who hears
KJV: stony places, the same is
INT: rocky places having been sown this is he who

Matthew 13:22 DPro-NMS
GRK: ?κ?νθα? σπαρε?? ο?τ?? ?στιν ?
NAS: the thorns, this is the man who hears
KJV: is he that heareth
INT: thorns having been sown this is he who

Matthew 13:23 DPro-NMS
GRK: γ?ν σπαρε?? ο?τ?? ?στιν ?
NAS: soil, this is the man who hears
KJV: ground is he that heareth the word,
INT: ground having been sown this is he who

Matthew 13:28 DPro-ANS
GRK: ?χθρ?? ?νθρωπο? το?το ?πο?ησεν ο?
INT: an enemy a man this did

Matthew 13:34 DPro-ANP
GRK: Τα?τα π?ντα ?λ?λησεν
INT: These things all spoke

Matthew 13:38 DPro-NMP
GRK: καλ?ν σπ?ρμα ο?το? ε?σιν ο?
NAS: seed, these are the sons
KJV: seed are the children
INT: [the] good seed these are the

Matthew 13:51 DPro-ANP
GRK: Συν?κατε τα?τα π?ντα λ?γουσιν
INT: Have you understood these things all They say

Matthew 13:52 DPro-ANS
GRK: α?το?? Δι? το?το π?? γραμματε??
INT: to them Because of this every scribe

Matthew 13:53 DPro-AFP
GRK: τ?? παραβολ?? τα?τα? μετ?ρεν ?κε?θεν
NAS: had finished these parables,
INT: the parables these he withdrew from there

Matthew 13:54 DPro-DMS
GRK: λ?γειν Π?θεν το?τ? ? σοφ?α
NAS: Where [did] this man [get] this wisdom
KJV: hath this [man] this wisdom,
INT: said from where to this [man] the wisdom

Matthew 13:54 DPro-NFS
GRK: ? σοφ?α α?τη κα? α?
INT: the wisdom this and the

Matthew 13:55 DPro-NMS
GRK: ο?χ ο?τ?? ?στιν ?
NAS: Is not this the carpenter's son?
KJV: Is not this the carpenter's son?
INT: not this is the

Matthew 13:56 DPro-DMS
GRK: π?θεν ο?ν το?τ? τα?τα π?ντα
INT: from where then to this [man] these things all

Matthew 13:56 DPro-NNP
GRK: ο?ν το?τ? τα?τα π?ντα
INT: then to this [man] these things all

Matthew 14:2 DPro-NMS
GRK: παισ?ν α?το? Ο?τ?? ?στιν ?ω?ννη?
NAS: to his servants, This is John
KJV: unto his servants, This is John
INT: [the] servants of him This is John

Matthew 14:2 DPro-ANS
GRK: κα? δι? το?το α? δυν?μει?
INT: and because of this the miraculous powers

Matthew 15:8 DPro-NMS
GRK: ? λα?? ο?το? το?? χε?λεσ?ν
NAS: THIS PEOPLE HONORS
KJV: This people draweth nigh
INT: the people this with the lips

Matthew 15:11 DPro-NNS
GRK: το? στ?ματο? το?το κοινο? τ?ν
INT: the mouth this defiles the

Matthew 15:15 DPro-AFS
GRK: τ?ν παραβολ?ν τα?την
INT: the parable this

Matthew 15:20 DPro-NNP
GRK: τα?τ? ?στιν τ?
INT: These things are they which

Matthew 16:18 DPro-DFS
GRK: κα? ?π? τα?τ? τ? π?τρ?
NAS: to you that you are Peter, and upon this rock
INT: and on this the rock

Matthew 16:22 DPro-NNS
GRK: ?σται σοι το?το
INT: will be to you this

Matthew 17:5 DPro-NMS
GRK: νεφ?λη? λ?γουσα Ο?τ?? ?στιν ?
NAS: said, This is My beloved
KJV: the cloud, which said, This is my
INT: cloud saying This is the

Matthew 17:20 DPro-DNS
GRK: τ? ?ρει το?τ? Μετ?βα ?νθεν
INT: to the mountain to this Remove from here

Matthew 17:21 DPro-NNS
GRK: το?το δ? τ?
INT: this however

Matthew 18:4 DPro-NNS
GRK: τ? παιδ?ον το?το ο?τ?? ?στιν
NAS: himself as this child,
KJV: little child, the same is
INT: the child this he is

Matthew 18:4 DPro-NMS
GRK: παιδ?ον το?το ο?τ?? ?στιν ?
INT: child this he is the

Matthew 18:6 DPro-GMP
GRK: τ?ν μικρ?ν το?των τ?ν πιστευ?ντων
INT: of the little ones of these who believe

Matthew 18:10 DPro-GMP
GRK: τ?ν μικρ?ν το?των λ?γω γ?ρ
INT: of the little ones of these I say indeed

Matthew 18:14 DPro-GMP
GRK: τ?ν μικρ?ν το?των
INT: of the little ones of these

Matthew 18:23 DPro-ANS
GRK: Δι? το?το ?μοι?θη ?
INT: because of this has become like the

Matthew 19:1 DPro-AMP
GRK: το?? λ?γου? το?του? μετ?ρεν ?π?
INT: the words these he withdrew from

Matthew 19:5 DPro-GNS
GRK: ε?πεν ?νεκα το?του καταλε?ψει ?νθρωπο?
INT: said On account of this will leave a man

