3748. ?στι?, (hostis, hétis, ho ti)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3748. ?στι?, (hostis, hétis, ho ti) — 140 Occurrences

Matthew 2:6 RelPro-NMS
GRK: ?ξελε?σεται ?γο?μενο? ?στι? ποιμανε? τ?ν
NAS: A RULER WHO WILL SHEPHERD
KJV: a Governor, that shall rule
INT: will go forth a leader who will shepherd the

Matthew 5:39 RelPro-NMS
GRK: πονηρ? ?λλ' ?στι? σε ?απ?ζει
NAS: an evil person; but whoever slaps
KJV: evil: but whosoever shall smite thee
INT: evil [person] but whoever you shall strike

Matthew 5:41 RelPro-NMS
GRK: κα? ?στι? σε ?γγαρε?σει
NAS: Whoever forces you to go one
KJV: And whosoever shall compel thee
INT: and whoever you will compel to go

Matthew 7:15 RelPro-NMP
GRK: τ?ν ψευδοπροφητ?ν ο?τινε? ?ρχονται πρ??
NAS: of the false prophets, who come
KJV: of false prophets, which come to
INT: the false prophets who come to

Matthew 7:24 RelPro-NMS
GRK: Π?? ο?ν ?στι? ?κο?ει μου
NAS: Therefore everyone who hears these
KJV: unto a wise man, which built his
INT: Every one therefore whoever hears my

Matthew 7:24 RelPro-NMS
GRK: ?νδρ? φρον?μ? ?στι? ?κοδ?μησεν α?το?
NAS: to a wise man who built his house
INT: a man wise who built his

Matthew 7:26 RelPro-NMS
GRK: ?νδρ? μωρ? ?στι? ?κοδ?μησεν α?το?
NAS: a foolish man who built his house
KJV: unto a foolish man, which built his
INT: to a man foolish who built of him

Matthew 10:32 RelPro-NMS
GRK: Π?? ο?ν ?στι? ?μολογ?σει ?ν
NAS: everyone who confesses
INT: Every one therefore who will confess in

Matthew 10:33 RelPro-NMS
GRK: ?στι? δ' ?ν
NAS: But whoever denies Me before
KJV: But whosoever shall deny
INT: whoever moreover anyhow

Matthew 12:50 RelPro-NMS
GRK: ?στι? γ?ρ ?ν
NAS: For whoever does the will
KJV: For whosoever shall do the will
INT: whoever indeed anyhow

Matthew 13:12 RelPro-NMS
GRK: ?στι? γ?ρ ?χει
NAS: For whoever has,
KJV: For whosoever hath, to him
INT: whoever indeed has

Matthew 13:12 RelPro-NMS
GRK: κα? περισσευθ?σεται ?στι? δ? ο?κ
NAS: and he will have an abundance; but whoever does not have,
KJV: but whosoever hath
INT: and he will be in abundance whoever moreover not

Matthew 13:52 RelPro-NMS
GRK: ?νθρ?π? ο?κοδεσπ?τ? ?στι? ?κβ?λλει ?κ
NAS: a head of a household, who brings
KJV: [that is] an householder, which bringeth forth
INT: to a man a master of a house who puts forth out of

Matthew 16:28 RelPro-NMP
GRK: ?δε ?στ?των ο?τινε? ο? μ?
NAS: here who will not taste
KJV: standing here, which shall not
INT: here standing who no not

Matthew 18:4 RelPro-NMS
GRK: ?στι? ο?ν ταπειν?σει
NAS: Whoever then humbles
KJV: Whosoever therefore shall humble
INT: whoever therefore will humble

Matthew 19:12 RelPro-NMP
GRK: γ?ρ ε?νο?χοι ο?τινε? ?κ κοιλ?α?
NAS: For there are eunuchs who were born
KJV: some eunuchs, which were so
INT: indeed eunuchs who from [the] womb

Matthew 19:12 RelPro-NMP
GRK: ε?σ?ν ε?νο?χοι ο?τινε? ε?νουχ?σθησαν ?π?
NAS: and there are eunuchs who were made
KJV: some eunuchs, which were made eunuchs
INT: there are eunuchs who were made eunuchs by

