2532. κα? (kai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2532. κα? (kai) — 9079 Occurrences

Matthew 1:2 Conj
GRK: τ?ν ?ο?δαν κα? το?? ?δελφο??
KJV: begat Judas and his brethren;
INT: Judah and the brothers

Matthew 1:3 Conj
GRK: τ?ν Φαρ?? κα? τ?ν Ζαρ?
KJV: begat Phares and Zara of
INT: Perez and Zerah

Matthew 1:11 Conj
GRK: τ?ν ?εχον?αν κα? το?? ?δελφο??
KJV: begat Jechonias and his brethren,
INT: Jechoniah and the brothers

Matthew 1:17 Conj
GRK: γενεα? δεκατ?σσαρε? κα? ?π? Δαυ?δ
KJV: generations; and from
INT: generations fourteen and from David

Matthew 1:17 Conj
GRK: γενεα? δεκατ?σσαρε? κα? ?π? τ??
KJV: generations; and from
INT: generations fourteen and from the

Matthew 1:19 Conj
GRK: δ?καιο? ?ν κα? μ? θ?λων
KJV: being a just [man], and not willing
INT: righteous being and not willing

Matthew 1:21 Conj
GRK: δ? υ??ν κα? καλ?σει? τ?
KJV: a son, and thou shalt call
INT: moreover a son and you will call the

Matthew 1:23 Conj
GRK: γαστρ? ?ξει κα? τ?ξεται υ??ν
KJV: shall be with child, and shall bring forth
INT: womb [child] will have and will bear a son

Matthew 1:23 Conj
GRK: τ?ξεται υ??ν κα? καλ?σουσιν τ?
KJV: a son, and they shall call
INT: will bear a son and they will call the

Matthew 1:24 Conj
GRK: ?γγελο? Κυρ?ου κα? παρ?λαβεν τ?ν
KJV: had bidden him, and took unto him
INT: angel of [the] Lord and took to [him] the

Matthew 1:25 Conj
GRK: κα? ο?κ ?γ?νωσκεν
KJV: And knew her
INT: and not knew

Matthew 1:25 Conj
GRK: ?τεκεν υ??ν κα? ?κ?λεσεν τ?
KJV: firstborn son: and he called his
INT: she brought forth a son and he called the

Matthew 2:2 Conj
GRK: τ? ?νατολ? κα? ?λθομεν προσκυν?σαι
KJV: in the east, and are come to worship
INT: the east and are come to worship

Matthew 2:3 Conj
GRK: ?ρ?δη? ?ταρ?χθη κα? π?σα ?εροσ?λυμα
KJV: [these things], he was troubled, and all
INT: Herod he was troubled and all Jerusalem

Matthew 2:4 Conj
GRK: κα? συναγαγ?ν π?ντα?
KJV: And when he had gathered all
INT: And having gathered together all

Matthew 2:4 Conj
GRK: το?? ?ρχιερε?? κα? γραμματε?? το?
KJV: the chief priests and scribes
INT: the chief priests and scribes of the

Matthew 2:6 Conj
GRK: Κα? σ? Βηθλε?μ
KJV: And thou Bethlehem,
INT: And you Bethlehem

Matthew 2:8 Conj
GRK: κα? π?μψα? α?το??
NAS: to me, so that I too may come
KJV: And he sent them
INT: And having sent them

Matthew 2:9 Conj
GRK: βασιλ?ω? ?πορε?θησαν κα? ?δο? ?
KJV: they departed; and, lo,
INT: king went away and behold the

Matthew 2:11 Conj
GRK: κα? ?λθ?ντε? ε??
NAS: After coming into the house
KJV: And when they were come into
INT: And having come into

Matthew 2:11 Conj
GRK: μητρ?? α?το? κα? πεσ?ντε? προσεκ?νησαν
NAS: to the ground and worshiped Him. Then, opening
KJV: mother, and fell down,
INT: mother of him and having fallen down worshipped

Matthew 2:11 Conj
GRK: προσεκ?νησαν α?τ? κα? ?νο?ξαντε? το??
KJV: him: and when they had opened
INT: worshipped him and having opened the

Matthew 2:11 Conj
GRK: δ?ρα χρυσ?ν κα? λ?βανον κα?
KJV: gifts; gold, and frankincense, and
INT: gifts gold and frankincense and

Matthew 2:11 Conj
GRK: κα? λ?βανον κα? σμ?ρναν
KJV: and frankincense, and myrrh.
INT: and frankincense and myrrh

Matthew 2:12 Conj
GRK: κα? χρηματισθ?ντε? κατ'
KJV: And being warned of God in
INT: And having been divinely warned in

Matthew 2:13 Conj
GRK: τ? παιδ?ον κα? τ?ν μητ?ρα
KJV: the young child and his
INT: the child and the mother

Matthew 2:13 Conj
GRK: μητ?ρα α?το? κα? φε?γε ε??
KJV: his mother, and flee into
INT: mother of him and flee into

Matthew 2:13 Conj
GRK: ε?? Α?γυπτον κα? ?σθι ?κε?
KJV: into Egypt, and be thou there
INT: into Egypt and remain there

Matthew 2:14 Conj
GRK: τ? παιδ?ον κα? τ?ν μητ?ρα
KJV: he took the young child and his mother
INT: the child and the mother

Matthew 2:14 Conj
GRK: α?το? νυκτ?? κα? ?νεχ?ρησεν ε??
KJV: mother by night, and departed into
INT: of him by night and withdrew into

Matthew 2:15 Conj
GRK: κα? ?ν ?κε?
KJV: And was there
INT: and remained there

Matthew 2:16 Conj
GRK: ?θυμ?θη λ?αν κα? ?ποστε?λα? ?νε?λεν
KJV: wroth, and sent forth,
INT: was enraged greatly and having sent forth he put to death

Matthew 2:16 Conj
GRK: ?ν Βηθλε?μ κα? ?ν π?σι
KJV: that were in Bethlehem, and in all
INT: in Bethlehem and in all

Matthew 2:16 Conj
GRK: ?π? διετο?? κα? κατωτ?ρω κατ?
KJV: two years old and under,
INT: from two years old and under according to

Matthew 2:18 Conj
GRK: ?κο?σθη κλαυθμ?? κα? ?δυρμ?? πολ??
KJV: heard, lamentation, and weeping, and
INT: was heard weeping and mourning great

Matthew 2:18 Conj
GRK: τ?κνα α?τ?? κα? ο?κ ?θελεν
KJV: and weeping, and great mourning,
INT: children of her and not would

