1510. ε?μ? (eimi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1510. ε?μ? (eimi) — 2479 Occurrences

Matthew 1:18 V-II-3S
GRK: γ?νεσι? ο?τω? Μνηστευθε?ση? τ??
INT: birth thus came about having been betrothed the

Matthew 1:19 V-PP-NMS
GRK: α?τ?? δ?καιο? κα? μ?
INT: of her righteous being and not

Matthew 1:20 V-PI-3S
GRK: ?κ πνε?ματ?? ?στιν ?γ?ου
INT: from [the] Spirit is Holy

Matthew 1:23 V-PI-3S
GRK: ?μμανου?λ ? ?στιν μεθερμηνευ?μενον Μεθ'
INT: Immanuel which is translated With

Matthew 2:2 V-PI-3S
GRK: λ?γοντε? Πο? ?στ?ν ? τεχθε??
INT: saying Where is the [one] having been born

Matthew 2:6 V-PI-2S
GRK: ο?δαμ?? ?λαχ?στη ε? ?ν το??
INT: in no way least are among the

Matthew 2:9 V-II-3S
GRK: ?π?νω ο? τ? παιδ?ον
INT: over where was the child

Matthew 2:13 V-PM-2S
GRK: Α?γυπτον κα? ?σθι ?κε? ?ω?
INT: Egypt and remain there until

Matthew 2:15 V-II-3S
GRK: κα? ?κε? ?ω?
INT: and remained there until

Matthew 2:18 V-PI-3P
GRK: ?τι ο?κ ε?σ?ν
INT: because no more are they

Matthew 3:3 V-PI-3S
GRK: Ο?το? γ?ρ ?στιν ? ?ηθε??
INT: this indeed is the [one] having been spoken of

Matthew 3:4 V-II-3S
GRK: δ? τροφ? α?το? ?κρ?δε?
INT: and [the] food was of him locusts

Matthew 3:11 V-PI-3S
GRK: ?σχυρ?τερ?? μου ?στ?ν ο? ο?κ
NAS: me is mightier than I, and I am not fit
KJV: whose shoes I am not worthy
INT: mightier than I is he of whom not

Matthew 3:11 V-PI-1S
GRK: ο? ο?κ ε?μ? ?καν?? τ?
INT: of whom not I am fit the

Matthew 3:15 V-PI-3S
GRK: γ?ρ πρ?πον ?στ?ν ?μ?ν πληρ?σαι
INT: indeed fitting it is to us to fulfill

Matthew 3:17 V-PI-3S
GRK: λ?γουσα Ο?τ?? ?στιν ? υ???
INT: saying This is the Son

Matthew 4:3 V-PI-2S
GRK: Ε? υ??? ε? το? θεο?
INT: If Son you are of God

Matthew 4:6 V-PI-2S
GRK: Ε? υ??? ε? το? θεο?
INT: If Son you are of God

Matthew 4:18 V-II-3P
GRK: τ?ν θ?λασσαν ?σαν γ?ρ ?λιε??
INT: the sea they were indeed fishermen

Matthew 5:3 V-PI-3S
GRK: ?τι α?τ?ν ?στ?ν ? βασιλε?α
INT: for theirs is the kingdom

Matthew 5:10 V-PI-3S
GRK: ?τι α?τ?ν ?στ?ν ? βασιλε?α
INT: for theirs is the kingdom

Matthew 5:11 V-PI-2P
GRK: μακ?ριο? ?στε ?ταν ?νειδ?σωσιν
INT: Blessed are you when they shall insult

Matthew 5:13 V-PI-2P
GRK: ?με?? ?στ? τ? ?λα?
INT: You are the salt

Matthew 5:14 V-PI-2P
GRK: ?με?? ?στ? τ? φ??
INT: You are the light

Matthew 5:21 V-FI-3S
GRK: φονε?σ? ?νοχο? ?σται τ? κρ?σει
INT: shall murder liable will be to the judgment

Matthew 5:22 V-FI-3S
GRK: α?το? ?νοχο? ?σται τ? κρ?σει
INT: of him liable will be to the judgment

Matthew 5:22 V-FI-3S
GRK: ?ακ? ?νοχο? ?σται τ? συνεδρ??
INT: Raca liable will be to the Sanhedrin

Matthew 5:22 V-FI-3S
GRK: Μωρ? ?νοχο? ?σται ε?? τ?ν
INT: Fool liable will be to the

Matthew 5:25 V-PM-2S
GRK: ?σθι ε?νο?ν τ?
INT: Be agreeing with

Matthew 5:25 V-PI-2S
GRK: ?ω? ?του ε? μετ' α?το?
INT: while which you are with him

Matthew 5:34 V-PI-3S
GRK: ?τι θρ?νο? ?στ?ν το? θεο?
INT: because [the] throne it is of God

Matthew 5:35 V-PI-3S
GRK: ?τι ?ποπ?δι?ν ?στιν τ?ν ποδ?ν
INT: because [the] footstool it is [for] the feet

Matthew 5:35 V-PI-3S
GRK: ?τι π?λι? ?στ?ν το? μεγ?λου
INT: because [the] city it is of the great

Matthew 5:37 V-PM-3S
GRK: ?στω δ? ?
INT: let it be moreover the

Matthew 5:37 V-PI-3S
GRK: το? πονηρο? ?στ?ν
INT: evil comes

Matthew 5:48 V-FI-2P
GRK: ?σεσθε ο?ν ?με??
INT: will be Therefore you

Matthew 5:48 V-PI-3S
GRK: ο?ρ?νιο? τ?λει?? ?στιν
INT: Heavenly perfect is

Matthew 6:4 V-PSA-3S
GRK: ?πω? ? σου ?
INT: so that might be your

Matthew 6:5 V-FI-2P
GRK: προσε?χησθε ο?κ ?σεσθε ?? ο?
INT: you pray not you will be as the