Matthew 19:12 RelPro-NMP
GRK: ε?σ?ν ε?νο?χοι ο?τινε? ε?νο?χισαν ?αυτο??
NAS: and there are [also] eunuchs who made
KJV: eunuchs, which have made
INT: there are eunuchs who made eunuchs of themselves

Matthew 19:29 RelPro-NMS
GRK: κα? π?? ?στι? ?φ?κεν ο?κ?α?
NAS: And everyone who has left houses
INT: And every one who has left houses

Matthew 20:1 RelPro-NMS
GRK: ?νθρ?π? ο?κοδεσπ?τ? ?στι? ?ξ?λθεν ?μα
NAS: is like a landowner who went out early
KJV: [that is] an householder, which went out
INT: to a man a master of a house who went out in [the]

Matthew 21:33 RelPro-NMS
GRK: ?ν ο?κοδεσπ?τη? ?στι? ?φ?τευσεν ?μπελ?να
NAS: There was a landowner who PLANTED
KJV: householder, which planted
INT: there was a master of a house who planted a vineyard

Matthew 21:41 RelPro-NMP
GRK: ?λλοι? γεωργο?? ο?τινε? ?ποδ?σουσιν α?τ?
NAS: vine-growers who will pay
KJV: husbandmen, which shall render
INT: to other tenants who will give to him

Matthew 22:2 RelPro-NMS
GRK: ?νθρ?π? βασιλε? ?στι? ?πο?ησεν γ?μου?
NAS: to a king who gave
KJV: king, which made
INT: to a man a king who made a wedding feast

Matthew 23:12 RelPro-NMS
GRK: ?στι? δ? ?ψ?σει
NAS: Whoever exalts himself
KJV: And whosoever shall exalt himself
INT: he who moreover will exalt

Matthew 23:12 RelPro-NMS
GRK: ταπεινωθ?σεται κα? ?στι? ταπειν?σει ?αυτ?ν
NAS: shall be humbled; and whoever humbles
KJV: and he that shall humble
INT: will be humbled and whoever will humble himself

Matthew 23:27 RelPro-NMP
GRK: τ?φοι? κεκονιαμ?νοι? ο?τινε? ?ξωθεν μ?ν
NAS: tombs which on the outside
KJV: sepulchres, which indeed
INT: tombs whitewashed which outwardly indeed

Matthew 25:1 RelPro-NFP
GRK: δ?κα παρθ?νοι? α?τινε? λαβο?σαι τ??
NAS: to ten virgins, who took their lamps
KJV: unto ten virgins, which took their
INT: ten virgins who having taken the

Matthew 27:55 RelPro-NFP
GRK: μακρ?θεν θεωρο?σαι α?τινε? ?κολο?θησαν τ?
NAS: on from a distance, who had followed
KJV: afar off, which followed
INT: afar off looking on who followed

Matthew 27:62 RelPro-NFS
GRK: δ? ?πα?ριον ?τι? ?στ?ν μετ?
KJV: the next day, that followed
INT: and [the] next day which is after

Mark 4:20 RelPro-NMP
GRK: καλ?ν σπαρ?ντε? ο?τινε? ?κο?ουσιν τ?ν
KJV: good ground; such as hear the word,
INT: good having been sown such as hear the

Mark 9:1 RelPro-NMP
GRK: τ?ν ?στηκ?των ο?τινε? ο? μ?
NAS: here who will not taste
KJV: here, which shall
INT: of those standing who no not

Mark 12:18 RelPro-NMP
GRK: πρ?? α?τ?ν ο?τινε? λ?γουσιν ?ν?στασιν
NAS: [Some] Sadducees (who say
KJV: him the Sadducees, which say there is
INT: to him who say a resurrection

Mark 15:7 RelPro-NMP
GRK: στασιαστ?ν δεδεμ?νο? ο?τινε? ?ν τ?
NAS: with the insurrectionists who had committed
KJV: them that had made insurrection with him, who had committed
INT: associates in insurrection bound who in the