Matthew 19:11 DPro-AMS
GRK: τ?ν λ?γον το?τον ?λλ' ο??
INT: the statement this but only [those] to whom

Matthew 19:20 DPro-ANP
GRK: ? νεαν?σκο? Τα?τα π?ντα ?φ?λαξα
INT: the young man things All these I have kept

Matthew 19:22 DPro-AMS
GRK: τ?ν λ?γον το?τον ?π?λθεν λυπο?μενο?
INT: the statement this he went away grieved

Matthew 19:26 DPro-NNS
GRK: Παρ? ?νθρ?ποι? το?το ?δ?νατ?ν ?στιν
INT: With men this impossible is

Matthew 20:12 DPro-NMP
GRK: λ?γοντε? Ο?τοι ο? ?σχατοι
NAS: saying, 'These last men have worked
KJV: Saying, These last have wrought
INT: saying These the last

Matthew 20:14 DPro-DMS
GRK: θ?λω δ? το?τ? τ? ?σχ?τ?
INT: I will moreover to this last

Matthew 20:21 DPro-NMP
GRK: ?να καθ?σωσιν ο?τοι ο? δ?ο
NAS: that in Your kingdom these two
KJV: Grant that these my two
INT: that might sit these two

Matthew 20:23 DPro-NNS
GRK: ?στιν ?μ?ν το?το δο?ναι ?λλ'
INT: is mine this to give but [to those]

Matthew 21:4 DPro-NNS
GRK: Το?το δ? γ?γονεν
INT: this moreover came to pass

Matthew 21:10 DPro-NMS
GRK: Τ?? ?στιν ο?το?
NAS: saying, Who is this?
KJV: Who is this?
INT: Who is this

Matthew 21:11 DPro-NMS
GRK: ?χλοι ?λεγον Ο?τ?? ?στιν ?
NAS: were saying, This is the prophet
KJV: the multitude said, This is Jesus
INT: [the] crowds said This is the

Matthew 21:16 DPro-NMP
GRK: ?κο?ει? τ? ο?τοι λ?γουσιν ?
NAS: what these [children] are saying?
KJV: Hearest thou what these say? And
INT: Hear you what these say

Matthew 21:21 DPro-DNS
GRK: τ? ?ρει το?τ? ε?πητε ?ρθητι
INT: to the mountain this you should say Be you taken away

Matthew 21:23 DPro-ANP
GRK: πο?? ?ξουσ?? τα?τα ποιε?? κα?
NAS: are You doing these things, and who
INT: what authority these things do you and

Matthew 21:23 DPro-AFS
GRK: τ?ν ?ξουσ?αν τα?την
INT: the authority this

Matthew 21:24 DPro-ANP
GRK: πο?? ?ξουσ?? τα?τα ποι?
INT: what authority these things I do

Matthew 21:27 DPro-ANP
GRK: πο?? ?ξουσ?? τα?τα ποι?
INT: what authority these things I do

Matthew 21:38 DPro-NMS
GRK: ?ν ?αυτο?? Ο?τ?? ?στιν ?
NAS: themselves, 'This is the heir;
KJV: among themselves, This is the heir;
INT: among themselves This is the

Matthew 21:42 DPro-NMS
GRK: ο? ο?κοδομο?ντε? ο?το? ?γεν?θη ε??
NAS: REJECTED, THIS BECAME
KJV: rejected, the same is become
INT: those who build this is become the

Matthew 21:42 DPro-NFS
GRK: Κυρ?ου ?γ?νετο α?τη κα? ?στιν
NAS: CORNER [stone]; THIS CAME
KJV: of the corner: this is
INT: [the] Lord was this and it is

Matthew 21:43 DPro-ANS
GRK: δι? το?το λ?γω ?μ?ν
INT: Because of this I say to you

Matthew 21:44 DPro-AMS
GRK: τ?ν λ?θον το?τον συνθλασθ?σεται ?φ'
INT: the stone this will be broken on

Matthew 22:20 DPro-NFS
GRK: ? ε?κ?ν α?τη κα? ?
NAS: likeness and inscription is this?
KJV: unto them, Whose [is] this image and
INT: the likeness this and whose

Matthew 22:38 DPro-NFS
GRK: α?τη ?στ?ν ?
NAS: This is the great and foremost
KJV: This is the first
INT: This is the

Matthew 22:40 DPro-DFP
GRK: τα?ται? τα?? δυσ?ν
NAS: On these two commandments
INT: On these two

Matthew 23:14 DPro-ANS
GRK: προσευχ?μενοι δι? το?το λ?ψεσθε περισσ?τερον
INT: praying Because of this you shall receive more abundant

Matthew 23:23 DPro-ANP
GRK: τ?ν π?στιν τα?τα δ? ?δει
INT: faithfulness these moreover it behoved [you]

Matthew 23:34 DPro-ANS
GRK: δι? το?το ?δο? ?γ?
INT: Because of this behold I

Matthew 23:36 DPro-NNP
GRK: ?μ?ν ?ξει τα?τα π?ντα ?π?
NAS: to you, all these things
INT: to you will come these things all upon

Matthew 23:36 DPro-AFS
GRK: τ?ν γενε?ν τα?την
NAS: these things will come
INT: the generation this

Matthew 24:2 DPro-ANP
GRK: Ο? βλ?πετε τα?τα π?ντα ?μ?ν
INT: not you see these things all Truly