Matthew 2:20 Conj
GRK: τ? παιδ?ον κα? τ?ν μητ?ρα
KJV: the young child and his
INT: the child and the mother

Matthew 2:20 Conj
GRK: μητ?ρα α?το? κα? πορε?ου ε??
KJV: his mother, and go into
INT: mother of him and go into

Matthew 2:21 Conj
GRK: τ? παιδ?ον κα? τ?ν μητ?ρα
KJV: the young child and his
INT: the child and the mother

Matthew 2:21 Conj
GRK: μητ?ρα α?το? κα? ε?σ?λθεν ε??
KJV: his mother, and came into
INT: mother of him and came into

Matthew 2:23 Conj
GRK: κα? ?λθ?ν κατ?κησεν
KJV: And he came and dwelt
INT: and having come he dwelt

Matthew 3:2 Conj
GRK: κα? λ?γων Μετανοε?τε
INT: And saying Repent

Matthew 3:4 Conj
GRK: τριχ?ν καμ?λου κα? ζ?νην δερματ?νην
KJV: camel's hair, and a leathern girdle
INT: hair of a camel and a belt of leather

Matthew 3:4 Conj
GRK: α?το? ?κρ?δε? κα? μ?λι ?γριον
KJV: was locusts and wild honey.
INT: of him locusts and honey wild

Matthew 3:5 Conj
GRK: α?τ?ν ?εροσ?λυμα κα? π?σα ?
KJV: him Jerusalem, and all Judaea,
INT: him Jerusalem and all

Matthew 3:5 Conj
GRK: ? ?ουδα?α κα? π?σα ?
KJV: Judaea, and all
INT: Judea and all the

Matthew 3:6 Conj
GRK: κα? ?βαπτ?ζοντο ?ν
KJV: And were baptized of
INT: and were baptized in

Matthew 3:7 Conj
GRK: τ?ν Φαρισα?ων κα? Σαδδουκα?ων ?ρχομ?νου?
KJV: of the Pharisees and Sadducees
INT: of the Pharisees and Sadducees coming

Matthew 3:9 Conj
GRK: κα? μ? δ?ξητε
KJV: And think not
INT: and not think

Matthew 3:10 Conj
GRK: καλ?ν ?κκ?πτεται κα? ε?? π?ρ
KJV: And now also the axe is laid
INT: good is cut down and into [the] fire

Matthew 3:11 Conj
GRK: πνε?ματι ?γ?? κα? πυρ?
KJV: the Holy Ghost, and [with] fire:
INT: Spirit Holy and with fire

Matthew 3:12 Conj
GRK: χειρ? α?το? κα? διακαθαριε? τ?ν
KJV: hand, and he will throughly purge
INT: hand of him and he will clear the

Matthew 3:12 Conj
GRK: ?λωνα α?το? κα? συν?ξει τ?ν
KJV: his floor, and gather his
INT: threshing floor of him and will gather the

Matthew 3:14 Conj
GRK: σο? βαπτισθ?ναι κα? σ? ?ρχ?
KJV: of thee, and comest thou
INT: you to be baptized and you come

Matthew 3:16 Conj
GRK: το? ?δατο? κα? ?δο? ?νε?χθησαν
KJV: And Jesus, when he was baptized,
INT: the water and behold were opened

Matthew 3:16 Conj
GRK: ο? ο?ρανο? κα? ε?δεν τ?
KJV: out of the water: and, lo, the heavens
INT: the heavens and he saw the

Matthew 3:16 Conj
GRK: ?σε? περιστερ?ν κα? ?ρχ?μενον ?π'
INT: as a dove and lighting upon

Matthew 3:17 Conj
GRK: κα? ?δο? φων?
KJV: And lo a voice
INT: and Behold a voice

Matthew 4:2 Conj
GRK: κα? νηστε?σα? ?μ?ρα?
KJV: And when he had fasted forty
INT: And having fasted days

Matthew 4:2 Conj
GRK: ?μ?ρα? τεσσερ?κοντα κα? ν?κτα? τεσσερ?κοντα
KJV: forty days and forty nights,
INT: days forty and nights forty

Matthew 4:3 Conj
GRK: Κα? προσελθ?ν ?
KJV: And when the tempter came
INT: And having come the

Matthew 4:5 Conj
GRK: ?γ?αν π?λιν κα? ?στησεν α?τ?ν
KJV: the holy city, and setteth him
INT: holy city and sets him

Matthew 4:6 Conj
GRK: κα? λ?γει α?τ?
KJV: And saith unto him,
INT: and says to him

Matthew 4:6 Conj
GRK: περ? σο? κα? ?π? χειρ?ν
KJV: concerning thee: and in [their] hands
INT: concerning you and in [their] hands

Matthew 4:8 Conj
GRK: ?ψηλ?ν λ?αν κα? δε?κνυσιν α?τ?
KJV: high mountain, and sheweth him
INT: high exceedingly and shows to him

Matthew 4:8 Conj
GRK: το? κ?σμου κα? τ?ν δ?ξαν
KJV: of the world, and the glory
INT: of the world and the glory

Matthew 4:9 Conj
GRK: κα? ε?πεν α?τ?
KJV: And saith unto him,
INT: and says to him

Matthew 4:10 Conj
GRK: σου προσκυν?σει? κα? α?τ? μ?ν?
KJV: thy God, and him only
INT: of you will you worship and him alone

Matthew 4:11 Conj
GRK: ? δι?βολο? κα? ?δο? ?γγελοι
KJV: leaveth him, and, behold, angels
INT: the devil and behold angels

Matthew 4:11 Conj
GRK: ?γγελοι προσ?λθον κα? διηκ?νουν α?τ?
KJV: angels came and ministered unto him.
INT: angels came and ministered to him

Matthew 4:13 Conj
GRK: κα? καταλιπ?ν τ?ν
KJV: And leaving Nazareth,
INT: and having left

Matthew 4:13 Conj
GRK: ?ρ?οι? Ζαβουλ?ν κα? Νεφθαλ?μ
KJV: the borders of Zabulon and Nephthalim:
INT: [the] region of Zebulun and Naphtali

Matthew 4:15 Conj
GRK: Γ? Ζαβουλ?ν κα? γ? Νεφθαλ?μ
KJV: of Zabulon, and the land
INT: Land of Zebulun and land of Naphtali

Matthew 4:16 Conj
GRK: ε?δεν μ?γα κα? το?? καθημ?νοι?
KJV: great light; and to them which sat
INT: have seen great and to those who were sitting