Luke 1:20 RelPro-NMP
GRK: λ?γοι? μου ο?τινε? πληρωθ?σονται ε??
NAS: my words, which will be fulfilled
KJV: my words, which shall be fulfilled in
INT: words of me which will be fulfilled in

Luke 2:4 RelPro-NFS
GRK: π?λιν Δαυ?δ ?τι? καλε?ται Βηθλε?μ
NAS: of David which is called
KJV: of David, which is called
INT: [the] city of David which is called Bethlehem

Luke 2:10 RelPro-NFS
GRK: χαρ?ν μεγ?λην ?τι? ?σται παντ?
NAS: joy which will be for all
KJV: of great joy, which shall be to all
INT: [of] joy great which will be to all

Luke 7:37 RelPro-NFS
GRK: ?δο? γυν? ?τι? ?ν ?ν
NAS: in the city who was a sinner;
KJV: in the city, which was a sinner,
INT: behold a woman who was in

Luke 7:39 RelPro-NFS
GRK: ? γυν? ?τι? ?πτεται α?το?
NAS: woman is who is touching
KJV: of woman [this is] that toucheth
INT: the woman [is] who touches him

Luke 8:3 RelPro-NFP
GRK: ?τεραι πολλα? α?τινε? διηκ?νουν α?το??
NAS: others who were contributing to their support
KJV: many others, which ministered unto him
INT: others many who were ministering to him

Luke 8:15 RelPro-NMP
GRK: ο?το? ε?σιν ο?τινε? ?ν καρδ??
NAS: these are the ones who have heard
KJV: are they, which in an honest
INT: these are they who in a heart

Luke 8:26 RelPro-NFS
GRK: τ?ν Γερασην?ν ?τι? ?στ?ν ?ντ?περα
NAS: of the Gerasenes, which is opposite
KJV: of the Gadarenes, which is
INT: of the Gerasenes which is opposite

Luke 8:43 RelPro-NFS
GRK: ?τ?ν δ?δεκα ?τι? ?ατρο?? προσαναλ?σασα
KJV: twelve years, which had spent all
INT: years twelve who on physicians having spent

Luke 9:30 RelPro-NMP
GRK: συνελ?λουν α?τ? ο?τινε? ?σαν Μωυσ??
KJV: two men, which were Moses
INT: talked with him who were Moses

Luke 10:42 RelPro-NFS
GRK: μερ?δα ?ξελ?ξατο ?τι? ο?κ ?φαιρεθ?σεται
NAS: part, which shall not be taken away
KJV: that good part, which shall not
INT: part chose which not will be taken from

Luke 12:1 RelPro-NFS
GRK: τ?? ζ?μη? ?τι? ?στ?ν ?π?κρισι?
NAS: of the Pharisees, which is hypocrisy.
KJV: of the Pharisees, which is
INT: the leaven which is hyprocrisy

Luke 14:15 RelPro-NMS
GRK: α?τ? Μακ?ριο? ?στι? φ?γεται ?ρτον
NAS: to Him, Blessed is everyone who will eat
INT: to him Blessed [is he] who will eat bread

Luke 14:27 RelPro-NMS
GRK: ?στι? ο? βαστ?ζει
NAS: Whoever does not carry his own
KJV: And whosoever doth not
INT: whoever not carries

Luke 15:7 RelPro-NMP
GRK: ?νν?α δικα?οι? ο?τινε? ο? χρε?αν
NAS: righteous persons who need
KJV: just persons, which need
INT: nine righteous ones who no need

Luke 23:19 RelPro-NMS
GRK: ?στι? ?ν δι?
NAS: (He was one who had been thrown
KJV: (Who for a certain
INT: who was on account of

Luke 23:55 RelPro-NFP
GRK: α? γυνα?κε? α?τινε? ?σαν συνεληλυθυ?αι
NAS: the women who had come
KJV: the women also, which came with him
INT: the women who were come with

John 8:53 RelPro-NMS
GRK: ?μ?ν ?βρα?μ ?στι? ?π?θανεν κα?
NAS: Abraham, who died?
KJV: father Abraham, which is dead? and
INT: of us Abraham who died and

