2596. κατ? (kata)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2596. κατ? (kata) — 480 Occurrences

Matthew 1:20 Prep
GRK: ?γγελο? Κυρ?ου κατ' ?ναρ ?φ?νη
KJV: appeared unto him in a dream, saying,
INT: an angel of [the] Lord in a dream appeared

Matthew 2:12 Prep
GRK: κα? χρηματισθ?ντε? κατ' ?ναρ μ?
KJV: being warned of God in a dream
INT: And having been divinely warned in a dream not

Matthew 2:13 Prep
GRK: Κυρ?ου φα?νεται κατ' ?ναρ τ?
KJV: to Joseph in a dream,
INT: of [the] Lord appears in a dream

Matthew 2:16 Prep
GRK: κα? κατωτ?ρω κατ? τ?ν χρ?νον
NAS: and under, according to the time
KJV: and under, according to the time which
INT: and under according to the time

Matthew 2:19 Prep
GRK: Κυρ?ου φα?νεται κατ' ?ναρ τ?
KJV: appeareth in a dream
INT: of [the] Lord appears in a dream to

Matthew 2:22 Prep
GRK: χρηματισθε?? δ? κατ' ?ναρ ?νεχ?ρησεν
KJV: being warned of God in a dream,
INT: having been divinely warned moreover in a dream he withdrew

Matthew 5:11 Prep
GRK: π?ν πονηρ?ν καθ' ?μ?ν ψευδ?μενοι
NAS: of evil against you because
KJV: of evil against you
INT: all kinds of evil against you lying

Matthew 5:23 Prep
GRK: ?χει τι κατ? σο?
NAS: has something against you,
KJV: hath ought against thee;
INT: has something against you

Matthew 8:32 Prep
GRK: ? ?γ?λη κατ? το? κρημνο?
NAS: rushed down the steep bank
KJV: ran violently down a steep place
INT: the herd down the steep bank

Matthew 9:29 Prep
GRK: α?τ?ν λ?γων Κατ? τ?ν π?στιν
NAS: It shall be done to you according to your faith.
KJV: eyes, saying, According to your faith
INT: of them saying According to the faith

Matthew 10:35 Prep
GRK: διχ?σαι ?νθρωπον κατ? το? πατρ??
NAS: A MAN AGAINST HIS FATHER,
KJV: a man at variance against his father,
INT: to set at variance a man against the Father

Matthew 10:35 Prep
GRK: κα? θυγατ?ρα κατ? τ?? μητρ??
NAS: AND A DAUGHTER AGAINST HER MOTHER,
KJV: and the daughter against her mother,
INT: and a daughter against the mother

Matthew 10:35 Prep
GRK: κα? ν?μφην κατ? τ?? πενθερ??
NAS: AND A DAUGHTER-IN-LAW AGAINST HER MOTHER-IN-LAW;
KJV: the daughter in law against her
INT: and a daughter-in-law against the mother-in-law

Matthew 12:14 Prep
GRK: συμβο?λιον ?λαβον κατ' α?το? ?πω?
NAS: out and conspired against Him, [as to] how
KJV: and held a council against him, how
INT: a counsel held against him how

Matthew 12:25 Prep
GRK: βασιλε?α μερισθε?σα καθ' ?αυτ?? ?ρημο?ται
NAS: divided against itself
KJV: divided against itself
INT: kingdom having divided against itself is brought to desolation

Matthew 12:25 Prep
GRK: ο?κ?α μερισθε?σα καθ' ?αυτ?? ο?
NAS: divided against itself
KJV: house divided against itself shall
INT: house having divided against itself not

Matthew 12:30 Prep
GRK: μετ' ?μο? κατ' ?μο? ?στ?ν
NAS: He who is not with Me is against Me; and he who does not gather
KJV: me is against me; and
INT: with me against me is

Matthew 12:32 Prep
GRK: ε?π? λ?γον κατ? το? υ?ο?
NAS: speaks a word against the Son of Man,
KJV: a word against the Son
INT: speaks a word against the Son

Matthew 12:32 Prep
GRK: ?ν ε?π? κατ? το? πνε?ματο?
NAS: speaks against the Holy
KJV: speaketh against the Holy
INT: anyhow speaks against the Spirit

Matthew 14:13 Prep
GRK: ?ρημον τ?πον κατ' ?δ?αν κα?
KJV: place apart: and
INT: a secluded place apart himself also

Matthew 14:23 Prep
GRK: τ? ?ρο? κατ' ?δ?αν προσε?ξασθαι
KJV: into a mountain apart to pray: and
INT: the mountain apart himself to pray

Matthew 16:27 Prep
GRK: ?ποδ?σει ?κ?στ? κατ? τ?ν πρ?ξιν
NAS: EVERY MAN ACCORDING TO HIS DEEDS.
KJV: every man according to his
INT: he will give to each according to the deeds

Matthew 17:1 Prep
GRK: ?ρο? ?ψηλ?ν κατ' ?δ?αν
KJV: an high mountain apart,
INT: a mountain high by themselves

Matthew 17:19 Prep
GRK: τ? ?ησο? κατ' ?δ?αν ε?πον
NAS: came to Jesus privately and said, Why
KJV: to Jesus apart, and said,
INT: to Jesus in private they said

Matthew 19:3 Prep
GRK: γυνα?κα α?το? κατ? π?σαν α?τ?αν
KJV: his wife for every cause?
INT: a wife to him for every cause

Matthew 20:11 Prep
GRK: δ? ?γ?γγυζον κατ? το? ο?κοδεσπ?του
KJV: [it], they murmured against the goodman of the house,
INT: moreover they grumbled against the master of the house

Matthew 20:17 Prep
GRK: δ?δεκα μαθητ?? κατ' ?δ?αν κα?
KJV: the twelve disciples apart in the way,
INT: twelve disciples apart themselves and

Matthew 23:3 Prep
GRK: κα? τηρε?τε κατ? δ? τ?
NAS: but do not do according to their deeds;
KJV: do not ye after their works:
INT: also keep after however the

Matthew 24:3 Prep
GRK: ο? μαθητα? κατ' ?δ?αν λ?γοντε?
NAS: came to Him privately, saying, Tell
KJV: came unto him privately, saying, Tell
INT: the disciples in private saying

Matthew 24:7 Prep
GRK: κα? σεισμο? κατ? τ?που?
NAS: kingdom, and in various places
KJV: and earthquakes, in divers places.
INT: and earthquakes in [various] places

Matthew 25:15 Prep
GRK: ?ν ?κ?στ? κατ? τ?ν ?δ?αν
NAS: each according to his own
KJV: to every man according to his several
INT: one to each according to the own

Matthew 26:55 Prep
GRK: συλλαβε?ν με καθ' ?μ?ραν ?ν
NAS: a robber? Every day
INT: to capture me every day in

Matthew 26:59 Prep
GRK: ?ζ?τουν ψευδομαρτυρ?αν κατ? το? ?ησο?
NAS: FALSE testimony against Jesus,
KJV: sought false witness against Jesus, to
INT: sought false evidence against Jesus

Matthew 26:63 Prep
GRK: ?ξορκ?ζω σε κατ? το? θεο?
KJV: I adjure thee by the living God,
INT: I adjure you by God

Matthew 27:1 Prep
GRK: το? λαο? κατ? το? ?ησο?
NAS: conferred together against Jesus
KJV: took counsel against Jesus to
INT: of the people against Jesus

Matthew 27:15 Prep
GRK: Κατ? δ? ?ορτ?ν
KJV: Now at [that] feast the governor
INT: at moreover [the] feast

