1519. ε?? (eis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1519. ε?? (eis) — 1774 Occurrences

Matthew 2:1 Prep
GRK: ?νατολ?ν παρεγ?νοντο ε?? ?εροσ?λυμα
KJV: from the east to Jerusalem,
INT: east arrived at Jerusalem

Matthew 2:8 Prep
GRK: π?μψα? α?το?? ε?? Βηθλε?μ ε?πεν
KJV: he sent them to Bethlehem, and said,
INT: having sent them to Bethlehem he said

Matthew 2:11 Prep
GRK: κα? ?λθ?ντε? ε?? τ?ν ο?κ?αν
KJV: when they were come into the house,
INT: And having come into the house

Matthew 2:12 Prep
GRK: ?δο? ?νεχ?ρησαν ε?? τ?ν χ?ραν
KJV: they departed into their own
INT: route they withdrew into the country

Matthew 2:13 Prep
GRK: κα? φε?γε ε?? Α?γυπτον κα?
KJV: and flee into Egypt, and
INT: and flee into Egypt and

Matthew 2:14 Prep
GRK: κα? ?νεχ?ρησεν ε?? Α?γυπτον
KJV: and departed into Egypt:
INT: and withdrew into Egypt

Matthew 2:20 Prep
GRK: κα? πορε?ου ε?? γ?ν ?σρα?λ
KJV: and go into the land of Israel:
INT: and go into [the] land of Israel

Matthew 2:21 Prep
GRK: κα? ε?σ?λθεν ε?? γ?ν ?σρα?λ
KJV: and came into the land of Israel.
INT: and came into [the] land of Israel

Matthew 2:22 Prep
GRK: ?ναρ ?νεχ?ρησεν ε?? τ? μ?ρη
KJV: he turned aside into the parts
INT: a dream he withdrew into the district

Matthew 2:23 Prep
GRK: ?λθ?ν κατ?κησεν ε?? π?λιν λεγομ?νην
KJV: he came and dwelt in a city called
INT: having come he dwelt in a city called

Matthew 3:10 Prep
GRK: ?κκ?πτεται κα? ε?? π?ρ β?λλεται
KJV: and cast into the fire.
INT: is cut down and into [the] fire is thrown

Matthew 3:11 Prep
GRK: ?ν ?δατι ε?? μετ?νοιαν ?
KJV: with water unto repentance: but
INT: with water to repentance

Matthew 3:12 Prep
GRK: σ?τον α?το? ε?? τ?ν ?ποθ?κην
KJV: his wheat into the garner; but
INT: wheat of him into the barn

Matthew 4:1 Prep
GRK: ?ησο?? ?ν?χθη ε?? τ?ν ?ρημον
KJV: the Spirit into the wilderness
INT: Jesus was led up into the wilderness

Matthew 4:5 Prep
GRK: ? δι?βολο? ε?? τ?ν ?γ?αν
KJV: him up into the holy city,
INT: the devil to the holy

Matthew 4:8 Prep
GRK: ? δι?βολο? ε?? ?ρο? ?ψηλ?ν
KJV: him up into an exceeding high
INT: the devil to a mountain high

Matthew 4:12 Prep
GRK: παρεδ?θη ?νεχ?ρησεν ε?? τ?ν Γαλιλα?αν
KJV: he departed into Galilee;
INT: had been arrested he withdrew into Galilee

Matthew 4:13 Prep
GRK: ?λθ?ν κατ?κησεν ε?? Καφαρναο?μ τ?ν
KJV: he came and dwelt in Capernaum, which
INT: having come he dwelt at Capernaum which

Matthew 4:18 Prep
GRK: β?λλοντα? ?μφ?βληστρον ε?? τ?ν θ?λασσαν
KJV: casting a net into the sea: for
INT: casting a large net into the sea

Matthew 4:24 Prep
GRK: ?κο? α?το? ε?? ?λην τ?ν
NAS: about Him spread throughout all
KJV: fame went throughout all Syria:
INT: news of him into all

Matthew 5:1 Prep
GRK: ?χλου? ?ν?βη ε?? τ? ?ρο?
KJV: he went up into a mountain:
INT: crowds he went up on the mountain

Matthew 5:13 Prep
GRK: τ?νι ?λισθ?σεται ε?? ο?δ?ν ?σχ?ει
KJV: good for nothing,
INT: what will it be salted for nothing it is potent

Matthew 5:20 Prep
GRK: μ? ε?σ?λθητε ε?? τ?ν βασιλε?αν
KJV: enter into the kingdom
INT: not shall you enter into the kingdom

Matthew 5:22 Prep
GRK: ?νοχο? ?σται ε?? τ?ν γ?ενναν
KJV: shall be in danger of hell fire.
INT: liable will be to the hell

Matthew 5:25 Prep
GRK: ?πηρ?τ? κα? ε?? φυλακ?ν βληθ?σ?
KJV: and thou be cast into prison.
INT: officer and into prison you be cast

Matthew 5:29 Prep
GRK: σου βληθ? ε?? γ?ενναν
KJV: body should be cast into hell.
INT: of you be cast into hell

Matthew 5:30 Prep
GRK: σ?μ? σου ε?? γ?ενναν ?π?λθ?
KJV: body should be cast into hell.
INT: body of you into hell be cast

Matthew 5:35 Prep
GRK: α?το? μ?τε ε?? ?εροσ?λυμα ?τι
KJV: footstool: neither by Jerusalem; for
INT: of him nor by Jerusalem because [the]

Matthew 5:39 Prep
GRK: σε ?απ?ζει ε?? τ?ν δεξι?ν
INT: you shall strike on the right

Matthew 6:6 Prep
GRK: προσε?χ? ε?σελθε ε?? τ? ταμε??ν
KJV: thou prayest, enter into thy closet,
INT: you pray enter into the room

Matthew 6:13 Prep
GRK: ε?σεν?γκ?? ?μ?? ε?? πειρασμ?ν ?λλ?
KJV: us not into temptation, but
INT: lead us into temptation but

Matthew 6:13 Prep
GRK: ? δ?ξα ε?? το?? α??να?
KJV: and the glory, for ever. Amen.
INT: the glory for the ages

Matthew 6:26 Prep
GRK: ?μβλ?ψατε ε?? τ? πετειν?
KJV: nor gather into barns; yet
INT: Look at the birds

Matthew 6:26 Prep
GRK: ο?δ? συν?γουσιν ε?? ?ποθ?κα? κα?
INT: nor do they gather into barns and

Matthew 6:30 Prep
GRK: κα? α?ριον ε?? κλ?βανον βαλλ?μενον
KJV: is cast into the oven,
INT: and tomorrow into an oven is thrown

Matthew 6:34 Prep
GRK: ο?ν μεριμν?σητε ε?? τ?ν α?ριον
NAS: do not worry about tomorrow;
KJV: no thought for the morrow: for
INT: therefore be anxious about things tomorrow