Matthew 4:16 Conj
GRK: ?ν χ?ρ? κα? σκι? θαν?του
KJV: in the region and shadow of death
INT: in [the] land and shadow of death

Matthew 4:17 Conj
GRK: ?ησο?? κηρ?σσειν κα? λ?γειν Μετανοε?τε
KJV: began to preach, and to say, Repent:
INT: Jesus to proclaim and to say Repent

Matthew 4:18 Conj
GRK: λεγ?μενον Π?τρον κα? ?νδρ?αν τ?ν
KJV: called Peter, and Andrew his
INT: is called Peter and Andrew the

Matthew 4:19 Conj
GRK: κα? λ?γει α?το??
KJV: And he saith unto them,
INT: and he says to them

Matthew 4:19 Conj
GRK: ?π?σω μου κα? ποι?σω ?μ??
KJV: Follow me, and I will make you
INT: after me and I will make you

Matthew 4:21 Conj
GRK: Κα? προβ?? ?κε?θεν
KJV: And going on from thence,
INT: And having gone on from there

Matthew 4:21 Conj
GRK: το? Ζεβεδα?ου κα? ?ω?ννην τ?ν
KJV: [the son] of Zebedee, and John his
INT: of Zebedee and John the

Matthew 4:21 Conj
GRK: δ?κτυα α?τ?ν κα? ?κ?λεσεν α?το??
KJV: their nets; and he called them.
INT: nets of them and he called them

Matthew 4:22 Conj
GRK: τ? πλο?ον κα? τ?ν πατ?ρα
KJV: left the ship and their father,
INT: the boat and the father

Matthew 4:23 Conj
GRK: Κα? περι?γεν ?ν
KJV: And Jesus went about
INT: And he went throughout

Matthew 4:23 Conj
GRK: συναγωγα?? α?τ?ν κα? κηρ?σσων τ?
KJV: synagogues, and preaching
INT: synagogues of them and proclaiming the

Matthew 4:23 Conj
GRK: τ?? βασιλε?α? κα? θεραπε?ων π?σαν
KJV: of the kingdom, and healing
INT: of the kingdom and healing every

Matthew 4:23 Conj
GRK: π?σαν ν?σον κα? π?σαν μαλακ?αν
KJV: manner of sickness and all
INT: every disease and every sickness

Matthew 4:24 Conj
GRK: κα? ?π?λθεν ?
KJV: And his fame
INT: And went out the

Matthew 4:24 Conj
GRK: τ?ν Συρ?αν κα? προσ?νεγκαν α?τ?
KJV: all Syria: and they brought unto him
INT: Syria And they brought to him

Matthew 4:24 Conj
GRK: ποικ?λαι? ν?σοι? κα? βασ?νοι? συνεχομ?νου?
KJV: divers diseases and torments, and
INT: by various diseases and pains oppressed

Matthew 4:24 Conj
GRK: βασ?νοι? συνεχομ?νου? κα? δαιμονιζομ?νου? κα?
INT: pains oppressed and possessed by demons and

Matthew 4:24 Conj
GRK: κα? δαιμονιζομ?νου? κα? σεληνιαζομ?νου? κα?
KJV: torments, and those which were possessed with devils,
INT: and possessed by demons and epileptics and

Matthew 4:24 Conj
GRK: κα? σεληνιαζομ?νου? κα? παραλυτικο?? κα?
KJV: those which were possessed with devils, and those which were lunatick,
INT: and epileptics and paralytics and

Matthew 4:24 Conj
GRK: κα? παραλυτικο?? κα? ?θερ?πευσεν α?το??
KJV: those which were lunatick, and those that had the palsy;
INT: and paralytics and he healed them

Matthew 4:25 Conj
GRK: κα? ?κολο?θησαν α?τ?
KJV: And there followed him
INT: And followed him

Matthew 4:25 Conj
GRK: τ?? Γαλιλα?α? κα? Δεκαπ?λεω? κα?
KJV: Galilee, and [from] Decapolis,
INT: Galilee and [the] Decapolis and

Matthew 4:25 Conj
GRK: κα? Δεκαπ?λεω? κα? ?εροσολ?μων κα?
KJV: [from] Decapolis, and [from] Jerusalem,
INT: and [the] Decapolis and Jerusalem and

Matthew 4:25 Conj
GRK: κα? ?εροσολ?μων κα? ?ουδα?α? κα?
KJV: [from] Jerusalem, and [from] Judaea,
INT: and Jerusalem and Judea and

Matthew 4:25 Conj
GRK: κα? ?ουδα?α? κα? π?ραν το?
KJV: [from] Judaea, and [from] beyond
INT: and Judea and beyond the

Matthew 5:1 Conj
GRK: τ? ?ρο? κα? καθ?σαντο? α?το?
KJV: into a mountain: and when he was set,
INT: the mountain and having sat down him

Matthew 5:2 Conj
GRK: κα? ?νο?ξα? τ?
KJV: And he opened his
INT: And having opened the

Matthew 5:6 Conj
GRK: ο? πειν?ντε? κα? διψ?ντε? τ?ν
KJV: do hunger and thirst
INT: they who hunger and thirst for

Matthew 5:11 Conj
GRK: ?νειδ?σωσιν ?μ?? κα? δι?ξωσιν κα?
KJV: you, and persecute
INT: they shall insult you and shall persecute [you] and

Matthew 5:11 Conj
GRK: κα? δι?ξωσιν κα? ε?πωσιν π?ν
KJV: persecute [you], and shall say
INT: and shall persecute [you] and shall say all kinds of

Matthew 5:12 Conj
GRK: χα?ρετε κα? ?γαλλι?σθε ?τι
KJV: Rejoice, and be exceeding glad: for
INT: Rejoice and exult for

Matthew 5:15 Conj
GRK: κα?ουσιν λ?χνον κα? τιθ?ασιν α?τ?ν
KJV: do men light a candle, and put it
INT: do they light a lamp and put it

Matthew 5:15 Conj
GRK: τ?ν λυχν?αν κα? λ?μπει π?σιν
KJV: a candlestick; and it giveth light
INT: the lampstand and it shines for all

Matthew 5:16 Conj
GRK: καλ? ?ργα κα? δοξ?σωσιν τ?ν
KJV: good works, and glorify your
INT: good works and might glorify the

Matthew 5:18 Conj
GRK: ? ο?ραν?? κα? ? γ?
KJV: Till heaven and earth pass,
INT: heaven and the earth

Matthew 5:19 Conj
GRK: τ?ν ?λαχ?στων κα? διδ?ξ? ο?τω?
KJV: commandments, and shall teach
INT: the least and shall teach so

