1135. γυν? (guné)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1135. γυν? (guné) — 217 Occurrences

Matthew 1:20 N-AFS
GRK: Μαρ?αν τ?ν γυνα?κ? σου τ?
NAS: Mary as your wife; for the Child who
KJV: Mary thy wife: for
INT: Mary [as] the wife of you that which

Matthew 1:24 N-AFS
GRK: παρ?λαβεν τ?ν γυνα?κα α?το?
NAS: him, and took [Mary] as his wife,
KJV: took unto him his wife:
INT: took to [him] the wife of him

Matthew 5:28 N-AFS
GRK: ? βλ?πων γυνα?κα πρ?? τ?
NAS: who looks at a woman with lust
KJV: looketh on a woman to
INT: that looks upon a woman to

Matthew 5:31 N-AFS
GRK: ?πολ?σ? τ?ν γυνα?κα α?το? δ?τω
NAS: SENDS HIS WIFE AWAY,
KJV: his wife, let him give
INT: shall divorce the wife of him let him give

Matthew 5:32 N-AFS
GRK: ?πολ?ων τ?ν γυνα?κα α?το? παρεκτ??
NAS: who divorces his wife, except
KJV: his wife, saving
INT: shall divorce the wife of him except

Matthew 9:20 N-NFS
GRK: Κα? ?δο? γυν? α?μορροο?σα δ?δεκα
NAS: And a woman who had been suffering from a hemorrhage
KJV: behold, a woman, which was diseased with an issue of blood
INT: And behold a woman having had a flux of blood twelve

Matthew 9:22 N-NFS
GRK: ?σ?θη ? γυν? ?π? τ??
NAS: At once the woman was made well.
KJV: And the woman was made whole
INT: was cured the woman from the

Matthew 11:11 N-GFP
GRK: ?ν γεννητο?? γυναικ?ν με?ζων ?ω?ννου
NAS: those born of women there has not arisen
KJV: them that are born of women there hath
INT: among [those] born of women one greater than John

Matthew 13:33 N-NFS
GRK: ?ν λαβο?σα γυν? ?ν?κρυψεν ε??
NAS: leaven, which a woman took and hid
KJV: which a woman took,
INT: which having taken a woman hid in

Matthew 14:3 N-AFS
GRK: ?ρ?δι?δα τ?ν γυνα?κα Φιλ?ππου το?
NAS: of Herodias, the wife of his brother
KJV: brother Philip's wife.
INT: Herodias the wife of Philip the

Matthew 14:21 N-GFP
GRK: πεντακισχ?λιοι χωρ?? γυναικ?ν κα? παιδ?ων
NAS: who ate, besides women and children.
KJV: men, beside women and children.
INT: five thousand besides women and children

Matthew 15:22 N-NFS
GRK: Κα? ?δο? γυν? Χανανα?α ?π?
NAS: And a Canaanite woman from that region
KJV: And, behold, a woman of Canaan came
INT: and behold a woman Canaanite from

Matthew 15:28 N-VFS
GRK: α?τ? ? γ?ναι μεγ?λη σου
NAS: to her, O woman, your faith
KJV: unto her, O woman, great [is] thy
INT: to her O woman great [is] of you

Matthew 15:38 N-GFP
GRK: ?νδρε? χωρ?? γυναικ?ν κα? παιδ?ων
NAS: men, besides women and children.
KJV: men, beside women and children.
INT: men besides women and children

Matthew 18:25 N-AFS
GRK: κα? τ?ν γυνα?κα κα? τ?
NAS: along with his wife and children
KJV: and his wife, and children,
INT: and the wife and the

Matthew 19:3 N-AFS
GRK: ?πολ?σαι τ?ν γυνα?κα α?το? κατ?
NAS: [for a man] to divorce his wife for any
KJV: to put away his wife for every
INT: to divorce the a wife to him for

Matthew 19:5 N-DFS
GRK: κολληθ?σεται τ? γυναικ? α?το? κα?
NAS: AND BE JOINED TO HIS WIFE, AND THE TWO
KJV: to his wife: and
INT: will be joined with the wife of him and

Matthew 19:8 N-AFP
GRK: ?πολ?σαι τ?? γυνα?κα? ?μ?ν ?π'
NAS: you to divorce your wives; but from the beginning
KJV: to put away your wives: but from
INT: to divorce the wives of you from [the]

Matthew 19:9 N-AFS
GRK: ?πολ?σ? τ?ν γυνα?κα α?το? μ?
NAS: divorces his wife, except
KJV: his wife, except
INT: shall divorce which wife of him except

Matthew 19:10 N-GFS
GRK: μετ? τ?? γυναικ?? ο? συμφ?ρει
NAS: of the man with his wife is like this,
KJV: so with [his] wife, it is not
INT: with the wife not it is better

Matthew 22:24 N-AFS
GRK: α?το? τ?ν γυνα?κα α?το? κα?
NAS: AS NEXT OF KIN SHALL MARRY HIS WIFE, AND RAISE
KJV: shall marry his wife, and raise up
INT: of him the wife of him and

Matthew 22:25 N-AFS
GRK: ?φ?κεν τ?ν γυνα?κα α?το? τ?
NAS: children left his wife to his brother;
KJV: left his wife unto his brother:
INT: left the wife of him to the

Matthew 22:27 N-NFS
GRK: ?π?θανεν ? γυν?
NAS: Last of all, the woman died.
KJV: last of all the woman died also.
INT: died the woman

Matthew 22:28 N-NFS
GRK: ?πτ? ?σται γυν? π?ντε? γ?ρ
NAS: whose wife of the seven
KJV: whose wife shall she be
INT: seven will she be wife all indeed

Matthew 26:7 N-NFS
GRK: προσ?λθεν α?τ? γυν? ?χουσα ?λ?βαστρον
NAS: a woman came
KJV: unto him a woman having
INT: came to him a woman having an alabaster flask

Matthew 26:10 N-DFS
GRK: παρ?χετε τ? γυναικ? ?ργον γ?ρ
NAS: do you bother the woman? For she has done
KJV: trouble ye the woman? for
INT: do you cause to the woman a work indeed