Matthew 24:3 DPro-NNP
GRK: ?μ?ν π?τε τα?τα ?σται κα?
INT: us when these things will be and

Matthew 24:8 DPro-NNP
GRK: π?ντα δ? τα?τα ?ρχ? ?δ?νων
INT: all moreover these [are] a beginning of birth pains

Matthew 24:13 DPro-NMS
GRK: ε?? τ?λο? ο?το? σωθ?σεται
KJV: unto the end, the same shall be saved.
INT: to [the] end he will be saved

Matthew 24:14 DPro-NNS
GRK: κα? κηρυχθ?σεται το?το τ? ε?αγγ?λιον
INT: And there will be proclaimed this gospel

Matthew 24:33 DPro-ANP
GRK: ?δητε π?ντα τα?τα γιν?σκετε ?τι
NAS: all these things, recognize
INT: you see all these things know that

Matthew 24:34 DPro-NFS
GRK: ? γενε? α?τη ?ω? ?ν
NAS: I say to you, this generation
KJV: unto you, This generation
INT: the generation this until anyhow

Matthew 24:34 DPro-NNP
GRK: ?ν π?ντα τα?τα γ?νηται
INT: anyhow all these things shall have taken place

Matthew 24:44 DPro-ANS
GRK: δι? το?το κα? ?με??
INT: because of this also you

Matthew 25:40 DPro-GMP
GRK: ?ποι?σατε ?ν? το?των τ?ν ?δελφ?ν
INT: you did [it] to one of these the brothers

Matthew 25:45 DPro-GMP
GRK: ?ποι?σατε ?ν? το?των τ?ν ?λαχ?στων
INT: you did [it] to one of these the least

Matthew 25:46 DPro-NMP
GRK: κα? ?πελε?σονται ο?τοι ε?? κ?λασιν
NAS: These will go away into eternal
KJV: And these shall go away into
INT: And will go away these into punishment

Matthew 26:1 DPro-AMP
GRK: το?? λ?γου? το?του? ε?πεν το??
INT: the words these he said to the

Matthew 26:8 DPro-NFS
GRK: ? ?π?λεια α?τη
NAS: [this], and said, Why this waste?
KJV: To what purpose [is] this waste?
INT: the waste this

Matthew 26:9 DPro-NNS
GRK: ?δ?νατο γ?ρ το?το πραθ?ναι πολλο?
INT: could indeed this have been sold for much

Matthew 26:12 DPro-NFS
GRK: βαλο?σα γ?ρ α?τη τ? μ?ρον
KJV: For in that she hath poured this
INT: in pouring indeed this [woman] the perfume

Matthew 26:12 DPro-ANS
GRK: τ? μ?ρον το?το ?π? το?
INT: the perfume this on the

Matthew 26:13 DPro-NNS
GRK: τ? ε?αγγ?λιον το?το ?ν ?λ?
KJV: this, that this woman hath done,
INT: the gospel this in all

Matthew 26:13 PPro-NFS
GRK: ? ?πο?ησεν α?τη ε?? μνημ?συνον
INT: that which did this [woman] for a memorial

Matthew 26:23 DPro-NMS
GRK: τ? τρυβλ?? ο?τ?? με παραδ?σει
NAS: with Me in the bowl is the one who will betray
KJV: in the dish, the same shall betray me.
INT: the dish he me will betray

Matthew 26:26 DPro-NNS
GRK: Λ?βετε φ?γετε το?τ? ?στιν τ?
INT: Take eat this is the

Matthew 26:28 DPro-NNS
GRK: το?το γ?ρ ?στιν
INT: this indeed is

Matthew 26:29 DPro-GNS
GRK: ?ρτι ?κ το?του το? γεν?ματο?
INT: now of this the fruit

Matthew 26:31 DPro-DFS
GRK: τ? νυκτ? τα?τ? γ?γραπται γ?ρ
NAS: because of Me this night,
INT: the night this it has been written indeed

Matthew 26:34 DPro-DFS
GRK: ?τι ?ν τα?τ? τ? νυκτ?
NAS: I say to you that this [very] night,
INT: that during this night

Matthew 26:39 DPro-ANS
GRK: τ? ποτ?ριον το?το πλ?ν ο?χ
INT: the cup this nevertheless not

Matthew 26:42 DPro-NNS
GRK: ο? δ?ναται το?το παρελθε?ν ??ν
INT: not it is possible this pass if

Matthew 26:56 DPro-NNS
GRK: Το?το δ? ?λον
INT: this moreover all

Matthew 26:61 DPro-NMS
GRK: ε?παν Ο?το? ?φη Δ?ναμαι
NAS: and said, This man stated, I am able
KJV: And said, This [fellow] said,
INT: said This [man] said I am able

Matthew 26:62 DPro-NMP
GRK: ?ποκρ?ν? τ? ο?το? σου καταμαρτυρο?σιν
NAS: What is it that these men are testifying against
KJV: what [is it which] these witness against
INT: answer you What these you do witness against

Matthew 26:71 DPro-NMS
GRK: το?? ?κε? Ο?το? ?ν μετ?
NAS: were there, This man was with Jesus
KJV: unto them that were there, This [fellow] was
INT: to those there this [man] was with

Matthew 27:24 DPro-GMS
GRK: το? α?ματο? το?του ?με?? ?ψεσθε
INT: the blood of this you see to it yourselves