Matthew 5:19 Conj
GRK: ?ν ποι?σ? κα? διδ?ξ? ο?το?
KJV: shall do and teach
INT: anyhow shall practice and shall teach [them] this [one]

Matthew 5:20 Conj
GRK: τ?ν γραμματ?ων κα? Φαρισα?ων ο?
KJV: [the righteousness] of the scribes and Pharisees,
INT: of the scribes and Pharisees no

Matthew 5:24 Conj
GRK: το? θυσιαστηρ?ου κα? ?παγε πρ?τον
KJV: the altar, and go thy way;
INT: the altar and go away first

Matthew 5:24 Conj
GRK: ?δελφ? σου κα? τ?τε ?λθ?ν
KJV: to thy brother, and then come
INT: brother of you and then having come

Matthew 5:25 Conj
GRK: τ? κριτ? κα? ? κριτ??
KJV: to the judge, and the judge
INT: to the judge and the judge

Matthew 5:25 Conj
GRK: τ? ?πηρ?τ? κα? ε?? φυλακ?ν
KJV: to the officer, and thou be cast
INT: to the officer and into prison

Matthew 5:29 Conj
GRK: ?ξελε α?τ?ν κα? β?λε ?π?
NAS: of the parts of your body, than for your whole
KJV: it out, and cast [it] from
INT: pluck out it and cast [it] from

Matthew 5:29 Conj
GRK: μελ?ν σου κα? μ? ?λον
KJV: should perish, and not
INT: members of you and not all

Matthew 5:30 Conj
GRK: κα? ε? ?
NAS: of the parts of your body, than for your whole
KJV: And if thy
INT: And if the

Matthew 5:30 Conj
GRK: ?κκοψον α?τ?ν κα? β?λε ?π?
KJV: it off, and cast [it] from
INT: cut off it and cast [it] from

Matthew 5:30 Conj
GRK: μελ?ν σου κα? μ? ?λον
KJV: should perish, and not
INT: members of you and not all

Matthew 5:32 Conj
GRK: α?τ?ν μοιχευθ?ναι κα? ?? ??ν
KJV: to commit adultery: and whosoever
INT: her to commit adultery and whoever if

Matthew 5:38 Conj
GRK: ?ντ? ?φθαλμο? κα? ?δ?ντα ?ντ?
KJV: for an eye, and a tooth for
INT: for eye and tooth for

Matthew 5:39 Conj
GRK: στρ?ψον α?τ? κα? τ?ν ?λλην
NAS: turn the other to him also.
KJV: to him the other also.
INT: turn to him also the other

Matthew 5:40 Conj
GRK: κα? τ? θ?λοντ?
NAS: let him have your coat also.
KJV: And if any man will sue
INT: and to him who would

Matthew 5:40 Conj
GRK: σοι κριθ?ναι κα? τ?ν χιτ?ν?
KJV: thee at the law, and take away thy
INT: from you sue you and the tunic

Matthew 5:40 Conj
GRK: ?φε? α?τ? κα? τ? ?μ?τιον
KJV: have [thy] cloke also.
INT: yield to him also [your] cloak

Matthew 5:41 Conj
GRK: κα? ?στι? σε
KJV: And whosoever shall compel
INT: and whoever you

Matthew 5:42 Conj
GRK: σε δ?? κα? τ?ν θ?λοντα
KJV: thee, and from him that would
INT: you give and him that wishes

Matthew 5:43 Conj
GRK: πλησ?ον σου κα? μισ?σει? τ?ν
KJV: thy neighbour, and hate thine
INT: neighbor of you and hate

Matthew 5:44 Conj
GRK: ?χθρο?? ?μ?ν κα? προσε?χεσθε ?π?ρ
KJV: to them that hate you, and pray for
INT: enemies of you and pray for

Matthew 5:45 Conj
GRK: ?π? πονηρο?? κα? ?γαθο?? κα?
KJV: on the evil and on the good, and
INT: on evil and good and

Matthew 5:45 Conj
GRK: κα? ?γαθο?? κα? βρ?χει ?π?
KJV: and on the good, and sendeth rain on
INT: and good and sends rain on

Matthew 5:45 Conj
GRK: ?π? δικα?ου? κα? ?δ?κου?
KJV: on the just and on the unjust.
INT: on righteous and unrighteous

Matthew 5:46 Conj
GRK: ?χετε ο?χ? κα? ο? τελ?ναι
NAS: you have? Do not even the tax collectors
KJV: do not even the publicans the same?
INT: have you do not also the tax gatherers

Matthew 5:47 Conj
GRK: κα? ??ν ?σπ?σησθε
NAS: are you doing [than others]? Do not even the Gentiles
KJV: And if ye salute
INT: and if you greet

Matthew 5:47 Conj
GRK: ποιε?τε ο?χ? κα? ο? ?θνικο?
KJV: not even the publicans
INT: do you Do not also the The Gentiles

Matthew 6:2 Conj
GRK: τα?? συναγωγα?? κα? ?ν τα??
KJV: in the synagogues and in the streets,
INT: the synagogues and in the

Matthew 6:4 Conj
GRK: τ? κρυπτ? κα? ? πατ?ρ
KJV: in secret: and thy Father
INT: secret and the Father

Matthew 6:5 Conj
GRK: Κα? ?ταν προσε?χησθε
KJV: And when thou prayest,
INT: And when you pray

Matthew 6:5 Conj
GRK: τα?? συναγωγα?? κα? ?ν τα??
KJV: in the synagogues and in the corners
INT: the synagogues and on the

Matthew 6:6 Conj
GRK: ταμε??ν σου κα? κλε?σα? τ?ν
KJV: closet, and when thou hast shut
INT: room of you and having shut the

Matthew 6:6 Conj
GRK: τ? κρυπτ? κα? ? πατ?ρ
KJV: is in secret; and thy Father
INT: secret and the Father

Matthew 6:10 Conj
GRK: ?ν ο?ραν? κα? ?π? γ??
KJV: in earth, as [it is] in heaven.
INT: in heaven [so] also upon earth

Matthew 6:12 Conj
GRK: κα? ?φε? ?μ?ν
NAS: us our debts, as we also have forgiven
KJV: And forgive us
INT: and forgive us

Matthew 6:12 Conj
GRK: ?μ?ν ?? κα? ?με?? ?φ?καμεν
KJV: our debts, as we forgive
INT: of us as also we forgive