Matthew 27:19 Prep
GRK: ?παθον σ?μερον κατ' ?ναρ δι'
KJV: this day in a dream
INT: I suffered today in a dream because of

Mark 1:27 Prep
GRK: διδαχ? καιν? κατ' ?ξουσ?αν κα?
KJV: for with authority
INT: teaching new With authority even

Mark 3:6 Prep
GRK: συμβο?λιον ?δ?δουν κατ' α?το? ?πω?
NAS: with the Herodians against Him, [as] [to] how
KJV: with the Herodians against him, how
INT: counsel took against him how

Mark 4:10 Prep
GRK: ?τε ?γ?νετο κατ? μ?να? ?ρ?των
INT: when he was with alone asked

Mark 4:34 Prep
GRK: ?λ?λει α?το?? κατ' ?δ?αν δ?
NAS: everything privately to His own
INT: spoke he to them in alone however

Mark 5:13 Prep
GRK: ? ?γ?λη κατ? το? κρημνο?
NAS: rushed down the steep bank
KJV: ran violently down a steep place
INT: the herd down the steep

Mark 6:31 Prep
GRK: ?με?? α?το? κατ' ?δ?αν ε??
KJV: ye yourselves apart into a desert
INT: you yourselves apart own to

Mark 6:32 Prep
GRK: ?ρημον τ?πον κατ' ?δ?αν
KJV: place by ship privately.
INT: solitary a place by themselves

Mark 6:40 Prep
GRK: πρασια? πρασια? κατ? ?κατ?ν κα?
INT: groups [by] groups by hundreds and

Mark 6:40 Prep
GRK: ?κατ?ν κα? κατ? πεντ?κοντα
INT: hundreds and by fifties

Mark 7:5 Prep
GRK: μαθητα? σου κατ? τ?ν παρ?δοσιν
NAS: not walk according to the tradition
KJV: disciples according to the tradition
INT: disciples of you according to the tradition

Mark 7:33 Prep
GRK: το? ?χλου κατ' ?δ?αν ?βαλεν
KJV: he took him aside from the multitude,
INT: the crowd aside privately he put

Mark 9:2 Prep
GRK: ?ρο? ?ψηλ?ν κατ' ?δ?αν μ?νου?
KJV: mountain apart by themselves:
INT: a mountain high apart themselves alone

Mark 9:28 Prep
GRK: μαθητα? α?το? κατ' ?δ?αν ?πηρ?των
NAS: [began] questioning Him privately, Why
KJV: asked him privately, Why could
INT: disciples of him in private asked

Mark 9:40 Prep
GRK: ο?κ ?στιν καθ' ?μ?ν ?π?ρ
NAS: For he who is not against us is for us.
KJV: is not against us is
INT: not is against us for

Mark 11:25 Prep
GRK: τι ?χετε κατ? τινο? ?να
NAS: you have anything against anyone, so
KJV: ye have ought against any: that
INT: anything you have against anyone that

Mark 13:3 Prep
GRK: ?πηρ?τα α?τ?ν κατ' ?δ?αν Π?τρο?
NAS: were questioning Him privately,
KJV: asked him privately,
INT: asked him in private Peter

Mark 13:8 Prep
GRK: ?σονται σεισμο? κατ? τ?που? ?σονται
NAS: there will be earthquakes in various places;
KJV: earthquakes in divers places,
INT: there will be earthquakes throughout places there will be

Mark 14:19 Prep
GRK: α?τ? ε?? κατ? ε?? Μ?τι
INT: to him one by one not

Mark 14:49 Prep
GRK: καθ' ?μ?ραν ?μην
NAS: Every day
INT: every day I was

Mark 14:55 Prep
GRK: συν?δριον ?ζ?τουν κατ? το? ?ησο?
NAS: testimony against Jesus
KJV: sought for witness against Jesus to
INT: Council sought against Jesus

Mark 14:56 Prep
GRK: γ?ρ ?ψευδομαρτ?ρουν κατ' α?το? κα?
NAS: were giving FALSE testimony against Him, but their testimony
KJV: bare false witness against him,
INT: indeed bore false testimony against him but

Mark 14:57 Prep
GRK: ?ναστ?ντε? ?ψευδομαρτ?ρουν κατ' α?το? λ?γοντε?
NAS: up and [began] to give FALSE testimony against Him, saying,
KJV: and bare false witness against him,
INT: having risen up bore false testimony against him saying

Mark 15:6 Prep
GRK: Κατ? δ? ?ορτ?ν
KJV: Now at [that] feast he released
INT: at moreover [the] feast

Luke 1:9 Prep
GRK: κατ? τ? ?θο?
NAS: according to the custom
KJV: According to the custom
INT: according to the custom

Luke 1:18 Prep
GRK: τ?ν ?γγελον Κατ? τ? γν?σομαι
NAS: to the angel, How will I know
KJV: the angel, Whereby shall I know
INT: the angel By what will I know

Luke 1:38 Prep
GRK: γ?νοιτ? μοι κατ? τ? ??μ?
NAS: may it be done to me according to your word.
KJV: be it unto me according to thy word.
INT: be it to me according to the word

Luke 2:22 Prep
GRK: καθαρισμο? α?τ?ν κατ? τ?ν ν?μον
NAS: for their purification according to the law
KJV: purification according to the law
INT: purification of them according to the law

Luke 2:24 Prep
GRK: δο?ναι θυσ?αν κατ? τ? ε?ρημ?νον
NAS: a sacrifice according to what was said
KJV: a sacrifice according to that which is said
INT: to offer a sacrifice according to that which has been said

Luke 2:27 Prep
GRK: ποι?σαι α?το?? κατ? τ? ε?θισμ?νον
KJV: for him after the custom of the law,
INT: they might do them according to what had become customary

Luke 2:29 Prep
GRK: σου δ?σποτα κατ? τ? ??μ?
NAS: in peace, According to Your word;
KJV: in peace, according to thy word:
INT: of you Master according to the word

Luke 2:31 Prep
GRK: ? ?το?μασα? κατ? πρ?σωπον π?ντων
KJV: thou hast prepared before the face
INT: which you have prepared before [the] face of all

Luke 2:39 Prep
GRK: π?ντα τ? κατ? τ?ν ν?μον
NAS: everything according to the Law
KJV: all things according to the law
INT: everything according to the law

Luke 2:41 Prep
GRK: γονε?? α?το? κατ' ?το? ε??
NAS: to Jerusalem every year
KJV: to Jerusalem every year at the feast
INT: parents of him every year to

Luke 2:42 Prep
GRK: ?ναβαιν?ντων α?τ?ν κατ? τ? ?θο?
NAS: they went up [there] according to the custom
KJV: Jerusalem after the custom
INT: having gone up they according to the custom

Luke 4:14 Prep
GRK: φ?μη ?ξ?λθεν καθ' ?λη? τ??
NAS: Him spread through all
KJV: him through all
INT: a report went out into all the

Luke 4:16 Prep
GRK: κα? ε?σ?λθεν κατ? τ? ε?ωθ??
KJV: his custom was, he went into
INT: and he entered according to the custom

Luke 6:23 Prep
GRK: τ? ο?ραν? κατ? τ? α?τ?
NAS: For in the same way their fathers
KJV: heaven: for in the like manner did
INT: heaven according to these things them

Luke 6:26 Prep
GRK: ο? ?νθρωποι κατ? τ? α?τ?
NAS: the false prophets in the same way.
INT: men according to these things them