Matthew 7:13 Prep
GRK: ? ?π?γουσα ε?? τ?ν ?π?λειαν
KJV: that leadeth to destruction,
INT: which leads to destruction

Matthew 7:14 Prep
GRK: ? ?π?γουσα ε?? τ?ν ζω?ν
KJV: which leadeth unto life, and
INT: that leads to life

Matthew 7:19 Prep
GRK: ?κκ?πτεται κα? ε?? π?ρ β?λλεται
KJV: and cast into the fire.
INT: is cut down and into fire is thrown

Matthew 7:21 Prep
GRK: κ?ριε ε?σελε?σεται ε?? τ?ν βασιλε?αν
KJV: shall enter into the kingdom
INT: Lord will enter into the kingdom

Matthew 8:4 Prep
GRK: προσ?ταξεν Μωυσ?? ε?? μαρτ?ριον α?το??
KJV: commanded, for a testimony
INT: commanded Moses for a testimony to them

Matthew 8:5 Prep
GRK: δ? α?το? ε?? Καφαρναο?μ προσ?λθεν
KJV: was entered into Capernaum,
INT: moreover he into Capernaum came

Matthew 8:12 Prep
GRK: βασιλε?α? ?κβληθ?σονται ε?? τ? σκ?το?
KJV: shall be cast out into outer
INT: kingdom will be cast out into the darkness

Matthew 8:14 Prep
GRK: ? ?ησο?? ε?? τ?ν ο?κ?αν
KJV: was come into Peter's
INT: Jesus to the house

Matthew 8:18 Prep
GRK: ?κ?λευσεν ?πελθε?ν ε?? τ? π?ραν
KJV: to depart unto the other side.
INT: he commanded to depart to the other side

Matthew 8:23 Prep
GRK: ?μβ?ντι α?τ? ε?? τ? πλο?ον
KJV: when he was entered into a ship, his
INT: having entered he into the boat

Matthew 8:28 Prep
GRK: ?λθ?ντο? α?το? ε?? τ? π?ραν
KJV: was come to the other side
INT: having come he to the other side

Matthew 8:28 Prep
GRK: τ? π?ραν ε?? τ?ν χ?ραν
KJV: the other side into the country
INT: the other side to the region

Matthew 8:31 Prep
GRK: ?π?στειλον ?μ?? ε?? τ?ν ?γ?λην
KJV: us to go away into the herd of swine.
INT: send away us into the herd

Matthew 8:32 Prep
GRK: ?ξελθ?ντε? ?π?λθον ε?? το?? χο?ρου?
KJV: they went into the herd
INT: having gone out they went away into the pigs

Matthew 8:32 Prep
GRK: το? κρημνο? ε?? τ?ν θ?λασσαν
KJV: down a steep place into the sea, and
INT: the steep bank into the sea

Matthew 8:33 Prep
GRK: κα? ?πελθ?ντε? ε?? τ?ν π?λιν
KJV: went their ways into the city,
INT: and having gone away into the city

Matthew 8:34 Prep
GRK: π?λι? ?ξ?λθεν ε?? ?π?ντησιν τ?
KJV: city came out to meet Jesus:
INT: city went out to meet

Matthew 9:1 Prep
GRK: Κα? ?μβ?? ε?? πλο?ον διεπ?ρασεν
KJV: he entered into a ship,
INT: And having entered into boat he passed over

Matthew 9:1 Prep
GRK: κα? ?λθεν ε?? τ?ν ?δ?αν
KJV: and came into his own city.
INT: and came to [his] own

Matthew 9:6 Prep
GRK: κα? ?παγε ε?? τ?ν ο?κ?ν
KJV: and go unto thine house.
INT: and go to the house

Matthew 9:7 Prep
GRK: ?γερθε?? ?π?λθεν ε?? τ?ν ο?κον
KJV: he arose, and departed to his house.
INT: having arisen he went away to the house

Matthew 9:17 Prep
GRK: ο?νον ν?ον ε?? ?σκο?? παλαιο??
KJV: new wine into old bottles:
INT: wine new into wineskins old

Matthew 9:17 Prep
GRK: ο?νον ν?ον ε?? ?σκο?? καινο??
KJV: new wine into new bottles,
INT: wine new into wineskins new

Matthew 9:23 Prep
GRK: ? ?ησο?? ε?? τ?ν ο?κ?αν
KJV: came into the ruler's
INT: Jesus into the house

Matthew 9:26 Prep
GRK: φ?μη α?τη ε?? ?λην τ?ν
NAS: news spread throughout all that land.
KJV: hereof went abroad into all that
INT: report this into all the

Matthew 9:28 Prep
GRK: ?λθ?ντι δ? ε?? τ?ν ο?κ?αν
KJV: when he was come into the house,
INT: having come moreover into the house

Matthew 9:38 Prep
GRK: ?κβ?λ? ?ργ?τα? ε?? τ?ν θερισμ?ν
KJV: labourers into his
INT: he might send out workmen into the harvest

Matthew 10:5 Prep
GRK: α?το?? λ?γων Ε?? ?δ?ν ?θν?ν
KJV: Go not into the way of the Gentiles,
INT: them saying Into [the] way of the Gentiles

Matthew 10:5 Prep
GRK: ?π?λθητε κα? ε?? π?λιν Σαμαριτ?ν
KJV: and into [any] city
INT: go off and into a city of [the] Samaritians

Matthew 10:9 Prep
GRK: μηδ? χαλκ?ν ε?? τ?? ζ?να?
KJV: nor brass in your purses,
INT: nor money in the belts

Matthew 10:10 Prep
GRK: μ? π?ραν ε?? ?δ?ν μηδ?
KJV: Nor scrip for [your] journey, neither
INT: nor provision-bag for [the] way nor

Matthew 10:11 Prep
GRK: ε?? ?ν δ'
KJV: And into whatsoever city
INT: into whatever moreover

Matthew 10:12 Prep
GRK: ε?σερχ?μενοι δ? ε?? τ?ν ο?κ?αν
KJV: And when ye come into an house, salute
INT: entering moreover into the house

Matthew 10:17 Prep
GRK: γ?ρ ?μ?? ε?? συν?δρια κα?
KJV: you up to the councils, and
INT: indeed you into courts and

Matthew 10:18 Prep
GRK: ?νεκεν ?μο? ε?? μαρτ?ριον α?το??
KJV: sake, for a testimony
INT: on account of me for a testimony to them

Matthew 10:21 Prep
GRK: ?δελφ?? ?δελφ?ν ε?? θ?νατον κα?
KJV: the brother to death,
INT: brother brother to death and

Matthew 10:22 Prep
GRK: δ? ?πομε?να? ε?? τ?λο? ο?το?
KJV: endureth to the end
INT: however having endured to [the] end he

Matthew 10:23 Prep
GRK: τα?τ? φε?γετε ε?? τ?ν ?τ?ραν
KJV: city, flee ye into another: for
INT: one flee to the next