Matthew 27:32 DPro-AMS
GRK: ?ν?ματι Σ?μωνα το?τον ?γγ?ρευσαν ?να
INT: by name Simon him they compelled that

Matthew 27:37 DPro-NMS
GRK: α?το? γεγραμμ?νην ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ
NAS: Him which read, THIS IS JESUS
KJV: accusation written, THIS IS JESUS
INT: of him written This is Jesus

Matthew 27:46 DPro-NNS
GRK: λεμ? σαβαχθανι το?τ' ?στιν Θε?
INT: lama sabachthani that is God

Matthew 27:47 DPro-NMS
GRK: ?λ?αν φωνε? ο?το?
NAS: it, [began] saying, This man is calling
KJV: [that], said, This [man] calleth for
INT: Elijah calls this [man]

Matthew 27:54 DPro-NMS
GRK: υ??? ?ν ο?το?
NAS: Truly this was the Son
KJV: saying, Truly this was the Son
INT: Son was this

Matthew 27:58 DPro-NMS
GRK: ο?το? προσελθ?ν τ?
NAS: This man went to Pilate
KJV: He went to Pilate,
INT: He having gone

Matthew 28:14 DPro-NNS
GRK: ??ν ?κουσθ? το?το ?π? το?
INT: if be heard this by the

Matthew 28:15 DPro-NMS
GRK: ? λ?γο? ο?το? παρ? ?ουδα?οι?
NAS: as they had been instructed; and this story
KJV: and this saying
INT: the report this among [the] Jews

Mark 1:27 DPro-NNS
GRK: Τ? ?στιν το?το διδαχ? καιν?
KJV: What thing is this? what new
INT: What is this teaching new

Mark 1:38 DPro-ANS
GRK: κηρ?ξω ε?? το?το γ?ρ ?ξ?λθον
INT: I might preach for this therefore have I come forth

Mark 2:7 DPro-NMS
GRK: Τ? ο?το? ο?τω? λαλε?
NAS: Why does this man speak that way?
KJV: Why doth this [man] thus speak
INT: Why this [man] thus does speak

Mark 2:8 DPro-ANP
GRK: α?το?? Τ? τα?τα διαλογ?ζεσθε ?ν
INT: to them Why these things reason you in

Mark 3:35 DPro-NMS
GRK: το? θεο? ο?το? ?δελφ?? μου
KJV: the will of God, the same is my
INT: of God he brother of me

Mark 4:13 DPro-AFS
GRK: τ?ν παραβολ?ν τα?την κα? π??
NAS: to them, Do you not understand this parable?
INT: the parable this and how

Mark 4:15 DPro-NMP
GRK: ο?τοι δ? ε?σιν
NAS: These are the ones who are beside
KJV: And these are they by
INT: these moreover are

Mark 4:16 DPro-NMP
GRK: κα? ο?το? ε?σιν ?μο?ω?
NAS: In a similar way these are the ones on whom seed was sown
KJV: And these are they likewise
INT: And these are likewise

Mark 4:18 DPro-NMP
GRK: ?κ?νθα? σπειρ?μενοι ο?το? ε?σιν ο?
NAS: the thorns; these are the ones who have heard
KJV: And these are they which are
INT: thorns are sown these are the [ones]

Mark 4:41 DPro-NMS
GRK: Τ?? ?ρα ο?τ?? ?στιν ?τι
NAS: Who then is this, that even the wind
KJV: manner of man is this, that even
INT: Who then this is that

Mark 5:32 DPro-ANS
GRK: ?δε?ν τ?ν το?το ποι?σασαν
INT: to see her who this has done

Mark 5:43 DPro-ANS
GRK: μηδε?? γνο? το?το κα? ε?πεν
INT: no one should know this and he said

Mark 6:2 DPro-DMS
GRK: λ?γοντε? Π?θεν το?τ? τα?τα κα?
INT: saying from where to this [man] these things and

Mark 6:2 DPro-NNP
GRK: Π?θεν το?τ? τα?τα κα? τ??
INT: from where to this [man] these things and what

Mark 6:2 DPro-DMS
GRK: ? δοθε?σα το?τ? κα? α?
INT: that has been given to him even the

Mark 6:3 DPro-NMS
GRK: ο?χ ο?τ?? ?στιν ?
NAS: Is not this the carpenter, the son
KJV: Is not this the carpenter, the son
INT: not this is the

Mark 6:14 DPro-ANS
GRK: κα? δι? το?το ?νεργο?σιν α?
INT: and because of this operate the

Mark 6:16 DPro-NMS
GRK: ?πεκεφ?λισα ?ω?ννην ο?το? ?γ?ρθη
KJV: heard [thereof], he said, It is John,
INT: beheaded John he is risen

Mark 7:2 DPro-NNS
GRK: κοινα?? χερσ?ν το?τ' ?στιν ?ν?πτοι?
INT: with defiled hands that is unwashed

Mark 7:6 DPro-NMS
GRK: γ?γραπται ?τι Ο?το? ? λα??
NAS: as it is written: THIS PEOPLE
KJV: it is written, This people
INT: it has been written this people

Mark 7:23 DPro-NNP
GRK: π?ντα τα?τα τ? πονηρ?
INT: all these evils

Mark 7:29 DPro-AMS
GRK: α?τ? Δι? το?τον τ?ν λ?γον
INT: to her Because of this word

Mark 8:4 DPro-AMP
GRK: ?τι Π?θεν το?του? δυν?σετα? τι?
INT: from where these will be able anyone