Matthew 6:13 V-PI-3S
GRK: ?τι σο? ?στιν ? βασιλε?α
INT: For yours is the kingdom

Matthew 6:21 V-PI-3S
GRK: ?που γ?ρ ?στιν ? θησαυρ??
INT: where indeed is the treasure

Matthew 6:21 V-FI-3S
GRK: σου ?κε? ?σται κα? ?
INT: of you there will be also the

Matthew 6:22 V-PI-3S
GRK: το? σ?ματ?? ?στιν ? ?φθαλμ??
INT: of the body is the eye

Matthew 6:22 V-PSA-3S
GRK: ??ν ο?ν ? ? ?φθαλμ??
INT: if therefore be the eye

Matthew 6:22 V-FI-3S
GRK: σου φωτειν?ν ?σται
INT: of you light will be

Matthew 6:23 V-PSA-3S
GRK: σου πονηρ?? ? ?λον τ?
INT: of you bad be all the

Matthew 6:23 V-FI-3S
GRK: σου σκοτειν?ν ?σται ε? ο?ν
INT: of you dark will be If therefore

Matthew 6:23 V-PI-3S
GRK: σο? σκ?το? ?στ?ν τ? σκ?το?
INT: you darkness is that darkness

Matthew 6:25 V-PI-3S
GRK: ψυχ? πλε??ν ?στιν τ?? τροφ??
INT: life more is than the food

Matthew 6:30 V-PP-AMS
GRK: ?γρο? σ?μερον ?ντα κα? α?ριον
INT: field today which is and tomorrow

Matthew 7:9 V-PI-3S
GRK: ? τ?? ?στιν ?ξ ?μ?ν
INT: Or which is of you

Matthew 7:11 V-PP-NMP
GRK: ?με?? πονηρο? ?ντε? ο?δατε δ?ματα
INT: you evil being know [how] gifts

Matthew 7:12 V-PI-3S
GRK: ο?το? γ?ρ ?στιν ? ν?μο?
INT: this indeed is the law

Matthew 7:13 V-PI-3P
GRK: κα? πολλο? ε?σιν ο? ε?σερχ?μενοι
INT: and many are they who enter

Matthew 7:14 V-PI-3P
GRK: κα? ?λ?γοι ε?σ?ν ο? ε?ρ?σκοντε?
INT: and few are they who find

Matthew 7:15 V-PI-3P
GRK: ?σωθεν δ? ε?σιν λ?κοι ?ρπαγε?
INT: inwardly moreover they are wolves ravenous

Matthew 7:27 V-II-3S
GRK: ?πεσεν κα? ? πτ?σι?
INT: it fell and was the fall

Matthew 7:29 V-II-3S
GRK: γ?ρ διδ?σκων
INT: he was indeed teaching

Matthew 8:8 V-PI-1S
GRK: Κ?ριε ο?κ ε?μ? ?καν?? ?να
NAS: Lord, I am not worthy
KJV: said, Lord, I am not worthy
INT: Lord not I am worthy that

Matthew 8:9 V-PI-1S
GRK: ?γ? ?νθρωπ?? ε?μι ?π? ?ξουσ?αν
NAS: For I also am a man under
KJV: For I am a man under
INT: I a man am under authority

Matthew 8:12 V-FI-3S
GRK: ?ξ?τερον ?κε? ?σται ? κλαυθμ??
INT: outer there will be the weeping

Matthew 8:26 V-PI-2P
GRK: Τ? δειλο? ?στε ?λιγ?πιστοι τ?τε
INT: Why fearful are you O [you] of little faith Then

Matthew 8:27 V-PI-3S
GRK: λ?γοντε? Ποταπ?? ?στιν ο?το? ?τι
INT: saying What kind [of man] is this that

Matthew 8:30 V-II-3S
GRK: δ? μακρ?ν
INT: there was moreover far off

Matthew 9:5 V-PI-3S
GRK: τ? γ?ρ ?στιν ε?κοπ?τερον ε?πε?ν
INT: which indeed is easier to say

Matthew 9:13 V-PI-3S
GRK: μ?θετε τ? ?στιν ?λεο? θ?λω
INT: learn what is Mercy I desire

Matthew 9:15 V-PI-3S
GRK: μετ' α?τ?ν ?στ?ν ? νυμφ?ο?
INT: with them is the bridegroom

Matthew 9:36 V-II-3P
GRK: α?τ?ν ?τι ?σαν ?σκυλμ?νοι κα?
INT: them because they were wearied and

Matthew 10:2 V-PI-3S
GRK: τ? ?ν?ματ? ?στιν τα?τα πρ?το?
INT: the names are these first

Matthew 10:11 V-PI-3S
GRK: α?τ? ?ξι?? ?στιν κ?κε? με?νατε
INT: it worthy is and there remain

Matthew 10:13 V-PSA-3S
GRK: ??ν μ?ν ? ? ο?κ?α
INT: if indeed be the house

Matthew 10:13 V-PSA-3S
GRK: δ? μ? ? ?ξ?α ?
INT: however not it be worthy the

Matthew 10:15 V-FI-3S
GRK: ?μ?ν ?νεκτ?τερον ?σται γ? Σοδ?μων
INT: to you More tolerable it will be for [the] land of Sodom

Matthew 10:20 V-PI-2P
GRK: γ?ρ ?με?? ?στ? ο? λαλο?ντε?
INT: indeed you are they who speak

Matthew 10:22 V-FI-2P
GRK: κα? ?σεσθε μισο?μενοι ?π?
INT: And you will be hated by

