1473. ?γ? (egó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1473. ?γ? (egó) — 2600 Occurrences

Matthew 1:23 PPro-G1P
GRK: μεθερμηνευ?μενον Μεθ' ?μ?ν ? θε??
INT: translated With us God

Matthew 2:6 PPro-G1S
GRK: τ?ν λα?ν μου τ?ν ?σρα?λ
INT: the people of me Israel

Matthew 2:8 PPro-D1S
GRK: ε?ρητε ?παγγε?λατ? μοι ?πω? κ?γ?
INT: you shall have found [him] bring word back to me that I also

Matthew 2:15 PPro-G1S
GRK: τ?ν υ??ν μου
INT: the Son of me

Matthew 3:11 PPro-N1S
GRK: ?γ? μ?ν ?μ??
KJV: I indeed baptize
INT: I indeed you

Matthew 3:11 PPro-G1S
GRK: δ? ?π?σω μου ?ρχ?μενο? ?σχυρ?τερ??
INT: moreover after me coming mightier

Matthew 3:11 PPro-G1S
GRK: ?ρχ?μενο? ?σχυρ?τερ?? μου ?στ?ν ο?
INT: coming mightier than I is he of whom

Matthew 3:14 PPro-N1S
GRK: α?τ?ν λ?γων ?γ? χρε?αν ?χω
KJV: forbad him, saying, I have need
INT: him saying I need have

Matthew 3:14 PPro-A1S
GRK: ?ρχ? πρ?? με
INT: come to me

Matthew 3:15 PPro-D1P
GRK: πρ?πον ?στ?ν ?μ?ν πληρ?σαι π?σαν
INT: fitting it is to us to fulfill all

Matthew 3:17 PPro-G1S
GRK: ? υ??? μου ? ?γαπητ??
INT: the Son of me the beloved

Matthew 4:9 PPro-D1S
GRK: πεσ?ν προσκυν?σ?? μοι
INT: having fallen down you will worship me

Matthew 4:19 PPro-G1S
GRK: Δε?τε ?π?σω μου κα? ποι?σω
INT: Come follow after me and I will make

Matthew 5:11 PPro-G1S
GRK: ψευδ?μενοι ?νεκεν ?μο?
INT: lying on account of me

Matthew 5:22 PPro-N1S
GRK: ?γ? δ? λ?γω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:28 PPro-N1S
GRK: ?γ? δ? λ?γω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:32 PPro-N1S
GRK: ?γ? δ? λ?γω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:34 PPro-N1S
GRK: ?γ? δ? λ?γω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:39 PPro-N1S
GRK: ?γ? δ? λ?γω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 5:44 PPro-N1S
GRK: ?γ? δ? λ?γω
KJV: But I say unto you,
INT: I moreover say

Matthew 6:9 PPro-G1P
GRK: ?με?? Π?τερ ?μ?ν ? ?ν
INT: you Father of us who [is] in

Matthew 6:11 PPro-G1P
GRK: Τ?ν ?ρτον ?μ?ν τ?ν ?πιο?σιον
INT: the bread of us daily

Matthew 6:11 PPro-D1P
GRK: ?πιο?σιον δ?? ?μ?ν σ?μερον
INT: daily give us today

Matthew 6:12 PPro-D1P
GRK: κα? ?φε? ?μ?ν τ? ?φειλ?ματα
INT: and forgive us the debts

Matthew 6:12 PPro-G1P
GRK: τ? ?φειλ?ματα ?μ?ν ?? κα?
INT: the debts of us as also

Matthew 6:12 PPro-N1P
GRK: ?? κα? ?με?? ?φ?καμεν το??
INT: as also we forgive the

Matthew 6:12 PPro-G1P
GRK: το?? ?φειλ?ται? ?μ?ν
INT: the debtors of us

Matthew 6:13 PPro-A1P
GRK: μ? ε?σεν?γκ?? ?μ?? ε?? πειρασμ?ν
INT: not lead us into temptation

Matthew 6:13 PPro-A1P
GRK: ?λλ? ??σαι ?μ?? ?π? το?
INT: but deliver us from

Matthew 7:21 PPro-D1S
GRK: ? λ?γων μοι Κ?ριε κ?ριε
INT: who says to me Lord Lord

Matthew 7:21 PPro-G1S
GRK: το? πατρ?? μου το? ?ν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 7:22 PPro-D1S
GRK: πολλο? ?ρο?σ?ν μοι ?ν ?κε?ν?
INT: Many will say to me on that

Matthew 7:23 PPro-G1S
GRK: ?ποχωρε?τε ?π' ?μο? ο? ?ργαζ?μενοι
INT: depart you from me those who work

Matthew 7:24 PPro-G1S
GRK: ?στι? ?κο?ει μου το?? λ?γου?
INT: whoever hears my words

Matthew 7:26 PPro-G1S
GRK: ? ?κο?ων μου το?? λ?γου?
INT: who hears my words

Matthew 8:2 PPro-A1S
GRK: θ?λ?? δ?νασα? με καθαρ?σαι
INT: you are willing you are able me to cleanse

Matthew 8:6 PPro-G1S
GRK: ? πα?? μου β?βληται ?ν
INT: the servant of me is laid in

Matthew 8:7 PPro-N1S
GRK: λ?γει α?τ? ?γ? ?λθ?ν θεραπε?σω
KJV: saith unto him, I will come and heal
INT: he says to him I having come will heal

Matthew 8:8 PPro-G1S
GRK: ?καν?? ?να μου ?π? τ?ν
INT: worthy that of me under the