Matthew 27:19 N-NFS
GRK: α?τ?ν ? γυν? α?το? λ?γουσα
NAS: on the judgment seat, his wife sent
KJV: the judgment seat, his wife sent unto
INT: him the wife of him saying

Matthew 27:55 N-NFP
GRK: δ? ?κε? γυνα?κε? πολλα? ?π?
NAS: Many women were there looking
KJV: And many women were there
INT: moreover there women many from

Matthew 28:5 N-DFP
GRK: ε?πεν τα?? γυναιξ?ν Μ? φοβε?σθε
NAS: said to the women, Do not be afraid;
KJV: and said unto the women, Fear
INT: said to the women not Fear

Mark 5:25 N-NFS
GRK: κα? γυν? ο?σα ?ν
NAS: A woman who had had a hemorrhage
KJV: a certain woman, which had an
INT: And a woman being with

Mark 5:33 N-NFS
GRK: ? δ? γυν? φοβηθε?σα κα?
NAS: But the woman fearing and trembling,
KJV: But the woman fearing and
INT: and [the] woman having been frightened and

Mark 6:17 N-AFS
GRK: ?ρ?δι?δα τ?ν γυνα?κα Φιλ?ππου το?
NAS: of Herodias, the wife of his brother
KJV: Philip's wife: for
INT: Herodias the wife of Philip the

Mark 6:18 N-AFS
GRK: ?χειν τ?ν γυνα?κα το? ?δελφο?
NAS: for you to have your brother's wife.
KJV: thy brother's wife.
INT: to have the wife of the brother

Mark 7:25 N-NFS
GRK: ε?θ?? ?κο?σασα γυν? περ? α?το?
NAS: But after hearing of Him, a woman whose
KJV: For a [certain] woman, whose
INT: immediately Having heard a woman about him

Mark 7:26 N-NFS
GRK: ? δ? γυν? ?ν ?λλην??
NAS: Now the woman was a Gentile,
KJV: The woman was a Greek,
INT: and [the] woman now was Gentile

Mark 10:2 N-AFS
GRK: ?ξεστιν ?νδρ? γυνα?κα ?πολ?σαι πειρ?ζοντε?
NAS: for a man to divorce a wife.
KJV: to put away [his] wife? tempting
INT: it is lawful for a husband a wife to divorce testing

Mark 10:7 Noun-AFS
GRK: πρ?? τ?ν γυνα?κα α?το?
INT: to the wife of him

Mark 10:11 N-AFS
GRK: ?πολ?σ? τ?ν γυνα?κα α?το? κα?
NAS: divorces his wife and marries
KJV: shall put away his wife, and marry
INT: should divorce the wife of him and

Mark 12:19 N-AFS
GRK: κα? καταλ?π? γυνα?κα κα? μ?
NAS: and leaves behind a wife AND LEAVES
KJV: leave [his] wife [behind him], and
INT: and leave behind a wife and not

Mark 12:19 N-AFS
GRK: α?το? τ?ν γυνα?κα κα? ?ξαναστ?σ?
NAS: SHOULD MARRY THE WIFE AND RAISE
KJV: should take his wife, and raise up
INT: of him the wife and raise up

Mark 12:20 N-AFS
GRK: πρ?το? ?λαβεν γυνα?κα κα? ?ποθν?σκων
NAS: took a wife, and died
KJV: the first took a wife, and dying
INT: first took a wife and dying

Mark 12:22 N-NFS
GRK: κα? ? γυν? ?π?θανεν
NAS: Last of all the woman died also.
KJV: last of all the woman died also.
INT: also the woman died

Mark 12:23 N-NFS
GRK: α?τ?ν ?σται γυν? ο? γ?ρ
NAS: one's wife will she be? For all
KJV: whose wife shall she be
INT: of them will she be wife indeed

Mark 12:23 N-AFS
GRK: ?σχον α?τ?ν γυνα?κα
KJV: had her to wife.
INT: had her as wife

Mark 14:3 N-NFS
GRK: α?το? ?λθεν γυν? ?χουσα ?λ?βαστρον
NAS: [at the table], there came a woman with an alabaster
KJV: there came a woman having
INT: of him came a woman having alabastar flask

Mark 15:40 N-NFP
GRK: δ? κα? γυνα?κε? ?π? μακρ?θεν
NAS: There were also [some] women looking
KJV: were also women looking on afar
INT: moreover also women from afar off

Luke 1:5 N-NFS
GRK: ?βι? κα? γυν? α?τ? ?κ
NAS: of Abijah; and he had a wife from the daughters
KJV: and his wife [was] of the daughters
INT: of Abijah and wife of him of

Luke 1:13 N-NFS
GRK: κα? ? γυν? σου ?λισ?βετ
NAS: has been heard, and your wife Elizabeth
KJV: and thy wife Elisabeth shall bear
INT: and the wife of you Elizabeth

Luke 1:18 N-NFS
GRK: κα? ? γυν? μου προβεβηκυ?α
NAS: an old man and my wife is advanced
KJV: and my wife well stricken in
INT: and the wife of me [is] advanced

Luke 1:24 N-NFS
GRK: ?λισ?βετ ? γυν? α?το? κα?
NAS: Elizabeth his wife became pregnant,
KJV: days his wife Elisabeth conceived,
INT: Elizabeth the wife of him and

Luke 1:42 N-DFP
GRK: σ? ?ν γυναιξ?ν κα? ε?λογημ?νο?
NAS: [are] you among women, and blessed
KJV: [art] thou among women, and blessed
INT: you among women and blessed

Luke 3:19 N-GFS
GRK: ?ρ?δι?δο? τ?? γυναικ?? το? ?δελφο?
NAS: his brother's wife, and because
KJV: brother Philip's wife, and for
INT: Herodias the wife of the brother

Luke 4:26 N-AFS
GRK: Σιδων?α? πρ?? γυνα?κα χ?ραν
NAS: [in the land] of Sidon, to a woman who was a widow.
KJV: unto a woman [that was] a widow.
INT: of Sidon to a woman widow