Matthew 10:27 Prep
GRK: κα? ? ε?? τ? ο??
KJV: ye hear in the ear,
INT: and what in the ear

Matthew 10:41 Prep
GRK: δεχ?μενο? προφ?την ε?? ?νομα προφ?του
KJV: a prophet in the name
INT: receives a prophet in [the] name of a prophet

Matthew 10:41 Prep
GRK: δεχ?μενο? δ?καιον ε?? ?νομα δικα?ου
KJV: a righteous man in the name
INT: receives a righteous [man] in [the] name of a righteous [man]

Matthew 10:42 Prep
GRK: ψυχρο? μ?νον ε?? ?νομα μαθητο?
KJV: [water] only in the name
INT: of cold [water] only in [the] name of a disciple

Matthew 11:7 Prep
GRK: Τ? ?ξ?λθατε ε?? τ?ν ?ρημον
KJV: went ye out into the wilderness
INT: What went you out into the wilderness

Matthew 12:4 Prep
GRK: π?? ε?σ?λθεν ε?? τ?ν ο?κον
INT: How he entered into the house

Matthew 12:9 Prep
GRK: ?κε?θεν ?λθεν ε?? τ?ν συναγωγ?ν
KJV: thence, he went into their synagogue:
INT: from there he went into the synagogue

Matthew 12:11 Prep
GRK: το?? σ?ββασιν ε?? β?θυνον ο?χ?
KJV: it fall into a pit on the sabbath day,
INT: on the Sabbath into a pit will not

Matthew 12:18 Prep
GRK: ?γαπητ?? μου ε?? ?ν ε?δ?κησεν
INT: beloved of me in whom has found delight

Matthew 12:20 Prep
GRK: ?ν ?κβ?λ? ε?? ν?κο? τ?ν
KJV: he send forth judgment unto victory.
INT: anyhow he bring forth unto victory

Matthew 12:29 Prep
GRK: τι? ε?σελθε?ν ε?? τ?ν ο?κ?αν
KJV: one enter into a strong man's house,
INT: anyone to enter into the house

Matthew 12:41 Prep
GRK: ?τι μετεν?ησαν ε?? τ? κ?ρυγμα
KJV: they repented at the preaching
INT: for they repented at the preaching

Matthew 12:44 Prep
GRK: τ?τε λ?γει Ε?? τ?ν ο?κ?ν
KJV: he saith, I will return into my house
INT: Then it says to the house

Matthew 13:2 Prep
GRK: ?στε α?τ?ν ε?? πλο?ον ?μβ?ντα
KJV: he went into a ship, and sat;
INT: so that he into a boat having entered

Matthew 13:22 Prep
GRK: ? δ? ε?? τ?? ?κ?νθα?
NAS: And the one on whom seed was sown among the thorns,
KJV: that received seed among the thorns
INT: that which moreover among the thorns

Matthew 13:30 Prep
GRK: δ?σατε α?τ? ε?? δ?σμα? πρ??
KJV: bind them in bundles to
INT: bind them into bundles in order

Matthew 13:30 Prep
GRK: σ?τον συναγ?γετε ε?? τ?ν ?ποθ?κην
KJV: gather the wheat into my barn.
INT: [the] wheat bring together into the barn

Matthew 13:33 Prep
GRK: γυν? ?ν?κρυψεν ε?? ?λε?ρου σ?τα
KJV: took, and hid in three measures
INT: a woman hid in of flour measures

Matthew 13:36 Prep
GRK: ?χλου? ?λθεν ε?? τ?ν ο?κ?αν
KJV: away, and went into the house: and
INT: crowds he went into the house

Matthew 13:42 Prep
GRK: βαλο?σιν α?το?? ε?? τ?ν κ?μινον
KJV: them into a furnace
INT: they will cast them into the furnace

Matthew 13:47 Prep
GRK: σαγ?ν? βληθε?σ? ε?? τ?ν θ?λασσαν
KJV: that was cast into the sea,
INT: to a drag net having cast into the sea

Matthew 13:48 Prep
GRK: τ? καλ? ε?? ?γγη τ?
KJV: the good into vessels,
INT: the good into vessels

Matthew 13:50 Prep
GRK: βαλο?σιν α?το?? ε?? τ?ν κ?μινον
KJV: them into the furnace
INT: will cast them into the furnace

Matthew 13:54 Prep
GRK: κα? ?λθ?ν ε?? τ?ν πατρ?δα
KJV: when he was come into his own
INT: and having come into the region

Matthew 14:13 Prep
GRK: ?ν πλο?? ε?? ?ρημον τ?πον
KJV: by ship into a desert place
INT: by boat to a secluded place

Matthew 14:15 Prep
GRK: ?να ?πελθ?ντε? ε?? τ?? κ?μα?
KJV: they may go into the villages,
INT: that having gone into the villages

Matthew 14:19 Prep
GRK: ?χθ?α? ?ναβλ?ψα? ε?? τ?ν ο?ραν?ν
NAS: and looking up toward heaven,
KJV: and looking up to heaven,
INT: fish having looked up to heaven

Matthew 14:22 Prep
GRK: μαθητ?? ?μβ?ναι ε?? τ? πλο?ον
KJV: disciples to get into a ship, and
INT: disciples to enter into the boat

Matthew 14:22 Prep
GRK: προ?γειν α?τ?ν ε?? τ? π?ραν
KJV: him unto the other side,
INT: to go before him to the other side

Matthew 14:23 Prep
GRK: ?χλου? ?ν?βη ε?? τ? ?ρο?
KJV: away, he went up into a mountain apart
INT: crowds he went up on the mountain

Matthew 14:31 Prep
GRK: α?τ? ?λιγ?πιστε ε?? τ? ?δ?στασα?
NAS: to him, You of little faith, why did you doubt?
KJV: O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?
INT: to him [you] of little faith of why did you doubt

Matthew 14:32 Prep
GRK: ?ναβ?ντων α?τ?ν ε?? τ? πλο?ον
KJV: were come into the ship,
INT: having entered they into the boat

Matthew 14:34 Prep
GRK: τ?ν γ?ν ε?? Γεννησαρ?τ
KJV: they came into the land
INT: the land of Gennesaret

Matthew 14:35 Prep
GRK: ?κε?νου ?π?στειλαν ε?? ?λην τ?ν
KJV: of him, they sent out into all that
INT: of that sent to all the

Matthew 15:11 Prep
GRK: τ? ε?σερχ?μενον ε?? τ? στ?μα
KJV: that which goeth into the mouth
INT: that which enters into the mouth

Matthew 15:14 Prep
GRK: ?δηγ? ?μφ?τεροι ε?? β?θυνον πεσο?νται
KJV: both shall fall into the ditch.
INT: lead both into a pit will fall

Matthew 15:17 Prep
GRK: τ? ε?σπορευ?μενον ε?? τ? στ?μα
NAS: into the stomach, and is eliminated?
KJV: entereth in at the mouth
INT: which enters into the mouth