Matthew 8:8 PPro-G1S
GRK: ? πα?? μου
INT: the servant of me

Matthew 8:9 PPro-N1S
GRK: κα? γ?ρ ?γ? ?νθρωπ?? ε?μι
KJV: For I am a man
INT: also indeed I a man am

Matthew 8:9 PPro-G1S
GRK: τ? δο?λ? μου Πο?ησον το?το
INT: to servant of me Do this

Matthew 8:17 PPro-G1P
GRK: τ?? ?σθενε?α? ?μ?ν ?λαβεν κα?
INT: the infirmities of us he took and

Matthew 8:21 PPro-D1S
GRK: Κ?ριε ?π?τρεψ?ν μοι πρ?τον ?πελθε?ν
INT: Lord allow me first to go

Matthew 8:21 PPro-G1S
GRK: τ?ν πατ?ρα μου
INT: the father of me

Matthew 8:22 PPro-D1S
GRK: α?τ? ?κολο?θει μοι κα? ?φε?
INT: to him Follow me and leave

Matthew 8:29 PPro-D1P
GRK: λ?γοντε? Τ? ?μ?ν κα? σο?
INT: saying What to us and to you

Matthew 8:29 PPro-A1P
GRK: καιρο? βασαν?σαι ?μ??
INT: time to torment us

Matthew 8:31 PPro-A1P
GRK: Ε? ?κβ?λλει? ?μ?? ?π?στειλον ?μ??
INT: If you cast out us send away us

Matthew 8:31 PPro-A1P
GRK: ?μ?? ?π?στειλον ?μ?? ε?? τ?ν
INT: us send away us into the

Matthew 9:9 PPro-D1S
GRK: α?τ? ?κολο?θει μοι κα? ?ναστ??
INT: to him Follow me And having arisen

Matthew 9:14 PPro-N1P
GRK: Δι? τ? ?με?? κα? ο?
INT: because of why we and the

Matthew 9:18 PPro-G1S
GRK: ? θυγ?τηρ μου ?ρτι ?τελε?τησεν
INT: the daughter of me presently has died

Matthew 9:27 PPro-A1P
GRK: λ?γοντε? ?λ?ησον ?μ?? υ??? Δαυ?δ
INT: saying Have mercy on us Son of David

Matthew 10:16 PPro-N1S
GRK: ?δο? ?γ? ?ποστ?λλω ?μ??
KJV: Behold, I send you
INT: Behold I send forth you

Matthew 10:18 PPro-G1S
GRK: ?χθ?σεσθε ?νεκεν ?μο? ε?? μαρτ?ριον
INT: you will be brought on account of me for a testimony

Matthew 10:22 PPro-G1S
GRK: τ? ?νομ? μου ? δ?
INT: the name of me the [one who] however

Matthew 10:32 PPro-D1S
GRK: ?μολογ?σει ?ν ?μο? ?μπροσθεν τ?ν
INT: will confess in me before

Matthew 10:32 PPro-G1S
GRK: το? πατρ?? μου το? ?ν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 10:33 PPro-A1S
GRK: ?ν ?ρν?σητα? με ?μπροσθεν τ?ν
INT: anyhow shall deny me before

Matthew 10:33 PPro-G1S
GRK: το? πατρ?? μου το? ?ν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 10:37 PPro-A1S
GRK: μητ?ρα ?π?ρ ?μ? ο?κ ?στιν
INT: mother above me not is

Matthew 10:37 PPro-G1S
GRK: ο?κ ?στιν μου ?ξιο? κα?
INT: not is of me worthy and

Matthew 10:37 PPro-A1S
GRK: θυγατ?ρα ?π?ρ ?μ? ο?κ ?στιν
INT: daughter above me not is

Matthew 10:37 PPro-G1S
GRK: ο?κ ?στιν μου ?ξιο?
INT: not is of me worthy

Matthew 10:38 PPro-G1S
GRK: ?κολουθε? ?π?σω μου ο?κ ?στιν
INT: follows after me not is

Matthew 10:38 PPro-G1S
GRK: ο?κ ?στιν μου ?ξιο?
INT: not is of me worthy

Matthew 10:39 PPro-G1S
GRK: α?το? ?νεκεν ?μο? ε?ρ?σει α?τ?ν
INT: of him on account of me will find it

Matthew 10:40 PPro-A1S
GRK: δεχ?μενο? ?μ?? ?μ? δ?χεται κα?
INT: receives you me receives and

Matthew 10:40 PPro-A1S
GRK: κα? ? ?μ? δεχ?μενο? δ?χεται
INT: and he that me receives receives

Matthew 10:40 PPro-A1S
GRK: τ?ν ?ποστε?λαντ? με
INT: the [one] having sent me

Matthew 11:6 PPro-D1S
GRK: σκανδαλισθ? ?ν ?μο?
INT: shall fall away in me

Matthew 11:10 PPro-N1S
GRK: γ?γραπται ?δο? ?γ? ?ποστ?λλω τ?ν
KJV: it is written, Behold, I send my
INT: it has been written Behold I send the

Matthew 11:10 PPro-G1S
GRK: τ?ν ?γγελ?ν μου πρ? προσ?που
INT: the messenger of me before [the] face

Matthew 11:27 PPro-D1S
GRK: Π?ντα μοι παρεδ?θη ?π?
INT: All things to me were delivered by

Matthew 11:27 PPro-G1S
GRK: το? πατρ?? μου κα? ο?δε??
INT: the Father of me And no one