John 21:25 RelPro-NNP
GRK: ? ?ησο?? ?τινα ??ν γρ?φηται
NAS: Jesus did, which if they were written
KJV: did, the which, if
INT: Jesus which if they should be written

Acts 3:23 RelPro-NFS
GRK: π?σα ψυχ? ?τι? ??ν μ?
KJV: [that] every soul, which will not
INT: every soul which if not

Acts 5:16 RelPro-NMP
GRK: πνευμ?των ?καθ?ρτων ο?τινε? ?θεραπε?οντο ?παντε?
KJV: spirits: and they were healed
INT: spirits unclean who were healed all

Acts 7:53 RelPro-NMP
GRK: ο?τινε? ?λ?βετε τ?ν
NAS: you who received the law
KJV: Who have received the law
INT: who received the

Acts 8:15 RelPro-NMP
GRK: ο?τινε? καταβ?ντε? προση?ξαντο
NAS: who came down and prayed
KJV: Who, when they were come down, prayed
INT: who having come down prayed

Acts 9:35 RelPro-NMP
GRK: τ?ν Σαρ?να ο?τινε? ?π?στρεψαν ?π?
KJV: saw him, and turned to
INT: Sharon who turned to

Acts 10:41 RelPro-NMP
GRK: θεο? ?μ?ν ο?τινε? συνεφ?γομεν κα?
NAS: by God, [that is], to us who ate
KJV: God, [even] to us, who did eat and
INT: God to us who did eat with and

Acts 10:47 RelPro-NMP
GRK: βαπτισθ?ναι το?του? ο?τινε? τ? πνε?μα
NAS: to be baptized who have received
KJV: be baptized, which have received
INT: should be baptized these who the Spirit

Acts 11:20 RelPro-NMP
GRK: κα? Κυρηνα?οι ο?τινε? ?λθ?ντε? ε??
NAS: and Cyrene, who came
KJV: Cyrene, which, when they were come
INT: and Cyrenians who having come into

Acts 11:28 RelPro-NFS
GRK: τ?ν ο?κουμ?νην ?τι? ?γ?νετο ?π?
NAS: the world. And this took place
KJV: the world: which came to pass
INT: the world which came to pass under

Acts 12:10 RelPro-NFS
GRK: τ?ν π?λιν ?τι? α?τομ?τη ?νο?γη
NAS: into the city, which opened
KJV: unto the city; which opened to them
INT: the city which of itself opened

Acts 13:31 RelPro-NMP
GRK: ε?? ?ερουσαλ?μ ο?τινε? ν?ν ε?σιν
NAS: to Jerusalem, the very ones who are now
KJV: to Jerusalem, who are his
INT: to Jerusalem who now are

Acts 13:43 RelPro-NMP
GRK: τ? Βαρν?β? ο?τινε? προσλαλο?ντε? α?το??
NAS: and Barnabas, who, speaking
KJV: and Barnabas: who, speaking to them,
INT: Barnabas who speaking to them

Acts 16:12 RelPro-NFS
GRK: ε?? Φιλ?ππου? ?τι? ?στ?ν πρωτη?
NAS: to Philippi, which is a leading
KJV: to Philippi, which is the chief
INT: to Philippi which is [the] leading

Acts 16:16 RelPro-NFS
GRK: ?παντ?σαι ?μ?ν ?τι? ?ργασ?αν πολλ?ν
NAS: met us, who was bringing
KJV: met us, which brought her
INT: met us who gain much

Acts 16:17 RelPro-NMP
GRK: ?ψ?στου ε?σ?ν ο?τινε? καταγγ?λλουσιν ?μ?ν
NAS: God, who are proclaiming
KJV: God, which shew
INT: Most High are who proclaim to you

Acts 17:10 RelPro-NMP
GRK: ε?? Β?ροιαν ο?τινε? παραγεν?μενοι ε??
KJV: unto Berea: who coming [thither] went
INT: to Berea who having arrived into

Acts 17:11 RelPro-NMP
GRK: ?ν Θεσσαλον?κ? ο?τινε? ?δ?ξαντο τ?ν
KJV: Thessalonica, in that they received
INT: in Thessalonica who received the