Matthew 15:17 Prep
GRK: τ? στ?μα ε?? τ?ν κοιλ?αν
KJV: the mouth goeth into the belly, and
INT: the mouth into the belly

Matthew 15:17 Prep
GRK: χωρε? κα? ε?? ?φεδρ?να ?κβ?λλεται
KJV: and is cast out into the draught?
INT: goes and to [the] draught is cast out

Matthew 15:21 Prep
GRK: ?ησο?? ?νεχ?ρησεν ε?? τ? μ?ρη
KJV: and departed into the coasts
INT: Jesus withdrew to the district

Matthew 15:24 Prep
GRK: ε? μ? ε?? τ? πρ?βατα
KJV: sent but unto the lost sheep
INT: if not to the sheep

Matthew 15:29 Prep
GRK: κα? ?ναβ?? ε?? τ? ?ρο?
KJV: went up into a mountain,
INT: and having gone up on the mountain

Matthew 15:39 Prep
GRK: ?χλου? ?ν?βη ε?? τ? πλο?ον
KJV: and came into the coasts of Magdala.
INT: crowds he entered into the boat

Matthew 15:39 Prep
GRK: κα? ?λθεν ε?? τ? ?ρια
KJV: the multitude, and took ship, and came
INT: and came to the region

Matthew 16:5 Prep
GRK: ο? μαθητα? ε?? τ? π?ραν
KJV: were come to the other side,
INT: the disciples to the other side

Matthew 16:13 Prep
GRK: ? ?ησο?? ε?? τ? μ?ρη
KJV: Jesus came into the coasts of Caesarea
INT: Jesus into the parts

Matthew 16:21 Prep
GRK: δε? α?τ?ν ε?? ?εροσ?λυμα ?πελθε?ν
KJV: must go unto Jerusalem, and
INT: it is necessary for him to Jerusalem to go away

Matthew 17:1 Prep
GRK: ?ναφ?ρει α?το?? ε?? ?ρο? ?ψηλ?ν
KJV: them up into an high mountain
INT: brings up them into a mountain high

Matthew 17:15 Prep
GRK: γ?ρ π?πτει ε?? τ? π?ρ
KJV: ofttimes he falleth into the fire, and
INT: indeed he falls into the fire

Matthew 17:15 Prep
GRK: κα? πολλ?κι? ε?? τ? ?δωρ
KJV: and oft into the water.
INT: and often into the water

Matthew 17:22 Prep
GRK: ?νθρ?που παραδ?δοσθαι ε?? χε?ρα? ?νθρ?πων
KJV: betrayed into the hands
INT: of man to be betrayed into [the] hands of men

Matthew 17:24 Prep
GRK: δ? α?τ?ν ε?? Καφαρναο?μ προσ?λθον
KJV: were come to Capernaum,
INT: moreover they to Capernaum came

Matthew 17:25 Prep
GRK: κα? ?λθ?ντα ε?? τ?ν ο?κ?αν
KJV: when he was come into the house, Jesus
INT: And when he having entered into the house

Matthew 17:27 Prep
GRK: α?το?? πορευθε?? ε?? θ?λασσαν β?λε
KJV: them, go thou to the sea, and cast
INT: them having gone to sea cast

Matthew 18:3 Prep
GRK: μ? ε?σ?λθητε ε?? τ?ν βασιλε?αν
KJV: not enter into the kingdom of heaven.
INT: not shall you enter into the kingdom

Matthew 18:6 Prep
GRK: τ?ν πιστευ?ντων ε?? ?μ? συμφ?ρει
KJV: which believe in me, it were better
INT: who believe in me it is better

Matthew 18:8 Prep
GRK: ?στιν ε?σελθε?ν ε?? τ?ν ζω?ν
KJV: feet to be cast into everlasting fire.
INT: it is to enter into life

Matthew 18:8 Prep
GRK: ?χοντα βληθ?ναι ε?? τ? π?ρ
INT: having to be cast into the fire

Matthew 18:9 Prep
GRK: ?στιν μον?φθαλμον ε?? τ?ν ζω?ν
KJV: to enter into life
INT: it is one-eyed into the life

Matthew 18:9 Prep
GRK: ?χοντα βληθ?ναι ε?? τ?ν γ?ενναν
KJV: eyes to be cast into hell fire.
INT: having to be cast into the hell

Matthew 18:15 Prep
GRK: δ? ?μαρτ?σ? ε?? σ? ?
INT: moreover sins against you the

Matthew 18:20 Prep
GRK: τρε?? συνηγμ?νοι ε?? τ? ?μ?ν
KJV: are gathered together in my name,
INT: three gathered together unto my

Matthew 18:21 Prep
GRK: ποσ?κι? ?μαρτ?σει ε?? ?μ? ?
NAS: sin against me and I forgive
KJV: brother sin against me, and
INT: how often will sin against me the

Matthew 18:30 Prep
GRK: ?βαλεν α?τ?ν ε?? φυλακ?ν ?ω?
KJV: and cast him into prison, till
INT: he cast him into prison until

Matthew 19:1 Prep
GRK: κα? ?λθεν ε?? τ? ?ρια
KJV: and came into the coasts of Judaea
INT: and came to the region

Matthew 19:5 Prep
GRK: ο? δ?ο ε?? σ?ρκα μ?αν
INT: the two for flesh one

Matthew 19:17 Prep
GRK: δ? θ?λει? ε?? τ?ν ζω?ν
KJV: thou wilt enter into life, keep
INT: moreover you desire into life

Matthew 19:23 Prep
GRK: δυσκ?λω? ε?σελε?σεται ε?? τ?ν βασιλε?αν
KJV: enter into the kingdom
INT: with difficulty will enter into the kingdom

Matthew 19:24 Prep
GRK: πλο?σιον ε?σελθε?ν ε?? τ?ν βασιλε?αν
KJV: to enter into the kingdom
INT: a rich man to enter into the kingdom

Matthew 20:1 Prep
GRK: μισθ?σασθαι ?ργ?τα? ε?? τ?ν ?μπελ?να
KJV: to hire labourers into his vineyard.
INT: to hire workmen for the vineyard

Matthew 20:2 Prep
GRK: ?π?στειλεν α?το?? ε?? τ?ν ?μπελ?να
KJV: he sent them into his vineyard.
INT: he sent them into the vineyard

Matthew 20:4 Prep
GRK: κα? ?με?? ε?? τ?ν ?μπελ?να
KJV: ye also into the vineyard, and
INT: also you into the vineyard

Matthew 20:7 Prep
GRK: κα? ?με?? ε?? τ?ν ?μπελ?να
KJV: ye also into the vineyard; and
INT: also you into the vineyard

Matthew 20:17 Prep
GRK: ? ?ησο?? ε?? ?εροσ?λυμα παρ?λαβεν
KJV: Jesus going up to Jerusalem took
INT: Jesus to Jerusalem he took