Luke 8:1 Prep
GRK: α?τ?? δι?δευεν κατ? π?λιν κα?
NAS: and village to another, proclaiming
KJV: he went throughout every city and
INT: he journeyed throughout city and

Luke 8:4 Prep
GRK: κα? τ?ν κατ? π?λιν ?πιπορευομ?νων
NAS: and those from the various cities
KJV: to him out of every city, he spake
INT: and those who from each town were coming

Luke 8:33 Prep
GRK: ? ?γ?λη κατ? το? κρημνο?
NAS: rushed down the steep bank
KJV: ran violently down a steep
INT: the herd down the steep

Luke 8:39 Prep
GRK: κα? ?π?λθεν καθ' ?λην τ?ν
NAS: proclaiming throughout the whole
KJV: and published throughout the whole
INT: And he departed through all the

Luke 9:6 Prep
GRK: δ? δι?ρχοντο κατ? τ?? κ?μα?
KJV: and went through the towns,
INT: moreover they passed through the villages

Luke 9:10 Prep
GRK: α?το?? ?πεχ?ρησεν κατ' ?δ?αν ε??
KJV: and went aside privately into
INT: them he withdrew by himself into

Luke 9:18 Prep
GRK: α?τ?ν προσευχ?μενον κατ? μ?να? συν?σαν
INT: he praying in solitary were with

Luke 9:23 Prep
GRK: σταυρ?ν α?το? καθ' ?μ?ραν κα?
NAS: up his cross daily and follow
INT: cross of him every daily and

Luke 9:50 Prep
GRK: ο?κ ?στιν καθ' ?μ?ν ?π?ρ
NAS: [him]; for he who is not against you is for you.
KJV: that is not against us is
INT: not is against us for

Luke 10:4 Prep
GRK: κα? μηδ?να κατ? τ?ν ?δ?ν
KJV: salute no man by the way.
INT: and no one on the road

Luke 10:23 Prep
GRK: το?? μαθητ?? κατ' ?δ?αν ε?πεν
NAS: He said privately, Blessed
INT: the disciples in private he said

Luke 10:31 Prep
GRK: κατ? συγκυρ?αν δ?
KJV: And by chance there came down
INT: By chance now

Luke 10:32 Prep
GRK: Λευ?τη? γεν?μενο? κατ? τ?ν τ?πον
KJV: when he was at the place,
INT: a Levite was at the spot

Luke 10:33 Prep
GRK: ?δε?ων ?λθεν κατ' α?τ?ν κα?
KJV: came where he was:
INT: journeying came to him and

Luke 11:3 Prep
GRK: ?μ?ν τ? καθ' ?μ?ραν
NAS: Give us each day our daily
KJV: Give us day by day our
INT: us each day

Luke 11:23 Prep
GRK: μετ' ?μο? κατ' ?μο? ?στ?ν
NAS: He who is not with Me is against Me; and he who does not gather
KJV: me is against me: and
INT: with me against me is

Luke 13:22 Prep
GRK: Κα? διεπορε?ετο κατ? π?λει? κα?
NAS: and village to another, teaching,
KJV: And he went through the cities and
INT: And he went through by towns and

Luke 15:14 Prep
GRK: λιμ?? ?σχυρ? κατ? τ?ν χ?ραν
KJV: a mighty famine in that land;
INT: a famine severe throughout the country

Luke 16:19 Prep
GRK: β?σσον ε?φραιν?μενο? καθ' ?μ?ραν λαμπρ??
NAS: joyously living in splendor every day.
KJV: and fared sumptuously every day:
INT: fine linen making good cheer every day in splendor

Luke 17:30 Prep
GRK: κατ? τ? α?τ?
NAS: It will be just the same on the day
KJV: Even thus shall it be
INT: according them

Luke 19:47 Prep
GRK: διδ?σκων τ? καθ' ?μ?ραν ?ν
NAS: And He was teaching daily in the temple;
KJV: And he taught daily in the temple.
INT: teaching every day in

Luke 21:11 Prep
GRK: μεγ?λοι κα? κατ? τ?που? λιμο?
NAS: earthquakes, and in various places
KJV: shall be in divers places,
INT: great and in different places famines

Luke 22:22 Prep
GRK: το? ?νθρ?που κατ? τ? ?ρισμ?νον
KJV: goeth, as it was determined:
INT: of man according to what has been determined

Luke 22:39 Prep
GRK: ?ξελθ?ν ?πορε?θη κατ? τ? ?θο?
KJV: and went, as he was wont,
INT: having gone forth he went according to the custom

Luke 22:53 Prep
GRK: καθ' ?μ?ραν ?ντο?
NAS: While I was with you daily in the temple,
INT: every day I was

Luke 23:5 Prep
GRK: λα?ν διδ?σκων καθ' ?λη? τ??
NAS: teaching all over Judea, starting
KJV: teaching throughout all
INT: people teaching throughout all

Luke 23:14 Prep
GRK: ?ν κατηγορε?τε κατ' α?το?
NAS: which you make against Him.
KJV: touching those things whereof ye accuse
INT: of which you bring accusation against him

Luke 23:17 Prep
GRK: ?πολ?ειν α?το?? κατ? ?ορτ?ν ?να
KJV: one unto them at the feast.)
INT: to release to them at [the] feast one

Luke 23:56 Prep
GRK: σ?ββατον ?σ?χασαν κατ? τ?ν ?ντολ?ν
NAS: they rested according to the commandment.
KJV: the sabbath day according to the commandment.
INT: Sabbath rested according to the commandment

John 2:6 Prep
GRK: ?δρ?αι ?ξ κατ? τ?ν καθαρισμ?ν
KJV: of stone, after the manner of the purifying
INT: water pots six acccording to to the purification

John 5:4 Prep
GRK: ?γγελο? γ?ρ κατ? καιρ?ν κατ?βαινεν
KJV: went down at a certain season
INT: an angel indeed during [a certain] season descended

John 7:24 Prep
GRK: μ? κρ?νετε κατ' ?ψιν ?λλ?
NAS: Do not judge according to appearance,
KJV: not according to the appearance,
INT: not Judge according to appearance but

John 8:9 Prep
GRK: ?ξ?ρχοντο ε?? καθ' ε?? ?ρξ?μενοι
INT: they went out one by one having begun

John 8:15 Prep
GRK: ?με?? κατ? τ?ν σ?ρκα
NAS: You judge according to the flesh;
KJV: Ye judge after the flesh; I
INT: You according to the flesh

John 10:3 Prep
GRK: πρ?βατα φωνε? κατ' ?νομα κα?
KJV: his own sheep by name, and
INT: sheep he calls by name and

John 18:29 Prep
GRK: κατηγορ?αν φ?ρετε κατ? το? ?νθρ?που
INT: accusation bring you against the man

John 18:31 Prep
GRK: ?με?? κα? κατ? τ?ν ν?μον
NAS: and judge Him according to your law.
KJV: judge him according to your law.
INT: yourselves and according to the law

John 19:7 Prep
GRK: ?χομεν κα? κατ? τ?ν ν?μον
KJV: a law, and by our law
INT: have and according to the law

John 19:11 Prep
GRK: ε?χε? ?ξουσ?αν κατ' ?μο? ο?δεμ?αν
NAS: authority over Me, unless
INT: You had authority also me against

John 21:25 Prep
GRK: ??ν γρ?φηται καθ' ?ν ο?δ'
KJV: they should be written every one,
INT: if they should be written by one not even