Luke 7:28 N-GFP
GRK: ?ν γεννητο?? γυναικ?ν ?ω?ννου ο?δε??
NAS: those born of women there is no one
KJV: those that are born of women there is
INT: among [those] born of women than John no one

Luke 7:37 N-NFS
GRK: Κα? ?δο? γυν? ?τι? ?ν
NAS: And there was a woman in the city who
KJV: And, behold, a woman in the city,
INT: And behold a woman who was

Luke 7:39 N-NFS
GRK: ποταπ? ? γυν? ?τι? ?πτεται
NAS: this woman is who
KJV: what manner of woman [this is] that
INT: what the woman [is] who touches

Luke 7:44 N-AFS
GRK: πρ?? τ?ν γυνα?κα τ? Σ?μωνι
NAS: toward the woman, He said
KJV: to the woman, and said
INT: to the woman to Simon

Luke 7:44 N-AFS
GRK: τα?την τ?ν γυνα?κα ε?σ?λθ?ν σου
NAS: this woman? I entered
KJV: Seest thou this woman? I entered into
INT: this the woman I entered of you

Luke 7:50 N-AFS
GRK: πρ?? τ?ν γυνα?κα ? π?στι?
NAS: And He said to the woman, Your faith
KJV: he said to the woman, Thy faith
INT: to the woman the faith

Luke 8:2 N-NFP
GRK: κα? γυνα?κ?? τινε? α?
NAS: and [also] some women who had been
KJV: And certain women, which had been
INT: and women certain who

Luke 8:3 N-NFS
GRK: κα? ?ω?ννα γυν? Χουζ? ?πιτρ?που
NAS: and Joanna the wife of Chuza, Herod's
KJV: And Joanna the wife of Chuza Herod's
INT: and Joanna wife of Chuza a manager

Luke 8:43 N-NFS
GRK: κα? γυν? ο?σα ?ν
NAS: And a woman who had a hemorrhage
KJV: And a woman having an issue
INT: And a woman being with

Luke 8:47 N-NFS
GRK: δ? ? γυν? ?τι ο?κ
NAS: When the woman saw
KJV: And when the woman saw that
INT: moreover the woman that not

Luke 10:38 N-NFS
GRK: κ?μην τιν? γυν? δ? τι?
NAS: a village; and a woman named
KJV: and a certain woman named Martha
INT: a village certain a woman moreover certain

Luke 11:27 N-NFS
GRK: τι? φων?ν γυν? ?κ το?
NAS: one of the women in the crowd
KJV: a certain woman of
INT: a certain [her] voice woman from the

Luke 13:11 N-NFS
GRK: κα? ?δο? γυν? πνε?μα ?χουσα
NAS: And there was a woman who for eighteen
KJV: there was a woman which had
INT: And behold a woman a spirit having

Luke 13:12 N-VFS
GRK: ε?πεν α?τ? Γ?ναι ?πολ?λυσαι τ??
NAS: and said to her, Woman, you are freed
KJV: unto her, Woman, thou art loosed
INT: said to her Woman you have been freed from the

Luke 13:21 N-NFS
GRK: ?ν λαβο?σα γυν? ?ν?κρυψεν ε??
NAS: leaven, which a woman took and hid
KJV: leaven, which a woman took and hid
INT: which having taken a woman hid in

Luke 14:20 N-AFS
GRK: ?τερο? ε?πεν Γυνα?κα ?γημα κα?
NAS: I have married a wife, and for that reason
KJV: I have married a wife, and
INT: another said A wife I have married and

Luke 14:26 N-AFS
GRK: κα? τ?ν γυνα?κα κα? τ?
NAS: and mother and wife and children
KJV: mother, and wife, and children,
INT: and the wife and the

Luke 15:8 N-NFS
GRK: ? τ?? γυν? δραχμ?? ?χουσα
NAS: Or what woman, if she has
KJV: Either what woman having ten
INT: Or what woman drachmas having

Luke 16:18 N-AFS
GRK: ?πολ?ων τ?ν γυνα?κα α?το? κα?
NAS: who divorces his wife and marries
KJV: putteth away his wife, and marrieth
INT: puts away the wife of him and

Luke 17:32 N-GFS
GRK: μνημονε?ετε τ?? γυναικ?? Λ?τ
NAS: Remember Lot's wife.
KJV: Remember Lot's wife.
INT: Remember the wife of Lot

Luke 18:29 N-AFS
GRK: ο?κ?αν ? γυνα?κα ? ?δελφο??
NAS: house or wife or brothers
KJV: brethren, or wife, or children,
INT: house or wife or brothers

Luke 20:28 N-AFS
GRK: ?ποθ?ν? ?χων γυνα?κα κα? ο?το?
NAS: having a wife, AND HE IS CHILDLESS,
KJV: die, having a wife, and he
INT: should die having a wife and he

Luke 20:28 N-AFS
GRK: α?το? τ?ν γυνα?κα κα? ?ξαναστ?σ?
NAS: SHOULD MARRY THE WIFE AND RAISE
KJV: should take his wife, and
INT: of him the wife and should raise up

Luke 20:29 N-AFS
GRK: πρ?το? λαβ?ν γυνα?κα ?π?θανεν ?τεκνο?
NAS: took a wife and died
KJV: took a wife, and died
INT: first having taken a wife died childless

Luke 20:30 Noun-AFS
GRK: δε?τερο? τ?ν γυνα?κα κα? ο?τ??
KJV: the second took her to wife, and he
INT: second as the wife and he

Luke 20:32 N-NFS
GRK: κα? ? γυν? ?π?θανεν
NAS: Finally the woman died also.
KJV: Last of all the woman died also.
INT: also the woman died

Luke 20:33 N-NFS
GRK: ? γυν? ο?ν ?ν
NAS: one's wife will she be? For all
KJV: whose wife of them
INT: the wife therefore in

Luke 20:33 N-NFS
GRK: α?τ?ν γ?νεται γυν? ο? γ?ρ
KJV: had her to wife.
INT: of them does she become wife the indeed