Acts 21:4 RelPro-NMP
GRK: ?μ?ρα? ?πτ? ο?τινε? τ? Πα?λ?
KJV: seven days: who said to Paul
INT: days seven who to Paul

Acts 23:14 RelPro-NMP
GRK: ο?τινε? προσελθ?ντε? το??
KJV: And they came to the chief priests
INT: who having come to the

Acts 23:21 RelPro-NMP
GRK: πλε?ου? τεσσερ?κοντα ο?τινε? ?νεθεμ?τισαν ?αυτο??
NAS: of them are lying in wait for him who have bound
KJV: forty men, which have bound themselves
INT: more than forty who put under an oath themselves

Acts 23:33 RelPro-NMP
GRK: ο?τινε? ε?σελθ?ντε? ε??
NAS: When these had come to Caesarea
KJV: Who, when they came to
INT: Who having entered into

Acts 24:1 RelPro-NMP
GRK: Τερτ?λλου τιν?? ο?τινε? ?νεφ?νισαν τ?
KJV: [named] Tertullus, who informed
INT: Tertullus a certain who made a representation to the

Acts 28:18 RelPro-NMP
GRK: ο?τινε? ?νακρ?ναντ?? με
KJV: Who, when they had examined me,
INT: who having examined me

Romans 1:25 RelPro-NMP
GRK: ο?τινε? μετ?λλαξαν τ?ν
KJV: Who changed the truth
INT: who changed the

Romans 1:32 RelPro-NMP
GRK: ο?τινε? τ? δικα?ωμα
KJV: Who knowing the judgment
INT: who the righteous judgment

Romans 2:15 RelPro-NMP
GRK: ο?τινε? ?νδε?κνυνται τ?
KJV: Which shew the work
INT: who show the

Romans 6:2 RelPro-NMP
GRK: μ? γ?νοιτο ο?τινε? ?πεθ?νομεν τ?
NAS: be! How shall we who died
KJV: How shall we, that are dead
INT: never may it be who we died

Romans 9:4 RelPro-NMP
GRK: ο?τιν?? ε?σιν ?σραηλ?ται
NAS: who are Israelites, to whom
KJV: Who are Israelites;
INT: who are Israelites

Romans 11:4 RelPro-NMP
GRK: ?πτακισχιλ?ου? ?νδρα? ο?τινε? ο?κ ?καμψαν
NAS: MEN WHO HAVE NOT BOWED
KJV: seven thousand men, who have not
INT: seven thousand men who not bowed

Romans 16:4 RelPro-NMP
GRK: ο?τινε? ?π?ρ τ??
NAS: who for my life risked
KJV: Who have for
INT: who for the

Romans 16:6 RelPro-NFS
GRK: ?σπ?σασθε Μαρ?αν ?τι? πολλ? ?κοπ?ασεν
NAS: Greet Mary, who has worked hard
KJV: Greet Mary, who bestowed much
INT: greet Mary who much toiled

Romans 16:7 RelPro-NMP
GRK: συναιχμαλ?του? μου ο?τιν?? ε?σιν ?π?σημοι
NAS: and my fellow prisoners, who are outstanding
KJV: my fellowprisoners, who are of note
INT: fellow prisoners of me who are of note

Romans 16:12 RelPro-NFS
GRK: τ?ν ?γαπητ?ν ?τι? πολλ? ?κοπ?ασεν
NAS: the beloved, who has worked
KJV: Persis, which laboured
INT: the beloved who much toiled

1 Corinthians 3:17 RelPro-NMP
GRK: ?γι?? ?στιν ο?τιν?? ?στε ?με??
NAS: is holy, and that is what you are.
KJV: is holy, which [temple] ye are.
INT: holy is which are you

1 Corinthians 5:1 RelPro-NFS
GRK: τοια?τη πορνε?α ?τι? ο?δ? ?ν
KJV: such fornication as is not so much
INT: such sexual immorality which not even among

1 Corinthians 6:20 RelPro-NMP
GRK: πνε?ματι ?μ?ν ?τιν? ?στιν το?
KJV: your spirit, which are God's.
INT: spirit of you which are