Matthew 6:13 Conj
GRK: κα? μ? ε?σεν?γκ??
KJV: And lead us
INT: And not lead

Matthew 6:13 Conj
GRK: ? βασιλε?α κα? ? δ?ναμι?
KJV: is the kingdom, and the power, and
INT: the kingdom and the power

Matthew 6:13 Conj
GRK: ? δ?ναμι? κα? ? δ?ξα
KJV: and the power, and the glory, for
INT: the power and the glory

Matthew 6:14 Conj
GRK: α?τ?ν ?φ?σει κα? ?μ?ν ?
NAS: Father will also forgive
KJV: heavenly Father will also forgive you:
INT: of them will forgive also you the

Matthew 6:17 Conj
GRK: τ?ν κεφαλ?ν κα? τ? πρ?σωπ?ν
KJV: thine head, and wash thy
INT: head and the face

Matthew 6:18 Conj
GRK: τ? κρυφα?? κα? ? πατ?ρ
KJV: is in secret: and thy Father,
INT: secret and the Father

Matthew 6:19 Conj
GRK: ?που σ?? κα? βρ?σι? ?φαν?ζει
KJV: where moth and rust doth corrupt,
INT: where moth and rust destroy

Matthew 6:19 Conj
GRK: βρ?σι? ?φαν?ζει κα? ?που κλ?πται
KJV: rust doth corrupt, and where thieves
INT: rust destroy and where thieves

Matthew 6:19 Conj
GRK: κλ?πται διορ?σσουσιν κα? κλ?πτουσιν
KJV: thieves break through and steal:
INT: thieves break in and steal

Matthew 6:20 Conj
GRK: βρ?σι? ?φαν?ζει κα? ?που κλ?πται
KJV: rust doth corrupt, and where thieves
INT: rust destroys and where theives

Matthew 6:21 Conj
GRK: ?κε? ?σται κα? ? καρδ?α
NAS: is, there your heart will be also.
KJV: heart be also.
INT: there will be also the heart

Matthew 6:24 Conj
GRK: ?να μισ?σει κα? τ?ν ?τερον
KJV: the one, and love
INT: one he will hate and the other

Matthew 6:24 Conj
GRK: ?ν?? ?νθ?ξεται κα? το? ?τ?ρου
KJV: to the one, and despise
INT: one he will be devoted to and the other

Matthew 6:24 Conj
GRK: θε? δουλε?ειν κα? μαμων?
KJV: serve God and mammon.
INT: God to serve and money

Matthew 6:25 Conj
GRK: τ?? τροφ?? κα? τ? σ?μα
KJV: ye shall eat, or what
INT: than the food and the body

Matthew 6:26 Conj
GRK: ε?? ?ποθ?κα? κα? ? πατ?ρ
KJV: into barns; yet your heavenly
INT: into barns and the Father

Matthew 6:28 Conj
GRK: κα? περ? ?νδ?ματο?
KJV: And why take ye thought
INT: and about clothing

Matthew 6:30 Conj
GRK: σ?μερον ?ντα κα? α?ριον ε??
KJV: which to day is, and to morrow is cast
INT: today which is and tomorrow into

Matthew 6:33 Conj
GRK: το? θεο? κα? τ?ν δικαιοσ?νην
KJV: of God, and his
INT: of God and the righteousness

Matthew 6:33 Conj
GRK: δικαιοσ?νην α?το? κα? τα?τα π?ντα
KJV: righteousness; and all
INT: righteousness of him and these things all

Matthew 7:2 Conj
GRK: κρ?νετε κριθ?σεσθε κα? ?ν ?
KJV: ye shall be judged: and with
INT: you judge you will be judged and with what

Matthew 7:4 Conj
GRK: ?φθαλμο? σου κα? ?δο? ?
KJV: thine eye; and, behold, a beam
INT: eye of you and behold the

Matthew 7:5 Conj
GRK: τ?ν δοκ?ν κα? τ?τε διαβλ?ψει?
KJV: eye; and then
INT: the beam and then you will see clearly

Matthew 7:6 Conj
GRK: ποσ?ν α?τ?ν κα? στραφ?ντε? ??ξωσιν
KJV: their feet, and turn again and rend
INT: feet of them and having turned they tear to pieces

Matthew 7:7 Conj
GRK: Α?τε?τε κα? δοθ?σεται ?μ?ν
KJV: Ask, and it shall be given you;
INT: Ask and it will be given to you

Matthew 7:7 Conj
GRK: ?μ?ν ζητε?τε κα? ε?ρ?σετε κρο?ετε
KJV: you; seek, and ye shall find; knock,
INT: to you seek and you will find knock

Matthew 7:7 Conj
GRK: ε?ρ?σετε κρο?ετε κα? ?νοιγ?σεται ?μ?ν
KJV: knock, and it shall be opened
INT: you will find knock and it will be opened to you

Matthew 7:8 Conj
GRK: α?τ?ν λαμβ?νει κα? ? ζητ?ν
KJV: receiveth; and he that seeketh
INT: asks receives and he that seeks

Matthew 7:8 Conj
GRK: ζητ?ν ε?ρ?σκει κα? τ? κρο?οντι
KJV: findeth; and to him that knocketh
INT: seeks finds and to him that knocks

Matthew 7:10 Conj
GRK: ? κα? ?χθ?ν α?τ?σει
NAS: Or if he asks for a fish,
KJV: Or if he ask
INT: or also a fish he should ask

Matthew 7:12 Conj
GRK: ?νθρωποι ο?τω? κα? ?με?? ποιε?τε
KJV: do ye even so to them:
INT: men so also you do

Matthew 7:12 Conj
GRK: ? ν?μο? κα? ο? προφ?ται
KJV: is the law and the prophets.
INT: the law and the prophets

Matthew 7:13 Conj
GRK: ? π?λη κα? ε?ρ?χωρο? ?
KJV: [is] the gate, and broad
INT: the gate and broad the

Matthew 7:13 Conj
GRK: τ?ν ?π?λειαν κα? πολλο? ε?σιν
KJV: to destruction, and many there be
INT: destruction and many are

Matthew 7:14 Conj
GRK: ? π?λη κα? τεθλιμμ?νη ?
KJV: [is] the gate, and narrow
INT: the gate and narrow the

Matthew 7:14 Conj
GRK: τ?ν ζω?ν κα? ?λ?γοι ε?σ?ν
KJV: unto life, and few there be
INT: life and few are

Matthew 7:19 Conj
GRK: καλ?ν ?κκ?πτεται κα? ε?? π?ρ
KJV: fruit is hewn down, and cast into
INT: good is cut down and into fire

