1860. ?παγγελ?α (epaggelia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1860. ?παγγελ?α (epaggelia) — 52 Occurrences

Luke 24:49 N-AFS
GRK: ?ποστ?λλω τ?ν ?παγγελ?αν το? πατρ??
NAS: I am sending forth the promise of My Father
KJV: I send the promise of my Father
INT: send the promise of the Father

Acts 1:4 N-AFS
GRK: περιμ?νειν τ?ν ?παγγελ?αν το? πατρ??
NAS: for what the Father had promised, Which,
KJV: wait for the promise of the Father,
INT: to await the promise of the Father

Acts 2:33 N-AFS
GRK: τ?ν τε ?παγγελ?αν το? πνε?ματο?
NAS: from the Father the promise of the Holy
KJV: the Father the promise of the Holy
INT: and [the] promise of the Spirit

Acts 2:39 N-NFS
GRK: ?στιν ? ?παγγελ?α κα? το??
NAS: For the promise is for you and your children
KJV: For the promise is unto you,
INT: is the promise and to the

Acts 7:17 N-GFS
GRK: χρ?νο? τ?? ?παγγελ?α? ?? ?μολ?γησεν
NAS: But as the time of the promise was approaching
KJV: the time of the promise drew nigh,
INT: time of the promise which swore

Acts 13:23 N-AFS
GRK: σπ?ρματο? κατ' ?παγγελ?αν ?γαγεν τ?
NAS: according to promise, God
KJV: according to [his] promise raised
INT: seed according to promise raised up

Acts 13:32 N-AFS
GRK: το?? πατ?ρα? ?παγγελ?αν γενομ?νην
NAS: And we preach to you the good news of the promise made
KJV: how that the promise which was made
INT: the fathers promise having been made

Acts 23:21 N-AFS
GRK: ?π? σο? ?παγγελ?αν
NAS: and waiting for the promise from you.
KJV: looking for a promise from
INT: from you promise

Acts 26:6 N-GFS
GRK: πατ?ρα? ?μ?ν ?παγγελ?α? γενομ?νη? ?π?
NAS: for the hope of the promise made
KJV: for the hope of the promise made of
INT: fathers of us promise having been made by

Romans 4:13 N-NFS
GRK: ν?μου ? ?παγγελ?α τ? ?βρα?μ
NAS: For the promise to Abraham or
KJV: For the promise, that he should be the
INT: law the promise [was] to Abraham

Romans 4:14 N-NFS
GRK: κατ?ργηται ? ?παγγελ?α
NAS: is made void and the promise is nullified;
KJV: and the promise made of none effect:
INT: made of no effect the promise

Romans 4:16 N-AFS
GRK: βεβα?αν τ?ν ?παγγελ?αν παντ? τ?
NAS: so that the promise will be guaranteed
KJV: to the end the promise might be
INT: sure the promise to all the

Romans 4:20 N-AFS
GRK: δ? τ?ν ?παγγελ?αν το? θεο?
NAS: with respect to the promise of God,
KJV: at the promise of God
INT: moreover the promise of God

Romans 9:4 N-NFP
GRK: κα? α? ?παγγελ?αι
NAS: and the [temple] service and the promises,
KJV: [of God], and the promises;
INT: and the promises

Romans 9:8 N-GFS
GRK: τ?κνα τ?? ?παγγελ?α? λογ?ζεται ε??
NAS: but the children of the promise are regarded
KJV: the children of the promise are counted
INT: children of the promise are reckoned for

Romans 9:9 N-GFS
GRK: ?παγγελ?α? γ?ρ ?
NAS: is the word of promise: AT THIS
KJV: this [is] the word of promise, At this
INT: of [the] promise indeed the

Romans 15:8 N-AFP
GRK: βεβαι?σαι τ?? ?παγγελ?α? τ?ν πατ?ρων
NAS: to confirm the promises [given] to the fathers,
KJV: confirm the promises [made] unto the fathers:
INT: to confirm the promises of the fathers