Matthew 20:18 Prep
GRK: ?δο? ?ναβα?νομεν ε?? ?εροσ?λυμα κα?
KJV: Behold, we go up to Jerusalem; and
INT: Behold we go up to Jerusalem and

Matthew 20:19 Prep
GRK: το?? ?θνεσιν ε?? τ? ?μπα?ξαι
KJV: him to the Gentiles to mock, and
INT: to the Gentiles to mock

Matthew 21:1 Prep
GRK: ?τε ?γγισαν ε?? ?εροσ?λυμα κα?
KJV: they drew nigh unto Jerusalem,
INT: when they drew near to Jerusalem and

Matthew 21:1 Prep
GRK: κα? ?λθον ε?? Βηθφαγ? ε??
KJV: and were come to Bethphage, unto
INT: and came to Bethphage on

Matthew 21:1 Prep
GRK: ε?? Βηθφαγ? ε?? τ? ?ρο?
INT: to Bethphage on the mount

Matthew 21:2 Prep
GRK: α?το?? Πορε?εσθε ε?? τ?ν κ?μην
KJV: Go into the village
INT: to them Go into the village

Matthew 21:10 Prep
GRK: ε?σελθ?ντο? α?το? ε?? ?εροσ?λυμα ?σε?σθη
KJV: when he was come into Jerusalem, all
INT: he having entered of him into Jerusalem was moved

Matthew 21:12 Prep
GRK: ε?σ?λθεν ?ησο?? ε?? τ? ?ερ?ν
KJV: Jesus went into the temple of God,
INT: entered Jesus into the temple

Matthew 21:17 Prep
GRK: τ?? π?λεω? ε?? Βηθαν?αν κα?
KJV: out of the city into Bethany; and
INT: the city to Bethany and

Matthew 21:18 Prep
GRK: δ? ?παν?γων ε?? τ?ν π?λιν
KJV: as he returned into the city,
INT: moreover having come back into the city

Matthew 21:19 Prep
GRK: καρπ?? γ?νηται ε?? τ?ν α??να
NAS: longer shall there ever be [any] fruit
KJV: thee henceforward for ever. And
INT: fruit let there be for the age

Matthew 21:21 Prep
GRK: κα? βλ?θητι ε?? τ?ν θ?λασσαν
KJV: be thou cast into the sea;
INT: and be you cast into the sea

Matthew 21:23 Prep
GRK: ?λθ?ντο? α?το? ε?? τ? ?ερ?ν
KJV: was come into the temple,
INT: having come with him into the temple

Matthew 21:31 Prep
GRK: προ?γουσιν ?μ?? ε?? τ?ν βασιλε?αν
KJV: the harlots go into the kingdom of God
INT: go before you into the kingdom

Matthew 21:42 Prep
GRK: ο?το? ?γεν?θη ε?? κεφαλ?ν γων?α?
INT: this is become the chief corner

Matthew 21:46 Prep
GRK: ?χλου? ?πε? ε?? προφ?την α?τ?ν
INT: crowds because as a prophet him

Matthew 22:3 Prep
GRK: το?? κεκλημ?νου? ε?? το?? γ?μου?
KJV: them that were bidden to the wedding:
INT: those having been invited to the wedding feast

Matthew 22:4 Prep
GRK: ?τοιμα δε?τε ε?? το?? γ?μου?
KJV: [are] ready: come unto the marriage.
INT: ready come to the wedding feast

Matthew 22:5 Prep
GRK: ?? μ?ν ε?? τ?ν ?διον
KJV: one to his
INT: one indeed to his own

Matthew 22:9 Prep
GRK: ε?ρητε καλ?σατε ε?? το?? γ?μου?
KJV: ye shall find, bid to the marriage.
INT: you shall find invite to the wedding feast

Matthew 22:10 Prep
GRK: δο?λοι ?κε?νοι ε?? τ?? ?δο??
KJV: went out into the highways,
INT: servants those into the highways

Matthew 22:13 Prep
GRK: ?κβ?λετε α?τ?ν ε?? τ? σκ?το?
KJV: and cast [him] into outer darkness;
INT: cast out him into the darkness

Matthew 22:16 Prep
GRK: γ?ρ βλ?πει? ε?? πρ?σωπον ?νθρ?πων
KJV: thou regardest not the person
INT: indeed you look on [the] appearance of men

Matthew 23:34 Prep
GRK: ?π? π?λεω? ε?? π?λιν
KJV: [them] from city to city:
INT: from town to town

Matthew 24:9 Prep
GRK: παραδ?σουσιν ?μ?? ε?? θλ?ψιν κα?
KJV: you up to be afflicted, and
INT: will they deliver you to tribulation and

Matthew 24:13 Prep
GRK: δ? ?πομε?να? ε?? τ?λο? ο?το?
KJV: he that shall endure unto the end,
INT: however having endured to [the] end he

Matthew 24:14 Prep
GRK: τ? ο?κουμ?ν? ε?? μαρτ?ριον π?σιν
KJV: all the world for a witness unto all
INT: the earth for a testimony to all

Matthew 24:16 Prep
GRK: ?ουδα?? φευγ?τωσαν ε?? τ? ?ρη
INT: Judea let them flee to the mountains

Matthew 24:38 Prep
GRK: ε?σ?λθεν Ν?ε ε?? τ?ν κιβωτ?ν
KJV: Noe entered into the ark,
INT: entered Noah into the ark

Matthew 25:1 Prep
GRK: ?αυτ?ν ?ξ?λθον ε?? ?π?ντησιν το?
INT: of them went forth to meet the

Matthew 25:6 Prep
GRK: νυμφ?ο? ?ξ?ρχεσθε ε?? ?π?ντησιν α?το?
KJV: cometh; go ye out to meet him.
INT: bridegroom go forth to meet him

Matthew 25:10 Prep
GRK: μετ' α?το? ε?? το?? γ?μου?
KJV: with him to the marriage: and
INT: with him to the wedding feast

Matthew 25:21 Prep
GRK: καταστ?σω ε?σελθε ε?? τ?ν χαρ?ν
KJV: enter thou into the joy
INT: will I set enter into the joy

Matthew 25:23 Prep
GRK: καταστ?σω ε?σελθε ε?? τ?ν χαρ?ν
KJV: enter thou into the joy
INT: will I set enter into the joy

Matthew 25:30 Prep
GRK: δο?λον ?κβ?λετε ε?? τ? σκ?το?
KJV: servant into outer
INT: servant cast you out into the darkness

Matthew 25:41 Prep
GRK: ο? κατηραμ?νοι ε?? τ? π?ρ
KJV: me, ye cursed, into everlasting fire,
INT: those cursed into the fire

Matthew 25:46 Prep
GRK: ?πελε?σονται ο?τοι ε?? κ?λασιν α??νιον
KJV: shall go away into everlasting
INT: will go away these into punishment eternal

Matthew 25:46 Prep
GRK: δ? δ?καιοι ε?? ζω?ν α??νιον
KJV: but the righteous into life eternal.
INT: moreover [the] righteous into life eternal