Matthew 10:24 V-PI-3S
GRK: Ο?κ ?στιν μαθητ?? ?π?ρ
INT: Not is a disciple above

Matthew 10:26 V-PI-3S
GRK: ο?δ?ν γ?ρ ?στιν κεκαλυμμ?νον ?
INT: nothing indeed is concealed which

Matthew 10:30 V-PI-3P
GRK: π?σαι ?ριθμημ?ναι ε?σ?ν
INT: all numbered are

Matthew 10:37 V-PI-3S
GRK: ?μ? ο?κ ?στιν μου ?ξιο?
INT: me not is of me worthy

Matthew 10:37 V-PI-3S
GRK: ?μ? ο?κ ?στιν μου ?ξιο?
INT: me not is of me worthy

Matthew 10:38 V-PI-3S
GRK: μου ο?κ ?στιν μου ?ξιο?
INT: me not is of me worthy

Matthew 11:3 V-PI-2S
GRK: α?τ? Σ? ε? ? ?ρχ?μενο?
INT: to him you are the coming [one]

Matthew 11:6 V-PI-3S
GRK: κα? μακ?ρι?? ?στιν ?? ??ν
INT: And blessed is he who if

Matthew 11:8 V-PIA-3P
GRK: τ?ν βασιλ?ων ε?σ?ν
INT: the of kings are

Matthew 11:10 V-PI-3S
GRK: ο?τ?? ?στιν περ? ο?
INT: For this is [he] concerning whom

Matthew 11:11 V-PI-3S
GRK: με?ζων α?το? ?στ?ν
INT: greater than he is

Matthew 11:14 V-PI-3S
GRK: δ?ξασθαι α?τ?? ?στιν ?λ?α? ?
INT: to receive [it] he is Elijah who

Matthew 11:16 V-PI-3S
GRK: τα?την ?μο?α ?στ?ν παιδ?οι? καθημ?νοι?
INT: this like it is to little children sitting

Matthew 11:22 V-FI-3S
GRK: Σιδ?νι ?νεκτ?τερον ?σται ?ν ?μ?ρ?
INT: Sidon more tolerable will it be in day

Matthew 11:24 V-FI-3S
GRK: Σοδ?μων ?νεκτ?τερον ?σται ?ν ?μ?ρ?
INT: of Sodom more tolerable will it be in day

Matthew 11:29 V-PI-1S
GRK: ?τι πρα?? ε?μι κα? ταπειν??
NAS: upon you and learn from Me, for I am gentle
KJV: me; for I am meek and
INT: for gentle I am and humble

Matthew 11:30 V-PI-3S
GRK: μου ?λαφρ?ν ?στιν
INT: of me light is

Matthew 12:4 V-II-3S
GRK: ο?κ ?ξ?ν α?τ? φαγε?ν
INT: not lawful it was for him to eat

Matthew 12:5 V-PI-3P
GRK: κα? ?να?τιο? ε?σιν
INT: and guiltless are

Matthew 12:6 V-PI-3S
GRK: ?ερο? με?ζ?ν ?στιν ?δε
INT: temple a greater is here

Matthew 12:7 V-PI-3S
GRK: ?γν?κειτε τ? ?στιν ?λεο? θ?λω
INT: you had known what is Mercy I desire

Matthew 12:8 V-PI-3S
GRK: κ?ριο? γ?ρ ?στιν το? σαββ?του
INT: Lord indeed is of the Sabbath

Matthew 12:11 V-FI-3S
GRK: α?το?? Τ?? ?σται ?ξ ?μ?ν
INT: to them What will there be of you

Matthew 12:23 V-PI-3S
GRK: Μ?τι ο?τ?? ?στιν ? υ???
INT: not This is the son

Matthew 12:27 V-FI-3P
GRK: α?το? κριτα? ?σονται ?μ?ν
INT: they judges will be of you

Matthew 12:30 V-PP-NMS
GRK: ? μ? μετ' ?μο?
INT: He who not is with me

Matthew 12:30 V-PI-3S
GRK: κατ' ?μο? ?στ?ν κα? ?
INT: against me is and he who

Matthew 12:34 V-PP-NMP
GRK: λαλε?ν πονηρο? ?ντε? ?κ γ?ρ
INT: to speak evil being out of indeed

Matthew 12:40 V-II-3S
GRK: ?σπερ γ?ρ ?ων?? ?ν
INT: just as indeed was Jonah in

Matthew 12:40 V-FI-3S
GRK: ν?κτα? ο?τω? ?σται ? υ???
INT: nights thus will be the Son

Matthew 12:45 V-FI-3S
GRK: πρ?των Ο?τω? ?σται κα? τ?
INT: first Thus it will be also to

Matthew 12:48 V-PI-3S
GRK: α?τ? Τ?? ?στιν ? μ?τηρ
INT: him Who is the mother

Matthew 12:48 V-PI-3P
GRK: κα? τ?νε? ε?σ?ν ο? ?δελφο?
INT: and who are the brothers

Matthew 12:50 V-PI-3S
GRK: κα? μ?τηρ ?στ?ν
INT: and mother is

Matthew 13:19 V-PI-3S
GRK: α?το? ο?τ?? ?στιν ? παρ?
INT: of him This is he who on

Matthew 13:20 V-PI-3S
GRK: σπαρε?? ο?τ?? ?στιν ? τ?ν
INT: having been sown this is he who the

Matthew 13:21 V-PI-3S
GRK: ?λλ? πρ?σκαιρ?? ?στιν γενομ?νη? δ?
INT: but temporary is having come however

Matthew 13:22 V-PI-3S
GRK: σπαρε?? ο?τ?? ?στιν ? τ?ν
INT: having been sown this is he who the

