2547. κ?κε?θεν (kakeithen)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2547. κ?κε?θεν (kakeithen) — 10 Occurrences

Mark 9:30 Adv-C
GRK: Κ?κε?θεν ?ξελθ?ντε? παρεπορε?οντο
NAS: From there they went
INT: From there having gone forth they passed

Luke 11:53 Adv-C
GRK: Κ?κε?θεν ?ξελθ?ντο? α?το?
NAS: When He left there, the scribes
INT: from there having gone forth of him

Acts 7:4 Adv-C
GRK: ?ν Χαρρ?ν κ?κε?θεν μετ? τ?
NAS: in Haran. From there, after
KJV: in Charran: and from thence, when his
INT: in Haran and from there after

Acts 13:21 Adv-C
GRK: κ?κε?θεν ?τ?σαντο βασιλ?α
KJV: And afterward they desired a king:
INT: And then they asked for a king

Acts 14:26 Adv-C
GRK: κ?κε?θεν ?π?πλευσαν ε??
NAS: From there they sailed to Antioch,
KJV: And thence sailed to
INT: and from there they sailed to

Acts 16:12 Adv-C
GRK: κ?κε?θεν ε?? Φιλ?ππου?
NAS: and from there to Philippi, which
INT: from there to Philippi

Acts 20:15 Adv-C
GRK: κ?κε?θεν ?ποπλε?σαντε? τ?
NAS: Sailing from there, we arrived
KJV: we sailed thence, and came
INT: and from there having sailed away on the

Acts 21:1 Adv-C
GRK: τ?ν ??δον κ?κε?θεν ε?? Π?ταρα
NAS: day to Rhodes and from there to Patara;
KJV: Rhodes, and from thence unto
INT: Rhodes and from there to Patara

Acts 27:4 Adv-C
GRK: κ?κε?θεν ?ναχθ?ντε? ?πεπλε?σαμεν
NAS: From there we put out to sea
KJV: when we had launched from thence, we sailed under
INT: And from there having set sail we sailed under

Acts 28:15 Adv-C
GRK: κ?κε?θεν ο? ?δελφο?
NAS: us, came from there as far
KJV: And from thence, when the brethren
INT: And from there the brothers

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注