2 Corinthians 1:20 N-NFP
GRK: ?σαι γ?ρ ?παγγελ?αι θεο? ?ν
NAS: For as many as are the promises of God,
KJV: For all the promises of God in
INT: as many as indeed promises of God [there are] in

2 Corinthians 7:1 N-AFP
GRK: ?χοντε? τ?? ?παγγελ?α? ?γαπητο? καθαρ?σωμεν
NAS: these promises, beloved,
KJV: these promises, dearly beloved,
INT: having the promises beloved we should cleanse

Galatians 3:14 N-AFS
GRK: ?να τ?ν ?παγγελ?αν το? πνε?ματο?
NAS: that we would receive the promise of the Spirit
KJV: we might receive the promise of the Spirit
INT: that the promise of the Spirit

Galatians 3:16 N-NFP
GRK: ?ρρ?θησαν α? ?παγγελ?αι κα? τ?
NAS: Now the promises were spoken
KJV: seed were the promises made. He saith
INT: were spoken the promises and to the

Galatians 3:17 N-AFS
GRK: καταργ?σαι τ?ν ?παγγελ?αν
NAS: so as to nullify the promise.
KJV: it should make the promise of none effect.
INT: to nullify the promise

Galatians 3:18 N-GFS
GRK: ο?κ?τι ?ξ ?παγγελ?α? τ? δ?
NAS: based on a promise; but God
KJV: [it is] no more of promise: but God
INT: [it is] no longer by promise but

Galatians 3:18 N-GFS
GRK: ?βρα?μ δι' ?παγγελ?α? κεχ?ρισται ?
NAS: it to Abraham by means of a promise.
KJV: [it] to Abraham by promise.
INT: to Abraham through a promise granted [it]

Galatians 3:21 N-GFP
GRK: κατ? τ?ν ?παγγελι?ν το? θεο?
NAS: contrary to the promises of God?
KJV: against the promises of God?
INT: [it is] against the promises of God

Galatians 3:22 N-NFS
GRK: ?να ? ?παγγελ?α ?κ π?στεω?
NAS: so that the promise by faith
KJV: sin, that the promise by faith
INT: that the promise by faith

Galatians 3:29 N-AFS
GRK: ?στ? κατ' ?παγγελ?αν κληρον?μοι
NAS: heirs according to promise.
KJV: heirs according to the promise.
INT: you are according to [the] promise heirs

Galatians 4:23 N-GFS
GRK: ?λευθ?ρα? δι' ?παγγελ?α?
NAS: through the promise.
KJV: the freewoman [was] by promise.
INT: free [woman] through promise

Galatians 4:28 N-GFS
GRK: κατ? ?σα?κ ?παγγελ?α? τ?κνα ?στ?
NAS: Isaac, are children of promise.
KJV: are the children of promise.
INT: like Isaac of promise children are

Ephesians 1:13 N-GFS
GRK: πνε?ματι τ?? ?παγγελ?α? τ? ?γ??
NAS: Spirit of promise,
KJV: that holy Spirit of promise,
INT: Spirit of promise the Holy

Ephesians 2:12 N-GFS
GRK: διαθηκ?ν τ?? ?παγγελ?α? ?λπ?δα μ?
NAS: to the covenants of promise, having
KJV: from the covenants of promise, having
INT: covenants of the promise hope not

Ephesians 3:6 N-GFS
GRK: συμμ?τοχα τ?? ?παγγελ?α? ?ν Χριστ?
NAS: and fellow partakers of the promise in Christ
KJV: partakers of his promise in Christ
INT: joint-partakers of the promise in Christ

Ephesians 6:2 N-DFS
GRK: πρ?τη ?ν ?παγγελ??
NAS: commandment with a promise),
KJV: commandment with promise;)
INT: the first with a promise

1 Timothy 4:8 N-AFS
GRK: ?φ?λιμ?? ?στιν ?παγγελ?αν ?χουσα ζω??
NAS: since it holds promise for the present
KJV: having promise of the life
INT: profitable is promise having of life

2 Timothy 1:1 N-AFS
GRK: θεο? κατ' ?παγγελ?αν ζω?? τ??
NAS: according to the promise of life
KJV: according to the promise of life
INT: of God according to promise of life which [is]