Matthew 13:23 V-PI-3S
GRK: σπαρε?? ο?τ?? ?στιν ? τ?ν
INT: having been sown this is he who the

Matthew 13:31 V-PI-3S
GRK: λ?γων ?μο?α ?στ?ν ? βασιλε?α
INT: saying Like is the kingdom

Matthew 13:32 V-PI-3S
GRK: μικρ?τερον μ?ν ?στιν π?ντων τ?ν
INT: smallest indeed is of all the

Matthew 13:32 V-PI-3S
GRK: τ?ν λαχ?νων ?στ?ν κα? γ?νεται
INT: than the garden plants it is and becomes

Matthew 13:33 V-PI-3S
GRK: α?το?? ?μο?α ?στ?ν ? βασιλε?α
INT: to them Like is the kingdom

Matthew 13:37 V-PI-3S
GRK: καλ?ν σπ?ρμα ?στ?ν ? υ???
INT: good seed is the Son

Matthew 13:38 V-PI-3S
GRK: δ? ?γρ?? ?στιν ? κ?σμο?
INT: and [the] field is the world

Matthew 13:38 V-PI-3P
GRK: σπ?ρμα ο?το? ε?σιν ο? υ?ο?
INT: seed these are the sons

Matthew 13:38 V-PI-3P
GRK: δ? ζιζ?νι? ε?σιν ο? υ?ο?
INT: and [the] weeds are the sons

Matthew 13:39 V-PI-3S
GRK: σπε?ρα? α?τ? ?στιν ? δι?βολο?
INT: having sown them is the devil

Matthew 13:39 V-PI-3S
GRK: συντ?λεια α??ν?? ?στιν ο? δ?
INT: [the] completion of the age is and

Matthew 13:39 V-PI-3P
GRK: θεριστα? ?γγελο? ε?σιν
INT: [the] harvesters angels are

Matthew 13:40 V-FI-3S
GRK: κατακα?εται ο?τω? ?σται ?ν τ?
INT: is consumed thus it will be in the

Matthew 13:42 V-FI-3S
GRK: πυρ?? ?κε? ?σται ? κλαυθμ??
INT: fire there will be the weeping

Matthew 13:44 V-PI-3S
GRK: ?μο?α ?στ?ν ? βασιλε?α
INT: like is the kingdom

Matthew 13:45 V-PI-3S
GRK: Π?λιν ?μο?α ?στ?ν ? βασιλε?α
INT: Again like is the kingdom

Matthew 13:47 V-PI-3S
GRK: Π?λιν ?μο?α ?στ?ν ? βασιλε?α
INT: Again like is the kingdom

Matthew 13:49 V-FI-3S
GRK: ο?τω? ?σται ?ν τ?
INT: Thus will it be in the

Matthew 13:50 V-FI-3S
GRK: πυρ?? ?κε? ?σται ? κλαυθμ??
INT: fire there will be the weeping

Matthew 13:52 V-PI-3S
GRK: ο?ραν?ν ?μοι?? ?στιν ?νθρ?π? ο?κοδεσπ?τ?
INT: heavens like is to a man a master of a house

Matthew 13:55 V-PI-3S
GRK: ο?χ ο?τ?? ?στιν ? το?
INT: not this is the of the

Matthew 13:56 V-PI-3P
GRK: πρ?? ?μ?? ε?σ?ν π?θεν ο?ν
INT: with us are from where then

Matthew 13:57 V-PI-3S
GRK: α?το?? Ο?κ ?στιν προφ?τη? ?τιμο?
INT: to them not is a prophet without Honor

Matthew 14:2 V-PI-3S
GRK: α?το? Ο?τ?? ?στιν ?ω?ννη? ?
INT: of him This is John the

Matthew 14:15 V-PI-3S
GRK: λ?γοντε? ?ρημ?? ?στιν ? τ?πο?
INT: saying Desolate is the place

Matthew 14:21 V-II-3P
GRK: δ? ?σθ?οντε? ?σαν ?νδρε? ?σε?
INT: moreover ate were men about

Matthew 14:23 V-II-3S
GRK: γενομ?νη? μ?νο? ?κε?
INT: having arrived alone he was there

Matthew 14:24 V-II-3S
GRK: τ?ν κυμ?των γ?ρ ?ναντ?ο?
INT: the waves was for contrary [was]

Matthew 14:26 V-PI-3S
GRK: ?τι Φ?ντασμ? ?στιν κα? ?π?
INT: a ghost it is And in

Matthew 14:27 V-PI-1S
GRK: Θαρσε?τε ?γ? ε?μι μ? φοβε?σθε
KJV: saying, Be of good cheer; it is I; be
INT: Take courage I It is not fear

Matthew 14:28 V-PI-2S
GRK: ε? σ? ε? κ?λευσ?ν με
INT: if you [it] be you bid me

Matthew 14:33 V-PI-2S
GRK: θεο? υ??? ε?
INT: of God Son you are

Matthew 15:14 V-PI-3P
GRK: α?το?? τυφλο? ε?σιν ?δηγο? τυφλ?ν
INT: them blind they are guides blind

Matthew 15:16 V-PI-2P
GRK: ?με?? ?σ?νετο? ?στε
INT: you without understanding are

Matthew 15:20 V-PI-3S
GRK: τα?τ? ?στιν τ? κοινο?ντα
INT: These things are they which defile

Matthew 15:26 V-PI-3S
GRK: ε?πεν Ο?κ ?στιν καλ?ν λαβε?ν
INT: he said Not it is good to take

Matthew 15:38 V-II-3P
GRK: δ? ?σθ?οντε? ?σαν τετρακισχ?λιοι ?νδρε?
INT: moreover ate were four thousand men