Mark 8:7 DPro-ANP
GRK: ε?πεν κα? τα?τα παρατιθ?ναι
NAS: them, He ordered these to be served
INT: he desired also these to be set before [them]

Mark 8:12 DPro-NFS
GRK: ? γενε? α?τη ζητε? σημε?ον
NAS: Why does this generation
KJV: Why doth this generation seek after
INT: the generation this seeks a sign

Mark 8:12 DPro-DFS
GRK: τ? γενε? τα?τ? σημε?ον
NAS: will be given to this generation.
INT: to the generation this a sign

Mark 8:38 DPro-DFS
GRK: τ? γενε? τα?τ? τ? μοιχαλ?δι
NAS: of Me and My words in this adulterous
INT: the generation this adulterous

Mark 9:7 DPro-NMS
GRK: τ?? νεφ?λη? Ο?τ?? ?στιν ?
NAS: out of the cloud, This is My beloved
KJV: the cloud, saying, This is my
INT: the cloud This is the

Mark 9:21 DPro-NNS
GRK: ?στ?ν ?? το?το γ?γονεν α?τ?
INT: is it that this has been with him

Mark 9:29 DPro-NNS
GRK: ε?πεν α?το?? Το?το τ? γ?νο?
INT: he said to them This the kind

Mark 9:42 DPro-GMP
GRK: τ?ν μικρ?ν το?των τ?ν πιστευ?ντων
INT: of the little ones these who believe

Mark 10:5 DPro-AFS
GRK: τ?ν ?ντολ?ν τα?την
NAS: he wrote you this commandment.
INT: the commandment this

Mark 10:7 DPro-GNS
GRK: ?νεκεν το?του καταλε?ψει ?νθρωπο?
INT: On account of this will leave a man

Mark 10:10 DPro-GNS
GRK: μαθητα? περ? το?του ?πηρ?των α?τ?ν
INT: disciples concerning the same thing asked him

Mark 10:20 DPro-ANP
GRK: α?τ? Διδ?σκαλε τα?τα π?ντα ?φυλαξ?μην
INT: to him Teacher these all have I kept

Mark 10:30 DPro-DMS
GRK: τ? καιρ? το?τ? ο?κ?α? κα?
INT: the time this houses and

Mark 11:3 DPro-ANS
GRK: Τ? ποιε?τε το?το ε?πατε ?
INT: Why do you this say The

Mark 11:23 DPro-DNS
GRK: τ? ?ρει το?τ? ?ρθητι κα?
INT: to the mountain this Be you taken away and

Mark 11:24 DPro-ANS
GRK: δι? το?το λ?γω ?μ?ν
INT: because of this I say to you

Mark 11:28 DPro-ANP
GRK: πο?? ?ξουσ?? τα?τα ποιε?? ?
NAS: are You doing these things, or
INT: what authority these things do you or

Mark 11:28 DPro-AFS
GRK: τ?ν ?ξουσ?αν τα?την ?να τα?τα
INT: the authority this that these things

Mark 11:28 DPro-ANP
GRK: τα?την ?να τα?τα ποι??
INT: this that these things you should do

Mark 11:29 DPro-ANP
GRK: πο?? ?ξουσ?? τα?τα ποι?
INT: what authority these things I do

Mark 11:33 DPro-ANP
GRK: πο?? ?ξουσ?? τα?τα ποι?
INT: what authority these things I do

Mark 12:7 DPro-NMS
GRK: ε?παν ?τι Ο?τ?? ?στιν ?
NAS: to one another, 'This is the heir;
INT: said This is the

Mark 12:10 DPro-AFS
GRK: τ?ν γραφ?ν τα?την ?ν?γνωτε Λ?θον
NAS: read this Scripture:
KJV: rejected is become
INT: the Scripture this did you read [The] stone

Mark 12:10 DPro-NMS
GRK: ο? ο?κοδομο?ντε? ο?το? ?γεν?θη ε??
NAS: REJECTED, THIS BECAME
INT: those who build this is become the

Mark 12:11 DPro-NFS
GRK: Κυρ?ου ?γ?νετο α?τη κα? ?στιν
NAS: THIS CAME ABOUT FROM THE LORD,
KJV: This was the Lord's
INT: Lord was this and it is

Mark 12:16 DPro-NFS
GRK: ? ε?κ?ν α?τη κα? ?
NAS: and inscription is this? And they said
KJV: unto them, Whose [is] this image and
INT: the likeness this and the

Mark 12:24 DPro-ANS
GRK: Ο? δι? το?το πλαν?σθε μ?
INT: Not because of this do you err not

Mark 12:31 PPro-NFS
GRK: δευτ?ρα α?τη ?γαπ?σει? τ?ν
KJV: [is] like, [namely] this, Thou shalt love
INT: [the] second this You will love the

Mark 12:31 DPro-GFP
GRK: σεαυτ?ν με?ζων το?των ?λλη ?ντολ?
INT: yourself Greater than these another commandment

Mark 12:40 DPro-NMP
GRK: μακρ? προσευχ?μενοι ο?τοι λ?μψονται περισσ?τερον
NAS: prayers; these will receive
KJV: prayers: these shall receive
INT: at great length pray These will receive greater

Mark 12:43 DPro-NFS
GRK: ? χ?ρα α?τη ? πτωχ?
NAS: I say to you, this poor
KJV: unto you, That this poor widow
INT: the widow this poor