Acts 2:10 Prep
GRK: Λιβ?η? τ?? κατ? Κυρ?νην κα?
NAS: of Libya around Cyrene,
KJV: of Libya about Cyrene,
INT: of Libya which [are] around Cyrene and

Acts 2:46 Prep
GRK: καθ' ?μ?ραν τε
KJV: bread from house to house,
INT: every day and

Acts 2:46 Prep
GRK: κλ?ντ?? τε κατ' ο?κον ?ρτον
KJV: they, continuing daily with one accord
INT: breaking moreover in house bread

Acts 2:47 Prep
GRK: το?? σωζομ?νου? καθ' ?μ?ραν ?π?
KJV: to the church daily such as should be saved.
INT: those who were being saved every day to

Acts 3:2 Prep
GRK: ?ν ?τ?θουν καθ' ?μ?ραν πρ??
NAS: they used to set down every day
INT: whom they placed every day at

Acts 3:13 Prep
GRK: κα? ?ρν?σασθε κατ? πρ?σωπον Πιλ?του
KJV: denied him in the presence of Pilate,
INT: and denied in presence of Pilate

Acts 3:17 Prep
GRK: ο?δα ?τι κατ? ?γνοιαν ?πρ?ξατε
KJV: I wot that through ignorance ye did
INT: I know that in ignorance you acted

Acts 3:22 Prep
GRK: α?το? ?κο?σεσθε κατ? π?ντα ?σα
KJV: shall ye hear in all things
INT: him will you hear in all things as many as

Acts 4:26 Prep
GRK: τ? α?τ? κατ? το? κυρ?ου
NAS: TOGETHER AGAINST THE LORD
KJV: together against the Lord,
INT: themselves against the Lord

Acts 4:26 Prep
GRK: κυρ?ου κα? κατ? το? χριστο?
NAS: THE LORD AND AGAINST HIS CHRIST.'
KJV: the Lord, and against his Christ.
INT: Lord and against the Christ

Acts 5:42 Prep
GRK: ?ερ? κα? κατ' ο?κον ο?κ
KJV: and in every house,
INT: temple and in house not

Acts 6:13 Prep
GRK: λαλ?ν ??ματα κατ? το? τ?που
NAS: incessantly speaks against this holy
KJV: blasphemous words against this holy
INT: speaking words against the place

Acts 7:44 Prep
GRK: ποι?σαι α?τ?ν κατ? τ?ν τ?πον
NAS: [him] to make it according to the pattern
KJV: it according to the fashion
INT: to make it according to the model

Acts 8:1 Prep
GRK: δ? διεσπ?ρησαν κατ? τ?? χ?ρα?
NAS: scattered throughout the regions
KJV: scattered abroad throughout the regions
INT: moreover were scattered throughout the countries

Acts 8:3 Prep
GRK: τ?ν ?κκλησ?αν κατ? το?? ο?κου?
NAS: house after house,
KJV: entering into every house,
INT: the church by the houses

Acts 8:26 Prep
GRK: κα? πορε?ου κατ? μεσημβρ?αν ?π?
KJV: and go toward the south unto
INT: and go toward [the] south unto

Acts 8:36 Prep
GRK: δ? ?πορε?οντο κατ? τ?ν ?δ?ν
NAS: As they went along the road they came
KJV: as they went on [their] way, they came
INT: moreover they were going along the road

Acts 9:31 Prep
GRK: ο?ν ?κκλησ?α καθ' ?λη? τ??
NAS: So the church throughout all Judea
KJV: rest throughout all
INT: then churches throughout all

Acts 9:42 Prep
GRK: δ? ?γ?νετο καθ' ?λη? τ??
NAS: known all over Joppa, and many
KJV: it was known throughout all Joppa;
INT: moreover it became throughout all

Acts 10:37 Prep
GRK: γεν?μενον ??μα καθ' ?λη? τ??
NAS: which took place throughout all
KJV: which was published throughout all
INT: having come declaration through all

Acts 11:1 Prep
GRK: ο? ?ντε? κατ? τ?ν ?ουδα?αν
NAS: and the brethren who were throughout Judea
KJV: brethren that were in Judaea heard
INT: who were in Judea

Acts 12:1 Prep
GRK: Κατ' ?κε?νον δ?
NAS: Now about that time Herod
KJV: Now about that time
INT: at that moreover

Acts 13:1 Prep
GRK: ?ν ?ντιοχε?? κατ? τ?ν ο?σαν
KJV: Now there were in the church that was
INT: in Antioch in the being

Acts 13:22 Prep
GRK: ?εσσα? ?νδρα κατ? τ?ν καρδ?αν
NAS: After He had removed him, He raised
KJV: a man after mine own
INT: of Jesse a man according to the heart

Acts 13:23 Prep
GRK: το? σπ?ρματο? κατ' ?παγγελ?αν ?γαγεν
NAS: of this man, according to promise,
KJV: God according to [his] promise
INT: the seed according to promise raised up

Acts 13:27 Prep
GRK: προφητ?ν τ?? κατ? π?ν σ?ββατον
INT: prophets who on every Sabbath

Acts 14:1 Prep
GRK: ?ν ?κον?? κατ? τ? α?τ?
NAS: of the Jews together, and spoke
KJV: that they went both together into
INT: in Iconium together the same

Acts 14:2 Prep
GRK: τ?ν ?θν?ν κατ? τ?ν ?δελφ?ν
NAS: and embittered them against the brethren.
KJV: evil affected against the brethren.
INT: of the Gentiles against the brothers

Acts 14:23 Prep
GRK: δ? α?το?? κατ' ?κκλησ?αν πρεσβυτ?ρου?
NAS: elders for them in every church,
KJV: elders in every church,
INT: moreover for them in every church elders

Acts 15:11 Prep
GRK: πιστε?ομεν σωθ?ναι καθ' ?ν τρ?πον
KJV: we shall be saved, even as
INT: we believe to be saved in same manner

Acts 15:21 Prep
GRK: γενε?ν ?ρχα?ων κατ? π?λιν το??
NAS: generations has in every city those
KJV: hath in every city
INT: generations of old in every city those

Acts 15:21 Prep
GRK: τα?? συναγωγα?? κατ? π?ν σ?ββατον
KJV: in the synagogues every sabbath day.
INT: the synagogues on every Sabbath

Acts 15:23 Prep
GRK: ?δελφο? το?? κατ? τ?ν ?ντι?χειαν
KJV: are of the Gentiles in Antioch and
INT: brothers to those in Antioch

Acts 15:36 Prep
GRK: το?? ?δελφο?? κατ? π?λιν π?σαν
KJV: our brethren in every city
INT: the brothers in city every

Acts 16:5 Prep
GRK: τ? ?ριθμ? καθ' ?μ?ραν
NAS: and were increasing in number daily.
INT: the in number every day

Acts 16:7 Prep
GRK: ?λθ?ντε? δ? κατ? τ?ν Μυσ?αν
KJV: After they were come to Mysia,
INT: having come also down to Mysia

Acts 16:22 Prep
GRK: ? ?χλο? κατ' α?τ?ν κα?
NAS: rose up together against them, and the chief magistrates
KJV: rose up together against them:
INT: the crowd against them and

Acts 16:25 Prep
GRK: Κατ? δ? τ?
NAS: But about midnight Paul
KJV: And at midnight Paul
INT: toward moreover

Acts 17:2 Prep
GRK: κατ? δ? τ?
NAS: And according to Paul's custom,
KJV: And Paul, as his manner was, went in
INT: according to moreover the