Matthew 16:13 V-PN
GRK: ο? ?νθρωποι ε?ναι τ?ν υ??ν
INT: men to be the Son

Matthew 16:15 V-PN
GRK: με λ?γετε ε?ναι
INT: me do you pronounce to be

Matthew 16:16 V-PI-2S
GRK: ε?πεν Σ? ε? ? χριστ??
INT: said You are the Christ

Matthew 16:17 V-PI-2S
GRK: α?τ? Μακ?ριο? ε? Σ?μων Βαριων?
INT: to him Blessed are you Simon Barjona

Matthew 16:18 V-PI-2S
GRK: ?τι σ? ε? Π?τρο? κα?
INT: That you are Peter and

Matthew 16:19 V-FI-3S
GRK: τ?? γ?? ?σται δεδεμ?νον ?ν
INT: the earth will be bound in

Matthew 16:19 V-FI-3S
GRK: τ?? γ?? ?σται λελυμ?νον ?ν
INT: the earth will be loosed in

Matthew 16:20 V-PI-3S
GRK: ?τι α?τ?? ?στιν ? χριστ??
INT: that he is the Christ

Matthew 16:22 V-FI-3S
GRK: ο? μ? ?σται σοι το?το
INT: never not will be to you this

Matthew 16:23 V-PI-2S
GRK: Σαταν? σκ?νδαλον ε? ?μο? ?τι
INT: Satan a stumbling block you are to me for

Matthew 16:28 V-PI-3P
GRK: ?μ?ν ?τι ε?σ?ν τινε? τ?ν
INT: to you There are some of those

Matthew 17:4 V-PI-3S
GRK: Κ?ριε καλ?ν ?στιν ?μ?? ?δε
INT: master good it is for us here

Matthew 17:4 V-PN
GRK: ?μ?? ?δε ε?ναι ε? θ?λει?
INT: for us here to be If you wish

Matthew 17:5 V-PI-3S
GRK: λ?γουσα Ο?τ?? ?στιν ? υ???
INT: saying This is the Son

Matthew 17:17 V-FI-1S
GRK: μεθ' ?μ?ν ?σομαι ?ω? π?τε
INT: with you will I be how long when

Matthew 17:26 V-PI-3P
GRK: ?ρα|γε ?λε?θερο? ε?σιν ο? υ?ο?
INT: Then indeed free are the sons

Matthew 18:1 V-PI-3S
GRK: ?ρα με?ζων ?στ?ν ?ν τ?
INT: then [the] greatest is in the

Matthew 18:4 V-PI-3S
GRK: το?το ο?τ?? ?στιν ? με?ζων
INT: this he is the greatest

Matthew 18:8 V-PI-3S
GRK: καλ?ν σο? ?στιν ε?σελθε?ν ε??
INT: better for you it is to enter into

Matthew 18:9 V-PI-3S
GRK: καλ?ν σο? ?στιν μον?φθαλμον ε??
INT: good for you it is one-eyed into

Matthew 18:14 V-PI-3S
GRK: ο?τω? ο?κ ?στιν θ?λημα ?μπροσθεν
INT: So not it is [the] will of

Matthew 18:17 V-PM-3S
GRK: ?κκλησ?α? παρακο?σ? ?στω σοι ?σπερ
INT: church he fail to listen to let him be to you as

Matthew 18:18 V-FI-3S
GRK: τ?? γ?? ?σται δεδεμ?να ?ν
INT: the earth will be bound in

Matthew 18:18 V-FI-3S
GRK: τ?? γ?? ?σται λελυμ?να ?ν
INT: the earth will be loosed in

Matthew 18:20 V-PI-3P
GRK: ο? γ?ρ ε?σιν δ?ο ?
NAS: in My name, I am there
KJV: name, there am I in the midst
INT: where indeed are two or

Matthew 18:20 V-PI-1S
GRK: ?νομα ?κε? ε?μ? ?ν μ?σ?
INT: name there am I in [the] midst

Matthew 19:5 V-FI-3P
GRK: α?το? κα? ?σονται ο? δ?ο
INT: of him and will become the two

Matthew 19:6 V-PI-3P
GRK: ?στε ο?κ?τι ε?σ?ν δ?ο ?λλ?
INT: So that no longer are they two but

Matthew 19:10 V-PI-3S
GRK: Ε? ο?τω? ?στ?ν ? α?τ?α
INT: If this is the case

Matthew 19:12 V-PI-3P
GRK: ε?σ?ν γ?ρ ε?νο?χοι
INT: there are indeed eunuchs

Matthew 19:12 V-PI-3P
GRK: ο?τω? κα? ε?σ?ν ε?νο?χοι ο?τινε?
INT: thus and there are eunuchs who

Matthew 19:12 V-PI-3P
GRK: ?νθρ?πων κα? ε?σ?ν ε?νο?χοι ο?τινε?
INT: men and there are eunuchs who

Matthew 19:14 V-PI-3S
GRK: γ?ρ τοιο?των ?στ?ν ? βασιλε?α
INT: indeed such kind is the kingdom

Matthew 19:17 V-PI-3S
GRK: ?γαθο? ε?? ?στ?ν ? ?γαθ??
INT: good Only One is good

Matthew 19:21 V-PN
GRK: θ?λει? τ?λειο? ε?ναι ?παγε π?λησ?ν
INT: you desire perfect to be go sell

Matthew 19:22 V-II-3S
GRK: ?π?λθεν λυπο?μενο? γ?ρ ?χων
INT: he went away grieved he had indeed he has

Matthew 19:24 V-PI-3S
GRK: ?μ?ν ε?κοπ?τερ?ν ?στιν κ?μηλον δι?
INT: to you easier [it] is a camel through [the]