Matthew 11:28 PPro-A1S
GRK: Δε?τε πρ?? με π?ντε? ο?
INT: Come to me all you who

Matthew 11:29 PPro-G1S
GRK: τ?ν ζυγ?ν μου ?φ' ?μ??
INT: the yoke of me upon you

Matthew 11:29 PPro-G1S
GRK: μ?θετε ?π' ?μο? ?τι πρα??
INT: learn from me for gentle

Matthew 11:30 PPro-G1S
GRK: γ?ρ ζυγ?? μου χρηστ?? κα?
INT: indeed yoke of me easy and

Matthew 11:30 PPro-G1S
GRK: τ? φορτ?ον μου ?λαφρ?ν ?στιν
INT: the burden of me light is

Matthew 12:18 PPro-G1S
GRK: ? πα?? μου ?ν ?ρ?τισα
INT: the servant of me whom I have chosen

Matthew 12:18 PPro-G1S
GRK: ? ?γαπητ?? μου ε?? ?ν
INT: beloved of me in whom

Matthew 12:18 PPro-G1S
GRK: ? ψυχ? μου θ?σω τ?
INT: the soul of me I will put the

Matthew 12:18 PPro-G1S
GRK: τ? πνε?μ? μου ?π' α?τ?ν
INT: the Spirit of me upon him

Matthew 12:27 PPro-N1S
GRK: κα? ε? ?γ? ?ν Βεελζεβο?λ
KJV: And if I by Beelzebub
INT: And if I by Beelzebul

Matthew 12:28 PPro-N1S
GRK: πνε?ματι θεο? ?γ? ?κβ?λλω τ?
KJV: But if I cast out devils
INT: Spirit of God I cast out the

Matthew 12:30 PPro-G1S
GRK: ?ν μετ' ?μο? κατ' ?μο?
INT: is with me against me

Matthew 12:30 PPro-G1S
GRK: ?μο? κατ' ?μο? ?στ?ν κα?
INT: me against me is and

Matthew 12:30 PPro-G1S
GRK: συν?γων μετ' ?μο? σκορπ?ζει
INT: gathers with me scatters

Matthew 12:44 PPro-G1S
GRK: τ?ν ο?κ?ν μου ?πιστρ?ψω ?θεν
INT: the house of me I will return from where

Matthew 12:48 PPro-G1S
GRK: ? μ?τηρ μου κα? τ?νε?
INT: the mother of me and who

Matthew 12:48 PPro-G1S
GRK: ο? ?δελφο? μου
INT: the brothers of me

Matthew 12:49 PPro-G1S
GRK: ? μ?τηρ μου κα? ο?
INT: the mother of me and the

Matthew 12:49 PPro-G1S
GRK: ο? ?δελφο? μου
INT: the brothers of me

Matthew 12:50 PPro-G1S
GRK: το? πατρ?? μου το? ?ν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 12:50 PPro-G1S
GRK: ο?ρανο?? α?τ?? μου ?δελφ?? κα?
INT: [the] heavens he my brother and

Matthew 13:30 PPro-G1S
GRK: τ?ν ?ποθ?κην μου
INT: the barn of me

Matthew 13:35 PPro-G1S
GRK: τ? στ?μα μου ?ρε?ξομαι κεκρυμμ?να
INT: the mouth of me I will utter things hidden

Matthew 13:36 PPro-D1P
GRK: λ?γοντε? Διασ?φησον ?μ?ν τ?ν παραβολ?ν
INT: saying Explain to us the parable

Matthew 13:56 PPro-A1P
GRK: π?σαι πρ?? ?μ?? ε?σ?ν π?θεν
INT: all with us are from where

Matthew 14:8 PPro-D1S
GRK: α?τ?? Δ?? μοι φησ?ν ?δε
INT: of her Give me she says here

Matthew 14:18 PPro-D1S
GRK: ε?πεν Φ?ρετ? μοι ?δε α?το??
INT: he said Bring to me here them

Matthew 14:27 PPro-N1S
GRK: λ?γων Θαρσε?τε ?γ? ε?μι μ?
KJV: Be of good cheer; it is I; be not
INT: saying Take courage I It is not

Matthew 14:28 PPro-A1S
GRK: ε? κ?λευσ?ν με ?λθε?ν πρ??
INT: [it] be you bid me to come to

Matthew 14:30 PPro-A1S
GRK: Κ?ριε σ?σ?ν με
INT: master save me

Matthew 15:5 PPro-G1S
GRK: ??ν ?ξ ?μο? ?φεληθ??
INT: if by me you might be profited

Matthew 15:8 PPro-A1S
GRK: το?? χε?λεσ?ν με τιμ? ?
INT: with the lips me it honors with the

Matthew 15:8 PPro-G1S
GRK: ?π?χει ?π' ?μο?
INT: is away from me

Matthew 15:9 PPro-A1S
GRK: δ? σ?βοντα? με διδ?σκοντε? διδασκαλ?α?
INT: moreover they worship me teaching [as] teachings

Matthew 15:13 PPro-G1S
GRK: ? πατ?ρ μου ? ο?ρ?νιο?
INT: the Father of me Heavenly

Matthew 15:15 PPro-D1P
GRK: α?τ? Φρ?σον ?μ?ν τ?ν παραβολ?ν
INT: to him Explain to us the parable

Matthew 15:22 PPro-A1S
GRK: λ?γουσα ?λ?ησ?ν με κ?ριε υ???
INT: saying Have mercy on me master Son

Matthew 15:22 PPro-G1S
GRK: ? θυγ?τηρ μου κακ?? δαιμον?ζεται
INT: the daughter of me miserably is possessed by a demon