Matthew 7:22 Conj
GRK: ?ν?ματι ?προφητε?σαμεν κα? τ? σ?
KJV: in thy name? and in thy name
INT: name did we prophesy and [in] your

Matthew 7:22 Conj
GRK: δαιμ?νια ?ξεβ?λομεν κα? τ? σ?
KJV: have cast out devils? and in thy name
INT: demons cast out and [in] your

Matthew 7:23 Conj
GRK: κα? τ?τε ?μολογ?σω
KJV: And then will I profess
INT: And then I will declare

Matthew 7:24 Conj
GRK: λ?γου? το?του? κα? ποιε? α?το??
KJV: sayings of mine, and doeth them,
INT: words these and does them

Matthew 7:25 Conj
GRK: κα? κατ?βη ?
KJV: And the rain descended,
INT: and came down the

Matthew 7:25 Conj
GRK: ? βροχ? κα? ?λθον ο?
KJV: descended, and the floods
INT: the rain and came the

Matthew 7:25 Conj
GRK: ο? ποταμο? κα? ?πνευσαν ο?
KJV: the floods came, and the winds blew,
INT: the streams and blew the

Matthew 7:25 Conj
GRK: ο? ?νεμοι κα? προσ?πεσαν τ?
KJV: the winds blew, and beat upon that
INT: the winds and fell

Matthew 7:25 Conj
GRK: ο?κ?? ?κε?ν? κα? ο?κ ?πεσεν
KJV: that house; and it fell not:
INT: house upon that and not it fell

Matthew 7:26 Conj
GRK: Κα? π?? ?
KJV: And every one that heareth
INT: and everyone who

Matthew 7:26 Conj
GRK: λ?γου? το?του? κα? μ? ποι?ν
KJV: sayings of mine, and doeth them
INT: words these and not does do

Matthew 7:27 Conj
GRK: κα? κατ?βη ?
KJV: And the rain descended,
INT: and came down the

Matthew 7:27 Conj
GRK: ? βροχ? κα? ?λθον ο?
KJV: descended, and the floods
INT: the rain and came the

Matthew 7:27 Conj
GRK: ο? ποταμο? κα? ?πνευσαν ο?
KJV: the floods came, and the winds blew,
INT: the streams and blew the

Matthew 7:27 Conj
GRK: ο? ?νεμοι κα? προσ?κοψαν τ?
KJV: the winds blew, and beat upon that
INT: the winds and beat upon

Matthew 7:27 Conj
GRK: ο?κ?? ?κε?ν? κα? ?πεσεν κα?
KJV: that house; and it fell: and
INT: house upon that and it fell and

Matthew 7:27 Conj
GRK: κα? ?πεσεν κα? ?ν ?
KJV: and it fell: and great was
INT: and it fell and was the

Matthew 7:28 Conj
GRK: Κα? ?γ?νετο ?τε
KJV: And it came to pass, when
INT: And it came to pass when

Matthew 7:29 Conj
GRK: ?ξουσ?αν ?χων κα? ο?χ ??
KJV: [one] having authority, and not as
INT: authority having and not as

Matthew 8:2 Conj
GRK: Κα? ?δο? λεπρ??
KJV: And, behold, there came
INT: And behold a leper

Matthew 8:3 Conj
GRK: κα? ?κτε?να? τ?ν
KJV: And Jesus put forth
INT: And having stretched out the

Matthew 8:3 Conj
GRK: Θ?λω καθαρ?σθητι κα? ε?θ?ω? ?καθαρ?σθη
KJV: be thou clean. And immediately
INT: I am willing be you cleansed And immediately was cleansed

Matthew 8:4 Conj
GRK: κα? λ?γει α?τ?
KJV: And Jesus saith
INT: And says to him

Matthew 8:4 Conj
GRK: τ? ?ερε? κα? προσ?νεγκον τ?
KJV: to the priest, and offer
INT: to the priest and offer the

Matthew 8:6 Conj
GRK: κα? λ?γων Κ?ριε
KJV: And saying, Lord,
INT: and saying Lord

Matthew 8:7 Conj
GRK: κα? λ?γει α?τ?
INT: And he says to him

Matthew 8:8 Conj
GRK: ?ποκριθε?? κα? ? ?κατ?νταρχο?
INT: having answered moreover the centurion

Matthew 8:8 Conj
GRK: ε?π? λ?γ? κα? ?αθ?σεται ?
KJV: The centurion answered and said, Lord,
INT: speak the word And will be healed the

Matthew 8:9 Conj
GRK: κα? γ?ρ ?γ?
NAS: For I also am a man
KJV: under me: and I say to this
INT: also indeed I

Matthew 8:9 Conj
GRK: ?μαυτ?ν στρατι?τα? κα? λ?γω το?τ?
KJV: to this [man], Go, and he goeth; and
INT: myself soldiers and I say to this [one]

Matthew 8:9 Conj
GRK: το?τ? Πορε?θητι κα? πορε?εται κα?
KJV: and he goeth; and to another, Come,
INT: to this [one] Go and he goes and

Matthew 8:9 Conj
GRK: κα? πορε?εται κα? ?λλ? ?ρχου
KJV: to another, Come, and he cometh; and
INT: and he goes and to another Come

Matthew 8:9 Conj
GRK: ?λλ? ?ρχου κα? ?ρχεται κα?
KJV: and he cometh; and to my servant,
INT: to another Come and he comes and

Matthew 8:9 Conj
GRK: κα? ?ρχεται κα? τ? δο?λ?
KJV: Do this, and he doeth [it].
INT: and he comes and to servant

Matthew 8:9 Conj
GRK: Πο?ησον το?το κα? ποιε?
INT: Do this and he does [it]

Matthew 8:10 Conj
GRK: ?ησο?? ?θα?μασεν κα? ε?πεν το??
KJV: [it], he marvelled, and said
INT: Jesus marveled and said to those

Matthew 8:11 Conj
GRK: ?π? ?νατολ?ν κα? δυσμ?ν ?ξουσιν
KJV: from the east and west, and
INT: from east and west will come

Matthew 8:11 Conj
GRK: δυσμ?ν ?ξουσιν κα? ?νακλιθ?σονται μετ?
KJV: and west, and shall sit down with
INT: west will come and will recline [at table] with

Matthew 8:11 Conj
GRK: μετ? ?βρα?μ κα? ?σα?κ κα?
KJV: with Abraham, and Isaac, and
INT: with Abraham and Issac and

Matthew 8:11 Conj
GRK: κα? ?σα?κ κα? ?ακ?β ?ν
KJV: and Isaac, and Jacob, in
INT: and Issac and Jacob in