Matthew 19:26 V-PI-3S
GRK: το?το ?δ?νατ?ν ?στιν παρ? δ?
INT: this impossible is with however

Matthew 19:27 V-FI-3S
GRK: τ? ?ρα ?σται ?μ?ν
INT: what then will be to us

Matthew 19:30 V-FI-3P
GRK: Πολλο? δ? ?σονται πρ?τοι ?σχατοι
INT: many moreover will be first last

Matthew 20:1 V-PI-3S
GRK: ?μο?α γ?ρ ?στιν ? βασιλε?α
INT: like indeed is the kingdom

Matthew 20:4 V-PSA-3S
GRK: ? ??ν ? δ?καιον δ?σω
INT: whatever if might be right I will give

Matthew 20:15 V-PI-3S
GRK: σου πονηρ?? ?στιν ?τι ?γ?
NAS: envious because I am generous?'
KJV: because I am good?
INT: of you envious Is because I

Matthew 20:15 V-PI-1S
GRK: ?γ? ?γαθ?? ε?μι
INT: I generous am

Matthew 20:16 V-FI-3P
GRK: Ο?τω? ?σονται ο? ?σχατοι
INT: Thus will be the last

Matthew 20:16 V-PIA-3P
GRK: πολλο? γ?ρ ε?σιν κλητο? ?λ?γοι
INT: many indeed are called few

Matthew 20:23 V-PI-3S
GRK: ε?ων?μων ο?κ ?στιν ?μ?ν το?το
INT: [the] left not is mine this

Matthew 20:26 V-FI-3S
GRK: ο?χ ο?τω? ?σται ?ν ?μ?ν
INT: Not thus will it be among you

Matthew 20:26 V-FI-3S
GRK: μ?γα? γεν?σθαι ?σται ?μ?ν δι?κονο?
INT: great become let him be your servant

Matthew 20:27 V-PN
GRK: ?ν ?μ?ν ε?ναι πρ?το? ?σται
INT: among you be first let him be

Matthew 20:27 V-FI-3S
GRK: ε?ναι πρ?το? ?σται ?μ?ν δο?λο?
INT: be first let him be your slave

Matthew 21:10 V-PI-3S
GRK: λ?γουσα Τ?? ?στιν ο?το?
INT: saying Who is this

Matthew 21:11 V-PI-3S
GRK: ?λεγον Ο?τ?? ?στιν ? προφ?τη?
INT: said This is the prophet

Matthew 21:25 V-II-3S
GRK: ?ω?ννου π?θεν ?ξ ο?ρανο?
INT: John from where was it from heaven

Matthew 21:33 V-II-3S
GRK: ?κο?σατε ?νθρωπο? ο?κοδεσπ?τη? ?στι?
INT: hear A man there was a master of a house who

Matthew 21:38 V-PI-3S
GRK: ?αυτο?? Ο?τ?? ?στιν ? κληρον?μο?
INT: themselves This is the heir

Matthew 21:42 V-PI-3S
GRK: α?τη κα? ?στιν θαυμαστ? ?ν
INT: this and it is marvelous in

Matthew 22:8 V-PI-3S
GRK: γ?μο? ?τοιμ?? ?στιν ο? δ?
INT: [the] wedding feast ready is those moreover

Matthew 22:8 V-II-3P
GRK: κεκλημ?νοι ο?κ ?σαν ?ξιοι
INT: having been invited not were worthy

Matthew 22:13 V-FI-3S
GRK: ?ξ?τερον ?κε? ?σται ? κλαυθμ??
INT: outer there will be the weeping

Matthew 22:14 V-PI-3P
GRK: πολλο? γ?ρ ε?σιν κλητο? ?λ?γοι
INT: many indeed are called few

Matthew 22:16 V-PI-2S
GRK: ?τι ?ληθ?? ε? κα? τ?ν
INT: that true you are and the

Matthew 22:23 V-PN
GRK: λ?γοντε? μ? ε?ναι ?ν?στασιν κα?
INT: who say not there is a resurrection and

Matthew 22:25 V-II-3P
GRK: ?σαν δ? παρ'
INT: there were moreover among

Matthew 22:28 V-FI-3S
GRK: τ?ν ?πτ? ?σται γυν? π?ντε?
INT: of the seven will she be wife all

Matthew 22:30 V-PI-3P
GRK: τ? ο?ραν? ε?σ?ν
INT: heaven they are

Matthew 22:32 V-PI-1S
GRK: ?γ? ε?μι ? θε??
NAS: I AM THE GOD OF ABRAHAM,
KJV: I am the God of Abraham,
INT: I am the God

Matthew 22:32 V-PI-3S
GRK: ?ακ?β ο?κ ?στιν ? θε??
INT: of Jacob Not He is God

Matthew 22:38 V-PI-3S
GRK: α?τη ?στ?ν ? μεγ?λη
INT: This is the great

Matthew 22:42 V-PI-3S
GRK: τ?νο? υ??? ?στιν λ?γουσιν α?τ?
INT: of whom son is he They say to him

Matthew 22:45 V-PI-3S
GRK: υ??? α?το? ?στ?ν
INT: son of him is he

Matthew 23:8 V-PI-3S
GRK: ε?? γ?ρ ?στιν ?μ?ν ?
INT: one indeed is of you the

Matthew 23:8 V-PI-2P
GRK: ?με?? ?δελφο? ?στε
INT: you brothers are

Matthew 23:9 V-PI-3S
GRK: ε?? γ?ρ ?στιν ?μ?ν ?
INT: one indeed is of you the

Matthew 23:10 V-PI-3S
GRK: καθηγητ?? ?μ?ν ?στ?ν ε?? ?
INT: [the] leader of you is one the