Matthew 15:23 PPro-G1P
GRK: κρ?ζει ?πισθεν ?μ?ν
INT: she cries out after us

Matthew 15:25 PPro-D1S
GRK: Κ?ριε βο?θει μοι
INT: master help me

Matthew 15:32 PPro-D1S
GRK: τρε?? προσμ?νουσ?ν μοι κα? ο?κ
INT: three they continue with me and nothing

Matthew 15:33 PPro-D1P
GRK: μαθητα? Π?θεν ?μ?ν ?ν ?ρημ??
INT: disciples from where to us in a secluded place

Matthew 16:15 PPro-A1S
GRK: δ? τ?να με λ?γετε ε?ναι
INT: moreover whom me do you pronounce to be

Matthew 16:17 PPro-G1S
GRK: ? πατ?ρ μου ? ?ν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 16:18 PPro-G1S
GRK: π?τρ? ο?κοδομ?σω μου τ?ν ?κκλησ?αν
INT: rock I will build my church

Matthew 16:23 PPro-G1S
GRK: ?παγε ?π?σω μου Σαταν? σκ?νδαλον
INT: Get behind me Satan a stumbling block

Matthew 16:23 PPro-G1S
GRK: σκ?νδαλον ε? ?μο? ?τι ο?
INT: a stumbling block you are to me for not

Matthew 16:24 PPro-G1S
GRK: θ?λει ?π?σω μου ?λθε?ν ?παρνησ?σθω
INT: desires after me to come let him deny

Matthew 16:24 PPro-D1S
GRK: κα? ?κολουθε?τω μοι
INT: and let him follow me

Matthew 16:25 PPro-G1S
GRK: α?το? ?νεκεν ?μο? ε?ρ?σει α?τ?ν
INT: of him on account of me will find it

Matthew 17:4 PPro-A1P
GRK: καλ?ν ?στιν ?μ?? ?δε ε?ναι
INT: good it is for us here to be

Matthew 17:5 PPro-G1S
GRK: ? υ??? μου ? ?γαπητ??
INT: the Son of me the beloved

Matthew 17:15 PPro-G1S
GRK: Κ?ριε ?λ?ησ?ν μου τ?ν υ??ν
INT: master Have mercy on my son

Matthew 17:17 PPro-D1S
GRK: ?μ?ν φ?ρετ? μοι α?τ?ν ?δε
INT: you Bring to me him here

Matthew 17:19 PPro-N1P
GRK: Δι? τ? ?με?? ο?κ ?δυν?θημεν
INT: because of why we not were able

Matthew 17:27 PPro-G1S
GRK: α?το?? ?ντ? ?μο? κα? σο?
INT: to them for me and you

Matthew 18:5 PPro-G1S
GRK: τ? ?ν?ματ? μου ?μ? δ?χεται
INT: the name of me me receives

Matthew 18:5 PPro-A1S
GRK: ?ν?ματ? μου ?μ? δ?χεται
INT: name of me me receives

Matthew 18:6 PPro-A1S
GRK: πιστευ?ντων ε?? ?μ? συμφ?ρει α?τ?
INT: believe in me it is better for him

Matthew 18:10 PPro-G1S
GRK: το? πατρ?? μου το? ?ν
INT: of the Father of me who [is] in

Matthew 18:19 PPro-G1S
GRK: το? πατρ?? μου το? ?ν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 18:21 PPro-A1S
GRK: ?μαρτ?σει ε?? ?μ? ? ?δελφ??
INT: will sin against me the brother

Matthew 18:21 PPro-G1S
GRK: ? ?δελφ?? μου κα? ?φ?σω
INT: the brother of me and I forgive

Matthew 18:26 PPro-D1S
GRK: Μακροθ?μησον ?π' ?μο? κα? π?ντα
INT: have patience with me and all

Matthew 18:29 PPro-D1S
GRK: Μακροθ?μησον ?π' ?μο? κα? ?ποδ?σω
INT: Have patience with me and I will pay

Matthew 18:32 PPro-A1S
GRK: ?πε? παρεκ?λεσ?? με
INT: since you begged me

Matthew 18:35 PPro-G1S
GRK: ? πατ?ρ μου ? ο?ρ?νιο?
INT: the Father of me Heavenly

Matthew 19:14 PPro-A1S
GRK: ?λθε?ν πρ?? με τ?ν γ?ρ
INT: to come to me of the indeed

Matthew 19:17 PPro-A1S
GRK: α?τ? Τ? με ?ρωτ?? περ?
INT: to him Why me ask you about

Matthew 19:21 PPro-D1S
GRK: δε?ρο ?κολο?θει μοι
INT: come follow me

Matthew 19:27 PPro-N1P
GRK: α?τ? ?δο? ?με?? ?φ?καμεν π?ντα
INT: to him Behold we left all things

Matthew 19:27 PPro-D1P
GRK: ?ρα ?σται ?μ?ν
INT: then will be to us

Matthew 19:28 PPro-D1S
GRK: ο? ?κολουθ?σαντ?? μοι ?ν τ?
INT: who having followed me in the

Matthew 19:29 PPro-G1S
GRK: ?νεκεν το? μου ?ν?ματο? ?κατονταπλασ?ονα
INT: for the sake of my name a hundredfold

Matthew 20:7 PPro-A1P
GRK: ?τι ο?δε?? ?μ?? ?μισθ?σατο λ?γει
INT: Because no one us has hired He says

Matthew 20:12 PPro-D1P
GRK: ?σου? α?το?? ?μ?ν ?πο?ησα? το??
INT: equal them to us you have made the [ones]