Matthew 26:2 Prep
GRK: ?νθρ?που παραδ?δοται ε?? τ? σταυρωθ?ναι
KJV: of man is betrayed to be crucified.
INT: of man is betrayed over to be crucified

Matthew 26:3 Prep
GRK: το? λαο? ε?? τ?ν α?λ?ν
KJV: of the people, unto the palace
INT: of the people in the court

Matthew 26:8 Prep
GRK: ?γαν?κτησαν λ?γοντε? Ε?? τ? ?
NAS: [this], and said, Why this
KJV: saying, To what purpose
INT: became indignant saying For what purpose the

Matthew 26:10 Prep
GRK: καλ?ν ?ργ?σατο ε?? ?μ?
KJV: a good work upon me.
INT: good she did to me

Matthew 26:13 Prep
GRK: ?πο?ησεν α?τη ε?? μνημ?συνον α?τ??
KJV: be told for a memorial
INT: did this [woman] for a memorial of her

Matthew 26:18 Prep
GRK: ε?πεν ?π?γετε ε?? τ?ν π?λιν
KJV: he said, Go into the city to
INT: he said Go into the city

Matthew 26:28 Prep
GRK: πολλ?ν ?κχυνν?μενον ε?? ?φεσιν ?μαρτι?ν
KJV: for many for the remission of sins.
INT: many is poured out for forgiveness of sins

Matthew 26:30 Prep
GRK: ?μν?σαντε? ?ξ?λθον ε?? τ? ?ρο?
KJV: they went out into the mount
INT: having sung a hymn they went out to the mount

Matthew 26:32 Prep
GRK: προ?ξω ?μ?? ε?? τ?ν Γαλιλα?αν
KJV: I will go before you into Galilee.
INT: will go before you into Galilee

Matthew 26:36 Prep
GRK: ? ?ησο?? ε?? χωρ?ον λεγ?μενον
KJV: with them unto a place called
INT: Jesus to a place called

Matthew 26:41 Prep
GRK: μ? ε?σ?λθητε ε?? πειρασμ?ν τ?
KJV: not into temptation:
INT: not you enter into temptation the

Matthew 26:45 Prep
GRK: ?νθρ?που παραδ?δοται ε?? χε?ρα? ?μαρτωλ?ν
KJV: is betrayed into the hands
INT: of man is betrayed into [the] hands of sinners

Matthew 26:52 Prep
GRK: μ?χαιρ?ν σου ε?? τ?ν τ?πον
KJV: thy sword into his place:
INT: sword of you into the place

Matthew 26:67 Prep
GRK: Τ?τε ?ν?πτυσαν ε?? τ? πρ?σωπον
KJV: Then did they spit in his face,
INT: Then they spat in the face

Matthew 26:71 Prep
GRK: ?ξελθ?ντα δ? ε?? τ?ν πυλ?να
KJV: was gone out into the porch,
INT: having gone out moreover to the porch

Matthew 27:5 Prep
GRK: τ? ?ργ?ρια ε?? τ?ν να?ν
INT: the pieces of silver into the temple

Matthew 27:6 Prep
GRK: βαλε?ν α?τ? ε?? τ?ν κορβαν?ν
KJV: them into the treasury,
INT: to put them into the treasury

Matthew 27:7 Prep
GRK: το? Κεραμ?ω? ε?? ταφ?ν το??
KJV: the potter's field, to bury strangers
INT: of the potter for a burial place for the

Matthew 27:10 Prep
GRK: ?δωκαν α?τ? ε?? τ?ν ?γρ?ν
KJV: gave them for the potter's field,
INT: they gave them for the field

Matthew 27:27 Prep
GRK: τ?ν ?ησο?ν ε?? τ? πραιτ?ριον
KJV: Jesus into the common hall,
INT: Jesus to the praetorium

Matthew 27:30 Prep
GRK: κα? ?μπτ?σαντε? ε?? α?τ?ν ?λαβον
KJV: And they spit upon him, and took
INT: And having spit upon him they took

Matthew 27:30 Prep
GRK: κα? ?τυπτον ε?? τ?ν κεφαλ?ν
KJV: smote him on the head.
INT: and struck [him] on the head

Matthew 27:31 Prep
GRK: ?π?γαγον α?τ?ν ε?? τ? σταυρ?σαι
KJV: him away to crucify [him].
INT: led away him to crucify him

Matthew 27:33 Prep
GRK: Κα? ?λθ?ντε? ε?? τ?πον λεγ?μενον
KJV: when they were come unto a place
INT: And having come to a place called

Matthew 27:51 Prep
GRK: ?ω? κ?τω ε?? δ?ο κα?
KJV: of the temple was rent in twain from
INT: to bottom into two and

Matthew 27:53 Prep
GRK: α?το? ε?σ?λθον ε?? τ?ν ?γ?αν
KJV: and went into the holy
INT: of him they entered into the holy

Matthew 28:1 Prep
GRK: τ? ?πιφωσκο?σ? ε?? μ?αν σαββ?των
NAS: as it began to dawn toward the first
KJV: as it began to dawn toward the first
INT: it being dawn toward [the] first [day] of [the] week

Matthew 28:7 Prep
GRK: προ?γει ?μ?? ε?? τ?ν Γαλιλα?αν
KJV: you into Galilee;
INT: he goes before you into Galilee

Matthew 28:10 Prep
GRK: ?να ?π?λθωσιν ε?? τ?ν Γαλιλα?αν
KJV: that they go into Galilee, and there
INT: that they go into Galilee

Matthew 28:11 Prep
GRK: κουστωδ?α? ?λθ?ντε? ε?? τ?ν π?λιν
KJV: came into the city,
INT: guard having gone into the city

Matthew 28:16 Prep
GRK: μαθητα? ?πορε?θησαν ε?? τ?ν Γαλιλα?αν
KJV: disciples went away into Galilee, into
INT: disciples went into Galilee

Matthew 28:16 Prep
GRK: τ?ν Γαλιλα?αν ε?? τ? ?ρο?
KJV: into Galilee, into a mountain where
INT: Galilee to the mountain

Matthew 28:19 Prep
GRK: βαπτ?ζοντε? α?το?? ε?? τ? ?νομα
KJV: them in the name
INT: baptizing them in the name

Mark 1:4 Prep
GRK: β?πτισμα μετανο?α? ε?? ?φεσιν ?μαρτι?ν
KJV: of repentance for the remission
INT: [a] baptism of repentance for forgiveness of sins

Mark 1:9 Prep
GRK: κα? ?βαπτ?σθη ε?? τ?ν ?ορδ?νην
KJV: of John in Jordan.
INT: and was baptized in the Jordan

Mark 1:10 Prep
GRK: περιστερ?ν καταβα?νον ε?? α?τ?ν
INT: a dove descending upon him

Mark 1:12 Prep
GRK: α?τ?ν ?κβ?λλει ε?? τ?ν ?ρημον
KJV: driveth him into the wilderness.
INT: him drives out into the wilderness