Matthew 23:11 V-FI-3S
GRK: με?ζων ?μ?ν ?σται ?μ?ν δι?κονο?
INT: [the] greatest among you will be your servant

Matthew 23:16 V-PI-3S
GRK: να? ο?δ?ν ?στιν ?? δ'
INT: temple nothing it is whoever however

Matthew 23:17 V-PI-3S
GRK: γ?ρ με?ζων ?στ?ν ? χρυσ??
INT: indeed greater is the gold

Matthew 23:18 V-PI-3S
GRK: θυσιαστηρ?? ο?δ?ν ?στιν ?? δ'
INT: altar nothing it is whoever however

Matthew 23:28 V-PI-2P
GRK: ?σωθεν δ? ?στε μεστο? ?ποκρ?σεω?
INT: inwardly however you are full of hypocrisy

Matthew 23:30 V-II-1P
GRK: λ?γετε Ε? ?μεθα ?ν τα??
NAS: If we had been [living] in the days
INT: you say If we had been in the

Matthew 23:30 V-II-1P
GRK: ο?κ ?ν ?μεθα α?τ?ν κοινωνο?
NAS: of our fathers, we would not have been partners
INT: not anyhow we would have been with them partakers

Matthew 23:31 V-PI-2P
GRK: ?τι υ?ο? ?στε τ?ν φονευσ?ντων
INT: that sons you are of the [ones] having murdered

Matthew 24:3 V-FI-3S
GRK: π?τε τα?τα ?σται κα? τ?
INT: when these things will be and what [is]

Matthew 24:5 V-PI-1S
GRK: λ?γοντε? ?γ? ε?μι ? χριστ??
NAS: saying, 'I am the Christ,'
KJV: saying, I am Christ; and
INT: saying I am the Christ

Matthew 24:6 V-PI-3S
GRK: ?λλ' ο?πω ?στ?ν τ? τ?λο?
INT: but not yet is the end

Matthew 24:7 V-FI-3P
GRK: βασιλε?αν κα? ?σονται λιμο? κα?
INT: kingdom and there will be famines and

Matthew 24:9 V-FI-2P
GRK: ?μ?? κα? ?σεσθε μισο?μενοι ?π?
INT: you and you will be hated by

Matthew 24:21 V-FI-3S
GRK: ?σται γ?ρ τ?τε
INT: there will be indeed then

Matthew 24:26 V-PI-3S
GRK: τ? ?ρ?μ? ?στ?ν μ? ?ξ?λθητε
INT: the wilderness he is not go forth

Matthew 24:27 V-FI-3S
GRK: δυσμ?ν ο?τω? ?σται ? παρουσ?α
INT: west so will be the coming

Matthew 24:28 V-PSA-3S
GRK: ?που ??ν ? τ? πτ?μα
INT: For wherever if might be the carcass

Matthew 24:33 V-PI-3S
GRK: ?τι ?γγ?? ?στιν ?π? θ?ραι?
INT: that near it is at [the] doors

Matthew 24:37 V-FI-3S
GRK: Ν?ε ο?τω? ?σται ? παρουσ?α
INT: Noah so will be the coming

Matthew 24:38 V-II-3P
GRK: ?? γ?ρ ?σαν ?ν τα??
INT: As indeed they were in the

Matthew 24:39 V-FI-3S
GRK: ?παντα? ο?τω? ?σται κα? ?
INT: all thus will be moreover the

Matthew 24:40 V-FI-3P
GRK: τ?τε ?σονται δ?ο ?ν
INT: Then will be two in

Matthew 24:45 V-PI-3S
GRK: Τ?? ?ρα ?στ?ν ? πιστ??
INT: Who then is the faithful

Matthew 24:51 V-FI-3S
GRK: θ?σει ?κε? ?σται ? κλαυθμ??
INT: will appoint there will be the weeping

Matthew 25:2 V-II-3P
GRK: ?ξ α?τ?ν ?σαν μωρα? κα?
INT: of them were foolish and

Matthew 25:21 V-II-2S
GRK: ?π? ?λ?γα ?? πιστ?? ?π?
INT: over a few things you were faithful over

Matthew 25:23 V-II-2S
GRK: ?π? ?λ?γα ?? πιστ?? ?π?
INT: over a few things you were faithful over

Matthew 25:24 V-PI-2S
GRK: ?τι σκληρ?? ε? ?νθρωπο? θερ?ζων
INT: that hard you are a man reaping

Matthew 25:30 V-FI-3S
GRK: ?ξ?τερον ?κε? ?σται ? κλαυθμ??
INT: outer there will be the weeping

Matthew 25:35 V-II-1S
GRK: με ξ?νο? ?μην κα? συνηγ?γετ?
INT: me a stranger I was and you took in

Matthew 25:36 V-II-1S
GRK: ?ν φυλακ? ?μην κα? ?λθατε
INT: in prison I was and you came

Matthew 25:43 V-II-1S
GRK: ξ?νο? ?μην κα? ο?
INT: a stranger I was and not

Matthew 26:18 V-PI-3S
GRK: μου ?γγ?? ?στιν πρ?? σ?
INT: of me near is with you

Matthew 26:22 V-PI-1S
GRK: Μ?τι ?γ? ε?μι κ?ριε
KJV: unto him, Lord, is it I?
INT: not I Is it Lord

Matthew 26:24 V-II-3S
GRK: παραδ?δοται καλ?ν α?τ? ε?
INT: is betrayed good were it for him if

Matthew 26:25 V-PI-1S
GRK: Μ?τι ?γ? ε?μι ?αββ? λ?γει
KJV: and said, Master, is it I?
INT: not I is it Rabbi He says