2 Corinthians 8:10 RelPro-NMP
GRK: ?μ?ν συμφ?ρει ο?τινε? ο? μ?νον
NAS: is to your advantage, who were the first to begin
KJV: for you, who have begun before,
INT: for you is profitable who not only

2 Corinthians 9:11 RelPro-NFS
GRK: π?σαν ?πλ?τητα ?τι? κατεργ?ζεται δι'
NAS: liberality, which through
KJV: bountifulness, which causeth
INT: all generousity which produces through

Galatians 2:4 RelPro-NMP
GRK: παρεισ?κτου? ψευδαδ?λφου? ο?τινε? παρεισ?λθον κατασκοπ?σαι
KJV: unawares brought in, who came in privily
INT: brought in secretly false brothers who came in by stealth to spy out

Galatians 4:24 RelPro-NNP
GRK: ?τιν? ?στιν ?λληγορο?μενα
NAS: This is allegorically speaking,
KJV: Which things are an allegory:
INT: Which things are allegorized

Galatians 4:24 RelPro-NFS
GRK: δουλε?αν γενν?σα ?τι? ?στ?ν ?γαρ
KJV: to bondage, which is Agar.
INT: bondage bringing forth which is Hagar

Galatians 4:26 RelPro-NFS
GRK: ?λευθ?ρα ?στ?ν ?τι? ?στ?ν μ?τηρ
KJV: is free, which is the mother
INT: free is which is mother

Galatians 5:4 RelPro-NMP
GRK: ?π? Χριστο? ο?τινε? ?ν ν?μ?
NAS: from Christ, you who are seeking to be justified
KJV: is become of no effect unto you, whosoever of you are justified
INT: from Christ whoever in law

Galatians 5:10 RelPro-NMS
GRK: τ? κρ?μα ?στι? ??ν ?
NAS: his judgment, whoever he is.
KJV: his judgment, whosoever he be.
INT: the judgment whoever if he might be

Galatians 5:19 RelPro-NNP
GRK: τ?? σαρκ?? ?τιν? ?στιν πορνε?α
NAS: are evident, which are: immorality,
KJV: manifest, which are
INT: of the flesh which are sexual immorality

Ephesians 1:23 RelPro-NFS
GRK: ?τι? ?στ?ν τ?
NAS: which is His body, the fullness
KJV: Which is his
INT: which is the

Ephesians 3:13 RelPro-NFS
GRK: ?π?ρ ?μ?ν ?τι? ?στ?ν δ?ξα
KJV: for you, which is your
INT: for you which is glory

Ephesians 4:19 RelPro-NMP
GRK: ο?τινε? ?πηλγηκ?τε? ?αυτο??
KJV: Who being past feeling have given
INT: who having cast off all feeling themselves

Ephesians 6:2 RelPro-NFS
GRK: τ?ν μητ?ρα ?τι? ?στ?ν ?ντολ?
NAS: AND MOTHER (which is the first
KJV: and mother; (which is the first
INT: the mother which is commandment

Philippians 1:28 RelPro-NFS
GRK: τ?ν ?ντικειμ?νων ?τι? ?στ?ν α?το??
NAS: by [your] opponents-- which is a sign
KJV: by your adversaries: which is to them
INT: those who oppose which is to them

Philippians 2:20 RelPro-NMS
GRK: ?χω ?σ?ψυχον ?στι? γνησ?ω? τ?
NAS: [else] of kindred spirit who will genuinely
KJV: likeminded, who will naturally
INT: I have like-minded who genuinely the things

Philippians 3:7 RelPro-NNP
GRK: ?λλ? ?τινα ?ν μοι
NAS: But whatever things were gain
KJV: But what things were gain
INT: but what things were to me

Philippians 4:3 RelPro-NFP
GRK: συλλαμβ?νου α?τα?? α?τινε? ?ν τ?
NAS: women who have shared my struggle
KJV: those women which laboured
INT: help these [women] who in the

Colossians 2:23 RelPro-NNP
GRK: ?τιν? ?στιν λ?γον
NAS: These are matters which
KJV: Which things have indeed
INT: which are an appearance