Acts 17:11 Prep
GRK: προθυμ?α? τ? καθ' ?μ?ραν ?νακρ?νοντε?
NAS: the Scriptures daily [to see] whether
INT: readiness on the every day examining

Acts 17:17 Prep
GRK: τ? ?γορ? κατ? π?σαν ?μ?ραν
KJV: the market daily with
INT: the marketplace on the every day

Acts 17:22 Prep
GRK: ?νδρε? ?θηνα?οι κατ? π?ντα ??
KJV: I perceive that in all things ye
INT: Men Athenians in all things that

Acts 17:28 Prep
GRK: τινε? τ?ν καθ' ?μ?? ποιητ?ν
KJV: also of your own poets have said,
INT: some of the among you poets

Acts 18:4 Prep
GRK: τ? συναγωγ? κατ? π?ν σ?ββατον
INT: the synagogue on every Sabbath

Acts 18:14 Prep
GRK: ? ?ουδα?οι κατ? λ?γον ?ν
KJV: [ye] Jews, reason would
INT: O Jews according to reason anyhow

Acts 18:15 Prep
GRK: ν?μου το? καθ' ?μ?? ?ψεσθε
KJV: names, and [of] your law,
INT: a law which [is] among you you will see

Acts 19:9 Prep
GRK: το?? μαθητ?? καθ' ?μ?ραν διαλεγ?μενο?
NAS: reasoning daily in the school
KJV: disputing daily in
INT: the disciples every day reasoning

Acts 19:16 Prep
GRK: ?μφοτ?ρων ?σχυσεν κατ' α?τ?ν ?στε
KJV: them, and prevailed against them, so
INT: them all prevailed against them so that

Acts 19:20 Prep
GRK: Ο?τω? κατ? κρ?το? το?
KJV: So mightily grew the word
INT: Thus with might the

Acts 19:23 Prep
GRK: ?γ?νετο δ? κατ? τ?ν καιρ?ν
NAS: About that time there occurred
INT: Came to pass moreover at the time

Acts 20:20 Prep
GRK: δημοσ?? κα? κατ' ο?κου?
KJV: publickly, and from house to house,
INT: publicly and to houses

Acts 20:23 Prep
GRK: τ? ?γιον κατ? π?λιν διαμαρτ?ρετα?
NAS: solemnly testifies to me in every city,
KJV: Ghost witnesseth in every city, saying
INT: Holy in every city fully testifies

Acts 21:19 Prep
GRK: α?το?? ?ξηγε?το καθ' ?ν ?καστον
KJV: he declared particularly what things
INT: them he related by one each

Acts 21:21 Prep
GRK: Μωυσ?ω? το?? κατ? τ? ?θνη
NAS: the Jews who are among the Gentiles
KJV: the Jews which are among the Gentiles
INT: Moses those among the Gentiles

Acts 21:28 Prep
GRK: ?νθρωπο? ? κατ? το? λαο?
NAS: everywhere against our people
KJV: [men] every where against the people,
INT: man who against the people

Acts 22:3 Prep
GRK: Γαμαλι?λ πεπαιδευμ?νο? κατ? ?κρ?βειαν το?
NAS: strictly according to the law
KJV: [and] taught according to the perfect manner
INT: of Gamaliel having been instructed according to [the] exactness of the

Acts 22:12 Prep
GRK: ?ν?ρ ε?λαβ?? κατ? τ?ν ν?μον
KJV: man according to the law,
INT: a man devout according to the law

Acts 22:19 Prep
GRK: κα? δ?ρων κατ? τ?? συναγωγ??
NAS: that in one synagogue after another I used to imprison
KJV: beat in every synagogue
INT: and beating in every of those synagogues

Acts 23:3 Prep
GRK: κρ?νων με κατ? τ?ν ν?μον
NAS: to try me according to the Law,
KJV: to judge me after the law, and
INT: judging me according to the law

Acts 23:19 Prep
GRK: κα? ?ναχωρ?σα? κατ' ?δ?αν ?πυνθ?νετο
NAS: [began] to inquire of him privately, What
KJV: went [with him] aside privately, and asked
INT: and having withdrawn in private inquired

Acts 23:31 Prep
GRK: ο?ν στρατι?ται κατ? τ? διατεταγμ?νον
NAS: the soldiers, in accordance with their orders,
KJV: the soldiers, as it was commanded
INT: Therefore [the] soldiers according to the orders given

Acts 24:1 Prep
GRK: τ? ?γεμ?νι κατ? το? Πα?λου
NAS: to the governor against Paul.
KJV: informed the governor against Paul.
INT: to the governor against Paul

Acts 24:5 Prep
GRK: ?ουδα?οι? το?? κατ? τ?ν ο?κουμ?νην
NAS: the Jews throughout the world,
KJV: the Jews throughout the world,
INT: Jews in the world

Acts 24:6 Prep
GRK: ?κρατ?σαμεν κα? κατ? τ?ν ?μ?τερον
KJV: have judged according to our
INT: we seized and according to our

Acts 24:12 Prep
GRK: συναγωγα?? ο?τε κατ? τ?ν π?λιν
KJV: the synagogues, nor in the city:
INT: synagogues nor in the city

Acts 24:14 Prep
GRK: σοι ?τι κατ? τ?ν ?δ?ν
NAS: I admit to you, that according to the Way
KJV: unto thee, that after the way which
INT: to you that of the Way

Acts 24:14 Prep
GRK: π?σι το?? κατ? τ?ν ν?μον
NAS: everything that is in accordance with the Law
KJV: which are written in the law and
INT: all things which throughout the law

Acts 24:22 Prep
GRK: διαγν?σομαι τ? καθ' ?μ??
KJV: of your matter.
INT: I will examine the things as to you

Acts 25:2 Prep
GRK: τ?ν ?ουδα?ων κατ? το? Πα?λου
NAS: brought charges against Paul,
KJV: informed him against Paul, and
INT: of the Jews against Paul

Acts 25:3 Prep
GRK: α?το?μενοι χ?ριν κατ' α?το? ?πω?
NAS: a concession against Paul, that he might have him brought
KJV: And desired favour against him, that
INT: asking a favor against him that

Acts 25:3 Prep
GRK: ?νελε?ν α?τ?ν κατ? τ?ν ?δ?ν
KJV: laying wait in the way to kill
INT: to put to death him on the way

Acts 25:14 Prep
GRK: ?ν?θετο τ? κατ? τ?ν Πα?λον
KJV: Paul's cause unto the king,
INT: laid before the things relating to Paul

Acts 25:15 Prep
GRK: ?ουδα?ων α?το?μενοι κατ' α?το? καταδ?κην
KJV: [to have] judgment against him.
INT: Jews asking against him judgment

Acts 25:16 Prep
GRK: ? κατηγορο?μενο? κατ? πρ?σωπον ?χοι
KJV: the accusers face to face,
INT: the [one] being accused to face may have

Acts 25:23 Prep
GRK: ?νδρ?σιν το?? κατ' ?ξοχ?ν τ??
KJV: and principal men
INT: men in prominence in the

Acts 25:27 Prep
GRK: κα? τ?? κατ' α?το? α?τ?α?
NAS: also the charges against him.
KJV: the crimes [laid] against him.
INT: also the against him charges

Acts 26:3 Prep
GRK: π?ντων τ?ν κατ? ?ουδα?ου? ?θ?ν
NAS: and questions among [the] Jews;
KJV: questions which are among the Jews:
INT: of all the of Jews customs

Acts 26:5 Prep
GRK: μαρτυρε?ν ?τι κατ? τ?ν ?κριβεστ?την
NAS: [as] a Pharisee according to the strictest
KJV: that after the most straitest
INT: bear witness that according to the strictest