Luke 20:33 N-AFS
GRK: ?σχον α?τ?ν γυνα?κα
INT: had her as wife

Luke 22:57 N-VFS
GRK: ο?δα α?τ?ν γ?ναι
NAS: [it], saying, Woman, I do not know
KJV: him, saying, Woman, I know him
INT: I do know him woman

Luke 23:27 N-GFP
GRK: λαο? κα? γυναικ?ν α? ?κ?πτοντο
NAS: of the people, and of women who
KJV: of people, and of women, which also
INT: people and of women who were mourning

Luke 23:49 N-NFP
GRK: μακρ?θεν κα? γυνα?κε? α? συνακολουθο?σαι
NAS: His acquaintances and the women who accompanied
KJV: and the women that followed
INT: afar also women the [ones] having followed

Luke 23:55 N-NFP
GRK: δ? α? γυνα?κε? α?τινε? ?σαν
NAS: Now the women who had come
KJV: And the women also, which
INT: moreover the women who were

Luke 24:22 N-NFP
GRK: ?λλ? κα? γυνα?κ?? τινε? ?ξ
NAS: But also some women among us amazed
KJV: Yea, and certain women also of
INT: however Moreover women certain from among

Luke 24:24 N-NFP
GRK: κα? α? γυνα?κε? ε?πον α?τ?ν
NAS: exactly as the women also
KJV: so as the women had said: but
INT: also the women said him

John 2:4 N-VFS
GRK: κα? σο? γ?ναι ο?πω ?κει
NAS: said to her, Woman, what
KJV: saith unto her, Woman, what have I
INT: with to you woman not yet is come

John 4:7 N-NFS
GRK: ?ρχεται γυν? ?κ τ??
NAS: There came a woman of Samaria to draw
KJV: There cometh a woman of Samaria
INT: Comes a woman out of

John 4:9 N-NFS
GRK: α?τ? ? γυν? ? Σαμαρ?τι?
NAS: the Samaritan woman said
KJV: saith the woman of Samaria
INT: to him the woman Samaritan

John 4:9 N-GFS
GRK: πε?ν α?τε?? γυναικ?? Σαμαρ?τιδο? ο?ση?
NAS: a Samaritan woman? (For Jews
KJV: me, which am a woman of Samaria? for
INT: to drink do ask a woman Samaritan being

John 4:11 Noun-NFS
GRK: α?τ? ? γυν? Κ?ριε ο?τε
INT: to him the woman Sir nothing

John 4:15 N-NFS
GRK: α?τ?ν ? γυν? Κ?ριε δ??
NAS: The woman said to Him, Sir,
KJV: The woman saith unto
INT: him the woman Sir give

John 4:17 N-NFS
GRK: ?πεκρ?θη ? γυν? κα? ε?πεν
NAS: The woman answered and said,
KJV: The woman answered and
INT: Answered the woman and said

John 4:19 N-NFS
GRK: α?τ? ? γυν? Κ?ριε θεωρ?
NAS: The woman said to Him, Sir,
KJV: The woman saith unto him,
INT: to him the woman Sir I understand

John 4:21 N-VFS
GRK: Π?στευ? μοι γ?ναι ?τι ?ρχεται
NAS: said to her, Woman, believe
KJV: saith unto her, Woman, believe me,
INT: believe me Woman that is coming

John 4:25 N-NFS
GRK: α?τ? ? γυν? Ο?δα ?τι
NAS: The woman said to Him, I know
KJV: The woman saith unto him,
INT: to him the woman I know that

John 4:27 N-GFS
GRK: ?τι μετ? γυναικ?? ?λ?λει ο?δε??
NAS: that He had been speaking with a woman, yet
KJV: he talked with the woman: yet no man
INT: that with a woman he was speaking no one

John 4:28 N-NFS
GRK: α?τ?? ? γυν? κα? ?π?λθεν
NAS: So the woman left her waterpot,
KJV: The woman then left
INT: of her the woman and went away

John 4:39 N-GFS
GRK: λ?γον τ?? γυναικ?? μαρτυρο?ση? ?τι
NAS: of the word of the woman who testified,
KJV: the saying of the woman, which testified,
INT: word of the woman testifying

John 4:42 N-DFS
GRK: τ? τε γυναικ? ?λεγον ?τι
NAS: and they were saying to the woman, It is no longer
KJV: And said unto the woman, Now
INT: to and woman they said

John 8:3 N-AFS
GRK: ο? Φαρισα?οι γυνα?κα ?π? μοιχε??
NAS: brought a woman caught
KJV: unto him a woman taken in
INT: the Pharisees a women in adultery

John 8:4 N-NFS
GRK: α?τη ? γυν? κατε?ληπται ?π'
NAS: this woman has been caught
KJV: this woman was taken
INT: this woman was taken in

John 8:9 N-NFS
GRK: κα? ? γυν? ?ν μ?σ?
NAS: alone, and the woman, where she was, in the center
KJV: alone, and the woman standing in
INT: and the woman in [the] midst

John 8:10 Noun-GFS
GRK: πλ?ν τ?? γυναικ?? ε?πεν α?τ?
KJV: he said unto her, Woman, where are
INT: but the woman said to her

John 8:10 N-VFS
GRK: ε?πεν α?τ? Γ?ναι πο? ε?σ?ν
NAS: said to her, Woman, where
KJV: none but the woman, he said unto her,
INT: said to her Woman where are they

John 16:21 N-NFS
GRK: ? γυν? ?ταν τ?κτ?
NAS: Whenever a woman is in labor she has
KJV: A woman when she is in travail
INT: The woman when she gives birth

John 19:26 N-VFS
GRK: τ? μητρ? Γ?ναι ?δε ?
NAS: to His mother, Woman, behold,
KJV: unto his mother, Woman, behold thy
INT: to [his] mother Woman behold the

John 20:13 N-VFS
GRK: α?τ? ?κε?νοι Γ?ναι τ? κλα?ει?
NAS: And they said to her, Woman, why
KJV: say unto her, Woman, why weepest thou?
INT: to her they Woman why weep you