Colossians 3:5 RelPro-NFS
GRK: τ?ν πλεονεξ?αν ?τι? ?στ?ν ε?δωλολατρ?α
NAS: and greed, which amounts
KJV: and covetousness, which is idolatry:
INT: covetousness which is idolatry

Colossians 4:11 RelPro-NMP
GRK: το? θεο? ο?τινε? ?γεν?θησ?ν μοι
KJV: of God, which have been
INT: of God who were to me

2 Thessalonians 1:9 RelPro-NMP
GRK: ο?τινε? δ?κην τ?σουσιν
NAS: These will pay the penalty
KJV: Who shall be punished with everlasting
INT: who [the] penalty will suffer

1 Timothy 1:4 RelPro-NFP
GRK: γενεαλογ?αι? ?περ?ντοι? α?τινε? ?κζητ?σει? παρ?χουσιν
NAS: genealogies, which give rise
KJV: genealogies, which minister
INT: genealogies endless which questionings bring

1 Timothy 3:15 RelPro-NFS
GRK: θεο? ?ναστρ?φεσθαι ?τι? ?στ?ν ?κκλησ?α
NAS: of God, which is the church
KJV: the house of God, which is the church
INT: of God to conduct oneself which is [the] church

1 Timothy 6:9 RelPro-NFP
GRK: κα? βλαβερ?? α?τινε? βυθ?ζουσιν το??
NAS: and harmful desires which plunge men
KJV: hurtful lusts, which drown men
INT: and hurtful which sink

2 Timothy 1:5 RelPro-NFS
GRK: ?νυποκρ?του π?στεω? ?τι? ?ν?κησεν πρ?τον
NAS: faith within you, which first dwelt
KJV: that is in thee, which dwelt first
INT: sincere faith which dwelt first

2 Timothy 2:2 RelPro-NMP
GRK: πιστο?? ?νθρ?ποι? ο?τινε? ?κανο? ?σονται
NAS: men who will be able
KJV: to faithful men, who shall be able
INT: to faithful men such as competent will be

2 Timothy 2:18 RelPro-NMP
GRK: ο?τινε? περ? τ?ν
NAS: [men] who have gone astray
KJV: Who concerning the truth
INT: who concerning the

Titus 1:11 RelPro-NMP
GRK: δε? ?πιστομ?ζειν ο?τινε? ?λου? ο?κου?
NAS: be silenced because they are upsetting
KJV: must be stopped, who subvert whole
INT: it is necessary to silence who whole houses

Hebrews 2:3 RelPro-NFS
GRK: ?μελ?σαντε? σωτηρ?α? ?τι? ?ρχ?ν λαβο?σα
NAS: a salvation? After it was at the first
KJV: salvation; which at the first
INT: having neglected a salvation which a commencement having received

Hebrews 8:5 RelPro-NMP
GRK: ο?τινε? ?ποδε?γματι κα?
NAS: who serve a copy
KJV: Who serve unto the example
INT: who a copy and

Hebrews 8:6 RelPro-NFS
GRK: διαθ?κη? μεσ?τη? ?τι? ?π? κρε?ττοσιν
NAS: covenant, which has been enacted
KJV: covenant, which was established
INT: covenant mediator which upon better

Hebrews 9:2 RelPro-NFS
GRK: τ?ν ?ρτων ?τι? λ?γεται ?για
NAS: bread; this is called
KJV: the shewbread; which is called
INT: of the loaves which is called holy

Hebrews 9:9 RelPro-NFS
GRK: ?τι? παραβολ? ε??
NAS: which [is] a symbol for the present
KJV: Which [was] a figure for
INT: which [is] a simile for

Hebrews 10:8 RelPro-NFP
GRK: ο?δ? ε?δ?κησα? α?τινε? κατ? ν?μον
NAS: HAVE YOU TAKEN PLEASURE [in them] (which are offered
KJV: hadst pleasure [therein]; which are offered
INT: nor delighted in which according to law

Hebrews 10:11 RelPro-NFP
GRK: προσφ?ρων θυσ?α? α?τινε? ο?δ?ποτε δ?νανται
NAS: the same sacrifices, which can never
KJV: the same sacrifices, which can never
INT: offering sacrifices which never are able