Acts 26:11 Prep
GRK: κα? κατ? π?σα? τ??
KJV: them oft in every synagogue,
INT: And in all the

Acts 26:13 Prep
GRK: ?μ?ρα? μ?ση? κατ? τ?ν ?δ?ν
KJV: O king, I saw in the way a light
INT: day mid on the road

Acts 27:2 Prep
GRK: ε?? το?? κατ? τ?ν ?σ?αν
NAS: to the regions along the coast of Asia,
KJV: meaning to sail by the coasts of Asia;
INT: to the along Asia

Acts 27:5 Prep
GRK: π?λαγο? τ? κατ? τ?ν Κιλικ?αν
NAS: the sea along the coast of Cilicia
KJV: the sea of Cilicia
INT: moreover along Cilicia

Acts 27:7 Prep
GRK: μ?λι? γεν?μενοι κατ? τ?ν Κν?δον
NAS: had arrived off Cnidus,
KJV: were come over against Cnidus,
INT: difficultly having come over against Cnidus

Acts 27:7 Prep
GRK: τ?ν Κρ?την κατ? Σαλμ?νην
NAS: of Crete, off Salmone;
KJV: Crete, over against Salmone;
INT: Crete over against Salmone

Acts 27:12 Prep
GRK: Κρ?τη? βλ?ποντα κατ? λ?βα κα?
KJV: and lieth toward the south west
INT: of Crete looking toward southwest and

Acts 27:12 Prep
GRK: λ?βα κα? κατ? χ?ρον
INT: southwest and toward northwest

Acts 27:14 Prep
GRK: δ? ?βαλεν κατ' α?τ?? ?νεμο?
NAS: there rushed down from the land a violent
KJV: there arose against it
INT: however there came down it a wind

Acts 27:25 Prep
GRK: ο?τω? ?σται καθ' ?ν τρ?πον
KJV: it shall be even as it was told
INT: thus it will be according to the way

Acts 27:27 Prep
GRK: τ? ?δρ?? κατ? μ?σον τ??
NAS: in the Adriatic Sea, about midnight
KJV: in Adria, about midnight the shipmen
INT: the Adriatic toward [the] middle of the

Acts 27:29 Prep
GRK: μ? που κατ? τραχε?? τ?που?
INT: lest somewhere on rocky places

Acts 28:16 Prep
GRK: Πα?λ? μ?νειν καθ' ?αυτ?ν σ?ν
KJV: was suffered to dwell by himself with
INT: Paul to remain by himself with

Romans 1:3 Prep
GRK: σπ?ρματο? Δαυ?δ κατ? σ?ρκα
NAS: of David according to the flesh,
KJV: of David according to the flesh;
INT: seed of David according to flesh

Romans 1:4 Prep
GRK: ?ν δυν?μει κατ? πνε?μα ?γιωσ?νη?
NAS: from the dead, according to the Spirit
KJV: power, according to the spirit
INT: in power according to [the] Spirit of holiness

Romans 1:15 Prep
GRK: ο?τω? τ? κατ' ?μ? πρ?θυμον
KJV: So, as much as in me is, I am ready
INT: so as to me [there is] readiness

Romans 2:2 Prep
GRK: θεο? ?στ?ν κατ? ?λ?θειαν ?π?
NAS: of God rightly falls
KJV: of God is according to truth against
INT: of God is according to truth upon

Romans 2:5 Prep
GRK: κατ? δ? τ?ν
NAS: But because of your stubbornness
KJV: But after thy hardness
INT: because of moreover the

Romans 2:6 Prep
GRK: ?ποδ?σει ?κ?στ? κατ? τ? ?ργα
NAS: TO EACH PERSON ACCORDING TO HIS DEEDS:
KJV: to every man according to his
INT: will give to each according to the works

Romans 2:7 Prep
GRK: το?? μ?ν καθ' ?πομον?ν ?ργου
INT: to those that indeed with endurance in work

Romans 2:16 Prep
GRK: τ?ν ?νθρ?πων κατ? τ? ε?αγγ?λι?ν
NAS: when, according to my gospel,
KJV: Jesus Christ according to my gospel.
INT: of men according to the gospel

Romans 3:2 Prep
GRK: πολ? κατ? π?ντα τρ?πον
KJV: Much every way: chiefly,
INT: Much in every way

Romans 3:5 Prep
GRK: τ?ν ?ργ?ν κατ? ?νθρωπον λ?γω
NAS: is He? (I am speaking in human terms.)
KJV: vengeance? (I speak as a man)
INT: the wrath According to man I speak

Romans 4:1 Prep
GRK: προπ?τορα ?μ?ν κατ? σ?ρκα
NAS: our forefather according to the flesh,
KJV: father, as pertaining to the flesh,
INT: father of us according to flesh

Romans 4:4 Prep
GRK: ο? λογ?ζεται κατ? χ?ριν ?λλ?
KJV: not reckoned of grace, but
INT: not is reckoned according to grace but

Romans 4:4 Prep
GRK: χ?ριν ?λλ? κατ? ?φε?λημα
KJV: grace, but of debt.
INT: grace but according to debt

Romans 4:16 Prep
GRK: π?στεω? ?να κατ? χ?ριν ε??
NAS: in order that [it may be] in accordance with grace,
KJV: that [it might be] by grace;
INT: faith [it is] that according to grace [it might be] for

Romans 4:18 Prep
GRK: πολλ?ν ?θν?ν κατ? τ? ε?ρημ?νον
NAS: nations according to that which had been spoken,
KJV: nations, according to that which was spoken,
INT: of many nations according to that which had been said

Romans 5:6 Prep
GRK: ?σθεν?ν ?τι κατ? καιρ?ν ?π?ρ
KJV: without strength, in due time
INT: without strength still according to right time for

Romans 7:13 Prep
GRK: ?να γ?νηται καθ' ?περβολ?ν ?μαρτωλ??
KJV: might become exceeding sinful.
INT: that might become beyond excessively sinful

Romans 7:22 Prep
GRK: το? θεο? κατ? τ?ν ?σω
KJV: of God after the inward
INT: of God according to the inward

Romans 8:1 Prep
GRK: ?ησο? μ? κατ? σ?ρκα περιπατο?σιν
KJV: who walk not after the flesh, but
INT: Jesus not according to flesh who walk

Romans 8:1 Prep
GRK: περιπατο?σιν ?λλ? κατ? πνε?μα
KJV: the flesh, but after the Spirit.
INT: who walk but according to Spirit

Romans 8:4 Prep
GRK: το?? μ? κατ? σ?ρκα περιπατο?σιν
NAS: in us, who do not walk according to the flesh
KJV: who walk not after the flesh, but
INT: who not according to flesh walk

Romans 8:4 Prep
GRK: περιπατο?σιν ?λλ? κατ? πνε?μα
NAS: to the flesh but according to the Spirit.
KJV: the flesh, but after the Spirit.
INT: walk but according to Spirit

Romans 8:5 Prep
GRK: ο? γ?ρ κατ? σ?ρκα ?ντε?
NAS: For those who are according to the flesh
KJV: they that are after the flesh
INT: those who indeed according to flesh are

Romans 8:5 Prep
GRK: ο? δ? κατ? πνε?μα τ?
NAS: but those who are according to the Spirit,
KJV: but they that are after the Spirit
INT: those who however according to Spirit the things