John 20:15 N-VFS
GRK: α?τ? ?ησο?? Γ?ναι τ? κλα?ει?
NAS: said to her, Woman, why
KJV: unto her, Woman, why
INT: to her Jesus Woman why weep you

Acts 1:14 N-DFP
GRK: προσευχ? σ?ν γυναιξ?ν κα? Μαρι?μ
NAS: along with [the] women, and Mary
KJV: supplication, with the women, and Mary
INT: in prayer with [the] women and Mary

Acts 5:1 N-DFS
GRK: Σαπφ?ρ? τ? γυναικ? α?το? ?π?λησεν
NAS: Ananias, with his wife Sapphira,
KJV: Sapphira his wife, sold a possession,
INT: Sapphira the wife of him sold

Acts 5:2 N-GFS
GRK: κα? τ?? γυναικ?? κα? ?ν?γκα?
NAS: [some] of the price for himself, with his wife's full knowledge,
KJV: the price, his wife also being privy
INT: also the wife and having brought

Acts 5:7 N-NFS
GRK: κα? ? γυν? α?το? μ?
NAS: hours, and his wife came
KJV: when his wife, not knowing
INT: also the wife of him not

Acts 5:14 N-GFP
GRK: τε κα? γυναικ?ν
NAS: of men and women, were constantly added
KJV: of men and women.)
INT: both and women

Acts 8:3 N-AFP
GRK: ?νδρα? κα? γυνα?κα? παρεδ?δου ε??
NAS: off men and women, he would put
KJV: men and women committed [them] to
INT: men and women delivered [them] up to

Acts 8:12 N-NFP
GRK: τε κα? γυνα?κε?
NAS: men and women alike.
KJV: men and women.
INT: both and women

Acts 9:2 N-AFP
GRK: τε κα? γυνα?κα? δεδεμ?νου? ?γ?γ?
NAS: men and women, he might bring
KJV: or women, he might bring them
INT: both and women having bound he might bring [them]

Acts 13:50 N-AFP
GRK: τ?? σεβομ?να? γυνα?κα? τ?? ε?σχ?μονα?
NAS: the devout women of prominence
KJV: honourable women, and
INT: the worshipping women honorable

Acts 16:1 N-GFS
GRK: Τιμ?θεο? υ??? γυναικ?? ?ουδα?α? πιστ??
NAS: of a Jewish woman who was a believer,
KJV: of a certain woman, which was a Jewess,
INT: Timothy son of a woman Jewish believing

Acts 16:13 N-DFP
GRK: τα?? συνελθο?σαι? γυναιξ?ν
NAS: and began speaking to the women who had assembled.
KJV: and spake unto the women which resorted
INT: to those having gathered women

Acts 16:14 N-NFS
GRK: κα? τι? γυν? ?ν?ματι Λυδ?α
NAS: A woman named Lydia,
KJV: And a certain woman named Lydia,
INT: And a certain woman by name Lydia

Acts 17:4 N-GFP
GRK: πλ?θο? πολ? γυναικ?ν τε τ?ν
NAS: and a number of the leading women.
KJV: and of the chief women not a few.
INT: a multitude great women moreover the

Acts 17:12 N-GFP
GRK: τ?ν ?λλην?δων γυναικ?ν τ?ν ε?σχημ?νων
NAS: of prominent Greek women and men.
KJV: of honourable women which
INT: of the Grecian women prominent

Acts 17:34 N-NFS
GRK: ?ρεοπαγ?τη? κα? γυν? ?ν?ματι Δ?μαρι?
NAS: the Areopagite and a woman named
KJV: and a woman named
INT: Areopagite and a woman by name Damaris

Acts 18:2 N-AFS
GRK: κα? Πρ?σκιλλαν γυνα?κα α?το? δι?
NAS: from Italy with his wife Priscilla,
KJV: with his wife Priscilla; (because that
INT: and Priscilla wife of him because

Acts 21:5 N-DFP
GRK: π?ντων σ?ν γυναιξ? κα? τ?κνοι?
NAS: while they all, with wives and children,
KJV: on our way, with wives and children,
INT: all with wives and children

Acts 22:4 N-AFP
GRK: τε κα? γυνα?κα?
NAS: both men and women into prisons,
KJV: men and women.
INT: both and women

Acts 24:24 N-DFS
GRK: τ? ?δ?? γυναικ? ο?σ? ?ουδα??
NAS: with Drusilla, his wife who was a Jewess,
KJV: with his wife Drusilla, which was
INT: the own wife who was a Jewess

Romans 7:2 N-NFS
GRK: γ?ρ ?πανδρο? γυν? τ? ζ?ντι
NAS: For the married woman is bound by law
KJV: For the woman which hath an husband
INT: indeed married woman to the living

1 Corinthians 5:1 N-AFS
GRK: ?θνεσιν ?στε γυνα?κ? τινα το?
NAS: has his father's wife.
KJV: should have his father's wife.
INT: pagans so as wife one of the

1 Corinthians 7:1 N-GFS
GRK: καλ?ν ?νθρ?π? γυναικ?? μ? ?πτεσθαι
NAS: for a man not to touch a woman.
KJV: not to touch a woman.
INT: [It is] good for a man a woman not to touch

1 Corinthians 7:2 N-AFS
GRK: τ?ν ?αυτο? γυνα?κα ?χ?τω κα?
NAS: his own wife, and each
KJV: have his own wife, and let
INT: one of himself wife let have and

1 Corinthians 7:3 N-DFS
GRK: τ? γυναικ? ? ?ν?ρ
NAS: his duty to his wife, and likewise
KJV: render unto the wife due
INT: To the wife the husband

1 Corinthians 7:3 N-NFS
GRK: κα? ? γυν? τ? ?νδρ?
NAS: also the wife to her husband.
KJV: also the wife unto the husband.
INT: also the wife to the husband

1 Corinthians 7:4 N-NFS
GRK: ? γυν? το? ?δ?ου
NAS: The wife does not have authority over
KJV: The wife hath not
INT: The wife the own

1 Corinthians 7:4 N-NFS
GRK: ?λλ? ? γυν?
NAS: his own body, but the wife [does].
KJV: body, but the wife.
INT: but the wife