Matthew 20:13 PPro-D1S
GRK: δηναρ?ου συνεφ?νησ?? μοι
INT: for a denarius did you agree with me

Matthew 20:15 PPro-D1S
GRK: ο?κ ?ξεστ?ν μοι ? θ?λω
KJV: evil, because I am good?
INT: not is it lawful for me what I will

Matthew 20:15 PPro-N1S
GRK: ?στιν ?τι ?γ? ?γαθ?? ε?μι
INT: Is because I generous am

Matthew 20:21 PPro-G1S
GRK: δ?ο υ?ο? μου ε?? ?κ
INT: two sons of me one on

Matthew 20:22 PPro-N1S
GRK: ποτ?ριον ? ?γ? μ?λλω π?νειν
KJV: of the cup that I shall drink of,
INT: cup which I am about to drink

Matthew 20:22 Ppro-N1S
GRK: β?πτισμα ? ?γ? βαπτ?ζομαι βαπτισθ?ναι
KJV: that I am baptized with?
INT: baptism which I am baptized to be baptized [with]

Matthew 20:23 PPro-G1S
GRK: μ?ν ποτ?ρι?ν μου π?εσθε β?πτισμα
KJV: that I am baptized with:
INT: Indeed [the] cup of me you will drink [and the] baptism

Matthew 20:23 Ppro-N1S
GRK: β?πτισμα ? ?γ? βαπτ?ζομαι βαπτισθ?σεσθε
INT: [and the] baptism which I am baptized you shall be baptized [with]

Matthew 20:23 PPro-G1S
GRK: ?κ δεξι?ν μου κα? ?ξ
INT: on [the] right hand of me and on

Matthew 20:23 PPro-G1S
GRK: το? πατρ?? μου
INT: the Father of me

Matthew 20:30 PPro-A1P
GRK: Κ?ριε ?λ?ησον ?μ?? υ??? Δαυ?δ
INT: Lord Have mercy on us Son of David

Matthew 20:31 PPro-A1P
GRK: Κ?ριε ?λ?ησον ?μ?? υ??? Δαυ?δ
INT: Lord Have mercy on us Son of David

Matthew 20:33 PPro-G1P
GRK: ο? ?φθαλμο? ?μ?ν
INT: the eyes of us

Matthew 21:2 PPro-D1S
GRK: λ?σαντε? ?γ?γετ? μοι
INT: having untied [them] bring [them] to me

Matthew 21:13 PPro-G1S
GRK: ? ο?κ?? μου ο?κο? προσευχ??
INT: the house of me a house of prayer

Matthew 21:24 PPro-D1S
GRK: ??ν ε?πητ? μοι κ?γ? ?μ?ν
INT: if you tell me I also to you

Matthew 21:25 PPro-D1P
GRK: ο?ρανο? ?ρε? ?μ?ν Δι? τ?
INT: heaven he will say to us because of why

Matthew 21:27 PPro-N1S
GRK: α?τ?? Ο?δ? ?γ? λ?γω ?μ?ν
KJV: Neither tell I you by
INT: he Neither I tell you

Matthew 21:30 Ppro-N1S
GRK: ?ποκριθε?? ε?πεν ?γ? κ?ριε κα?
INT: having answered he said I [will] sir but

Matthew 21:37 PPro-G1S
GRK: τ?ν υ??ν μου
INT: the son of me

Matthew 21:42 PPro-G1P
GRK: ?ν ?φθαλμο?? ?μ?ν
INT: in [the] eyes of us

Matthew 22:4 PPro-G1S
GRK: τ? ?ριστ?ν μου ?το?μακα ο?
INT: the dinner of me I prepared the

Matthew 22:4 PPro-G1S
GRK: ο? τα?ρο? μου κα? τ?
INT: the oxen of me and the

Matthew 22:17 PPro-D1P
GRK: ε?π? ο?ν ?μ?ν τ? σοι
INT: tell therefore us what you

Matthew 22:18 PPro-A1S
GRK: ε?πεν Τ? με πειρ?ζετε ?ποκριτα?
INT: said Why me do you tempt hypocrites

Matthew 22:19 PPro-D1S
GRK: ?πιδε?ξατ? μοι τ? ν?μισμα
INT: Show me the coin

Matthew 22:25 PPro-D1P
GRK: δ? παρ' ?μ?ν ?πτ? ?δελφο?
INT: moreover among us seven brothers

Matthew 22:32 PPro-N1S
GRK: ?γ? ε?μι ?
KJV: I am the God
INT: I am the

Matthew 22:44 PPro-G1S
GRK: τ? κυρ?? μου Κ?θου ?κ
INT: to the Lord of me Sit on

Matthew 22:44 PPro-G1S
GRK: ?κ δεξι?ν μου ?ω? ?ν
INT: on [the] right hand of me until anyhow

Matthew 23:30 PPro-G1P
GRK: τ?ν πατ?ρων ?μ?ν ο?κ ?ν
INT: of the fathers of us not anyhow

Matthew 23:34 PPro-N1S
GRK: το?το ?δο? ?γ? ?ποστ?λλω πρ??
KJV: Wherefore, behold, I send unto
INT: this behold I send to

Matthew 23:39 PPro-A1S
GRK: ο? μ? με ?δητε ?π'
INT: no not me shall you see from

Matthew 24:3 PPro-D1P
GRK: λ?γοντε? ε?π? ?μ?ν π?τε τα?τα
INT: saying Tell us when these things

Matthew 24:5 PPro-G1S
GRK: τ? ?ν?ματ? μου λ?γοντε? ?γ?
KJV: name, saying, I am Christ;
INT: the name of me saying I