Matthew 8:12 Conj
GRK: ? κλαυθμ?? κα? ? βρυγμ??
KJV: weeping and gnashing
INT: the weeping and the gnashing

Matthew 8:13 Conj
GRK: κα? ε?πεν ?
KJV: And Jesus said
INT: And said

Matthew 8:13 Conj
GRK: γενηθ?τω σοι κα? ??θη ?
KJV: Go thy way; and as
INT: be it to you And was healed the

Matthew 8:14 Conj
GRK: Κα? ?λθ?ν ?
KJV: And when Jesus was come
INT: And having come

Matthew 8:14 Conj
GRK: α?το? βεβλημ?νην κα? πυρ?σσουσαν
KJV: laid, and sick of a fever.
INT: of him lying sick and with a fever

Matthew 8:15 Conj
GRK: κα? ?ψατο τ??
KJV: And he touched her
INT: and he touched the

Matthew 8:15 Conj
GRK: χειρ?? α?τ?? κα? ?φ?κεν α?τ?ν
KJV: her hand, and the fever left
INT: hand of her and left her

Matthew 8:15 Conj
GRK: ? πυρετ?? κα? ?γ?ρθη κα?
KJV: left her: and she arose, and
INT: the fever and she arose and

Matthew 8:15 Conj
GRK: κα? ?γ?ρθη κα? διηκ?νει α?τ?
KJV: she arose, and ministered
INT: and she arose and ministered to them

Matthew 8:16 Conj
GRK: δαιμονιζομ?νου? πολλο?? κα? ?ξ?βαλεν τ?
KJV: that were possessed with devils: and he cast out
INT: possessed with demons many and he cast out the

Matthew 8:16 Conj
GRK: πνε?ματα λ?γ? κα? π?ντα? το??
KJV: with [his] word, and healed
INT: spirits by a word and all who

Matthew 8:17 Conj
GRK: ?μ?ν ?λαβεν κα? τ?? ν?σου?
KJV: infirmities, and bare
INT: of us he took and our diseases

Matthew 8:19 Conj
GRK: Κα? προσελθ?ν ε??
NAS: Then a scribe came
KJV: And a certain scribe
INT: And having come to [him] one

Matthew 8:20 Conj
GRK: κα? λ?γει α?τ?
KJV: And Jesus saith
INT: And says to him

Matthew 8:20 Conj
GRK: φωλεο?? ?χουσιν κα? τ? πετειν?
KJV: have holes, and the birds of the air
INT: holes have and the birds

Matthew 8:21 Conj
GRK: πρ?τον ?πελθε?ν κα? θ?ψαι τ?ν
KJV: first to go and bury my
INT: first to go and bury the

Matthew 8:22 Conj
GRK: ?κολο?θει μοι κα? ?φε? το??
KJV: Follow me; and let the dead
INT: Follow me and leave the

Matthew 8:23 Conj
GRK: Κα? ?μβ?ντι α?τ?
KJV: And when he was entered
INT: And having entered he

Matthew 8:24 Conj
GRK: κα? ?δο? σεισμ??
KJV: And, behold, there arose
INT: And Behold a storm

Matthew 8:25 Conj
GRK: κα? προσελθ?ντε? ?γειραν
KJV: And his disciples
INT: And having come to [him] they awoke

Matthew 8:26 Conj
GRK: κα? λ?γει α?το??
KJV: And he saith unto them,
INT: And he says to them

Matthew 8:26 Conj
GRK: το?? ?ν?μοι? κα? τ? θαλ?σσ?
KJV: and rebuked the winds and the sea; and
INT: the winds and the sea

Matthew 8:26 Conj
GRK: τ? θαλ?σσ? κα? ?γ?νετο γαλ?νη
KJV: and the sea; and there was a great
INT: the sea and there was a calm

Matthew 8:27 Conj
GRK: ο?το? ?τι κα? ο? ?νεμοι
NAS: is this, that even the winds
KJV: this, that even the winds and
INT: this that even the winds

Matthew 8:27 Conj
GRK: ο? ?νεμοι κα? ? θ?λασσα
KJV: even the winds and the sea obey
INT: the winds and the sea

Matthew 8:28 Conj
GRK: Κα? ?λθ?ντο? α?το?
KJV: And when he was come
INT: And having come he

Matthew 8:29 Conj
GRK: κα? ?δο? ?κραξαν
KJV: And, behold, they cried out,
INT: And Behold they cried out

Matthew 8:29 Conj
GRK: Τ? ?μ?ν κα? σο? υ??
KJV: What have we to do with thee, Jesus,
INT: What to us and to you Son

Matthew 8:32 Conj
GRK: κα? ε?πεν α?το??
KJV: And he said unto them,
INT: And he said to them

Matthew 8:32 Conj
GRK: το?? χο?ρου? κα? ?δο? ?ρμησεν
KJV: of swine: and, behold,
INT: the pigs and behold rushed

Matthew 8:32 Conj
GRK: τ?ν θ?λασσαν κα? ?π?θανον ?ν
KJV: into the sea, and perished in
INT: the sea and perished in

Matthew 8:33 Conj
GRK: β?σκοντε? ?φυγον κα? ?πελθ?ντε? ε??
NAS: everything, including what
KJV: them fled, and went their ways
INT: [who] fed [them] fled and having gone away into

Matthew 8:33 Conj
GRK: ?π?γγειλαν π?ντα κα? τ? τ?ν
KJV: every thing, and what was befallen to the possessed of the devils.
INT: related everything including the [events] of the [men]

Matthew 8:34 Conj
GRK: κα? ?δο? π?σα
KJV: And, behold, the whole
INT: And behold all

Matthew 8:34 Conj
GRK: τ? ?ησο? κα? ?δ?ντε? α?τ?ν
KJV: meet Jesus: and when they saw him,
INT: Jesus and having seen him

Matthew 9:1 Conj
GRK: Κα? ?μβ?? ε??
KJV: And he entered into
INT: And having entered into

Matthew 9:1 Conj
GRK: πλο?ον διεπ?ρασεν κα? ?λθεν ε??
KJV: a ship, and passed over, and came into
INT: boat he passed over and came to

Matthew 9:2 Conj
GRK: Κα? ?δο? προσ?φερον
KJV: And, behold, they brought
INT: And behold they brought

Matthew 9:2 Conj
GRK: κλ?νη? βεβλημ?νον κα? ?δ?ν ?
KJV: on a bed: and Jesus seeing
INT: a bed lying and having seen