1 Corinthians 7:10 N-AFS
GRK: ? κ?ριο? γυνα?κα ?π? ?νδρ??
NAS: not I, but the Lord, that the wife should not leave
KJV: Let not the wife depart from
INT: the Lord wife from husband

1 Corinthians 7:11 N-AFS
GRK: κα? ?νδρα γυνα?κα μ? ?φι?ναι
NAS: should not divorce his wife.
KJV: the husband put away [his] wife.
INT: and husband wife not to leave

1 Corinthians 7:12 N-AFS
GRK: τι? ?δελφ?? γυνα?κα ?χει ?πιστον
NAS: has a wife who is an unbeliever,
KJV: hath a wife that believeth not,
INT: any brother wife has an unbelieving

1 Corinthians 7:13 N-NFS
GRK: κα? γυν? ε? τι?
NAS: And a woman who has
KJV: And the woman which hath
INT: And a woman if any

1 Corinthians 7:14 N-DFS
GRK: ?ν τ? γυναικ? κα? ?γ?ασται
NAS: through his wife, and the unbelieving
KJV: by the wife, and
INT: in the wife and is sanctified

1 Corinthians 7:14 N-NFS
GRK: ?γ?ασται ? γυν? ? ?πιστο?
NAS: and the unbelieving wife is sanctified
KJV: the unbelieving wife is sanctified
INT: is sanctified the wife unbelieving

1 Corinthians 7:16 N-VFS
GRK: γ?ρ ο?δα? γ?ναι ε? τ?ν
NAS: do you know, O wife, whether
KJV: knowest thou, O wife, whether
INT: indeed know you O wife if the

1 Corinthians 7:16 N-AFS
GRK: ε? τ?ν γυνα?κα σ?σει?
NAS: whether you will save your wife?
KJV: whether thou shalt save [thy] wife?
INT: if the wife you will save

1 Corinthians 7:27 N-DFS
GRK: δ?δεσαι γυναικ? μ? ζ?τει
NAS: Are you bound to a wife? Do not seek
KJV: Art thou bound unto a wife? seek not
INT: have you been bound to a wife not seek

1 Corinthians 7:27 N-GFS
GRK: λ?λυσαι ?π? γυναικ?? μ? ζ?τει
NAS: Are you released from a wife? Do not seek
KJV: Art thou loosed from a wife? seek not
INT: have you been loosed from a wife not seek

1 Corinthians 7:27 N-AFS
GRK: μ? ζ?τει γυνα?κα
NAS: from a wife? Do not seek a wife.
KJV: seek not a wife.
INT: not seek a wife

1 Corinthians 7:29 N-AFP
GRK: ο? ?χοντε? γυνα?κα? ?? μ?
NAS: who have wives should be as though
KJV: both they that have wives be as though
INT: those having wives as not

1 Corinthians 7:33 N-DFS
GRK: ?ρ?σ? τ? γυναικ?
NAS: how he may please his wife,
KJV: how he may please [his] wife.
INT: he shall please the wife

1 Corinthians 7:34 N-NFS
GRK: κα? ? γυν? ? ?γαμο?
NAS: and [his interests] are divided. The woman who is unmarried,
KJV: There is difference [also] between a wife and
INT: both the woman unmarried

1 Corinthians 7:39 N-NFS
GRK: Γυν? δ?δεται ?φ'
NAS: A wife is bound as long
KJV: The wife is bound by the law
INT: A wife is bound for

1 Corinthians 9:5 N-AFS
GRK: ?ξουσ?αν ?δελφ?ν γυνα?κα περι?γειν ??
NAS: a believing wife, even
KJV: a sister, a wife, as well as
INT: authority a sister a wife to take about as

1 Corinthians 11:3 N-GFS
GRK: κεφαλ? δ? γυναικ?? ? ?ν?ρ
NAS: is the head of a woman, and God
KJV: the head of the woman [is] the man;
INT: [the] head moreover of [the] woman [is] the man

1 Corinthians 11:5 N-NFS
GRK: π?σα δ? γυν? προσευχομ?νη ?
NAS: But every woman who has her head
KJV: But every woman that prayeth or
INT: every moreover woman praying or

1 Corinthians 11:6 N-NFS
GRK: ο? κατακαλ?πτεται γυν? κα? κειρ?σθω
NAS: For if a woman does not cover
KJV: For if the woman be not
INT: not be concealed a woman also let her be shaved

1 Corinthians 11:6 N-DFS
GRK: δ? α?σχρ?ν γυναικ? τ? κε?ρασθαι
NAS: it is disgraceful for a woman to have her hair cut off
KJV: it be a shame for a woman to be shorn
INT: moreover shameful to a woman to be shaved

1 Corinthians 11:7 N-NFS
GRK: ?π?ρχων ? γυν? δ? δ?ξα
NAS: of God; but the woman is the glory
KJV: of God: but the woman is the glory
INT: being the woman however glory

1 Corinthians 11:8 N-GFS
GRK: ?ν?ρ ?κ γυναικ?? ?λλ? γυν?
NAS: does not originate from woman, but woman
KJV: not of the woman; but the woman
INT: man of woman but woman

1 Corinthians 11:8 N-NFS
GRK: γυναικ?? ?λλ? γυν? ?ξ ?νδρ??
NAS: from woman, but woman from man;
KJV: the woman; but the woman of the man.
INT: woman but woman of man

1 Corinthians 11:9 N-AFS
GRK: δι? τ?ν γυνα?κα ?λλ? γυν?
NAS: was not created for the woman's sake,
KJV: created for the woman; but the woman
INT: on account of the woman but woman

1 Corinthians 11:9 N-NFS
GRK: γυνα?κα ?λλ? γυν? δι? τ?ν
NAS: sake, but woman for the man's
KJV: the woman; but the woman for the man.
INT: woman but woman on account of the

1 Corinthians 11:10 N-NFS
GRK: ?φε?λει ? γυν? ?ξουσ?αν ?χειν
NAS: Therefore the woman ought to have
KJV: cause ought the woman to have power
INT: ought the woman authority to have