Mark 12:44 PPro-NFS
GRK: α?το?? ?βαλον α?τη δ? ?κ
KJV: abundance; but she of her
INT: to them cast [in] her however out of

Mark 13:2 DPro-AFP
GRK: α?τ? Βλ?πει? τα?τα? τ?? μεγ?λα?
NAS: to him, Do you see these great
INT: to him See you these great

Mark 13:4 DPro-NNP
GRK: ?μ?ν π?τε τα?τα ?σται κα?
INT: us when these things will be and

Mark 13:4 DPro-ANP
GRK: ?ταν μ?λλ? τα?τα συντελε?σθαι π?ντα
INT: when are going these things to bring to conclusion all

Mark 13:8 DPro-NNP
GRK: ?ρχ? ?δ?νων τα?τα
INT: Beginnings of birth pains [are] these

Mark 13:11 DPro-ANS
GRK: τ? ?ρ? το?το λαλε?τε ο?
INT: hour that speak not

Mark 13:13 DPro-NMS
GRK: ε?? τ?λο? ο?το? σωθ?σεται
KJV: unto the end, the same shall be saved.
INT: to [the] end he will be saved

Mark 13:29 DPro-ANP
GRK: ?ταν ?δητε τα?τα γιν?μενα γιν?σκετε
INT: when you see these things coming to pass know

Mark 13:30 DPro-NFS
GRK: ? γενε? α?τη μ?χρι? ο?
NAS: I say to you, this generation
KJV: unto you, that this generation shall
INT: the generation this until that

Mark 13:30 DPro-NNP
GRK: μ?χρι? ο? τα?τα π?ντα γ?νηται
INT: until that these things all shall have taken place

Mark 14:4 DPro-NFS
GRK: ? ?π?λεια α?τη το? μ?ρου
NAS: Why has this perfume
KJV: Why was this waste of the ointment
INT: the waste this of the ointment

Mark 14:5 DPro-NNS
GRK: ?δ?νατο γ?ρ το?το τ? μ?ρον
INT: it was possible [for] indeed this perfume

Mark 14:9 PPro-NFS
GRK: ? ?πο?ησεν α?τη λαληθ?σεται ε??
KJV: that she hath done
INT: what has done this [woman] will be spoken of for

Mark 14:22 DPro-NNS
GRK: ε?πεν Λ?βετε το?τ? ?στιν τ?
INT: said Take this is the

Mark 14:24 DPro-NNS
GRK: ε?πεν α?το?? Το?τ? ?στιν τ?
INT: he said to them This is the

Mark 14:27 DPro-DFS
GRK: τ? νυκτ? τα?τη ?τι γ?γραπται
INT: the night this for it has been written

Mark 14:30 DPro-DFS
GRK: σ? σ?μερον τα?τ? τ? νυκτ?
NAS: I say to you, that this very
INT: yourself today this night

Mark 14:36 DPro-ANS
GRK: τ? ποτ?ριον το?το ?π' ?μο?
INT: the cup this from me

Mark 14:58 DPro-AMS
GRK: τ?ν να?ν το?τον τ?ν χειροπο?ητον
INT: the temple this the [one] made with hands

Mark 14:60 DPro-NMP
GRK: ο?δ?ν τ? ο?το? σου καταμαρτυρο?σιν
NAS: What is it that these men are testifying against
KJV: what [is it which] these witness
INT: nothing What [is it] these you testify against

Mark 14:69 DPro-NMS
GRK: παρεστ?σιν ?τι Ο?το? ?ξ α?τ?ν
NAS: to the bystanders, This is [one] of them!
INT: standing by This [one] of them

Mark 14:71 DPro-AMS
GRK: τ?ν ?νθρωπον το?τον ?ν λ?γετε
INT: the man this whom you speak of

Mark 15:39 DPro-NMS
GRK: ε?πεν ?ληθ?? ο?το? ? ?νθρωπο?
NAS: he said, Truly this man was the Son
KJV: he said, Truly this man was
INT: said Truly this man

Mark 16:12 DPro-ANP
GRK: Μετ? δ? τα?τα δυσ?ν ?ξ
INT: after moreover these things to two of

Mark 16:17 DPro-NNP
GRK: πιστε?σασιν [παρ]?κολουθ?σει τα?τα ?ν τ?
INT: having believed will follow these In the

Mark 16:20 DPro-ANP
GRK: Μετ? δ? τα?τα κα? α?τ??
INT: with moreover these And himself

Luke 1:18 DPro-ANS
GRK: τ? γν?σομαι το?το ?γ? γ?ρ
INT: what will I know this I indeed

Luke 1:19 DPro-ANP
GRK: ε?αγγελ?σασθα? σοι τα?τα
INT: to bring glad tidings to you these

Luke 1:20 DPro-NNP
GRK: ?μ?ρα? γ?νηται τα?τα ?νθ' ?ν
INT: day shall take place these things in return for that

Luke 1:24 DPro-AFP
GRK: Μετ? δ? τα?τα? τ?? ?μ?ρα?
NAS: After these days Elizabeth
INT: after moreover these days

Luke 1:29 DPro-NMS
GRK: ? ?σπασμ?? ο?το?
NAS: what kind of salutation this was.
KJV: of salutation this should be.
INT: the salutation this

Luke 1:32 DPro-NMS
GRK: ο?το? ?σται μ?γα?
KJV: He shall be great,
INT: He will be great