Matthew 26:26 V-PI-3S
GRK: φ?γετε το?τ? ?στιν τ? σ?μ?
INT: eat this is the body

Matthew 26:28 V-PI-3S
GRK: το?το γ?ρ ?στιν τ? α?μ?
INT: this indeed is the blood

Matthew 26:38 V-PI-3S
GRK: α?το?? Περ?λυπ?? ?στιν ? ψυχ?
INT: to them Very sorrowful is the soul

Matthew 26:39 V-PI-3S
GRK: ε? δυνατ?ν ?στιν παρελθ?τω ?π'
INT: if possible it is let pass from

Matthew 26:43 V-II-3P
GRK: α?το?? καθε?δοντα? ?σαν γ?ρ α?τ?ν
INT: them sleeping were indeed of them

Matthew 26:48 V-PI-3S
GRK: φιλ?σω α?τ?? ?στιν κρατ?σατε α?τ?ν
INT: I shall kiss he it is seize him

Matthew 26:63 V-PI-2S
GRK: ε? σ? ε? ? χριστ??
INT: if you are the Christ

Matthew 26:66 V-PI-3S
GRK: ?νοχο? θαν?του ?στ?ν
INT: Deserving of death he is

Matthew 26:68 V-PI-3S
GRK: χριστ? τ?? ?στιν ? πα?σα?
INT: Christ Who is he that having struck

Matthew 26:69 V-II-2S
GRK: Κα? σ? ?σθα μετ? ?ησο?
INT: Also you were with Jesus

Matthew 26:71 V-II-3S
GRK: ?κε? Ο?το? μετ? ?ησο?
INT: there this [man] was with Jesus

Matthew 26:73 V-PI-2S
GRK: ?ξ α?τ?ν ε? κα? γ?ρ
INT: of them are even indeed

Matthew 27:6 V-PI-3S
GRK: τιμ? α?ματ?? ?στιν
INT: price of blood it is

Matthew 27:11 V-PI-2S
GRK: λ?γων Σ? ε? ? βασιλε??
INT: saying You are the king

Matthew 27:24 V-PI-1S
GRK: λ?γων ?θ??? ε?μι ?π? το?
NAS: saying, I am innocent
KJV: saying, I am innocent
INT: saying Guiltless I am of the

Matthew 27:33 V-PI-3S
GRK: Γολγοθ? ? ?στιν Κραν?ου Τ?πο?
INT: Golgotha which is of a skull place

Matthew 27:37 V-PI-3S
GRK: γεγραμμ?νην ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο
INT: written This is Jesus the

Matthew 27:40 V-PI-2S
GRK: ε? υ??? ε? το? θεο?
INT: If son you are of God

Matthew 27:42 V-PI-3S
GRK: βασιλε?? ?σρα?λ ?στιν καταβ?τω ν?ν
INT: King of Israel he is let him descend now

Matthew 27:43 V-PI-1S
GRK: ?τι Θεο? ε?μ? υ???
NAS: IN HIM; for He said, 'I am the Son
KJV: he said, I am the Son of God.
INT: Of God I am Son

Matthew 27:46 V-PI-3S
GRK: σαβαχθανι το?τ' ?στιν Θε? μου
INT: sabachthani that is God of me

Matthew 27:54 V-II-3S
GRK: θεο? υ??? ο?το?
INT: God's Son was this

Matthew 27:55 V-II-3P
GRK: ?σαν δ? ?κε?
INT: they were moreover there

Matthew 27:56 V-II-3S
GRK: ?ν α?? Μαρ?α ?
INT: among whom was Mary

Matthew 27:61 V-II-3S
GRK: δ? ?κε?
INT: there was moreover there

Matthew 27:62 V-PI-3S
GRK: ?πα?ριον ?τι? ?στ?ν μετ? τ?ν
INT: [the] next day which is after the

Matthew 27:64 V-FI-3S
GRK: νεκρ?ν κα? ?σται ? ?σχ?τη
INT: dead and will be the last

Matthew 28:3 V-II-3S
GRK: δ? ?
INT: was moreover the

Matthew 28:6 V-PI-3S
GRK: ο?κ ?στιν ?δε ?γ?ρθη
INT: not He is here he is risen

Matthew 28:20 V-PI-1S
GRK: μεθ' ?μ?ν ε?μ? π?σα? τ??
NAS: you; and lo, I am with you always,
KJV: lo, I am with you
INT: with you am all the

Mark 1:6 V-II-3S
GRK: κα? ? ?ω?ννη?
INT: And was John

Mark 1:7 V-PI-1S
GRK: ο? ο?κ ε?μ? ?καν?? κ?ψα?
NAS: who is mightier than I, and I am not fit
KJV: of whose shoes I am not worthy
INT: of whom not I am fit having stooped down

Mark 1:11 V-PI-2S
GRK: ο?ραν?ν Σ? ε? ? υ???
INT: heavens You are the Son

Mark 1:13 V-II-3S
GRK: κα? ?ν τ?
INT: And he was in the

Mark 1:13 V-II-3S
GRK: Σαταν? κα? μετ? τ?ν
INT: Satan and was with the

Mark 1:16 V-II-3P
GRK: τ? θαλ?σσ? ?σαν γ?ρ ?λιε??
INT: the sea they were indeed fishermen

Mark 1:22 V-II-3S
GRK: διδαχ? α?το? γ?ρ διδ?σκων
INT: teaching of him he was indeed teaching

Mark 1:23 V-II-3S
GRK: κα? ε?θ?? ?ν τ?
INT: And immediately there was in the

Mark 1:24 V-PI-2S
GRK: σε τ?? ε? ? ?γιο?
INT: you who you are the Holy [One]

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注