1 Corinthians 11:11 N-NFS
GRK: πλ?ν ο?τε γυν? χωρ?? ?νδρ??
NAS: neither is woman independent
KJV: without the woman, neither
INT: However neither [is] woman apart from man

1 Corinthians 11:11 N-GFS
GRK: ?ν?ρ χωρ?? γυναικ?? ?ν κυρ??
NAS: is man independent of woman.
KJV: neither the woman without
INT: man apart from woman in [the] Lord

1 Corinthians 11:12 N-NFS
GRK: γ?ρ ? γυν? ?κ το?
NAS: For as the woman originates from the man,
KJV: For as the woman [is] of the man,
INT: indeed the woman of the

1 Corinthians 11:12 N-GFS
GRK: δι? τ?? γυναικ?? τ? δ?
NAS: [has his birth] through the woman; and all things
KJV: also by the woman; but all things
INT: by the woman [is] the moreover

1 Corinthians 11:13 N-AFS
GRK: πρ?πον ?στ?ν γυνα?κα ?κατακ?λυπτον τ?
NAS: is it proper for a woman to pray
KJV: comely that a woman pray
INT: becoming is it for a woman revealed

1 Corinthians 11:15 N-NFS
GRK: γυν? δ? ??ν
NAS: but if a woman has long hair,
KJV: But if a woman have long hair, it is
INT: A woman however if

1 Corinthians 14:34 N-NFP
GRK: Α? γυνα?κε? ?ν τα??
NAS: The women are to keep silent
KJV: Let your women keep silence in
INT: the women in the

1 Corinthians 14:35 N-DFS
GRK: γ?ρ ?στιν γυναικ? λαλε?ν ?ν
NAS: for it is improper for a woman to speak
KJV: it is a shame for women to speak in
INT: indeed it is for women to speak in

Galatians 4:4 N-GFS
GRK: γεν?μενον ?κ γυναικ?? γεν?μενον ?π?
NAS: His Son, born of a woman, born under
KJV: made of a woman, made under
INT: having been born of woman having been born under

Ephesians 5:22 N-NFP
GRK: Α? γυνα?κε? το?? ?δ?οι?
NAS: Wives, [be subject] to your own
KJV: Wives, submit yourselves unto your own
INT: Wives to the own

Ephesians 5:23 N-GFS
GRK: κεφαλ? τ?? γυναικ?? ?? κα?
NAS: is the head of the wife, as Christ
KJV: is the head of the wife, even as
INT: head of the wife as also

Ephesians 5:24 N-NFP
GRK: κα? α? γυνα?κε? το?? ?νδρ?σιν
NAS: also the wives [ought to be] to their husbands
KJV: so [let] the wives [be] to their own
INT: also wives to their own husbands

Ephesians 5:25 N-AFP
GRK: ?γαπ?τε τ?? γυνα?κα? καθ?? κα?
NAS: love your wives, just
KJV: love your wives, even as Christ
INT: love the wives even as also

Ephesians 5:28 N-AFP
GRK: τ?? ?αυτ?ν γυνα?κα? ?? τ?
NAS: their own wives as their own
KJV: to love their wives as their own
INT: the of themselves wives as the

Ephesians 5:28 N-AFS
GRK: τ?ν ?αυτο? γυνα?κα ?αυτ?ν ?γαπ?
NAS: his own wife loves
KJV: his wife loveth
INT: the of himself wife himself loves

Ephesians 5:31 N-AFS
GRK: πρ?? τ?ν γυνα?κα α?το? κα?
NAS: AND SHALL BE JOINED TO HIS WIFE, AND THE TWO
KJV: unto his wife, and they two
INT: to the wife of him and

Ephesians 5:33 N-AFS
GRK: τ?ν ?αυτο? γυνα?κα ο?τω? ?γαπ?τω
NAS: his own wife even as himself,
KJV: love his wife even as himself;
INT: the of himself wife so let love

Ephesians 5:33 N-NFS
GRK: ? δ? γυν? ?να φοβ?ται
NAS: even as himself, and the wife must [see to it] that she respects
KJV: and the wife [see] that
INT: and [the] wife that she might respect

Colossians 3:18 N-NFP
GRK: Α? γυνα?κε? ?ποτ?σσεσθε το??
NAS: Wives, be subject to your husbands,
KJV: Wives, submit yourselves unto your own
INT: Wives submit yourselves to your own

Colossians 3:19 N-AFP
GRK: ?γαπ?τε τ?? γυνα?κα? κα? μ?
NAS: love your wives and do not be embittered
KJV: Husbands, love [your] wives, and be
INT: love the wives and not

1 Timothy 2:9 N-AFP
GRK: ?σα?τω? κα? γυνα?κα? ?ν καταστολ?
NAS: Likewise, [I want] women to adorn
KJV: also, that women adorn
INT: in like manner also women in apparel

1 Timothy 2:10 N-DFP
GRK: ? πρ?πει γυναιξ?ν ?παγγελλομ?ναι? θεοσ?βειαν
NAS: as is proper for women making a claim
KJV: becometh women professing
INT: what is becoming to women professing [the] fear of God

1 Timothy 2:11 N-NFS
GRK: Γυν? ?ν ?συχ??
NAS: A woman must quietly
KJV: Let the woman learn in
INT: A woman in quietness

1 Timothy 2:12 N-DFS
GRK: διδ?σκειν δ? γυναικ? ο?κ ?πιτρ?πω
NAS: But I do not allow a woman to teach or
KJV: I suffer not a woman to teach, nor
INT: to teach however, a woman not I do allow

1 Timothy 2:14 N-NFS
GRK: ? δ? γυν? ?ξαπατηθε?σα ?ν
NAS: [who] was deceived, but the woman being deceived,
KJV: but the woman being deceived
INT: but [the] woman having been deceived in

1 Timothy 3:2 N-GFS
GRK: ε?ναι μι?? γυναικ?? ?νδρα νηφ?λιον
NAS: of one wife, temperate,
KJV: of one wife, vigilant,
INT: to be of one wife husband sober