Romans 8:12 Prep
GRK: σαρκ? το? κατ? σ?ρκα ζ?ν
NAS: to live according to the flesh--
KJV: to the flesh, to live after the flesh.
INT: flesh according to flesh to live

Romans 8:13 Prep
GRK: ε? γ?ρ κατ? σ?ρκα ζ?τε
NAS: you are living according to the flesh,
KJV: if ye live after the flesh, ye shall
INT: if indeed according to flesh you live

Romans 8:27 Prep
GRK: πνε?ματο? ?τι κατ? θε?ν ?ντυγχ?νει
NAS: for the saints according to [the will of] God.
KJV: the saints according to [the will of] God.
INT: Spirit because according to God he intercedes

Romans 8:28 Prep
GRK: ?γαθ?ν το?? κατ? πρ?θεσιν κλητο??
NAS: who are called according to [His] purpose.
KJV: the called according to [his] purpose.
INT: good to those who according to [his] purpose called

Romans 8:31 Prep
GRK: ?μ?ν τ?? καθ' ?μ?ν
NAS: God [is] for us, who [is] against us?
KJV: us, who [can be] against us?
INT: us who [can be] against us

Romans 8:33 Prep
GRK: τ?? ?γκαλ?σει κατ? ?κλεκτ?ν θεο?
NAS: will bring a charge against God's
KJV: shall lay any thing to the charge of God's
INT: Who will bring an accusation against [the] elect of God

Romans 9:3 Prep
GRK: συγγεν?ν μου κατ? σ?ρκα
NAS: my kinsmen according to the flesh,
KJV: my kinsmen according to the flesh:
INT: kinsmen of me according to flesh

Romans 9:5 Prep
GRK: χριστ?? τ? κατ? σ?ρκα ?
NAS: is the Christ according to the flesh,
KJV: of whom as concerning the flesh Christ
INT: Christ according to [the] flesh who

Romans 9:9 Prep
GRK: λ?γο? ο?το? Κατ? τ?ν καιρ?ν
KJV: [is] the word of promise, At this time
INT: word [is] this According to the time

Romans 9:11 Prep
GRK: ?να ? κατ' ?κλογ?ν πρ?θεσι?
NAS: purpose according to [His] choice
KJV: of God according to election
INT: that the according to election purpose

Romans 10:2 Prep
GRK: ?λλ' ο? κατ' ?π?γνωσιν
NAS: for God, but not in accordance with knowledge.
KJV: but not according to knowledge.
INT: but not according to knowledge

Romans 11:2 Prep
GRK: τ? θε? κατ? το? ?σρα?λ
NAS: he pleads with God against Israel?
KJV: to God against Israel,
INT: with God against Israel

Romans 11:5 Prep
GRK: καιρ? λε?μμα κατ' ?κλογ?ν χ?ριτο?
NAS: a remnant according to [God's] gracious
KJV: a remnant according to the election
INT: time a remnant according to election of grace

Romans 11:21 Prep
GRK: θε?? τ?ν κατ? φ?σιν κλ?δων
INT: God the according to nature branches

Romans 11:24 Prep
GRK: ?κ τ?? κατ? φ?σιν ?ξεκ?πη?
NAS: who are the natural [branches] be grafted
KJV: the olive tree which is wild by nature,
INT: out of the according to nature were cut off

Romans 11:24 Prep
GRK: ο?τοι ο? κατ? φ?σιν ?νκεντρισθ?σονται
KJV: shall these, which be the natural [branches], be graffed into
INT: these who according to nature [are] will be grafted into

Romans 11:28 Prep
GRK: κατ? μ?ν τ?
NAS: From the standpoint of the gospel
KJV: but as touching the election,
INT: As regards indeed the

Romans 11:28 Prep
GRK: δι' ?μ?? κατ? δ? τ?ν
NAS: for your sake, but from the standpoint of [God's] choice
KJV: As concerning the gospel,
INT: for sake of you As regards however the

Romans 12:5 Prep
GRK: τ? δ? καθ' ε?? ?λλ?λων
NAS: in Christ, and individually members
KJV: Christ, and every one members
INT: and individually one of each other

Romans 12:6 Prep
GRK: δ? χαρ?σματα κατ? τ?ν χ?ριν
NAS: that differ according to the grace
KJV: differing according to the grace
INT: moreover gifts according to the grace

Romans 12:6 Prep
GRK: ε?τε προφητε?αν κατ? τ?ν ?ναλογ?αν
NAS: prophecy, according to the proportion
KJV: prophecy, [let us prophesy] according to the proportion
INT: whether prophecy according to the proportion

Romans 14:15 Prep
GRK: λυπε?ται ο?κ?τι κατ? ?γ?πην περιπατε??
NAS: walking according to love.
INT: is grieved no longer according to love you walk

Romans 14:22 Prep
GRK: ?ν ?χει? κατ? σεαυτ?ν ?χε
KJV: faith? have [it] to thyself before
INT: which have to yourself keep [it]

Romans 15:5 Prep
GRK: ?ν ?λλ?λοι? κατ? Χριστ?ν ?ησο?ν
NAS: with one another according to Christ
KJV: toward another according to Christ
INT: with one another according to Christ Jesus

Romans 16:5 Prep
GRK: κα? τ?ν κατ' ο?κον α?τ?ν
KJV: [greet] the church that is in their
INT: and the at house of them

Romans 16:25 Prep
GRK: ?μ?? στηρ?ξαι κατ? τ? ε?αγγ?λι?ν
NAS: to establish you according to my gospel
KJV: you according to my
INT: you to strengthen according to gospel

Romans 16:25 Prep
GRK: ?ησο? Χριστο? κατ? ?ποκ?λυψιν μυστηρ?ου
NAS: Christ, according to the revelation
KJV: Christ, according to the revelation
INT: of Jesus Christ according to a revelation of [the] mystery

Romans 16:26 Prep
GRK: γραφ?ν προφητικ?ν κατ' ?πιταγ?ν το?
NAS: of the prophets, according to the commandment
KJV: of the prophets, according to the commandment
INT: Scriptures prophetic according to [the] commandment of the

1 Corinthians 1:26 Prep
GRK: πολλο? σοφο? κατ? σ?ρκα ο?
NAS: wise according to the flesh,
KJV: many wise men after the flesh, not
INT: many wise according to flesh [there are] not

1 Corinthians 2:1 Prep
GRK: ?λθον ο? καθ' ?περοχ?ν λ?γου
KJV: came not with excellency of speech
INT: came not according to excellency of word

1 Corinthians 3:3 Prep
GRK: ?στε κα? κατ? ?νθρωπον περιπατε?τε
NAS: and are you not walking like mere men?
KJV: and walk as men?
INT: are you and according to man walk

1 Corinthians 3:8 Prep
GRK: μισθ?ν λ?μψεται κατ? τ?ν ?διον
NAS: reward according to his own
KJV: reward according to his own
INT: reward will receive according to the own

1 Corinthians 3:10 Prep
GRK: Κατ? τ?ν χ?ριν
NAS: According to the grace of God
KJV: According to the grace of God
INT: According to the grace

1 Corinthians 4:6 Prep
GRK: ?ν?? φυσιο?σθε κατ? το? ?τ?ρου
NAS: in behalf of one against the other.
KJV: for one against another.
INT: one you be puffed up against the other

1 Corinthians 7:6 Prep
GRK: δ? λ?γω κατ? συνγν?μην ο?
NAS: I say by way of concession,
KJV: I speak this by permission, [and] not
INT: moreover I say by way of permission not