Luke 1:34 DPro-NNS
GRK: Π?? ?σται το?το ?πε? ?νδρα
INT: How will be this since a man

Luke 1:36 DPro-NMS
GRK: α?τ?? κα? ο?το? μ?ν ?κτο?
KJV: old age: and this is the sixth
INT: her and this [the] month sixth

Luke 1:39 DPro-DFP
GRK: τα?? ?μ?ραι? τα?ται? ?πορε?θη ε??
NAS: Now at this time Mary
INT: the days this went into

Luke 1:43 DPro-NNS
GRK: π?θεν μοι το?το ?να ?λθ?
INT: from where to me this that should come

Luke 1:61 DPro-DNS
GRK: τ? ?ν?ματι το?τ?
INT: the name by this

Luke 1:65 DPro-NNP
GRK: τ? ??ματα τα?τα
INT: the things words these

Luke 1:66 DPro-NNS
GRK: τ? παιδ?ον το?το ?σται κα?
INT: the child this will be And

Luke 2:2 DPro-NFS
GRK: α?τη ?πογραφ? πρ?τη
NAS: This was the first census
KJV: ([And] this taxing was
INT: this census first

Luke 2:12 DPro-NNS
GRK: κα? το?το ?μ?ν τ?
INT: And this [is] to you the

Luke 2:15 DPro-ANS
GRK: τ? ??μα το?το τ? γεγον??
INT: the word this that has come to pass

Luke 2:17 DPro-GNS
GRK: το? παιδ?ου το?του
INT: the child this

Luke 2:19 DPro-ANP
GRK: τ? ??ματα τα?τα συμβ?λλουσα ?ν
INT: the sayings these pondering [them] in

Luke 2:25 DPro-NMS
GRK: ? ?νθρωπο? ο?το? δ?καιο? κα?
NAS: was Simeon; and this man
KJV: and the same man
INT: the man this [was] righteous and

Luke 2:34 DPro-NMS
GRK: α?το? ?δο? ο?το? κε?ται ε??
NAS: Behold, this [Child] is appointed
KJV: Behold, this [child] is set
INT: of him Behold this [child] is appointed for [the]

Luke 2:36 PPro-NFS
GRK: φυλ?? ?σ?ρ α?τη προβεβηκυ?α ?ν
KJV: of Aser: she was of a great
INT: [the] tribe of Asher she was advanced in

Luke 3:8 DPro-GMP
GRK: τ?ν λ?θων το?των ?γε?ραι τ?κνα
INT: the stones these to raise up children

Luke 3:20 DPro-ANS
GRK: προσ?θηκεν κα? το?το ?π? π?σιν
INT: added also this to all

Luke 4:3 DPro-DMS
GRK: τ? λ?θ? το?τ? ?να γ?νηται
INT: to the stone this that it become

Luke 4:6 DPro-AFS
GRK: τ?ν ?ξουσ?αν τα?την ?πασαν κα?
NAS: You all this domain
INT: the domain this all and

Luke 4:21 DPro-NFS
GRK: ? γραφ? α?τη ?ν το??
NAS: to them, Today this Scripture
KJV: day is this scripture fulfilled
INT: the Scripture this in the

Luke 4:22 DPro-NMS
GRK: ?στιν ?ωσ?φ ο?το?
NAS: and they were saying, Is this not Joseph's
KJV: Is not this Joseph's son?
INT: is of Joseph this

Luke 4:23 DPro-AFS
GRK: τ?ν παραβολ?ν τα?την ?ατρ? θερ?πευσον
NAS: you will quote this proverb
INT: the proverb this Physician heal

Luke 4:28 DPro-ANP
GRK: συναγωγ? ?κο?οντε? τα?τα
INT: synagogue hearing these things

Luke 4:36 DPro-NMS
GRK: ? λ?γο? ο?το? ?τι ?ν
NAS: What is this message?
KJV: What a word [is] this! for with
INT: word [is] this that with

Luke 4:43 DPro-ANS
GRK: ?τι ?π? το?το ?πεστ?λην
INT: because for this have I been sent forth

Luke 5:6 DPro-ANS
GRK: κα? το?το ποι?σαντε? συν?κλεισαν
INT: And this having done they enclosed

Luke 5:21 DPro-NMS
GRK: Τ?? ?στιν ο?το? ?? λαλε?
NAS: saying, Who is this [man] who speaks
KJV: Who is this which speaketh
INT: Who is this who speaks

Luke 5:27 DPro-ANP
GRK: Κα? μετ? τα?τα ?ξ?λθεν κα?
INT: And after these things he went forth and

Luke 6:3 DPro-ANS
GRK: ?ησο?? Ο?δ? το?το ?ν?γνωτε ?
INT: Jesus Not even this did you read that which

Luke 6:12 DPro-DFP
GRK: τα?? ?μ?ραι? τα?ται? ?ξελθε?ν α?τ?ν
NAS: It was at this time that He went off
INT: the days these he went out him

Luke 7:4 DPro-ANS
GRK: ? παρ?ξ? το?το
INT: to whom he will grant this

Luke 7:8 DPro-DMS
GRK: κα? λ?γω το?τ? Πορε?θητι κα?
INT: and I say to this [one] Go and

Luke 7:8 DPro-ANS
GRK: μου Πο?ησον το?το κα? ποιε?
INT: of me Do this and he does [it]