Hebrews 10:35 RelPro-NFS
GRK: παρρησ?αν ?μ?ν ?τι? ?χει μεγ?λην
NAS: your confidence, which has
KJV: your confidence, which hath great
INT: boldness of you which has great

Hebrews 12:5 RelPro-NFS
GRK: τ?? παρακλ?σεω? ?τι? ?μ?ν ??
NAS: the exhortation which is addressed
KJV: the exhortation which speaketh
INT: the exhortation which to you as

Hebrews 13:7 RelPro-NMP
GRK: ?γουμ?νων ?μ?ν ο?τινε? ?λ?λησαν ?μ?ν
NAS: those who led you, who spoke the word
KJV: over you, who have spoken
INT: leaders of you who spoke to you

James 2:10 RelPro-NMS
GRK: ?στι? γ?ρ ?λον
NAS: For whoever keeps the whole
KJV: For whosoever shall keep the whole
INT: whoever indeed all

James 4:14 RelPro-NMP
GRK: ο?τινε? ο?κ ?π?στασθε
NAS: Yet you do not know what
KJV: Whereas ye know not
INT: you who not understand

1 Peter 2:11 RelPro-NFP
GRK: σαρκικ?ν ?πιθυμι?ν α?τινε? στρατε?ονται κατ?
NAS: lusts which wage war
KJV: fleshly lusts, which war against
INT: fleshly desires which war against

2 Peter 2:1 RelPro-NMP
GRK: ?σονται ψευδοδιδ?σκαλοι ο?τινε? παρεισ?ξουσιν α?ρ?σει?
NAS: among you, who will secretly introduce
KJV: you, who privily shall bring in
INT: will be false teachers who will bring in stealthily heresies

1 John 1:2 RelPro-NFS
GRK: τ?ν α??νιον ?τι? ?ν πρ??
NAS: life, which was with the Father
KJV: that eternal life, which was with
INT: eternal which was with

Revelation 1:7 RelPro-NMP
GRK: ?φθαλμ?? κα? ο?τινε? α?τ?ν ?ξεκ?ντησαν
NAS: Him, even those who pierced
KJV: and they [also] which pierced
INT: eye and they which him pierced

Revelation 1:12 RelPro-NFS
GRK: τ?ν φων?ν ?τι? ?λ?λει μετ'
KJV: to see the voice that spake with
INT: the voice which spoke with

Revelation 2:24 RelPro-NMP
GRK: διδαχ?ν τα?την ο?τινε? ο?κ ?γνωσαν
NAS: teaching, who have not known
KJV: doctrine, and which have not
INT: teaching this who not knew

Revelation 9:4 RelPro-NMP
GRK: το?? ?νθρ?που? ο?τινε? ο?κ ?χουσι
NAS: the men who do not have
KJV: only those men which have not
INT: the men who not have

Revelation 11:8 RelPro-NFS
GRK: τ?? μεγ?λη? ?τι? καλε?ται πνευματικ??
NAS: city which mystically
KJV: city, which spiritually
INT: great which is called spiritually

Revelation 12:13 RelPro-NFS
GRK: τ?ν γυνα?κα ?τι? ?τεκεν τ?ν
NAS: the woman who gave birth
KJV: the woman which brought forth
INT: the woman which brought forth the

Revelation 17:12 RelPro-NMP
GRK: βασιλε?? ε?σ?ν ο?τινε? βασιλε?αν ο?πω
NAS: kings who have not yet
KJV: ten kings, which have received no
INT: kings are which a kingdom not yet

Revelation 19:2 RelPro-NFS
GRK: τ?ν μεγ?λην ?τι? ?φθειρεν τ?ν
NAS: harlot who was corrupting
KJV: whore, which did corrupt
INT: great who corrupted the

Revelation 20:4 RelPro-NMP
GRK: θεο? κα? ο?τινε? ο? προσεκ?νησαν
NAS: of God, and those who had not worshiped
KJV: of God, and which had not
INT: of God and those who not did worship

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注