1 Corinthians 7:6 Prep
GRK: συνγν?μην ο? κατ' ?πιταγ?ν
KJV: permission, [and] not of commandment.
INT: permission not by way of command

1 Corinthians 7:40 Prep
GRK: ο?τω? με?ν? κατ? τ?ν ?μ?ν
KJV: so abide, after my judgment:
INT: so she should remain according to my

1 Corinthians 9:8 Prep
GRK: Μ? κατ? ?νθρωπον τα?τα
NAS: these things according to human judgment,
INT: not according to a man these things

1 Corinthians 10:18 Prep
GRK: τ?ν ?σρα?λ κατ? σ?ρκα ο?χ
KJV: Behold Israel after the flesh: are
INT: Israel according to flesh not

1 Corinthians 11:4 Prep
GRK: ? προφητε?ων κατ? κεφαλ?? ?χων
KJV: [his] head covered, dishonoureth
INT: or prophesying [anything] on [his] head having

1 Corinthians 12:8 Prep
GRK: λ?γο? γν?σεω? κατ? τ? α?τ?
NAS: of knowledge according to the same
KJV: of knowledge by the same
INT: a word of knowledge according to the same

1 Corinthians 12:31 Prep
GRK: Κα? ?τι καθ' ?περβολ?ν ?δ?ν
KJV: shew I unto you a more excellent way.
INT: and yet by more surpassing a way

1 Corinthians 14:27 Prep
GRK: τι? λαλε? κατ? δ?ο ?
KJV: in an [unknown] tongue, [let it be] by two,
INT: anyone speak [let it be] by two or

1 Corinthians 14:31 Prep
GRK: δ?νασθε γ?ρ καθ' ?να π?ντε?
NAS: all prophesy one by one, so
KJV: all prophesy one by one, that all
INT: You can for [one] by one all

1 Corinthians 14:40 Prep
GRK: ε?σχημ?νω? κα? κατ? τ?ξιν γιν?σθω
KJV: decently and in order.
INT: properly and with order let be done

1 Corinthians 15:3 Prep
GRK: ?μαρτι?ν ?μ?ν κατ? τ?? γραφ??
NAS: for our sins according to the Scriptures,
KJV: our sins according to the scriptures;
INT: sins of us according to the Scriptures

1 Corinthians 15:4 Prep
GRK: τ? τρ?τ? κατ? τ?? γραφ??
NAS: day according to the Scriptures,
KJV: day according to the scriptures:
INT: the third according to the Scriptures

1 Corinthians 15:15 Prep
GRK: ?τι ?μαρτυρ?σαμεν κατ? το? θεο?
NAS: we testified against God
KJV: because we have testified of God that
INT: for because we witnessed concering God

1 Corinthians 15:31 Prep
GRK: καθ' ?μ?ραν ?ποθν?σκω
NAS: our Lord, I die daily.
KJV: Lord, I die daily.
INT: every day I die

1 Corinthians 15:32 Prep
GRK: ε? κατ? ?νθρωπον ?θηριομ?χησα
NAS: from human motives I fought with wild beasts
KJV: If after the manner of men
INT: If according to man I fought wild beasts

1 Corinthians 16:2 Prep
GRK: κατ? μ?αν σαββ?του
NAS: On the first day of every week
KJV: Upon the first [day] of the week
INT: every first of the week

1 Corinthians 16:19 Prep
GRK: σ?ν τ? κατ' ο?κον α?τ?ν
KJV: the church that is in their
INT: with the in house of them

2 Corinthians 1:8 Prep
GRK: ?σ?? ?τι καθ' ?περβολ?ν ?π?ρ
NAS: that we were burdened excessively, beyond
KJV: that we were pressed out
INT: Asia that against excessively beyond [our]

2 Corinthians 1:17 Prep
GRK: ? βουλε?ομαι κατ? σ?ρκα βουλε?ομαι
NAS: do I purpose according to the flesh,
KJV: do I purpose according to the flesh,
INT: what I purpose according to flesh do I purpose

2 Corinthians 4:13 Prep
GRK: τ?? π?στεω? κατ? τ? γεγραμμ?νον
NAS: of faith, according to what is written,
KJV: of faith, according as it is written,
INT: of faith according to what has been written

2 Corinthians 4:17 Prep
GRK: θλ?ψεω? ?μ?ν καθ' ?περβολ?ν ε??
KJV: for us a far more exceeding
INT: of tribulation of us far surpassing to

2 Corinthians 5:16 Prep
GRK: ο?δ?να ο?δαμεν κατ? σ?ρκα ε?
NAS: no one according to the flesh;
KJV: we no man after the flesh: yea,
INT: no one regard according to flesh if

2 Corinthians 5:16 Prep
GRK: κα? ?γν?καμεν κατ? σ?ρκα Χριστ?ν
NAS: Christ according to the flesh,
KJV: Christ after the flesh,
INT: even we have regarded according to flesh Christ

2 Corinthians 7:9 Prep
GRK: ?λυπ?θητε γ?ρ κατ? θε?ν ?να
NAS: for you were made sorrowful according to [the will of] God,
KJV: ye were made sorry after a godly manner,
INT: you were grieved indeed according to God that

2 Corinthians 7:10 Prep
GRK: ? γ?ρ κατ? θε?ν λ?πη
NAS: For the sorrow that is according to [the will] [of] God
INT: the indeed according to God grief

2 Corinthians 7:11 Prep
GRK: το?το τ? κατ? θε?ν λυπηθ?ναι
NAS: this godly sorrow,
KJV: ye sorrowed after a godly sort,
INT: same thing according to God to have been grieved

2 Corinthians 8:2 Prep
GRK: κα? ? κατ? β?θου? πτωχε?α
KJV: their deep poverty abounded unto
INT: and of deep poverty

2 Corinthians 8:3 Prep
GRK: ?τι κατ? δ?ναμιν μαρτυρ?
NAS: For I testify that according to their ability,
KJV: For to [their] power, I bear record,
INT: For according to [their] ability I bear witness

2 Corinthians 8:8 Prep
GRK: Ο? κατ' ?πιταγ?ν λ?γω
KJV: I speak not by commandment, but
INT: Not according to a command do I speak

2 Corinthians 10:1 Prep
GRK: χριστο? ?? κατ? πρ?σωπον μ?ν
KJV: of Christ, who in presence [am] base
INT: of Christ who as to appearance indeed

2 Corinthians 10:2 Prep
GRK: ?μ?? ?? κατ? σ?ρκα περιπατο?ντα?
NAS: we walked according to the flesh.
KJV: if we walked according to the flesh.
INT: us as according to flesh walking

2 Corinthians 10:3 Prep
GRK: περιπατο?ντε? ο? κατ? σ?ρκα στρατευ?μεθα
NAS: we do not war according to the flesh,
KJV: not war after the flesh:
INT: walking not according to flesh do we war

2 Corinthians 10:5 Prep
GRK: ?ψωμα ?παιρ?μενον κατ? τ?? γν?σεω?
NAS: raised up against the knowledge
KJV: that exalteth itself against the knowledge
INT: high thing lifting itself up against the knowledge

2 Corinthians 10:7 Prep
GRK: Τ? κατ? πρ?σωπον βλ?πετε
NAS: You are looking at things as they are outwardly. If
KJV: Do ye look on things after the outward appearance?
INT: The things according to appearance do you look at

2 Corinthians 10:13 Prep
GRK: καυχησ?μεθα ?λλ? κατ? τ? μ?τρον
NAS: [our] measure, but within the measure
KJV: but according to the measure
INT: will boast but according to the measure

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注