Matthew 24:5 PPro-N1S
GRK: μου λ?γοντε? ?γ? ε?μι ?
INT: of me saying I am the

Matthew 24:9 PPro-G1S
GRK: τ? ?νομ? μου
INT: the name of me

Matthew 24:35 PPro-G1S
GRK: δ? λ?γοι μου ο? μ?
INT: however [the] words of me no not

Matthew 24:48 PPro-G1S
GRK: α?το? Χρον?ζει μου ? κ?ριο?
INT: of him Delays of me the master

Matthew 25:8 PPro-D1P
GRK: ε?παν Δ?τε ?μ?ν ?κ το?
INT: said Give us of the

Matthew 25:8 PPro-G1P
GRK: α? λαμπ?δε? ?μ?ν σβ?ννυνται
INT: the lamps of us are going out

Matthew 25:9 PPro-D1P
GRK: μ? ?ρκ?σ? ?μ?ν κα? ?μ?ν
INT: not even it might suffice for us and you

Matthew 25:11 PPro-D1P
GRK: κ?ριε ?νοιξον ?μ?ν
INT: Lord open to us

Matthew 25:20 PPro-D1S
GRK: π?ντε τ?λαντ? μοι παρ?δωκα? ?δε
INT: five talents to me you did deliver behold

Matthew 25:22 PPro-D1S
GRK: δ?ο τ?λαντ? μοι παρ?δωκα? ?δε
INT: two talents to me you did deliver behold

Matthew 25:27 PPro-G1S
GRK: τ? ?ργ?ρι? μου το?? τραπεζ?ται?
KJV: [then] at my coming I should
INT: the money of me to the bankers

Matthew 25:27 PPro-N1S
GRK: κα? ?λθ?ν ?γ? ?κομισ?μην ?ν
INT: and having come I should have received anyhow

Matthew 25:34 PPro-G1S
GRK: το? πατρ?? μου κληρονομ?σατε τ?ν
INT: of the Father of me inherit the

Matthew 25:35 PPro-D1S
GRK: κα? ?δ?κατ? μοι φαγε?ν ?δ?ψησα
INT: and you gave me to eat I thirsted

Matthew 25:35 PPro-A1S
GRK: κα? ?ποτ?σατ? με ξ?νο? ?μην
INT: and you gave to drink me a stranger I was

Matthew 25:35 PPro-A1S
GRK: κα? συνηγ?γετ? με
INT: and you took in me

Matthew 25:36 PPro-A1S
GRK: κα? περιεβ?λετ? με ?σθ?νησα κα?
INT: and you clothed me I was sick and

Matthew 25:36 PPro-A1S
GRK: κα? ?πεσκ?ψασθ? με ?ν φυλακ?
INT: and you visited me in prison

Matthew 25:36 PPro-A1S
GRK: ?λθατε πρ?? με
INT: you came to me

Matthew 25:40 PPro-G1S
GRK: τ?ν ?δελφ?ν μου τ?ν ?λαχ?στων
INT: the brothers of me the least

Matthew 25:40 PPro-D1S
GRK: τ?ν ?λαχ?στων ?μο? ?ποι?σατε
INT: the least to me you did [it]

Matthew 25:41 PPro-G1S
GRK: Πορε?εσθε ?π' ?μο? ο? κατηραμ?νοι
INT: Go from me those cursed

Matthew 25:42 PPro-D1S
GRK: ο?κ ?δ?κατ? μοι φαγε?ν κα?
INT: nothing you gave to me to eat and

Matthew 25:42 PPro-A1S
GRK: ο?κ ?ποτ?σατ? με
INT: nothing you gave to drink me

Matthew 25:43 PPro-A1S
GRK: ο? συνηγ?γετ? με γυμν?? κα?
INT: not you took in me naked and

Matthew 25:43 PPro-A1S
GRK: ο? περιεβ?λετ? με ?σθεν?? κα?
INT: not you did clothe me sick and

Matthew 25:43 PPro-A1S
GRK: ο?κ ?πεσκ?ψασθ? με
INT: not you did visit me

Matthew 25:45 PPro-D1S
GRK: ?λαχ?στων ο?δ? ?μο? ?ποι?σατε
INT: least neither to me did you [it]

Matthew 26:10 PPro-A1S
GRK: ?ργ?σατο ε?? ?μ?
INT: she did to me

Matthew 26:11 PPro-A1S
GRK: μεθ' ?αυτ?ν ?μ? δ? ο?
INT: with you me however not

Matthew 26:12 PPro-G1S
GRK: το? σ?ματ?? μου πρ?? τ?
INT: the body of me for the

Matthew 26:12 PPro-A1S
GRK: τ? ?νταφι?σαι με ?πο?ησεν
INT: the burying of me she did [it]

Matthew 26:15 PPro-D1S
GRK: Τ? θ?λετ? μοι δο?ναι κ?γ?
INT: What are you willing me to give and I

Matthew 26:18 PPro-G1S
GRK: ? καιρ?? μου ?γγ?? ?στιν
INT: the time of me near is

Matthew 26:18 PPro-G1S
GRK: τ?ν μαθητ?ν μου
INT: the disciples of me

Matthew 26:21 PPro-A1S
GRK: ?μ?ν παραδ?σει με
INT: you will betray me

Matthew 26:22 PPro-N1S
GRK: ?καστο? Μ?τι ?γ? ε?μι κ?ριε
KJV: is it I?
INT: each not I Is it Lord