Mark 1:14 Prep
GRK: ? ?ησο?? ε?? τ?ν Γαλιλα?αν
KJV: Jesus came into Galilee, preaching
INT: Jesus into Galilee

Mark 1:21 Prep
GRK: Κα? ε?σπορε?ονται ε?? Καφαρναο?μ Κα?
KJV: And they went into Capernaum; and
INT: And they go into Capernaum and

Mark 1:21 Prep
GRK: σ?ββασιν ε?σελθ?ν ε?? τ?ν συναγωγ?ν
KJV: he entered into the synagogue,
INT: Sabbath having entered into the synagogue

Mark 1:28 Prep
GRK: ε?θ?? πανταχο? ε?? ?λην τ?ν
KJV: spread abroad throughout all
INT: immediately everywhere in all the

Mark 1:29 Prep
GRK: ?ξελθ?ντε? ?λθον ε?? τ?ν ο?κ?αν
KJV: they entered into the house
INT: having gone forth they came into the house

Mark 1:35 Prep
GRK: κα? ?π?λθεν ε?? ?ρημον τ?πον
KJV: and departed into a solitary place,
INT: and departed into solitary a place

Mark 1:38 Prep
GRK: ?γωμεν ?λλαχο? ε?? τ?? ?χομ?να?
KJV: Let us go into the next
INT: Let us go another way into the neighboring

Mark 1:38 Prep
GRK: ?κε? κηρ?ξω ε?? το?το γ?ρ
KJV: for therefore came I forth.
INT: there I might preach for this therefore

Mark 1:39 Prep
GRK: ?λθεν κηρ?σσων ε?? τ?? συναγωγ??
NAS: into their synagogues throughout all
KJV: synagogues throughout all
INT: he was going preaching in the synagogues

Mark 1:39 Prep
GRK: συναγωγ?? α?τ?ν ε?? ?λην τ?ν
INT: synagogues of them in all

Mark 1:44 Prep
GRK: προσ?ταξεν Μωυσ?? ε?? μαρτ?ριον α?το??
KJV: commanded, for a testimony
INT: commanded Moses for a testimony to them

Mark 1:45 Prep
GRK: δ?νασθαι φανερ?? ε?? π?λιν ε?σελθε?ν
KJV: openly enter into the city, but
INT: was able openly into [the] city to enter

Mark 2:1 Prep
GRK: ε?σελθ?ν π?λιν ε?? Καφαρναο?μ δι'
KJV: again he entered into Capernaum after
INT: he having entered again into Capernaum after [some]

Mark 2:11 Prep
GRK: κα? ?παγε ε?? τ?ν ο?κ?ν
KJV: and go thy way into thine house.
INT: and go to the home

Mark 2:22 Prep
GRK: ο?νον ν?ον ε?? ?σκο?? παλαιο??
KJV: new wine into old bottles:
INT: wine new into wineskins old

Mark 2:22 Prep
GRK: ο?νον ν?ον ε?? ?σκο?? καινο??
KJV: wine must be put into new bottles.
INT: wine new into wineskins new

Mark 2:26 Prep
GRK: π?? ε?σ?λθεν ε?? τ?ν ο?κον
KJV: How he went into the house of God
INT: how he entered into the house

Mark 3:1 Prep
GRK: ε?σ?λθεν π?λιν ε?? τ?ν συναγωγ?ν
KJV: again into the synagogue;
INT: he entered again into the synagogue

Mark 3:3 Prep
GRK: ξηρ?ν ?γειρε ε?? τ? μ?σον
NAS: hand, Get up and come forward!
KJV: hand, Stand forth.
INT: withered Arise [and come] into the midst

Mark 3:13 Prep
GRK: Κα? ?ναβα?νει ε?? τ? ?ρο?
KJV: And he goeth up into a mountain, and
INT: And he goes up on the mountain

Mark 3:20 Prep
GRK: Κα? ?ρχεται ε?? ο?κον κα?
INT: And they come to a house and

Mark 3:27 Prep
GRK: δ?ναται ο?δε?? ε?? τ?ν ο?κ?αν
KJV: can enter into a strong man's house,
INT: is able no one into the house

Mark 3:29 Prep
GRK: ?ν βλασφημ?σ? ε?? τ? πνε?μα
NAS: blasphemes against the Holy
KJV: shall blaspheme against the Holy
INT: anyhow shall blaspheme against the Spirit

Mark 3:29 Prep
GRK: ?χει ?φεσιν ε?? τ?ν α??να
INT: has forgiveness to the eternity

Mark 4:1 Prep
GRK: ?στε α?τ?ν ε?? πλο?ον ?μβ?ντα
KJV: he entered into a ship, and sat
INT: so that him into the boat having entered

Mark 4:7 Prep
GRK: ?λλο ?πεσεν ε?? τ?? ?κ?νθα?
NAS: [seed] fell among the thorns,
KJV: some fell among thorns, and
INT: another fell among the thorns

Mark 4:8 Prep
GRK: ?λλα ?πεσεν ε?? τ?ν γ?ν
KJV: other fell on good ground,
INT: another fell into the soil

Mark 4:15 Prep
GRK: τ?ν ?σπαρμ?νον ε?? α?το??
INT: that has been sown in them

Mark 4:18 Prep
GRK: ε?σ?ν ο? ε?? τ?? ?κ?νθα?
NAS: are the ones on whom seed was sown among the thorns;
KJV: sown among thorns;
INT: are they who among the thorns

Mark 4:22 Prep
GRK: ?να ?λθ? ε?? φανερ?ν
KJV: that it should come abroad.
INT: that it should come to light

Mark 4:35 Prep
GRK: γενομ?νη? Δι?λθωμεν ε?? τ? π?ραν
KJV: Let us pass over unto the other side.
INT: having been become Let us pass over to the other side

Mark 4:37 Prep
GRK: κ?ματα ?π?βαλλεν ε?? τ? πλο?ον
KJV: the waves beat into the ship, so that
INT: waves beat into the boat

Mark 5:1 Prep
GRK: Κα? ?λθον ε?? τ? π?ραν
KJV: they came over unto the other side
INT: And they came to the other side

Mark 5:1 Prep
GRK: τ?? θαλ?σση? ε?? τ?ν χ?ραν
KJV: of the sea, into the country
INT: of the sea to the region

Mark 5:12 Prep
GRK: Π?μψον ?μ?? ε?? το?? χο?ρου?
KJV: Send us into the swine, that
INT: Send us into the pigs

Mark 5:12 Prep
GRK: χο?ρου? ?να ε?? α?το?? ε?σ?λθωμεν
KJV: that we may enter into them.
INT: pigs that into them we might enter

Mark 5:13 Prep
GRK: ?κ?θαρτα ε?σ?λθον ε?? το?? χο?ρου?
KJV: and entered into the swine:
INT: unclean entered into the pigs