Luke 7:9 DPro-ANP
GRK: ?κο?σα? δ? τα?τα ? ?ησο??
INT: having heard moreover these things Jesus

Luke 7:17 DPro-NMS
GRK: ? λ?γο? ο?το? ?ν ?λ?
NAS: This report concerning
KJV: And this rumour of
INT: the report this in all

Luke 7:18 DPro-GNP
GRK: περ? π?ντων το?των
INT: concerning all these things

Luke 7:27 DPro-NMS
GRK: ο?τ?? ?στιν περ?
NAS: This is the one about whom
KJV: This is [he], of
INT: This is he concerning

Luke 7:31 DPro-GFS
GRK: τ?? γενε?? τα?τη? κα? τ?νι
NAS: the men of this generation,
INT: the generation of this and to what

Luke 7:39 DPro-NMS
GRK: ?αυτ? λ?γων Ο?το? ε? ?ν
NAS: If this man were a prophet
KJV: himself, saying, This man, if he were
INT: himself saying This [person] if he were

Luke 7:44 DPro-AFS
GRK: ?φη Βλ?πει? τα?την τ?ν γυνα?κα
NAS: Do you see this woman?
KJV: feet: but she hath washed my
INT: he said see you this the woman

Luke 7:44 PPro-NFS
GRK: ο?κ ?δωκα? α?τη δ? το??
INT: not you gave of her moreover

Luke 7:45 PPro-NFS
GRK: ο?κ ?δωκα? α?τη δ? ?φ'
KJV: kiss: but this woman since the time
INT: not you gave herself moreover from

Luke 7:46 PPro-NFS
GRK: ο?κ ?λειψα? α?τη δ? μ?ρ?
KJV: but this woman hath anointed
INT: not you did anoint herself moreover with ointment

Luke 7:49 DPro-NMS
GRK: ?αυτο?? Τ?? ο?τ?? ?στιν ??
NAS: Who is this [man] who
KJV: Who is this that forgiveth
INT: themselves Who this is who

Luke 8:8 DPro-ANP
GRK: καρπ?ν ?κατονταπλασ?ονα Τα?τα λ?γων ?φ?νει
INT: fruit a hundredfold These things saying he cried

Luke 8:9 DPro-NFS
GRK: α?το? τ?? α?τη ε?η ?
NAS: Him as to what this parable
KJV: What might this parable be?
INT: of him What this means the

Luke 8:11 DPro-NFS
GRK: ?στιν δ? α?τη ? παραβολ?
NAS: the parable is this: the seed
KJV: the parable is this: The seed is
INT: is moreover this the parable

Luke 8:13 DPro-NMP
GRK: λ?γον κα? ο?τοι ??ζαν ο?κ
NAS: the word with joy; and these have no
KJV: joy; and these have no
INT: word and these a root not

Luke 8:14 DPro-NMP
GRK: ?κ?νθα? πεσ?ν ο?το? ε?σιν ο?
NAS: the thorns, these are the ones who have heard,
KJV: are they, which, when they have heard,
INT: thorns has fallen these are they who

Luke 8:15 DPro-NMP
GRK: καλ? γ? ο?το? ε?σιν ο?τινε?
NAS: soil, these are the ones who
KJV: ground are they, which in
INT: good soil these are they who

Luke 8:21 DPro-NMP
GRK: ?δελφο? μου ο?το? ε?σιν ο?
NAS: and My brothers are these who hear
KJV: brethren are these which hear
INT: brothers of me those are who

Luke 8:25 DPro-NMS
GRK: Τ?? ?ρα ο?τ?? ?στιν ?τι
NAS: then is this, that He commands
KJV: is this! for
INT: Who then this is that

Luke 8:41 DPro-NMS
GRK: ???ρο? κα? ο?το? ?ρχων τ??
INT: Jarius and he a ruler of the

Luke 9:9 DPro-NMS
GRK: δ? ?στιν ο?το? περ? ο?
NAS: but who is this man about
KJV: who is this, of whom
INT: moreover is this concerning whom

Luke 9:13 DPro-AMS
GRK: τ?ν λα?ν το?τον βρ?ματα
INT: the people this food

Luke 9:21 DPro-ANS
GRK: μηδεν? λ?γειν το?το
INT: no one to tell this

Luke 9:24 DPro-NMS
GRK: ?νεκεν ?μο? ο?το? σ?σει α?τ?ν
KJV: for my sake, the same shall save it.
INT: on account of me he will save it

Luke 9:26 DPro-AMS
GRK: ?μο?? λ?γου? το?τον ? υ???
INT: my words him the Son

Luke 9:28 DPro-AMP
GRK: το?? λ?γου? το?του? ?σε? ?μ?ραι
INT: the sayings these about days

Luke 9:34 DPro-ANP
GRK: τα?τα δ? α?το?
INT: these things moreover of him

Luke 9:35 DPro-NMS
GRK: νεφ?λη? λ?γουσα Ο?τ?? ?στιν ?
NAS: saying, This is My Son,
KJV: the cloud, saying, This is my
INT: cloud saying This is the

Luke 9:44 DPro-AMP
GRK: το?? λ?γου? το?του? ? γ?ρ
INT: the words these indeed

Luke 9:45 DPro-ANS
GRK: τ? ??μα το?το κα? ?ν
INT: the word this and it was

Luke 9:45 DPro-GNS
GRK: το? ??ματο? το?του
INT: the saying this

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注