1 Timothy 3:11 N-AFP
GRK: γυνα?κα? ?σα?τω? σεμν??
NAS: Women [must] likewise [be] dignified,
KJV: Even so [must their] wives [be] grave,
INT: Women in like manner dignified

1 Timothy 3:12 N-GFS
GRK: ?στωσαν μι?? γυναικ?? ?νδρε? τ?κνων
NAS: of [only] one wife, [and] good
KJV: of one wife, ruling
INT: let be of one wife husbands [their] children

1 Timothy 5:9 N-NFS
GRK: ?ν?? ?νδρ?? γυν?
NAS: years old, [having been] the wife of one
KJV: having been the wife of one
INT: of one man wife

Titus 1:6 N-GFS
GRK: ?ν?γκλητο? μι?? γυναικ?? ?ν?ρ τ?κνα
NAS: of one wife, having
KJV: of one wife, having
INT: blameless of one wife husband children

Hebrews 11:35 N-NFP
GRK: ?λαβον γυνα?κε? ?ξ ?ναστ?σεω?
NAS: Women received [back] their dead
KJV: Women received their
INT: Received women by resurrection

1 Peter 3:1 N-NFP
GRK: ?μο?ω? α? γυνα?κε? ?ποτασσ?μεναι το??
NAS: In the same way, you wives, be submissive
KJV: Likewise, ye wives, [be] in subjection
INT: Likewise wives being subject to the

1 Peter 3:1 N-GFP
GRK: τ?? τ?ν γυναικ?ν ?ναστροφ?? ?νευ
NAS: a word by the behavior of their wives,
KJV: by the conversation of the wives;
INT: the of the wives conduct without

1 Peter 3:5 N-NFP
GRK: α? ?γιαι γυνα?κε? α? ?λπ?ζουσαι
NAS: the holy women also,
KJV: the holy women also,
INT: the holy women hoping

Revelation 2:20 N-AFS
GRK: ?φε?? τ?ν γυνα?κα ?εζ?βελ ?
NAS: you, that you tolerate the woman Jezebel,
KJV: thou sufferest that woman Jezebel,
INT: you tolerate the woman Jezebel her who

Revelation 9:8 N-GFP
GRK: ?? τρ?χα? γυναικ?ν κα? ο?
NAS: the hair of women, and their teeth
KJV: as the hair of women, and their
INT: as hair of women and the

Revelation 12:1 N-NFS
GRK: τ? ο?ραν? γυν? περιβεβλημ?νη τ?ν
NAS: in heaven: a woman clothed
KJV: heaven; a woman clothed
INT: heaven a woman clothed with the

Revelation 12:4 N-GFS
GRK: ?ν?πιον τ?? γυναικ?? τ?? μελλο?ση?
NAS: before the woman who was about
KJV: stood before the woman which was ready
INT: before the woman who is about

Revelation 12:6 N-NFS
GRK: κα? ? γυν? ?φυγεν ε??
NAS: Then the woman fled
KJV: And the woman fled into
INT: And the woman fled into

Revelation 12:13 N-AFS
GRK: ?δ?ωξεν τ?ν γυνα?κα ?τι? ?τεκεν
NAS: he persecuted the woman who
KJV: he persecuted the woman which
INT: he persecuted the woman which brought forth

Revelation 12:14 N-DFS
GRK: ?δ?θησαν τ? γυναικ? α? δ?ο
NAS: were given to the woman, so
KJV: And to the woman were given
INT: were given to the woman the two

Revelation 12:15 N-GFS
GRK: ?π?σω τ?? γυναικ?? ?δωρ ??
NAS: after the woman, so
KJV: after the woman, that
INT: after the woman water as

Revelation 12:16 N-DFS
GRK: γ? τ? γυναικ? κα? ?νοιξεν
NAS: helped the woman, and the earth
KJV: helped the woman, and
INT: earth the woman and opened

Revelation 12:17 N-DFS
GRK: ?π? τ? γυναικ? κα? ?π?λθεν
NAS: was enraged with the woman, and went off
KJV: was wroth with the woman, and went
INT: with the woman and went

Revelation 14:4 N-GFP
GRK: ο? μετ? γυναικ?ν ο?κ ?μολ?νθησαν
NAS: are the ones who have not been defiled with women, for they have kept themselves
KJV: defiled with women; for they are
INT: they who with women not were soiled

Revelation 17:3 N-AFS
GRK: κα? ε?δον γυνα?κα καθημ?νην ?π?
NAS: and I saw a woman sitting
KJV: and I saw a woman sit upon
INT: and I saw a woman sitting upon

Revelation 17:4 N-NFS
GRK: κα? ? γυν? ?ν περιβεβλημ?νη
NAS: The woman was clothed in purple
KJV: And the woman was arrayed
INT: And the woman was clothed in

Revelation 17:6 N-AFS
GRK: ε?δον τ?ν γυνα?κα μεθ?ουσαν ?κ
NAS: And I saw the woman drunk
KJV: And I saw the woman drunken with
INT: I saw the woman drunk with

Revelation 17:7 N-GFS
GRK: μυστ?ριον τ?? γυναικ?? κα? το?
NAS: you the mystery of the woman and of the beast
KJV: the mystery of the woman, and
INT: mystery of the woman and of the

Revelation 17:9 N-NFS
GRK: ?που ? γυν? κ?θηται ?π'
NAS: mountains on which the woman sits,
KJV: on which the woman sitteth.
INT: where the woman sits on

Revelation 17:18 N-NFS
GRK: κα? ? γυν? ?ν ε?δε?
NAS: The woman whom you saw
KJV: And the woman which thou sawest
INT: And the woman whom you saw

Revelation 19:7 N-NFS
GRK: κα? ? γυν? α?το? ?το?μασεν
NAS: has come and His bride has made
KJV: and his wife hath made herself
INT: and the wife of it did make ready

Revelation 21:9 N-AFS
GRK: ν?μφην τ?ν γυνα?κα το? ?ρν?ου
NAS: you the bride, the wife of the Lamb.
KJV: the bride, the Lamb's wife.
INT: bride the wife of the Lamb

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注