?τι?
Englishman's Concordance
?τι? (hētis) — 38 Occurrences

Matthew 27:62 RelPro-NFS
GRK: δ? ?πα?ριον ?τι? ?στ?ν μετ?
KJV: the next day, that followed
INT: and [the] next day which is after

Luke 2:4 RelPro-NFS
GRK: π?λιν Δαυ?δ ?τι? καλε?ται Βηθλε?μ
NAS: of David which is called
KJV: of David, which is called
INT: [the] city of David which is called Bethlehem

Luke 2:10 RelPro-NFS
GRK: χαρ?ν μεγ?λην ?τι? ?σται παντ?
NAS: joy which will be for all
KJV: of great joy, which shall be to all
INT: [of] joy great which will be to all

Luke 7:37 RelPro-NFS
GRK: ?δο? γυν? ?τι? ?ν ?ν
NAS: in the city who was a sinner;
KJV: in the city, which was a sinner,
INT: behold a woman who was in

Luke 7:39 RelPro-NFS
GRK: ? γυν? ?τι? ?πτεται α?το?
NAS: woman is who is touching
KJV: of woman [this is] that toucheth
INT: the woman [is] who touches him

Luke 8:26 RelPro-NFS
GRK: τ?ν Γερασην?ν ?τι? ?στ?ν ?ντ?περα
NAS: of the Gerasenes, which is opposite
KJV: of the Gadarenes, which is
INT: of the Gerasenes which is opposite

Luke 8:43 RelPro-NFS
GRK: ?τ?ν δ?δεκα ?τι? ?ατρο?? προσαναλ?σασα
KJV: twelve years, which had spent all
INT: years twelve who on physicians having spent

Luke 10:42 RelPro-NFS
GRK: μερ?δα ?ξελ?ξατο ?τι? ο?κ ?φαιρεθ?σεται
NAS: part, which shall not be taken away
KJV: that good part, which shall not
INT: part chose which not will be taken from

Luke 12:1 RelPro-NFS
GRK: τ?? ζ?μη? ?τι? ?στ?ν ?π?κρισι?
NAS: of the Pharisees, which is hypocrisy.
KJV: of the Pharisees, which is
INT: the leaven which is hyprocrisy

Acts 3:23 RelPro-NFS
GRK: π?σα ψυχ? ?τι? ??ν μ?
KJV: [that] every soul, which will not
INT: every soul which if not

Acts 11:28 RelPro-NFS
GRK: τ?ν ο?κουμ?νην ?τι? ?γ?νετο ?π?
NAS: the world. And this took place
KJV: the world: which came to pass
INT: the world which came to pass under

Acts 12:10 RelPro-NFS
GRK: τ?ν π?λιν ?τι? α?τομ?τη ?νο?γη
NAS: into the city, which opened
KJV: unto the city; which opened to them
INT: the city which of itself opened

Acts 16:12 RelPro-NFS
GRK: ε?? Φιλ?ππου? ?τι? ?στ?ν πρωτη?
NAS: to Philippi, which is a leading
KJV: to Philippi, which is the chief
INT: to Philippi which is [the] leading

Acts 16:16 RelPro-NFS
GRK: ?παντ?σαι ?μ?ν ?τι? ?ργασ?αν πολλ?ν
NAS: met us, who was bringing
KJV: met us, which brought her
INT: met us who gain much

Romans 16:6 RelPro-NFS
GRK: ?σπ?σασθε Μαρ?αν ?τι? πολλ? ?κοπ?ασεν
NAS: Greet Mary, who has worked hard
KJV: Greet Mary, who bestowed much
INT: greet Mary who much toiled

Romans 16:12 RelPro-NFS
GRK: τ?ν ?γαπητ?ν ?τι? πολλ? ?κοπ?ασεν
NAS: the beloved, who has worked
KJV: Persis, which laboured
INT: the beloved who much toiled

1 Corinthians 5:1 RelPro-NFS
GRK: τοια?τη πορνε?α ?τι? ο?δ? ?ν
KJV: such fornication as is not so much
INT: such sexual immorality which not even among

2 Corinthians 9:11 RelPro-NFS
GRK: π?σαν ?πλ?τητα ?τι? κατεργ?ζεται δι'
NAS: liberality, which through
KJV: bountifulness, which causeth
INT: all generousity which produces through

Galatians 4:24 RelPro-NFS
GRK: δουλε?αν γενν?σα ?τι? ?στ?ν ?γαρ
KJV: to bondage, which is Agar.
INT: bondage bringing forth which is Hagar