Matthew 26:23 PPro-G1S
GRK: ?μβ?ψα? μετ' ?μο? τ?ν χε?ρα
INT: having dipped with me the hand

Matthew 26:23 PPro-A1S
GRK: τρυβλ?? ο?τ?? με παραδ?σει
INT: dish he me will betray

Matthew 26:25 PPro-N1S
GRK: ε?πεν Μ?τι ?γ? ε?μι ?αββ?
KJV: is it I? He said unto him,
INT: said not I is it Rabbi

Matthew 26:26 PPro-G1S
GRK: τ? σ?μ? μου
INT: the body of me

Matthew 26:28 PPro-G1S
GRK: τ? α?μ? μου τ?? διαθ?κη?
INT: the blood of me of the covenant

Matthew 26:29 PPro-G1S
GRK: το? πατρ?? μου
INT: the Father of me

Matthew 26:31 PPro-D1S
GRK: σκανδαλισθ?σεσθε ?ν ?μο? ?ν τ?
INT: will fall away because of me during the

Matthew 26:32 PPro-A1S
GRK: τ? ?γερθ?να? με προ?ξω ?μ??
INT: being raised I will go before you

Matthew 26:33 PPro-N1S
GRK: ?ν σο? ?γ? ο?δ?ποτε σκανδαλισθ?σομαι
KJV: of thee, [yet] will I never
INT: because of you I never will fall away

Matthew 26:34 PPro-A1S
GRK: τρ?? ?παρν?σ? με
INT: three times you will deny me

Matthew 26:35 PPro-A1S
GRK: Κ?ν δ?? με σ?ν σο?
INT: Even if it were needful for me with you

Matthew 26:38 PPro-G1S
GRK: ? ψυχ? μου ?ω? θαν?του
INT: the soul of me even to death

Matthew 26:38 PPro-G1S
GRK: γρηγορε?τε μετ' ?μο?
INT: watch with me

Matthew 26:39 PPro-G1S
GRK: λ?γων Π?τερ μου ε? δυνατ?ν
KJV: not as I will, but
INT: saying Father of me if possible

Matthew 26:39 PPro-G1S
GRK: παρελθ?τω ?π' ?μο? τ? ποτ?ριον
INT: let pass from me the cup

Matthew 26:39 PPro-N1S
GRK: ο?χ ?? ?γ? θ?λω ?λλ'
INT: not as I will but

Matthew 26:40 PPro-G1S
GRK: γρηγορ?σαι μετ' ?μο?
INT: to watch with me

Matthew 26:42 PPro-G1S
GRK: λ?γων Π?τερ μου ε? ο?
INT: saying Father of me if not

Matthew 26:46 PPro-A1S
GRK: ? παραδιδο?? με
INT: he who is betraying me

Matthew 26:53 PPro-G1S
GRK: τ?ν πατ?ρα μου κα? παραστ?σει
INT: the Father of me and he will furnish

Matthew 26:53 PPro-D1S
GRK: κα? παραστ?σει μοι ?ρτι πλε?ω
INT: and he will furnish to me presently more than

Matthew 26:55 PPro-A1S
GRK: ξ?λων συλλαβε?ν με καθ' ?μ?ραν
INT: clubs to capture me every day

Matthew 26:55 PPro-A1S
GRK: ο?κ ?κρατ?σατ? με
INT: not you did seize me

Matthew 26:63 PPro-D1P
GRK: ζ?ντο? ?να ?μ?ν ε?π?? ε?
INT: living that us you tell if

Matthew 26:68 PPro-D1P
GRK: λ?γοντε? Προφ?τευσον ?μ?ν χριστ? τ??
INT: saying Prophesy to us Christ Who

Matthew 26:75 PPro-A1S
GRK: τρ?? ?παρν?σ? με κα? ?ξελθ?ν
INT: three times you will deny me And having gone

Matthew 27:4 PPro-A1P
GRK: Τ? πρ?? ?μ?? σ? ?ψ?
INT: What [is that] to us you will see [to it]

Matthew 27:10 PPro-D1S
GRK: καθ? συν?ταξ?ν μοι Κ?ριο?
INT: as directed me [the] Lord

Matthew 27:25 PPro-A1P
GRK: α?το? ?φ' ?μ?? κα? ?π?
INT: of him [be] on us and on

Matthew 27:25 PPro-G1P
GRK: τ? τ?κνα ?μ?ν
INT: the children of us

Matthew 27:35 Ppro-G1S
GRK: τ? ?μ?τια μου ?αυτο?? κα?
INT: the garments of me among themselves and

Matthew 27:35 Ppro-G1S
GRK: τ?ν ?ματισμ?ν μου ?βαλον κλ?ρον
INT: the clothing of me they cast a lot

Matthew 27:46 PPro-G1S
GRK: ?στιν Θε? μου θε? μου
INT: is God of me God of me

Matthew 27:46 PPro-G1S
GRK: μου θε? μου ?να τ?
INT: of me God of me that why

Matthew 27:46 PPro-A1S
GRK: ?να τ? με ?γκατ?λιπε?
INT: that why me have you forsaken

Matthew 28:10 PPro-G1S
GRK: το?? ?δελφο?? μου ?να ?π?λθωσιν
INT: the brothers of me that they go

Matthew 28:10 PPro-A1S
GRK: Γαλιλα?αν κ?κε? με ?ψονται
INT: Galilee and there me will they see

Matthew 28:13 PPro-G1P
GRK: ?κλεψαν α?τ?ν ?μ?ν κοιμωμ?νων
INT: stole him we being asleep