Mark 5:13 Prep
GRK: το? κρημνο? ε?? τ?ν θ?λασσαν
KJV: a steep place into the sea,
INT: the steep into the sea

Mark 5:14 Prep
GRK: κα? ?π?γγειλαν ε?? τ?ν π?λιν
KJV: and told [it] in the city, and
INT: and proclaimed [it] to the city

Mark 5:14 Prep
GRK: π?λιν κα? ε?? το?? ?γρο??
KJV: the city, and in the country. And
INT: city and to the country

Mark 5:18 Prep
GRK: ?μβα?νοντο? α?το? ε?? τ? πλο?ον
KJV: was come into the ship,
INT: having entered he into the boat

Mark 5:19 Prep
GRK: α?τ? ?παγε ε?? τ?ν ο?κ?ν
KJV: unto him, Go home to thy friends,
INT: to him Go to the home

Mark 5:21 Prep
GRK: πλο?? π?λιν ε?? τ? π?ραν
KJV: by ship unto the other side, much
INT: boat again to the other side

Mark 5:26 Prep
GRK: ?λλ? μ?λλον ε?? τ? χε?ρον
KJV: rather grew worse,
INT: but rather to the worse

Mark 5:34 Prep
GRK: σε ?παγε ε?? ε?ρ?νην κα?
KJV: whole; go in peace, and
INT: you go in peace and

Mark 5:38 Prep
GRK: κα? ?ρχονται ε?? τ?ν ο?κον
KJV: he cometh to the house
INT: And he comes to the house

Mark 6:1 Prep
GRK: κα? ?ρχεται ε?? τ?ν πατρ?δα
KJV: and came into his own country;
INT: and came into the hometown

Mark 6:8 Prep
GRK: μηδ?ν α?ρωσιν ε?? ?δ?ν ε?
KJV: nothing for [their] journey,
INT: nothing they should take for [the] journey if

Mark 6:8 Prep
GRK: π?ραν μ? ε?? τ?ν ζ?νην
KJV: no money in [their] purse:
INT: bag nor in the belt

Mark 6:10 Prep
GRK: ??ν ε?σ?λθητε ε?? ο?κ?αν ?κε?
KJV: ye enter into an house,
INT: if you enter into a house there

Mark 6:11 Prep
GRK: ποδ?ν ?μ?ν ε?? μαρτ?ριον α?το??
KJV: feet for a testimony
INT: feet of you for a testimony against them

Mark 6:31 Prep
GRK: κατ' ?δ?αν ε?? ?ρημον τ?πον
KJV: yourselves apart into a desert place,
INT: apart own to [a] solitary place

Mark 6:32 Prep
GRK: τ? πλο?? ε?? ?ρημον τ?πον
KJV: And they departed into a desert place
INT: the boat into solitary a place

Mark 6:36 Prep
GRK: ?να ?πελθ?ντε? ε?? το?? κ?κλ?
KJV: they may go into the country
INT: that having gone to the surrounding

Mark 6:41 Prep
GRK: ?χθ?α? ?ναβλ?ψα? ε?? τ?ν ο?ραν?ν
NAS: and looking up toward heaven,
KJV: he looked up to heaven,
INT: fish having looked up to the heaven

Mark 6:45 Prep
GRK: α?το? ?μβ?ναι ε?? τ? πλο?ον
KJV: disciples to get into the ship, and
INT: of him to enter into the boat

Mark 6:45 Prep
GRK: κα? προ?γειν ε?? τ? π?ραν
KJV: and to go to the other side before
INT: and to go before to the other side

Mark 6:46 Prep
GRK: α?το?? ?π?λθεν ε?? τ? ?ρο?
KJV: he departed into a mountain
INT: them he departed into the moutain

Mark 6:51 Prep
GRK: πρ?? α?το?? ε?? τ? πλο?ον
KJV: unto them into the ship; and
INT: to them into the boat

Mark 6:53 Prep
GRK: γ?ν ?λθον ε?? Γεννησαρ?τ κα?
INT: land they came to Gennesaret and

Mark 6:56 Prep
GRK: ?ν ε?σεπορε?ετο ε?? κ?μα? ?
KJV: he entered, into villages,
INT: anyhow he entered into villages or

Mark 6:56 Prep
GRK: κ?μα? ? ε?? π?λει? ?
INT: villages or into cities or

Mark 6:56 Prep
GRK: π?λει? ? ε?? ?γρο?? ?ν
INT: cities or into fields in

Mark 7:15 Prep
GRK: ?νθρ?που ε?σπορευ?μενον ε?? α?τ?ν ?
KJV: that entering into him can
INT: man entering into him which

Mark 7:17 Prep
GRK: ?τε ε?σ?λθεν ε?? ο?κον ?π?
KJV: he was entered into the house
INT: when he went into a house from

Mark 7:18 Prep
GRK: ?ξωθεν ε?σπορευ?μενον ε?? τ?ν ?νθρωπον
KJV: entereth into the man,
INT: from outside enters into the man

Mark 7:19 Prep
GRK: ε?σπορε?εται α?το? ε?? τ?ν καρδ?αν
NAS: but into his stomach, and is eliminated? ([Thus He] declared
KJV: it entereth not into his heart,
INT: it enters of him into the heart

Mark 7:19 Prep
GRK: καρδ?αν ?λλ' ε?? τ?ν κοιλ?αν
KJV: heart, but into the belly, and
INT: heart but into the belly

Mark 7:19 Prep
GRK: κοιλ?αν κα? ε?? τ?ν ?φεδρ?να
KJV: goeth out into the draught,
INT: belly and into the draught

Mark 7:24 Prep
GRK: ?ναστ?? ?π?λθεν ε?? τ? ?ρια
KJV: and went into the borders
INT: having risen up he went away into the region

Mark 7:24 Prep
GRK: Κα? ε?σελθ?ν ε?? ο?κ?αν ο?δ?να
KJV: entered into an house,
INT: and having entered into house no one

Mark 7:30 Prep
GRK: κα? ?πελθο?σα ε?? τ?ν ο?κον
KJV: And when she was come to her house,
INT: And having gone away to the home

Mark 7:31 Prep
GRK: δι? Σιδ?νο? ε?? τ?ν θ?λασσαν
INT: through Sidon to the sea

Mark 7:33 Prep
GRK: δακτ?λου? α?το? ε?? τ? ?τα
KJV: his fingers into his ears,
INT: fingers of him to the ears

Mark 7:34 Prep
GRK: κα? ?ναβλ?ψα? ε?? τ?ν ο?ραν?ν
KJV: And looking up to heaven, he sighed,
INT: and having looked up to heaven

Mark 8:3 Prep
GRK: α?το?? ν?στει? ε?? ο?κον α?τ?ν
KJV: away fasting to their own houses,
INT: them hungry to homes of them

Mark 8:10 Prep
GRK: ε?θ?? ?μβ?? ε?? τ? πλο?ον
KJV: he entered into a ship
INT: immediately having entered into the boat

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注