Hebrews 4:1 N-GFS
GRK: ποτε καταλειπομ?νη? ?παγγελ?α? ε?σελθε?ν ε??
NAS: if, while a promise remains
KJV: lest, a promise being left
INT: ever being left a promise to enter into

Hebrews 6:12 N-AFP
GRK: κληρονομο?ντων τ?? ?παγγελ?α?
NAS: and patience inherit the promises.
KJV: patience inherit the promises.
INT: inherit the promises

Hebrews 6:15 N-GFS
GRK: ?π?τυχεν τ?? ?παγγελ?α?
NAS: he obtained the promise.
KJV: he obtained the promise.
INT: he obtained the promise

Hebrews 6:17 N-GFS
GRK: κληρον?μοι? τ?? ?παγγελ?α? τ? ?μετ?θετον
NAS: to the heirs of the promise the unchangeableness
KJV: unto the heirs of promise the immutability
INT: heirs of the promise the unchangeableness

Hebrews 7:6 N-AFP
GRK: ?χοντα τ?? ?παγγελ?α? ε?λ?γηκεν
NAS: the one who had the promises.
KJV: blessed him that had the promises.
INT: had the promises has blessed

Hebrews 8:6 N-DFP
GRK: ?π? κρε?ττοσιν ?παγγελ?αι? νενομοθ?τηται
NAS: has been enacted on better promises.
KJV: upon better promises.
INT: upon better promises has been enacted

Hebrews 9:15 N-AFS
GRK: παραβ?σεων τ?ν ?παγγελ?αν λ?βωσιν ο?
NAS: may receive the promise of the eternal
KJV: might receive the promise of eternal
INT: transgressions the promise might receive they who

Hebrews 10:36 N-AFS
GRK: κομ?σησθε τ?ν ?παγγελ?αν
NAS: you may receive what was promised.
KJV: of God, ye might receive the promise.
INT: you might receive the promise

Hebrews 11:9 N-GFS
GRK: γ?ν τ?? ?παγγελ?α? ?? ?λλοτρ?αν
NAS: in the land of promise, as in a foreign
KJV: the land of promise, as
INT: land of the promise as [in] a foreign [country]

Hebrews 11:9 N-GFS
GRK: συνκληρον?μων τ?? ?παγγελ?α? τ?? α?τ??
NAS: fellow heirs of the same promise;
KJV: of the same promise:
INT: joint-heirs of the promise same

Hebrews 11:13 N-AFP
GRK: λαβ?ντε? τ?? ?παγγελ?α? ?λλ? π?ρρωθεν
NAS: receiving the promises, but having seen
KJV: having received the promises, but
INT: having received the promises but from afar

Hebrews 11:17 N-AFP
GRK: ? τ?? ?παγγελ?α? ?ναδεξ?μενο?
NAS: and he who had received the promises was offering
KJV: he that had received the promises offered up
INT: the [one] the promises having received

Hebrews 11:33 N-GFP
GRK: δικαιοσ?νην ?π?τυχον ?παγγελι?ν ?φραξαν στ?ματα
NAS: obtained promises, shut
KJV: obtained promises, stopped
INT: righteousness obtained promises stopped [the] mouths

Hebrews 11:39 N-AFS
GRK: ?κομ?σαντο τ?ν ?παγγελ?αν
NAS: did not receive what was promised,
KJV: received not the promise:
INT: did receive the promise

2 Peter 3:4 N-NFS
GRK: ?στ?ν ? ?παγγελ?α τ?? παρουσ?α?
NAS: Where is the promise of His coming?
KJV: Where is the promise of his coming?
INT: is the promise of the coming

2 Peter 3:9 N-GFS
GRK: Κ?ριο? τ?? ?παγγελ?α? ?? τινε?
NAS: is not slow about His promise, as some
KJV: slack concerning his promise, as
INT: the Lord the promise as some

1 John 2:25 N-NFS
GRK: ?στ?ν ? ?παγγελ?α ?ν α?τ??
NAS: This is the promise which He Himself
KJV: this is the promise that he
INT: is the promise which he

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注