Matthew 9:3 Conj
GRK: Κα? ?δο? τινε?
KJV: And, behold, certain
INT: And behold some

Matthew 9:4 Conj
GRK: κα? ?δ?ν ?
KJV: And Jesus knowing
INT: And having known

Matthew 9:5 Conj
GRK: ε?πε?ν ?γειρε κα? περιπ?τει
KJV: to say, Arise, and walk?
INT: to say Arise and walk

Matthew 9:6 Conj
GRK: τ?ν κλ?νην κα? ?παγε ε??
KJV: thy bed, and go unto
INT: mat and go to

Matthew 9:7 Conj
GRK: κα? ?γερθε?? ?π?λθεν
KJV: And he arose, and departed
INT: And having arisen he went away

Matthew 9:8 Conj
GRK: ?χλοι ?φοβ?θησαν κα? ?δ?ξασαν τ?ν
KJV: [it], they marvelled, and glorified
INT: crowds marveled and glorified

Matthew 9:9 Conj
GRK: Κα? παρ?γων ?
KJV: And as Jesus passed forth
INT: And passing

Matthew 9:9 Conj
GRK: Μαθθα?ον λεγ?μενον κα? λ?γει α?τ?
KJV: the receipt of custom: and he saith
INT: Matthew called and says to him

Matthew 9:9 Conj
GRK: ?κολο?θει μοι κα? ?ναστ?? ?κολο?θησεν
KJV: Follow me. And he arose, and followed
INT: Follow me And having arisen he followed

Matthew 9:10 Conj
GRK: Κα? ?γ?νετο α?το?
NAS: Then it happened that as Jesus
KJV: And it came to pass, as Jesus
INT: And it came to pass at his

Matthew 9:10 Conj
GRK: τ? ο?κ?? κα? ?δο? πολλο?
KJV: in the house, behold, many
INT: the house that behold many

Matthew 9:10 Conj
GRK: πολλο? τελ?ναι κα? ?μαρτωλο? ?λθ?ντε?
KJV: many publicans and sinners came
INT: many tax collectors and sinners having come

Matthew 9:10 Conj
GRK: τ? ?ησο? κα? το?? μαθητα??
KJV: with him and his
INT: Jesus and the disciples

Matthew 9:11 Conj
GRK: κα? ?δ?ντε? ο?
KJV: And when the Pharisees saw
INT: And having seen [it] the

Matthew 9:11 Conj
GRK: τ?ν τελων?ν κα? ?μαρτωλ?ν ?σθ?ει
KJV: with publicans and sinners?
INT: the tax collectors and sinners eats

Matthew 9:13 Conj
GRK: ?λεο? θ?λω κα? ο? θυσ?αν
KJV: I will have mercy, and not sacrifice:
INT: Mercy I desire and not sacrifice

Matthew 9:14 Conj
GRK: τ? ?με?? κα? ο? Φαρισα?οι
KJV: Why do we and the Pharisees fast
INT: why we and the Pharisees

Matthew 9:15 Conj
GRK: κα? ε?πεν α?το??
KJV: And Jesus said
INT: And said to them

Matthew 9:15 Conj
GRK: ? νυμφ?ο? κα? τ?τε νηστε?σουσιν
KJV: from them, and then shall they fast.
INT: the bridegroom and then they will fast

Matthew 9:16 Conj
GRK: το? ?ματ?ου κα? χε?ρον σχ?σμα
KJV: from the garment, and the rent is made
INT: the garment and a worse tear

Matthew 9:17 Conj
GRK: ο? ?σκο? κα? ? ο?νο?
KJV: break, and the wine
INT: the wineskins and the wine

Matthew 9:17 Conj
GRK: ο?νο? ?κχε?ται κα? ο? ?σκο?
KJV: runneth out, and the bottles
INT: wine is poured out and the wineskins

Matthew 9:17 Conj
GRK: ?σκο?? καινο?? κα? ?μφ?τεροι συντηρο?νται
KJV: new bottles, and both are preserved.
INT: wineskins new and both are preserved together

Matthew 9:18 Conj
GRK: ?π' α?τ?ν κα? ζ?σεται
KJV: upon her, and she shall live.
INT: upon her and she will live

Matthew 9:19 Conj
GRK: κα? ?γερθε?? ?
KJV: And Jesus arose,
INT: And having arisen

Matthew 9:19 Conj
GRK: ?κολο?θησεν α?τ? κα? ο? μαθητα?
KJV: him, and [so did] his
INT: followed him and the disciples

Matthew 9:20 Conj
GRK: Κα? ?δο? γυν?
KJV: And, behold, a woman,
INT: And behold a woman

Matthew 9:22 Conj
GRK: ?ησο?? στραφε?? κα? ?δ?ν α?τ?ν
KJV: turned him about, and when he saw
INT: Jesus having turned and having seen her

Matthew 9:22 Conj
GRK: σ?σωκ?ν σε κα? ?σ?θη ?
KJV: whole. And the woman
INT: has cured you And was cured the

Matthew 9:23 Conj
GRK: Κα? ?λθ?ν ?
KJV: And when Jesus came
INT: And having come

Matthew 9:23 Conj
GRK: το? ?ρχοντο? κα? ?δ?ν το??
KJV: house, and saw
INT: of the ruler and having seen the

Matthew 9:23 Conj
GRK: το?? α?λητ?? κα? τ?ν ?χλον
KJV: the minstrels and the people
INT: the flute-players and the crowd

Matthew 9:24 Conj
GRK: ?λλ? καθε?δει κα? κατεγ?λων α?το?
KJV: but sleepeth. And they laughed him
INT: but sleeps And they laughed at him

Matthew 9:25 Conj
GRK: χειρ?? α?τ?? κα? ?γ?ρθη τ?
KJV: her by the hand, and the maid arose.
INT: hand of her and arose the

Matthew 9:26 Conj
GRK: Κα? ?ξ?λθεν ?
KJV: And the fame hereof
INT: And went out the

Matthew 9:27 Conj
GRK: Κα? παρ?γοντι ?κε?θεν
KJV: And when Jesus departed
INT: And passing on from there

Matthew 9:27 Conj
GRK: τυφλο? κρ?ζοντε? κα? λ?γοντε? ?λ?ησον
KJV: him, crying, and saying, [Thou] Son
INT: blind [men] crying and saying Have mercy on

Matthew 9:28 Conj
GRK: ο? τυφλο? κα? λ?γει α?το??
KJV: came to him: and Jesus saith
INT: the blind [men] and says to them

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注