Matthew 28:14 PPro-N1P
GRK: το? ?γεμ?νο? ?με?? πε?σομεν α?τ?ν
INT: the governor we will persuade him

Matthew 28:18 PPro-D1S
GRK: λ?γων ?δ?θη μοι π?σα ?ξουσ?α
INT: saying Has been given to me all authority

Matthew 28:20 PPro-N1S
GRK: κα? ?δο? ?γ? μεθ' ?μ?ν
KJV: and, lo, I am with
INT: And Behold I with you

Mark 1:2 PPro-G1S
GRK: τ?ν ?γγελ?ν μου πρ? προσ?που
KJV: the prophets, Behold, I send my
INT: the messenger of me before face

Mark 1:7 PPro-G1S
GRK: ? ?σχυρ?τερ?? μου ?π?σω μου
INT: who [is] mightier than I after me

Mark 1:7 PPro-G1S
GRK: μου ?π?σω μου ο? ο?κ
INT: than I after me of whom not

Mark 1:8 PPro-N1S
GRK: ?γ? ?β?πτισα ?μ??
KJV: I indeed have baptized
INT: I baptized you

Mark 1:11 PPro-G1S
GRK: ? υ??? μου ? ?γαπητ??
INT: the Son of me the beloved

Mark 1:17 PPro-G1S
GRK: Δε?τε ?π?σω μου κα? ποι?σω
INT: Come after me and I will make

Mark 1:24 PPro-D1P
GRK: λ?γων Τ? ?μ?ν κα? σο?
INT: saying What to us and to you

Mark 1:24 PPro-A1P
GRK: ?λθε? ?πολ?σαι ?μ?? ο?δ? σε
INT: are you come to destroy us I know you

Mark 1:40 PPro-A1S
GRK: θ?λ?? δ?νασα? με καθαρ?σαι
INT: you are willing you are able me to cleanse

Mark 2:14 PPro-D1S
GRK: α?τ? ?κολο?θει μοι κα? ?ναστ??
INT: to him Follow me And having arisen

Mark 3:33 PPro-G1S
GRK: ? μ?τηρ μου κα? ο?
INT: the mother of me and the

Mark 3:33 Ppro-G1S
GRK: ο? ?δελφο? μου
INT: the brothers of me

Mark 3:34 PPro-G1S
GRK: ? μ?τηρ μου κα? ο?
INT: the mother of me and the

Mark 3:34 PPro-G1S
GRK: ο? ?δελφο? μου
INT: the brothers of me

Mark 3:35 PPro-G1S
GRK: ο?το? ?δελφ?? μου κα? ?δελφ?
INT: he brother of me and sister

Mark 5:7 PPro-D1S
GRK: λ?γει Τ? ?μο? κα? σο?
INT: he said What to me and to you

Mark 5:7 PPro-A1S
GRK: θε?ν μ? με βασαν?σ??
INT: by God not me torment

Mark 5:9 PPro-D1S
GRK: Λεγι?ν ?νομ? μοι ?τι πολλο?
INT: Legion [is] name to me because many

Mark 5:12 PPro-A1P
GRK: λ?γοντε? Π?μψον ?μ?? ε?? το??
INT: saying Send us into the

Mark 5:23 PPro-G1S
GRK: Τ? θυγ?τρι?ν μου ?σχ?τω? ?χει
INT: the little daughter of me lies is dying

Mark 5:30 PPro-G1S
GRK: ?λεγεν Τ?? μου ?ψατο τ?ν
INT: said Who of me touched the

Mark 5:31 PPro-G1S
GRK: λ?γει? Τ?? μου ?ψατο
INT: say you Who me touched

Mark 6:3 PPro-A1P
GRK: ?δε πρ?? ?μ?? κα? ?σκανδαλ?ζοντο
INT: here with us and they took offense

Mark 6:16 PPro-N1S
GRK: ?λεγεν ?ν ?γ? ?πεκεφ?λισα ?ω?ννην
KJV: John, whom I beheaded: he
INT: said Whom I beheaded John

Mark 6:22 PPro-A1S
GRK: κορασ?? Α?τησ?ν με ? ??ν
INT: girl Ask me whatever if

Mark 6:23 PPro-A1S
GRK: ? ??ν με α?τ?σ?? δ?σω
INT: that if me you might ask I will give

Mark 6:23 PPro-G1S
GRK: τ?? βασιλε?α? μου
INT: of the kingdom of me

Mark 6:25 PPro-D1S
GRK: ?ξαυτ?? δ?? μοι ?π? π?νακι
INT: at once you give to me upon a dish

Mark 6:50 PPro-N1S
GRK: α?το?? Θαρσε?τε ?γ? ε?μι μ?
KJV: Be of good cheer: it is I; be not
INT: to them Take courage I am [he] not

Mark 7:6 PPro-A1S
GRK: το?? χε?λεσ?ν με τιμ? ?
INT: with the lips me honor

Mark 7:6 PPro-G1S
GRK: ?π?χει ?π' ?μο?
INT: is far away from me

Mark 7:7 PPro-A1S
GRK: δ? σ?βοντα? με διδ?σκοντε? διδασκαλ?α?
INT: moreover they worship me teaching [as] teachings

Mark 7:11 PPro-G1S
GRK: ??ν ?ξ ?μο? ?φεληθ??
INT: if from me you might be profited by

Mark 7:14 PPro-G1S
GRK: α?το?? ?κο?σατ? μου π?ντε? κα?
INT: to them Hear you me all and

Mark 8:2 PPro-D1S
GRK: τρε?? προσμ?νουσ?ν μοι κα? ο?κ
INT: three they continue with me and nothing

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注