Galatians 4:26 RelPro-NFS
GRK: ?λευθ?ρα ?στ?ν ?τι? ?στ?ν μ?τηρ
KJV: is free, which is the mother
INT: free is which is mother

Ephesians 1:23 RelPro-NFS
GRK: ?τι? ?στ?ν τ?
NAS: which is His body, the fullness
KJV: Which is his
INT: which is the

Ephesians 3:13 RelPro-NFS
GRK: ?π?ρ ?μ?ν ?τι? ?στ?ν δ?ξα
KJV: for you, which is your
INT: for you which is glory

Ephesians 6:2 RelPro-NFS
GRK: τ?ν μητ?ρα ?τι? ?στ?ν ?ντολ?
NAS: AND MOTHER (which is the first
KJV: and mother; (which is the first
INT: the mother which is commandment

Philippians 1:28 RelPro-NFS
GRK: τ?ν ?ντικειμ?νων ?τι? ?στ?ν α?το??
NAS: by [your] opponents-- which is a sign
KJV: by your adversaries: which is to them
INT: those who oppose which is to them

Colossians 3:5 RelPro-NFS
GRK: τ?ν πλεονεξ?αν ?τι? ?στ?ν ε?δωλολατρ?α
NAS: and greed, which amounts
KJV: and covetousness, which is idolatry:
INT: covetousness which is idolatry

1 Timothy 3:15 RelPro-NFS
GRK: θεο? ?ναστρ?φεσθαι ?τι? ?στ?ν ?κκλησ?α
NAS: of God, which is the church
KJV: the house of God, which is the church
INT: of God to conduct oneself which is [the] church

2 Timothy 1:5 RelPro-NFS
GRK: ?νυποκρ?του π?στεω? ?τι? ?ν?κησεν πρ?τον
NAS: faith within you, which first dwelt
KJV: that is in thee, which dwelt first
INT: sincere faith which dwelt first

Hebrews 2:3 RelPro-NFS
GRK: ?μελ?σαντε? σωτηρ?α? ?τι? ?ρχ?ν λαβο?σα
NAS: a salvation? After it was at the first
KJV: salvation; which at the first
INT: having neglected a salvation which a commencement having received

Hebrews 8:6 RelPro-NFS
GRK: διαθ?κη? μεσ?τη? ?τι? ?π? κρε?ττοσιν
NAS: covenant, which has been enacted
KJV: covenant, which was established
INT: covenant mediator which upon better

Hebrews 9:2 RelPro-NFS
GRK: τ?ν ?ρτων ?τι? λ?γεται ?για
NAS: bread; this is called
KJV: the shewbread; which is called
INT: of the loaves which is called holy

Hebrews 9:9 RelPro-NFS
GRK: ?τι? παραβολ? ε??
NAS: which [is] a symbol for the present
KJV: Which [was] a figure for
INT: which [is] a simile for

Hebrews 10:35 RelPro-NFS
GRK: παρρησ?αν ?μ?ν ?τι? ?χει μεγ?λην
NAS: your confidence, which has
KJV: your confidence, which hath great
INT: boldness of you which has great

Hebrews 12:5 RelPro-NFS
GRK: τ?? παρακλ?σεω? ?τι? ?μ?ν ??
NAS: the exhortation which is addressed
KJV: the exhortation which speaketh
INT: the exhortation which to you as

1 John 1:2 RelPro-NFS
GRK: τ?ν α??νιον ?τι? ?ν πρ??
NAS: life, which was with the Father
KJV: that eternal life, which was with
INT: eternal which was with

Revelation 1:12 RelPro-NFS
GRK: τ?ν φων?ν ?τι? ?λ?λει μετ'
KJV: to see the voice that spake with
INT: the voice which spoke with

Revelation 11:8 RelPro-NFS
GRK: τ?? μεγ?λη? ?τι? καλε?ται πνευματικ??
NAS: city which mystically
KJV: city, which spiritually
INT: great which is called spiritually

Revelation 12:13 RelPro-NFS
GRK: τ?ν γυνα?κα ?τι? ?τεκεν τ?ν
NAS: the woman who gave birth
KJV: the woman which brought forth
INT: the woman which brought forth the

Revelation 19:2 RelPro-NFS
GRK: τ?ν μεγ?λην ?τι? ?φθειρεν τ?ν
NAS: harlot who was corrupting
KJV: whore, which did corrupt
INT: great who corrupted the

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注